Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація та методика виконання курсових

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЮРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Природничо-гуманітарний ННІ Педагогічний факультет Кафедра методики навчання КУРСОВА РОБОТА з дисципліни „Організація сільськогосподарського виробництва&quo ; на тему: „Організація та методика виконання курсових Виконав: студент групи №1 ПВШ Івановський А.В. Київ-2009 ЗМІСТ Вступ Курсова робота - самостійна робота студентів Завдання до виконання курсової роботи, підбір і вивчення літератури Методика виконання та вимоги до оформлення курсової роботи Структура курсової роботи Орієнтований план виконання курсової роботи на тему «Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зернових культур» Висновки Список використаної літератури ВСТУП Прискорений інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України в умовах ринкових відносин значною мірою залежить від рівня підготовки спеціалістів сільськогосподарського виробництва, зокрема економістів аграрного профілю. Сучасний економіст повинен мати глибокі знання із спеціальних дисциплін, поєднувати фундаментальну теоретичну і практичну підготовку, досконало володіти своїм фахом. Економіст аграрного профілю, використовуючи знання з технологічних, технічних та економічних дисциплін, повинен уміти робити глибокий аналіз виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарського підприємства та обґрунтовувати шляхи дальшого розвитку його галузей з метою одержання максимального прибутку. Підготовці висококваліфікованого спеціаліста, який відповідає таким вимогам, має бути підпорядкована комплексна система організаційних форм і методів навчання — лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота, навчальна та виробнича практика, курсове і дипломне проектування. Особливе значення в навчальному процесі відводиться самостійній роботі студентів, зокрема виконанню курсових робіт на матеріалах різних організаційно-правових форм господарювання ринкового типу: господарських товариств, виробничих сільськогосподарських кооперативів, приватних (приватно-орендних) підприємств, селянських (фермерських) господарств та ін. В умовах упровадження досягнень науково-технічного прогресу підвищення рівня наукових знань і вміння використовувати їх у практичні діяльності стає одним з головних джерел зростання економічного потенціалу нашої країни. Сільське господарство є досить складною сферою людської діяльності. На ефективність виробництва в цій галузі впливають природні, економічні та соціальні фактори. Тому спеціалісти сільського господарства повинні оволодіти спеціальними знаннями , які є основою вироблення сучасного економічного мислення, зорієнтованого на моніторинг соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу країни . Виконання студентами курсової роботи з організації сільського господарства є важливим засобом підвищення їх економічних знань і вироблення єдиного методологічного підходу до вивчення діяльності різних аграрних формувань та активного впливу на оптимізацію рішень менеджменту в ринкових умовах господарювання. 1. КУРСОВА РОБОТА - САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ Як відомо, самостійна робота — це форма організації індивідуального вивчення студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час.

Мета СРС — сприяти формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості молодої людини, суть якої полягає в уміннях систематизувати, планувати, контролювати й регулювати свою діяльність без допомоги й контролю викладача. Завданнями СРС можуть бути засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація набутих знань, їхнє застосування за вирішення практичних завдань та виконання творчих робіт, виявлення прогалин у системі знань із предмета. Самостійна робота дає можливість студенту працювати без поспіху, не боячись негативної оцінки товаришів чи викладача, а також обирати оптимальний темп роботи та умови її виконання. Організація самостійної роботи студентів з навчального предмета має здійснюватися з дотриманням низки вимог, зокрема таких: Обґрунтування необхідності завдань у цілому й конкретного завдання зокрема, що вимагає виявлення та стимулювання позитивних мотивів діяльності студентів. Відкритість та загальна оглядовість завдань. Усі студенти повинні знати зміст завдання, мати можливість порівняти виконані завдання в одній та в різних групах, проаналізувати правильність та корисність виконаної роботи, відповідність поставлених оцінок (адекватність оцінювання). Надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи (у якій послідовності працювати, з чого починати, як перевірити свої знання). За окремими завданнями студенти мають отримати пам'ятки. Надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які відповідають умовно-професійному рівню засвоєння знань, не обмежуючи їх виконанням стандартних завдань Здійснення індивідуального підходу за виконання самостійної роботи. Індивідуальні завдання можуть виконувати за бажанням усі студенти або окремі з них (які творчо обдаровані, вимогливі, мають великий досвід практичної діяльності, навчання та роботи за кордоном тощо). Індивідуалізація самостійної роботи сприяє самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані особистості, які допомагають професійному розвитку. Нормування завдань для самостійної роботи, яке базується на визначенні витрат часу та трудомісткості різних їхніх типів. Це забезпечує оптимальний порядок навчально-пізнавальної діяльності студентів — від простих до складних форм роботи. Можливість ведення обліку та оцінювання виконаних завдань і їхньої якості, що потребує стандартизації вимог до вмінь майбутніх спеціалістів та розроблення комплексу професійно орієнтованих завдань. Для цього ми пропонуємо такі типи завдань, які передбачають отримання матеріалізованого результату (продукту). Під час їхнього виконання формуються також особистісні риси студента. Підтримання постійного зворотного зв'язку зі студентами в процесі здійснення самостійної роботи, що є фактором ефективності навчального середовища. Отже, самостійна робота студентів потребує чіткої організації, планування, системи й певного керування (обсяг завдань, типи завдань, методичні рекомендації щодо їхнього виконання, аналіз передбачуваних труднощів, облік, перевірка та оцінювання виконаних робіт), що сприяє підвищенню якості навчального процесу.

Успіх цієї роботи багато в чому залежить від бажання, прагнення, інтересу до роботи, потреби в діяльності, тобто від наявності позитивних мотивів. Велике значення під час самостійної роботи студента мають його спрямованість, психологічна готовність, а також певний рівень бази знань, на який будуть нашаровуватися нові знання. Для реалізації самостійної роботи в процесі вивчення навчального предмета студенти виконують комплекс завдань різних типів відповідних рівнів складності. У цілому, завдання для самостійної роботи студентів мають відповідати таким вимогам (за В.А. Козаковим): Професійна результативність — формулювання завдання, яке має гарантувати формування хоча б одного професійного вміння в термінах та поняттях майбутньої спеціальності студента. Продуктивність — передбачає отримання квазіпрофесійного продукту навчальної самостійної праці студента після завершення всіх дій з вирішення цього завдання. Конструктивність — наявність визначеної структури завдання-задачі (мета, вихідні дані, умови, що їх зв'язують). Когнітивність — перевага розумових дій над психомоторикою в процесі вирішення завдання. Самостійність — переважна кількість дій студента має бути самостійною, що забезпечується переліком вихідних даних, умовами задачі та необхідністю отримання різноманітних квазіпрофесійних продуктів. Кожен з елементів завдання-задачі має спонукати студента до того, щоб він сам приймав рішення, порівнював умови, здійснював необхідний інформаційний пошук тощо. Розроблення завдань для СРС різних рівнів є основною умовою належного планування та організації самостійного навчання. Ураховуючи цілі навчального предмета (теми), конкретизуйте вимоги до знань, умінь і навичок, які потрібно сформувати в студентів в процесі реалізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до вимог організації СРС розробіть систему завдань різних рівнів складності згідно з наперед визначеними рівнями засвоєння знань. Складаючи систему завдань для СРС, ураховуйте необхідність актуалізації мотивів навчальної діяльності студентів та трансформації характеру цих мотивів від пізнавального й наукового до професійного. Проаналізуйте можливості виконання завдань в аудиторний та позааудиторний час, прогнозуючи та обґрунтовуючи терміни їхнього опрацювання студентами. Потрібно надати студентам конкретні ситуації, у яких вимагалося вирішення завдань, запропонованих для самостійного опрацювання. Контекстний характер такого підходу дає змогу використати морфологічний аналіз проблеми та знайти нетипові рішення. Запропонуйте студентам технологічний ланцюжок виконання необхідних завдань, що дасть змогу раціонально розподілити час, дії та прийоми навчання студентів. Забезпечити виконання СРС відповідним збірником інформаційно-методичних матеріалів (література, методичні рекомендації, практикуми, конспекти, сітковий план тощо). Зразки виконаних робіт, надані студентам, породжують у них конкуренцію та спонукають виконати свою роботу краще від інших. У процесі навчання студенти часто виконують завдання, потреба в яких для майбутньої спеціальності, на перший погляд, неочевидна й незрозуміла.

Стаття 135-2 Колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть При спльному виконанн працвниками окремих видв робт, зв'язаних з зберганням, обробкою, продажем (вдпуском), перевезенням або застосуванням у процес виробництва переданих м цнностей, коли неможливо розмежувати матеральну вдповдальнсть кожного працвника  укласти з ним договр про повну матеральну вдповдальнсть, може запроваджуватися колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть. Колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть установлються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) пдпримства, установи, органзац. Письмовий договр про колективну (бригадну) матеральну вдповдальнсть укладаться мж пдпримством, установою, органзацю  всма членами колективу (бригади). Перелк робт, при виконанн яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть, умови  застосування, а також типовий договр про колективну (бригадну) матеральну вдповдальнсть розробляються за участю профсплкових об'днань Украни та затверджуються Мнстерством прац Украни

1. Організація і методика аудиту

2. Організація і методика аудиту доходів підприємства

3. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

4. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

5. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

6. Організація і методика податкового контролю
7. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
8. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

9. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

10. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

11. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

12. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

13. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

14. Рельєф та ландшафтна організація

15. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

16. Організація та планування кредитування

Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки

17. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

18. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

19. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

20. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

21. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

22. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії
23. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї
24. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

25. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

26. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

27. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

28. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

29. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

30. Організація захисту державної таємниці в Росії

31. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

32. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

34. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

35. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

36. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

37. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

38. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація
39. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
40. Світова організація торгівлі: цілі та функції

41. Україна та міжнародні економічні організації

42. Економічні та правові основи управління організацією

43. Кризове явище функціонування та розвитку організації

44. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

45. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

46. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

47. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

48. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

49. Дитячі та юнацькі організації в Україні

50. Процес організації виробництва та виробництва

51. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

52. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

53. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

54. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів
55. Основні організаційні форми та види туризму
56. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

57. Зміст поточних планів та організація їх розробки

58. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

59. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

60. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

61. Суспільна організація життя слов

62. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

63. Організація праці

64. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки
Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее

65. Організаційна система управління природокористуванням України

66. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

67. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

68. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

69. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

70. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку
71. Організація банківської справи
72. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

73. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

74. Організація касових операцій у банківських установах

75. Організація ресурсної бази банків в Україні

76. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

77. Організація будівельного майданчика

78. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

79. Організація робочого місця бухгалтера

80. Рівні організації організму людини

Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

82. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

83. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

84. Етапи організації бухгалтерського обліку

85. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

86. Організаційні процедури аудиту заробітної плати
87. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії
88. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

89. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

90. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

91. Організація документування господарських операцій

92. Організація облікового процесу на підприємстві

93. Організація обліку

94. Організація обліку власного капіталу підприємства України

95. Організація обліку запасів на підприємствах

96. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие

97. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

98. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

99. Організація праці бухгалтера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.