Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Інформаційні системи в економіці та підприємництві

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка” Факультет економіки і підприємництва Кафедра міжнародної економіки Інформаційні системи в економіці та підприємництві МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання індивідуальних завдань для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „бакалавр” базового напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво” Затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки протокол №1 від 30 серпня 2007 р Завідувач кафедри міжнародної економіки доц., к.е.н. Домарадзька Г.С. Львів 2007 ЗМІСТ Загальні положення Перелік завдань, вимоги до їх виконання та критерії оцінювання Література Перелік електронних джерел інформації Додаток 1. Карта самостійної роботи студента Додаток 2. Перелік видів економічної діяльності Додаток 3. Перелік підрозділів організації Додаток 4. Зразок титульної сторінки звіту 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Технічна й технологічна децентралізація, поява типових автоматизованих робочих місць і потужних стандартних проблемно-орієнтованих пакетів прикладних програм зумовлюють необхідність суттєвого підвищення рівня кваліфікації студентів економічних спеціальностей в сфері обробки інформації, супроводу інформаційних систем та розробки альтернативних управлінських рішень. Метою запропонованої індивідуальної роботи є розвиток у студента навичок роботи з сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями як складової його професійної підготовки. Робочою програмою дисципліни «Інформаційні системи в економіці і підприємництві» передбачено виконання індивідуального завдання, за яке студент максимально може отримати 60 балів, а його виконання є умовою допуску до семестрового контролю (заліку). Індивідуальне завдання виконується на аркуші формату А-4, згідно з варіантом та графіком виконання, затвердженими лектором (див. Карту самостійної роботи студента – Додаток 1). Воно повинно містити особисті висновки студента з висвітлюваної тематики, обсягом не менше 0,5 аркуша. Оформлення індивідуального завдання здійснюється відповідно до сучасних вимог. Текст слід набрати на комп’ютері 14 шрифтом у 1,5 інтервали з полями: 3-1-1-1. Допускається текст, написаний від руки, але розбірливим, чітким почерком. Зразок титульної сторінки наведено в Додатку 4. В кінці роботи слід навести перелік, як мінімум 10-ти джерел інформації, використаних при виконанні даного індивідуального завдання, серед яких обов’язково повинні бути: монографії, навчальні посібники та Інтернет-сторінки. 2. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ВИМОГИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ Завдання: Удосконалення інформаційної системи підрозділу організації. Дослідження можливостей удосконалення інформаційної системи на підприємстві полягає в послідовному виконанні таких завдань: Описати підприємство, його місію та дати характеристику його основним напрямкам діяльності. Вид діяльності підприємства визначається на підставі переліку наведеного в Додатку 2, відповідно до групи, в якій навчається студент (варіант 1,2,3,4), та його порядковому номеру згідно з журналом викладача.

Підрозділ організації, що підлягає детальному дослідженню, вибирається студентом з Додатку 3 із узгодженням даного факту з викладачем, про що робиться запис у журналі групи. Кількість управлінського персоналу і робітників, а також форма власності підприємства студентом визначається самостійно. Намалювати структуру управління підприємства, в якій буде окремо виділений вибраний вами підрозділ. На цій схемі додатково вкажіть функціональні зв’язки. Описати підрозділ, на базі якого розгортатиметься спеціалізована інформаційна система. Опишіть технологічні процеси (виробничі, інформаційні тощо), які характеризують призначення цього підрозділу. Вкажіть функції (2-3) цього підрозділу. На основі вказаних функцій сформулюйте задачі: мета розв’язання; вхідні дані; шляхи розв’язання задачі (методи упорядкування – відбір, сортування, фільтрування, експертні підходи тощо) вихідні дані; вихідна форма (чи документ) у якій буде представлено розв’язок задачі. Згідно з організаційною структурою управління опишіть інформаційні потоки, які пов’язані з вказаними задачами (тобто охоплюють вхідні чи вихідні дані). Окремо вкажіть зв’язки з зовнішнім світом (якщо такі дані поступають ззовні). Для висвітлення цього завдання потрібно використати оперограму, маршрутно-технологічну карту, документограму. Запропонуйте власний варіант формування локальної обчислювальної мережі, яка б реалізувала задачі у спеціалізованій інформаційній системі. Зверніть увагу на відповідність організаційної структури управління у підрозділі і структури локальної обчислювальної мережі. Максимальна оцінка за це завдання – 60 балів, з яких: - за повне та самостійне і вчасне виконання всіх складових завдання – 16 балів; - за оформлення роботи згідно з вимогами – 4 бали; - за повне обґрунтування викладеного в самостійній роботі матеріалу на підставі конспекту лекцій – 40 балів. Бальна оцінка зменшується: - за невчасне виконання – на 5 балів; - за недостатнє розкриття теми (по кожному завданню) – на 2 бали; - за відсутність посилань на джерела інформації – на 5 бал; - за недостатність обгрунтування і недостатність самостійності при відповідях на задані питання при захисті роботи – на 10 балів. - за невідповідність вимогам до виконання даного завдання – на10 балів. ЛІТЕРАТУРА 1. Закон України “Про інформацію”, К., 1992.(зі змінами) 2.Закон України “Про науково-технічну інформацію”, К., 1993.(зі змінами) 3.Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”, К., 1994. (зі змінами) 4.Закон України “Про електронні докумети та електронний документообіг”, К., 2003. (зі змінами) 6.Закон України “Про електронний цифровий підпис”, К., 2003.и) 7.Класифікатор видів економічної діяльності. ДК 009:2005, К., 2005 8.Класифікатор іноземних валют. Постанова НБУ №34 від04.02.98, К., 1998 9.Коди і кодування інформації. ДСТУ 3359-96, К., 1996 10. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібн.- К.: КНЕУ, 1998.—140 с. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С

. Основи інформаційних систем: Навч. посібник.—К.: КНЕУ, 1997.—252 с. 12. Інформаційні системи і технології в економіці. Посібник. / За ред. В.С.Пономаренка – К., ВЦ «Академія», 2002. – 544с. 13. В.П.Плескач, Т.Г.Затонацька. Електронна комерція. Підручник -К., Знання, 2007. – 535 с. 14. Меджибовська Н.С. Електронна комерція: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 384 с. 15. Ананьєв О.М. Сервіси I er e : Навч.-метод.посібник для студ.вузів. - Л.: вид-во ЛКА, 2007. – 124 с. 16 Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с. 17. Гордієнко І. В. Інформаційні системи в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К: КНЕУ, 1999. — 128 с. 18. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 320 с 19. Елесеева Т.П. Система маркетинговой информации – основа регулирования спроса и предложения. –Минск: Технологія, 1997, 204 с. 20. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. Посібник / Ю.М. Мінаєв, В.П. Бочарников, О.Ю. філімонова, М.М. Гузій. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – 191 с. 21. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник / Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. та ін. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 407 с. 22. Кондрашова С.С. Информационные технологии в управлении. Учебное пособие. – К., МАУП, 1998. с. 131с. 23. Лавінський Г.В. Автоматизовані системи обробки економічної інформації. К. Вища школа, 1995. 24. Мур Джеффри, Уедерфорд Ларри Р., и др. Экономическое моделирование в Microsof Exel, 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: издательский дом «Вильямс», 2004. – 1024с. 25. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу. К.: КНЕУ, 1999, - 328. 26. Проектування інформаційних систем: Посібник // За ред. В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 488 с. 27. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. Основи інформаційних систем. Навчальний посібник. - Київ, КНЕУ, 1997. Перелік електронних джерел інформації www.ba k.gov.ua НБУ www.ba ki g.com.ua Банківські видання www.compa io .com.ua Журнал “Компаньйон” www.doc.gov U.S. Depar me of Commerce www.dol.gov U.S. Depar me of Labor (DOL) www.do .gov U.S. Depar me of ra spor a io (DO ) www.eco .ag.gov Eco omic Research Service (ERS) www.fi a ce.com.ua Курси валют www.imf.org Міжнародний валютний фонд (IWF) www.je ro.go.jp Зовнішньоторговельна організація Японії (JE RO) www.ki co.com Ціни на банківські метали www.mcki seyquar erly.com Економічний огляд МакКінсі www.oecd.org Організація економічного співробітництва і розвитку (OECD) www.s ra egy.com.ua Журнал “Стратегії” www.ueplac.kiev.ua. ACIS. Тенденції української економіки www.ukr e .ua Новини www.ukrs a .gov.ua Держкомстат України www.u og.ch Женевська штаб-квартира ООН www.s ock.com.ua Торгівельна мережа України www.poshuk.com &quo ;Пошук&quo ;, інформаційний бізнес-портал www.price ews.com.ua Каталог товарів і послуг www.u

Цю групу часто називають інтелігенцією (тут ми відрізняємо її від набагато менших гуртків інтелектуалів), якщо під цим терміном ми просто розуміємо представників вільних професій. Саме серед людей вільних професій (адвокатів, лікарів, інженерів, журналістів, учителів тощо) ранні громадянсько-/128/ територіальні націоналізми знаходять свою первісну опору - хоч у певних випадках обіцянки централізованого, регульованого загальнотериторіального ринку в новій громадянській нації, де, звичайно, буде дозволено певний ступінь капіталістичного підприємництва, приваблює і чимало підприємців, управителів і торгівців. Запропонувавши таке твердження, слід виявляти обережність. Працівники вільних професій звичайно не створюють ідеології громадянської нації. Їхня роль практичніша: поширення ідеї і втілення її в політичні інституції та діяльність. До того ж у цій діяльності звичайно бере участь далеко не вся інтелігенція. Чимало людей вільних професій переймається тільки перспективами власної кар’єри. Крім того, багато людей приєднується до соціальних рухів лише за виняткових обставин {232}

1. Інформаційні системи і технології підприємства

2. Інформаційні системи і технології на підприємстві

3. Інформаційні системи в управлінні підприємством

4. Інформаційні системи в економіці

5. Компютерні інформаційні системи

6. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"
7. Інформаційні системи
8. Корпоративні інформаційні системи

9. Інформаційні системи в маркетингу

10. Інформаційні системи в менеджменті

11. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

12. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

13. Популяції та популяційні системи

14. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

15. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

16. Інформація та інформаційні процеси

Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

17. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

18. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

19. Системне програмування та операційні системи

20. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

21. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

22. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності
23. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва
24. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

25. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

26. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

27. Правовий захист підприємництва

28. Формування прибутку промислового підприємництва

29. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

30. Ревізійні комісії підприємств і організацій

31. Інформаційні відносини

32. Судова система США та Франції

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее

33. Юридична відповідальність у підприємництві

34. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

35. Інформатика і інформаційні технології

36. Корпоративна інформаційна система "Галактика"

37. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

38. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС
39. Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL
40. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

41. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

42. Форми і методи комунікацій у підприємництві

43. Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень

44. Інформаційні технології на уроках хімії

45. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

46. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

47. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

48. Етнокультурні особливості підприємництва

Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские

49. Молодь у сфері підприємництва: перші кроки, проблеми (90-ті рр. ХХ ст.)

50. Підприємництво в ринкових умовах

51. Підприємництво: суть, суб’єкти, форми

52. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

53. Фірма як організаційна форма підприємництва

54. Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва
55. Народні традиційні знання: медицина та ветеринарія
56. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

57. Міжнародна економічна система та її головні елементи

58. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

59. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

60. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

61. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

62. Системи оброблення економічної інформації

63. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

64. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

66. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

67. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

68. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

69. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

70. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
71. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
72. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

73. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

74. Сучасні форми та системи оплати праці

75. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

76. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

77. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

78. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

79. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

80. Інфляція та антиінфляційні заходи

Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

81. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

82. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

83. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

84. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

85. Економічні системи

86. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
87. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
88. Виникнення писемності та історія кодування інформації

89. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

90. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

91. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

92. Економічное районуванне, його суть та значення

93. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

94. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

95. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

96. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

97. Формування та розвиток банківської системи України

98. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

99. Комерційні банки та їх види

100. Банківська система та пропозиція грошей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.