Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Управління поведінкою споживачів

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Вступ Актуальність теми дослідження. Однією з умов існування ринку - присутність на ньому покупця чи споживача товару, який купується. Роль споживача для розвитку ринку та ринкових відносин виключно велика, так як нею визначаються об'єми продажу та виробництва, а також асортиментний склад товарів, на які є попит. Умови існування суспільства настійно потребують пошуку шляхів та можливостей здійснення маркетингового дослідження поведінки споживачів для забезпечення ринкової рівноваги між попитом та пропозицією. Підприємство в сучасному світі може домогтися успіху лише в тому випадку, коли воно враховує і прагне задовольнити запити споживачів. Для підвищення ефективності потрібно дослідження постійно зростаючих вимог покупця. Маркетинг займається дослідженням споживача, що включає його потреби і вимоги, мотивацію купівлі або відмови від неї. Вивчення споживачів безперечно починається з вивчення їхніх потреб. Найбільшу поширеність одержала ієрархія потреб по А. Маслоу. По цій системі потреби зростають від фізіологічних (голод, холод, спрага), через потребу самозбереження (безпека, захист), соціальні потреби, потреби самоповаги (соціальний статус, визнання) до потреб у самоствердженні (самореалізація і саморозвиток). Виявлення потреб - одна з ключових цілей маркетингового дослідження. Коли маркетолог буде знати потребу споживача, він може спрогнозувати політику дій щодо її задоволення. Важливу роль у дослідженні споживачів грають мотиваційні фактори покупки товару. До таких факторів відносяться: мотив вигоди (бажання людини розбагатіти), мотив зниження ризику (потреба в безпеці), мотив визнання (потреба в статусі, престижі), мотив зручності (прагнення скрасити своє існування), мотив волі (потреба в незалежності) і, нарешті, мотив пізнання (потреба в розвитку). Метою вивчення покупця є виявлення і детальне дослідження тих категорій осіб (покупців і споживачів), котрим адресована продукція магазину (фірми), а також їхніх звичок і мотивів, якими вони керуються у своїй поведінці на ринку. Дослідження такого типу передбачають аналіз основних суб'єктивних і об'єктивних чинників, що формують смак і надання покупцем переваги тому чи іншому товару. Вивченню підлягають демографічна характеристика покупців, розподіл прибутку, соціальні чинники, що впливають на поведінку даної групи населення, психологію. Ці напрямки аналізу звичайно об'єднуються в поняття &quo ;дослідження мотивацій&quo ;. Успішна реалізація політики ринкової сегментації передбачає знання того, хто саме є споживачем продукції магазину (фірми). Тому необхідно виокремити з усієї маси споживачів найтиповіші групи, що мають однакову чи подібну споживацьку поведінку і репрезентують особливий спектр суспільного попиту на даний товар. При цьому головним критерієм часто береться розподіл споживачів за рівнем прибутку і соціального стану, а додатковими - вік покупця, склад його родини, місце проживання тощо. Таким чином, вивчення споживача припускає досить широке коло досліджень. Це вивчення покупців продукції фірми (реальних і потенційних), і дослідження чинників, що формують попит на даний товар.

Мета - розробити рекомендації щодо удосконалення та підвищення ефективності діяльності магазину. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені такі основні завдання: Визначено сутність та задачі дослідження поведінки споживачів. Визначено фактори, що впливають на поведінку споживачів. Досліджено поведінку споживачів Торгового дому &quo ;Маршал -Київ&quo ; на основі анкетування та спостереження. -Проаналізовано спектр послуг, що надається ТД &quo ;Маршал - Київ&quo ;. Об'єкт - Торговий дім &quo ; Маршал - Київ&quo ; Предмет - поведінка споживачів, методики дослідження поведінки споживачів та шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства. РОЗДІЛ 1. Теорія маркетингу щодо формування потреб і поведінки споживачів 1.1 Споживання як основа формування потреб і поведінки споживачів на ринку Економічну категорію &quo ;споживання&quo ; породжує цілісна взаємодія наступних факторів: потреби; сфера їхнього розподілу - через механізм виробництва благ і їхнього обміну; формування потреб у вигляді реалізації та соціального становлення людини; ринкова організація функціонування потреб у господарюванні. Усвідомлення потреб як мотивації до діяльності здобуває конкретну форму - форму інтересу. Реалізація інтересу на практиці знаходить своє втілення у здійсненні різних видів діяльності. У схемі &quo ;потреби - інтерес - ді­яльність&quo ; відбивається причинно-наслідковий зв'язок виникнення і реалізації спонукальних мотивів. На споживчому ринку схема реалізується за допомогою еквівалентного відшкодування отриманої частини вартості на відповідну кількість матеріальних і нематеріальних благ. Для більш детального аналізу змісту наведеної схеми розроблено ієрархічну структуру потреб, що представлена їхньою сукупністю. Складовими споживчого ринку виступають, з одного боку, товари і послуги, призначені для задоволення потреб членів суспільства, з іншого - кількість чи маса грошей, що можуть бути використані для їхнього придбання. У взаємодії обидві ці складові знаходяться під впливом закону попиту та пропозиції, у результаті чого складається стереотип поведінки кожного з учасників ринку. Неузгодженість у реалізації окремих стадій процесів попиту та пропозиції на споживчому ринку призводить до зміни сформованих і виникнення нових споживчих стимулів. Якщо розглядати систему споживчих стимулів з погляду діалектичної єдності процесів виробництва і споживання, то вона може бути представлена такою структурною схемою: Споживчі стимули = власне процес виробництва, що містить зовнішні / внутрішні стимули виробника власне процес споживання, що містить зовнішні / внутрішні стимули споживача. У будь-якому суспільстві споживання виступає не стільки домінуючим елементом розвитку виробничих відносин, скільки тим, що визначає можливості й основні їхні орієнтири, тому що, не маючи на це достатніх передумов, ні виробництво, ні тим більше розподіл і обмін не здатні забезпечити відповідну динаміку. У тісному сполученні окремих елементів кожної зі стадій суспільного виробництва між собою такий результат можливий, що обумовлює як один із провідних факторів розвитку виробничих відносин саме процес споживання.

Споживчий ринок представлений як система, що має прямі та зворотні зв'язки. Як зв'язки, що прямо впливають на перспективи його розвитку, виступають обсяги і темпи інвестицій у промисловий і торговельний сектори і народжуваність населення за певний період. Як зворотні зв'язки виступають середній термін служби промислового та торговельного капіталу і зв'язані з ним розміри амортизації, обсяги резервів запасів необхідних ресурсів і рівень смертності населення за цей же період. На основі розгляду споживання як економічної категорії, що характеризує певну сферу суспільного відтворення, виділено такі ознаки, що найбільшою мірою розкривають її зміст: по-перше, як специфічну сферу суспільного відтворення, у рамках якої закінчує свій шлях пересування будь-який товар чи послуга; по-друге, як стадію виникнення попиту, що породжує виробництво того чи іншого товару чи послуги; по-третє, як специфічний процес, пов'язаний із використанням результатів роботи суспільного виробництва для задоволення особистих потреб. Тільки система, заснована і функціонуюча на законах ринкового господарювання, дозволяє найбільш ефективно забезпечувати баланс інтересів і можливостей у частині задоволення соціально-економічних потреб суспільства. Виходячи з цього одним із головних завдань економічної політики України є дослідження ефективності взаємодії всіх складових споживчого ринку в контексті трансформаційних процесів, що відбуваються. Високий динамізм цих процесів, які набули особливого прискорення з 1991 р., після досягнення незалежності нашої держави, вимагає забезпечення виконання принципу зростання народного добробуту, відповідно до якого повинна будуватися стратегія й тактика реформування. Основними критеріями їх доцільності та ефективності, які дають підстави для висновків щодо необхідності продовження існуючої економічної політики, можуть бути показники стану і розвитку економіки і споживчого ринку. Розглянуто стан і наведено динаміку основних економічних регуляторів операцій обміну на ринку товарів і послуг, що дало змогу дослідити основні складові створення такого середовища, яке формує дію ринкового механізму. Характеризуючи з погляду основних елементів ринкового механізму ситуацію, що склалася на кінець 90-х років на ринку товарів і послуг в Україні, необхідно відзначити той факт, що в становищі України спостерігався ряд моментів, які вписуються в загальноприйняті схеми класичного розвитку економіки, а деякі - не вписуються (таблиця 1.1): по-перше, це стосується питань ціноутворення на переважну більшість &quo ;Товарів (продуктів) і послуг як вітчизняного, так і імпортного виробництва. Мав місце перманентний процес знецінення грошей, з одного боку, а з іншого - хронічних затримок із виплатою заробітної плати, пенсій і субсидій, який призвів до істотного зниження рівня життя великої маси людей, Змушених існувати за межами мінімального порога виживаності. Дані Свідчать, що заборгованість із виплати заробітної плати за 11 місяців 2003 р. Зменшилась на 3,8%, або на 95,3 млн. грн, і становила на 1 грудня 2003 р. 2389 млн. грн. Однак продовжується зростання суми невиплаченої заробітної плати за рахунок місцевих та Державного бюджету, відповідно на 4,6 та 4,8%, порівняно з аналогічним періодом 2002 р.;

Щодо синкретичних характеристик (поднання слова з дю), подбними до замовлянь та заклинань  ворожння, як умовно можна назвати «практичною релгю» язичникв. Ворожння це система словесно-обрядових дй, в основ яких лежить вра у зв'язок людей з потойбчним свтом, як здйснюють я 3 метою дзнатись про майбутн та впливати на нього чи змнювапги його. Ц д виконувались певними людьми (вщунами, чаклунами, чарвниками), функц яких полягали у тому, щоб «регулювати» стосунки мж живими  душами померлих, як, вдповдно до тогочасних врувань, могли допомагати людям своми порадами та вчинками. Серед давнх язичницьких ворожнь спртуалзм (сплкування з душами померлих); гаруспкаця (гадання на нутрощах вбито тварини, з кров яко потм робили кров'янку жертовну тотемну страву); ворожння за черепом, кстками людей чи тварин (головний прийом тут скапулмантя чи омоплатоскопя провщення за лопатковою ксткою); птаховолхвування ворожння за польотом птахв чи х поведнкою (кування зозул, спв солов'я тощо); за громом (в якй фаз мсяця гримить); ворожння, пов'язан з календарно-астральними культами розмщенню небесних свтил (гороскопи); за фазами мсяця, за часом народження людей; згодом гадання на картах та костях (як подекуди, як  нш види ворожнь, переходять в азартн гри) та н

1. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

2. Ділові взаємовідносини в апараті управління

3. Методи управління підприємством

4. Процес управління та його основні стадії

5. Системний підхід до управління персоналом фірми

6. Управління затратами
7. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
8. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

9. Управління фінансами України

10. Організаційна система управління природокористуванням України

11. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

12. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

13. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

14. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

15. Кредитний ризик та методи управління ними

16. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

17. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

18. Валютні ризики: економічна природа та управління

19. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

20. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

21. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

22. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією
23. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)
24. Державне управління в сфері охорони здоров’я

25. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

26. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

27. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

28. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

29. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

30. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

31. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

32. Структура державного управління

Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок

33. Сучасні принципи державного управління

34. Теорія і методологія дослідження управління

35. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

36. Форми державного управління

37. Функції управління в аграрному праві

38. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"
39. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж
40. Системи управління базами даних

41. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

42. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

43. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

44. Інформаційні технології управління маркетингом

45. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

46. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

47. Формування поведінки споживачів з точки зору неофрейдизму

48. Дослідження поведінки споживачів

Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Управління процесом створення нового товару

50. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

51. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

52. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

53. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

54. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"
55. Аналіз стартегічного управління підприємством
56. Антикризове управління бізнесом

57. Дослідження аспектів управління якістю продукції

58. Ефективне управління виробництвом

59. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

60. Заохочення працівників як метод управління персоналом

61. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

62. Конфлікти та методи управління ними

63. Корпоративне управління акціонерним товариством

64. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

66. Методологія системи управління персоналом

67. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

68. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

69. Національні моделі корпоративного управління

70. Організаційна структура управління підприємством
71. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
72. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

73. Основи управління персоналом підприємств

74. Особливості антикризового управління

75. Особливості управління організацією

76. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

77. Персонал як об’єкт управління організації

78. Принципи управління персоналом

79. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

80. Психологія управління

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

81. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

82. Стилі управління

83. Стратегічне управління підприємством

84. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

85. Стратегія управління як основа менеджменту

86. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством
87. Сучасні методи управління проектами
88. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

89. Удосконалення управління персоналом організації

90. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

91. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

92. Управління інвестиціями

93. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

94. Управління кар’єрою

95. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

96. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки

97. Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків

98. Управління персоналом

99. Управління персоналом банку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.