Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностування, лікування

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ДУ «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ» АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ БУЛАВЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА УДК 618.11-008.64:618.111:616-071:616-008 недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностика та лікування 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. Недостатність лютеїнової фази (НЛФ) менструального циклу – одне з серйозних порушень репродуктивного здоров’я жінок, яке, незважаючи на зростаючу актуальність, залишається дискусійним. Частота НЛФ серед причин безплідності за даними різних авторів становить від 15% до 25,2% (Юзько О.М., 2007; Leu g P. e al., 2006; S occo C., 2007), а у жінок зі звичним невиношуванням - діагностується в 85% випадків (Сидельникова В.М., 2002; iswe der G.D., 2002). На сьогоднішній день відсутні дані про поширеність НЛФ та її місце в структурі безплідності і невиношування. Також не досліджено вікові особливості розвитку НЛФ, хоча деякі автори (Olive D.I., 2005) вказують на наявність фізіологічної НЛФ в критичні періоди репродуктивного віку при становленні та інволюції репродуктивної функції. Існують поодинокі повідомлення щодо зміни тривалості менструального циклу у жінок з НЛФ (Татарчук Т.Ф., 2004; Cas elbaum A., 2002), однак не описані її клінічні прояви, що не дозволяє проводити своєчасне адекватне обстеження даного контингенту жінок з метою попередження в них порушень репродуктивного здоров’я. Досі не має консенсусу відносно поняття, тригерних факторів розвитку, діагностичних критеріїв та методів корекції НЛФ, незважаючи на те, що даний стан є однією з найбільш поширених форм дисфункції яєчників (Венцківський Б.М., 2006; Cas elbaum A., 2002). Розвиток новітніх технологій та вдосконалення методів діагностики дозволили виявити багаточисельні складні механізми контролю фоллікуло- та лютеогенезу, а також секреторні зміни в ендометрії ( iswe der G.D., 2002; S occo C. e al., 2007), однак існуючі дані щодо механізмів розвитку НЛФ залишаються суперечливими. На сьогодні питання порушення та відновлення рецепції ендометрію до стероїдів при різних фізіологічних та патологічних станах репродуктивної системи вивчаються досить активно, однак, публікацій, що висвітлюють результати порівняльних досліджень експресії рецепторів до статевих стероїдних гормонів та факторів росту при НЛФ досить нечисленні, і носять дискусійний характер (Devo o L. e al, 2002; abibzadeh S., 2002). Результати дослідження експресії антигенів GF-в, F-б та тромбоспондину при НЛФ в доступній літературі взагалі відсутні. Недостатньо описані ультразвукові параметри оцінки стану яєчників та ендометрію при НЛФ та не визначені принципи їх моніторингу в ході лікування цієї патології. Таким чином, на даний час немає чітко визначених критеріїв діагностики, факторів ризику виникнення НЛФ, і, відповідно, не розроблені принципи проведення профілактичних заходів. Залишається предметом дискусії тактика лікування даної патології (Вовк И.Б., 2001, Прилепская В.Н, 2004, Messi is I.E. e al., 2001,).

Так, одні автори (Friedler S. e al. 2007) надають перевагу мікронізованому прогестерону, інші – пероральному застосуванню гестагенів (Маркин Л.Б., 2006; Wre B.G., 2000; Bourgai C., 2003). В той же час відсутні рекомендації щодо проведення комплексних заходів, котрі спрямовані не лише на усунення гестагенної недостатності, але й на корекцію інших порушень гомеостазу в організмі. Це зумовлює доцільність поглибленого вивчення особливостей патогенезу та морфофункціональних змін в репродуктивній системі жінок з НЛФ з метою подальшого вдосконалення методів профілактики та корекції порушень репродуктивного здоров’я. Зв’язок роботи з планом наукових праць установи. Дисертаційне дослідження є фрагментом планових науково-дослідних робіт Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова «Прогнозування, профілактика та лікування морфофункціональних порушень у жінок з ускладненим перебігом вагітності та обмеженим соматичним та гінекологічним анамнезом» (№ державної реєстрації 0106U000258). Мета дослідження: обґрунтування системи надання лікувально-профілактичної допомоги жінкам з недостатністю лютеїнової фази менструального циклу шляхом розробки алгоритму діагностики, принципів і методів її профілактики та лікування на основі встановлення взаємозв’язків гормонального гомеостазу, стану центральної та вегетативної нервової систем, ультразвукових характеристик та особливостей ангіогенезу матки та яєчників, а також морфофункціонального стану ендометрію. Завдання дослідження: Встановити місце НЛФ в структурі причин неплідності та невиношування. Проаналізувати клінічні прояви НЛФ у жінок різних вікових груп. Дослідити особливості гормонального гомеостазу у жінок з НЛФ у різні вікові періоди. Оцінити ультразвукові особливості структури ендометрію, яєчників та стан регіональної гемодинаміки у даного контингенту жінок. Провести порівняльну характеристику морфофункціональних особливостей та стану рецепції ендометрію в середню лютеїнову фазу у жінок з НЛФ та у здорових. Виявити особливості функціонального стану центральної і вегетативної нервової системи та проаналізувати їх взаємозв’язок з показниками стрес реалізуючої системи (КРГ, АКТГ, кортизол, пролактин). Визначити фактори ризику розвитку НЛФ і розробити математичну модель прогнозування її виникнення. Розробити комплекси лікування різних клініко-патогенетичних варіантів НЛФ та провести їх клінічну апробацію. Об'єкт дослідження – недостатність лютеїнової фази менструального циклу у жінок репродуктивного віку. Предмет дослідження – клінічні прояви, гормональний гомеостаз, стан центральної та вегетативної нервової системи, ультразвукові характеристики та особливості ангіогенезу яєчників та матки, морфофункціональний стан ендометрію. Методи дослідження – клінічні, біохімічні, інструментальні, морфологічні та імуногістохімічні – для визначення морфофункціонального стану ендометрію та функціонального стану яєчників; імуноферментні та радіоімунні – для визначення гормонального гомеостазу у жінок; математично-статистичні – для обробки отриманих результатів та побудови моделі.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше обґрунтовано виділення п’яти провідних етіопатогенетичних варіантів НЛФ: трьох, що зумовлені екстрагенітальними порушеннями (тиреоїдна дисфункція, гіперпролактинемія та інсулінрезистентність з гіперандрогенією) та двох, що спричинені оваріальною дисфункцією (нормогонадотропною, переважно стресіндукованою та гіпергонадотропною, переважно як наслідок запальних процесів та виснаження фолікулярного апарату яєчників). Вперше описано клінічні прояви НЛФ, встановлено їх вікові особливості та виявлена їх однотипність незалежно від етіопатогенетичного варіанту НЛФ. Шляхом системної оцінки показників карбогідратного метаболізму та функціонального стану яєчників вперше обґрунтовано виділення овуляторної форми полікістозу яєчників як окремого етіопатогенетичного варіанту НЛФ. Вперше на основі багатофакторного аналізу стану центральної та вегетативної нервової системи та показників гормонального гомеостазу (АКТГ, КРГ, кортизол, ФСГ, ЛГ, пролактин, прогестерон) доведена роль стресу в ґенезі НЛФ. На підставі виявленої симпатикотонії, зниження кровотоку в оваріальних та маткових судинах, а також підвищення вмісту в ендометрії антиангіогенних факторів (тромбоспондин, GF-в, F-б) доведена роль ангіоспазму як однієї з ключових ланок патогенезу НЛФ та обґрунтована доцільність системної вазокорекції в комплексному лікуванні даної патології. Вперше, на основі виявлення високої експресії та розповсюдженості антигенів до тромбоспондину в ендометрії, наявності вогнищ стромальної гіперплазії на тлі десинхронізації ендометрію, зокрема в пізньому репродуктивному віці, сформована концепція про НЛФ, як фактор ризику розвитку гіперпроліферативної патології ендометрію. Вперше сформована математична модель прогнозування розвитку НЛФ та встановлені фактори ризику розвитку даної патології. Обґрунтована доцільність двохетапного лікування НЛФ, першим етапом котрого є етіотропна терапія, а другим – призначення індивідуального комплексу диференційованих патогенетично обґрунтованих заходів, що спрямовані на відновлення повноцінного лютеогенезу. Практичне значення отриманих результатів. Створено алгоритм діагностики провідного етіопатогенетичного варіанту НЛФ та моделі прогнозування розвитку недостатності лютеїнової фази циклу, що дає можливість вчасно формувати групи ризику виникнення цього патологічного стану і проводити індивідуалізовані профілактичні заходи, розроблені з урахуванням механізмів його розвитку. Виявлено особливості гормональних змін у жінок з НЛФ, які обумовлюють необхідність індивідуального вибору корекції порушень гормонального гомеостазу при різних етіопатогенетичних варіантах НЛФ. Обґрунтована доцільність та розроблено схеми застосування адаптогенів в комплексній терапії НЛФ, що значно підвищує ефективність лікування та знижує рівень психологічної дезадаптації пацієнток. Розроблено принципи диференційованого вибору гормональних препаратів у жінок з НЛФ. Особистий внесок здобувача. Самостійно проводилось клінічне обстеження хворих з застосуванням методів УЗД, кольпоскопії, забір матеріалу для бактеріологічних, ендокринологічних, біохімічних, морфологічних та імуногістохімічних досліджень, оцінювався психоемоційний стан пацієнток з застосуванням психодіагностичних методик.

Интеллигенция, как дворянское детище осталась на той стороне, немецкой безбожной, едва ли не поганой"... Такие признания делает Г. Федотов, убежденный западник, интеллигент 96 пробы. Яростный противник самодержавия А. Герцен и тот признался, что "Крестьяне не приняли преобразований Петра Великого. Они остались верными хранителями народности". В статье "Новая фаза русской литературы" А. Герцен, вождь русских западников, дал следующую оценку результатов совершенной Петром революции: "Петр I хотел создать сильное государство с пассивным народом. Он презирал русский народ, в котором любил одну численность и силу, и доводил денационализацию гораздо дальше, чем делает это современное правительство в Польше. Борода считалась за преступление; кафтан - за возмущение; портным угрожала смерть за шитье русского платья для русских, - это, конечно, nec plus ultra. Правительство, помещик, офицер, столоначальник, управитель (интендант), иноземец только то и делали, что повторяли - и это в течении, по меньшей мере шести поколений - повеление Петра I: перестань быть русским и ты окажешь великую услугу отечеству"

1. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

2. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

3. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

4. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

5. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

6. Аномалії нирок і сечовивідних шляхів чоловічих статевих органів (крипторхізм, ектопія). Клініка, діагностика, лікування
7. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування
8. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

9. Злоякісні новоутворення сечостатевої системи (рак нирки, сечового міхура, простати, яєчка, статевого члена). Клініка. Діагностика. Методи лікування

10. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

11. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

12. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

13. Нейрокогнітивні розлади при шизофренії: патогенез, клініка, діагностика, терапія

14. Політична влада: сутність і специфіка

15. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

16. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

17. Новый подход в понимании преадаптации

18. Билеты для сдачи устного экзамена по биологии в 9 кл

19. Страны НИС (новые индустриальные страны)

20. Типологизация развивающихся стран: традиционные критерии и новые подходы

21. Новые индустриальные страны: Южная Корея

22. Налоговая система России в новом правовом поле
23. Новый план счетов учета в банках за 2002 год
24. Шпоры по гражданскому процессу (Новый кодекс)

25. Япония в новое время (19 век)

26. Традиционные и новые оценки татаро-монгольского иго на Руси

27. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

28. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом

29. Шпоры по трудовому праву (Новый Кодекс)

30. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

31. Кино как новый элемент художественной культры

32. От средневековья - к "новому времени"

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения

33. Новые технологии и искусство

34. Новое в словообразовательной системе современного французского языка

35. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

36. Новое поэтическое течение Серебряного века

37. Владение новыми музыкальными технологиями - необходимое условие в профессиональной подготовки учителя музыки

38. Новейшая история Монголии
39. Новая экономическая политика (HЭП)
40. Новая Экономическая Политика

41. Развитие народного образования в городе Новый Уренгой (1976 – 1999 гг.)

42. Античность - средние века - новое время. Причины и механизмы смены эпохи

43. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

44. О смысле новейшей Российской истории и перспективах ее - в православной ретроспективе

45. События Великой Отечественной Войны на страницах новейших учебников по истории для средней школы

46. Новые страницы истории гражданской войны в Прикамье

47. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах

48. Новая экономическая политика и командно-административная система

Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Процессоры нового поколения и перспективы их развития

50. Новейшие достижения в информатике

51. Перспективы развития компьютерной техники (новейшие разработки 2005г.)

52. Новые технологии. Microsoft Office XP

53. Формулы по математике (11 кл.)

54. Новый метод «дополнительных краевых условий» Алексея Юрьевича Виноградова для краевых задач
55. Факторы неспецефической защиты - первая лекция: Перикиси, свободные радикалы. ПОЛ, ФНО, БОФ (белки острой фазы), нуклеазы, фибронектины, интерферон, лизоцим, катионные белки, NO, лектины
56. Криминалистическое исследование документов. Новые и перспективные методы исследования письменной речи

57. Окружающая среда в Европе на пороге нового тысячелетия

58. Новые информационные технологии обучения в математике

59. Геополитика европейских "новых правых"

60. Новые инициативы Президента РФ по укреплению единства страны

61. Отчёт по производственной практике на Ново-Иркутской ТЭЦ

62. Человек в новом информационном обществе

63. Проект новой участковой станции

64. Новый завет

Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики

65. Проблема корпуса сочинений прп. Макария, новые находки

66. Духовное послание Л.Толстого сквозь призму новой религии Бахаи

67. Организация селекционного процесса по выведению нового сорта черешни

68. Социологическое исследование на тему: «Встреча Нового года»

69. Историко-философское становление научной методологии в период Нового времени

70. Технологическая революция, как новейший этап современной НТР
71. Философия Нового времени
72. Этика средневековья и нового времени

73. Философия эпохи Возрождения и Нового времени

74. Философия Нового времени и становление первой научной картины мира

75. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

76. Экономическая оценка использования новых информационных технологий в бухгалтерском учете

77. Бухгалтерский учет ценных бумаг (по новому плану счетов)

78. Новый План счетов 2004г.

79. Использование функционально-стоимостного анализа при создании стоимости нового товара

80. Маркетинг нового продукта

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины

81. Новая валюта ЕВРО

82. Предпосылки создания и будущее новой европейской валюты - евро (Доклад)

83. Евро - новая единая европейская валюта

84. Развитие управленческой предприимчивости в новых условиях хозяйствования на примере ОАО "Курганмолпром"

85. Организация подготовки производства к выпуску новой продукции

86. Реинжиниринговый подход к управлению организационным развитием. Новый взгляд на антикризисное управление
87. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
88. Экономическая эффективность внедрения нового локомотива

89. Новая модель экономики и общественного устройства

90. Международное разделение труда и новый экономический порядок (Контрольная)

91. Евро - новая международная валюта, ее роль в мирохозяйственных связях

92. Типологизация развивающихся стран: традиционные критерии и новые подходы

93. Ново-Вавилонское царство

94. Египет в период XX династии и конец Нового царства

95. О старом и новом календарном стиле

96. Византия XI и XII вв.: новое против старого

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

97. Россия и новый мировой порядок

98. История еврейства западной и восточной Европы в новое время

99. Дивный Новый Мир и его катастрофа (1923 -1933)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.