Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Волинський державний університ імені Лесі Українки Кафедра аграрного, трудового та екологічного права ДЕРЖАВНО –ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВДата здачі: « » 2002 р. Куросва робота Студентки 3-го курсу Дата захисту:» » 2002 р. Заочного відділення Оцінка: Науковий керівник План Розділ 1. Типи правового регулювання ринку цінних паперів. Розділ 2 Поняття державно-правового регулювання Розділ 3. Основоположні принципи державно-правового регулювання ринку цінних паперів: § 1. Принцип законності; § 2. Принцип делегування повноважень; § 3. Принцип раціонального моделювання; § 4. Принцип структурної побудови нормативних актів; § 5. Принцип лексичної визначеності правових текстів. Розділ 4. Порівняльно – правова характеристика державно – правового регулювання ринку цінних паперів зарубіжних країн. Вступ Проголосивши незалежність Україна – Україна взяла курс на побудову демократичної, правової, держави із запровадженням принципів ринкової економіки. Одним із елементів якої являється функціональний ринок цінних паперів, становлення якого продовжується і на даний час. А тому ефективне державно-правове регулювання вказаного суб’єкта фінансового ринку буде сприяти як надходженню коштів до державного бюджету, так і так і покращення фінансового обслуговування населення. Вказані умови полягають в тому, що: поряд із національним банком передбачене створення розгалуженої системи комерційних банків; законодавчо визначаються основи правового регулювання ринку цінних паперів; встановлюються ефективні основи розрахунків; забезпечується правове регулювання банківського кредитування. Тобто, юридично забезпечується функціонування одного із елементів фінансового ринку. Проте, наліз надто великої кількості прийнятих нормативних актів, що регулюють вказаний вид діяльності, дає підстави стверджувати про часту невідповідність їх один одному. Що було одним із об’єктивних факторів обрання теми курсової роботи. Об’єктом дослідження роботи є суспільні відносини у сфері банківської, фінансової та комерційної діяльності, які виникають на ринку цінних паперів України. Предметом курсової роботи є аналіз текстів нормативних документів, виданих різними гілками влади. При написанні роботи я використовувала імперативно-диспозитивний метод наукового дослідження. Структура роботи складається із вступу, висновку, глав та параграфів. Розділ 1. Типи правового регулювання ринку цінних паперів. Майже в будь-якій країні, де існують ринки цінних паперів, правове впорядкування ринкових відносин здійснюється за допо­могою трьох типів правових норм і принципів: міжнародно-правових, національних державно-правових, а також інституційно-правових. Тобто в цьому випадку говорять про три типи правово­го регулювання. В основі поділу на типи лежать відмінності в порядку прий­няття відповідних норм і принципів. Для міжнародно-правового регулювання характерним є те, що воно, як правило, здійснюється на основі публічних міжнародно-правових угод, тобто угод, укла­дених між державами-суверенами або уповноваженими органами останніх.

Особливістю такого регулювання є те, що воно виникає внаслідок реалізації волі держав, які в правовому контексті є рівноправними і незалежними одна від одної. Кожна з держав є сувереном на власній території, жоден із суверенів не може нав'язувати волю іншому суверену. Таким чином міжнародно-правові угоди, у тому числі із приводу цінних паперів, укладаються державами на добровільній основі, тобто внаслідок добровільного вияву волі до вчинення вказаних дій. Міжнародно-правове регулювання ринків цінних паперів здійснюється в основному двома способами: у межах окремих міжнародних договорів і в межах міжнародних організацій. У першому випадку дві або декілька держав домовляються про режим допуску та обігу цінних паперів, одна одної на своїх територіях шляхом укладання окремих договорів між ними. У другому міжнародно-правове регулювання являє собою регулю­вання поведінки учасників ринку цінних паперів, установлюване в масштабах конкретної міжнародної організації. У практиці міжнародно-правового регулювання зустрічаються також випадки, коли окремі аспекти ринків цінних паперів регулюються догово­рами, однією стороною у яких виступають держави, а другою - міжнародні організації. Наприклад, у вересні 1991 року між США і Європейським Співтовариством (з січня 1994 року іменується Європейським Союзом) було підписано угоду про співпрацю в галузі регулювання ринків цінних паперів. Серед усіх форм міжнародно-правового регулювання ринків цінних паперів найбільший інтерес викликає регулювання, здій­снюване в межах Європейського Союзу (Europea ) та Міжнародної організації комісій по цінних паперах (I er a io al Orga iza io of Securi ies Commissio - IOSCO). У теперішній час як такого єдиного ринку цінних паперів у межах Європейського Союзу не існує; у кожній країні-учасниці є національний ринок і регулюється він, головним чином, національним законодавством. Згідно з умовами участі в даній міжнародній організації, норма­тивно-правові акти керівних органів ЄС, і зокрема Ради ЄС, для того, щоб бути обов'язковими на території держави-учасниці, мають бути імплементовані цією державою. Це означає, що дер­жава повинна або створювати новий законодавчий акт, у якому були б відображені положення документа ЄС, або внести в чинне законодавство відповідні зміни, відобразивши в ньому норми Європейського Союзу. Головними правовими документами даної міжнародної органі­зації, які регулюють взаємодію у сфері цінних паперів, є Директи­ви Ради ЄС (Cou cil Direc ives). Під державно-правовим регулюванням звичайно розуміють національне державно-правове регулювання, тобто таке, яке здійснюється повноважними органами конкретної держави на її території. Наприклад, говорять про дежавно-правове регулювання ринку цінних паперів США як федеративної держави (регулю­вання вказаного ринку також здійснюється правовими нормами штатів США), державно - правове регулювання ринку цінних паперів Великобританії, Японії, Франції, України тощо. Національне державно-правове регулювання здійснюється сувереном на власній території шляхом реалізації владно-приму­сових повноважень. Вказані повноваження визначаються відпо­відними нормативними актами держави.

Як правило, у кожній державі існує певна кількість таких актів, які встановлюють пов­новаження, права й обов'язки тих або інших державних органів. Сукупність таких актів має ієрархічну будову. Найвище місце в сукупності посідає Конституція. Усі інші нормативні акти такого роду повинні відповідати (не суперечити) Конституції. Держава реалізує свої владні повноваження через відповідні державні органи, які й видають нормативні акти, у межах своїх повноважень. Державна влада реалізується через три гілки влади: законодавчу, виконавчу і судову. Таким чином, нормативно-пра­вові акти кожної із влад мають не суперечити Конституції. Поміж трьома гілками державної влади законодавча влада посідає найви­ще місце. Головними елементами національного державно - правового ре­гулювання ринку цінних паперів є такі: воно здійснюється дер­жавними органами, які мають на це відповідні повноваження, вказані державні органі виконують регулятивні функції у межах визначеної їм компетенції, державно-регулятивна діяльність провадиться шляхом виконання певних дій, наприклад, шляхом видання обов'язкових для загалу нормативних актів, забезпечення їх застосування, здійснення контролю за виконанням актів тощо. В окремо взятій країні державно - правове регулювання ринку цінних паперів, як правило, здійснюється не одним, а певною су­купністю нормативних актів. Причому така сукупність складаєть­ся із (а) сукупності законів, що регулюють вказану сферу відносин, (б) сукупності підзаконних актів, які видаються з метою правиль­ного застосування законів, а також впорядкування відносин, що залишилися неврегульованими останніми, (в) сукупності актів (роз'яснень) судових органів. Інституційно-правове регулювання здійснюється самоврядни­ми організаціями, як правило, внаслідок реалізації повноважень, наданих законами чи підзаконними актами, або внаслідок делегу­вання повноважень відповідним державним органом. Буває та­кож і так, що державно-правове регулювання не охоплює певні важливі відносини на ринку цінних паперів, тоді замість нього впорядкування може здіснюватися нормами і принципами інституційно-правового регулювання. Найбільш поширеними випадками інституційно-правового регулювання є здійснення його фондовими біржами, іншими само­врядними організаціями, включаючи ті, що об'єднують професій­них учасників, наприклад, Асоціація ділерів, Асоціація брокерів, Асоціація депозитаріїв, Асоціація реєстраторів, Асоціація інвести­ційного бізнесу тощо. Інституційно-правове регулювання здійсню­ється у відповідності з державно-правовими нормами і принципа­ми. Джерелами такого регулювання виступають, наприклад, Пра­вила торгівлі цінними паперами, статути само регулюючих організа­цій, Положення про арбітражні суди, які можуть створюватись і діяти при самоврядних організаціях тощо. На відміну від держав­но-правового регулювання, яке головним чином засноване на можливості застосування примусово-владного впливу на учасни­ків ринку, інституційно-правове регулювання значною мірою засноване на зацікавленості учасників у додержанні інституцій-но-правових норм, що в свою чергу зумовлюється добровільним характером участі в саморегулюючих організації.

Виды конституционных правоотношений: 1) конкретные конституционно-правовые отношения (в них четко определены субъекты, их права и обязанности); 2) правоотношения общего характера (в них не закрепляется четко субъектный состав и не определяются их права и обязанности). В зависимости от сферы возникновения конституционных правоотношений выделяют конституционно-правовые отношения: 1) связанные с установлением конституционных основ гражданского общества; 2) конституционного строя РФ; 3) регулированием правового статуса личности РФ. Содержание конституционно-правовых отношений: взаимные либо односторонние права и обязанности субъектов конституционных правоотношений. При этом субъекты конституционных правоотношений не равны между собой, поэтому конституционные отношения имеют структуру «власти – подчинения». Субъекты конституционных правоотношений: 1) физические лица (граждане РФ, иностранцы, лица с двойным гражданством (бипатриды), лица без гражданства (апатриды), лица со специальной правоспособностью); 2) государственные образования (РФ, субъекты РФ, федеральные органы государства РФ и субъектов РФ); 3) общественные объединения

1. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

2. Державне регулювання ринку цінних паперів

3. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

4. Правове регулювання зайнятості на україні

5. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

6. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях
7. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності
8. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

9. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

10. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

11. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

12. Правове регулювання біржової діяльності

13. Правове регулювання відносин комунальної власності

14. Правове регулювання договору перевезення вантажу залізничним транспортом

15. Правове регулювання іноземних інвестицій

16. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел

17. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

18. Правове регулювання податкової системи

19. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

20. Правове регулювання ринків фінансових послуг

21. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

22. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок
23. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина
24. Правовий режим цінних паперів в Україні

25. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

26. Функціональне призначення правового регулювання

27. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

28. Державно-правовий устрій Австро-Угорщини

29. Правове регулювання переміщення енергоносіїв

30. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

31. Державне регулювання фондового ринку в Україні

32. Ринок і державне регулювання економіки

Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

33. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

34. Державне регулювання ЗЕД

35. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

36. Державне регулювання економіки

37. Ринок цінних паперів

38. Ринок цінних паперів
39. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі
40. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

41. Державне регулювання страхової діяльності

42. Державне регулювання відносин власності на природні ресурси

43. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

44. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

45. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

46. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

47. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах

48. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

49. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

50. Валютний ринок та його регулювання

51. Державне регулювання оподатковування агропромислового комплексу

52. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

53. Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошового ринку

54. Шляхи вдосконалення ринку цінних паперів в Україні
55. Державне регулювання економіки
56. Державне регулювання економіки

57. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

58. Державне регулювання інноваційної діяльності

59. Державне регулювання корпоративної діяльності

60. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

61. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

62. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

63. Ринок праці та його регулювання

64. Сучасні моделі державного регулювання економіки

Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

65. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

66. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

67. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

68. Гражданское общество и правовая страна

69. Административно правовые отношения (Контрольная)

70. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения
71. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ
72. Административно-правовой статус военнослужащих

73. Административно-правовой статус государственных служащих в России

74. Административно-правовой статус граждан

75. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

76. Источники правового регулирования банковской деятельности

77. Правовой статус Центрального Банка РФ

78. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

79. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в РФ

80. Правовое положение Акционерного Общества

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

81. Вещно-правовые способы защиты права собственности

82. Гражданско-правовая ответственность (TXT)

83. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

84. Гражданско-правовые сделки с квартирами

85. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

86. Организационно-правовые формы юридических лиц
87. Правовая охрана товарных знаков
88. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

89. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

90. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

91. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

92. Лизинг и его правовое регулирование

93. Правовые основы наследования в Российской Федерации

94. Гражданско-правовое регулирование залога

95. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда

96. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Правовое положение индивидуального предпринимателя

98. Метод гражданско правового регулирования

99. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.