Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік загальновиробничих витрат

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

РЕФЕРАТ Курсова робота: 50 с., 7 таблиць, 1 рісунок,20 джерел. Об'єкт дослідження – ТОВ &quo ;Аріс&quo ;. Мета роботи – дослідження обліку основних засобів і їх амортизації. Методи дослідження: описовий. Використані джерела інформації: фінансова звітність, дані річних звітів підприємства за 2002-2004р.р., первинні і облікові дані бухгалтерського обліку, фінансового і податкового обліку, законодавчі і нормативні акти. ОСНОВНІ ФОНДИ, АМОРТИЗАЦІЯ, ФОНДОВІДДАЧА, ФОНДОМІСТКІСТЬ, ЦЕНТР ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПРИБУТОК, ЗНОС, ПЕРВІСНА І ЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика тов &quo ;аріс&quo ; РОЗДІЛ 2. Управлінський облік основних засобів 2.1. Управлінський облік основних засобів за центрами відповідальності 2.2. Облік і контроль надходження основних засобів 2.3. Облік і контроль вибуття основних засобів 2.4. Облік і контроль ремонтів основних засобів 2.5. Знос основних засобів РОЗДІЛ 3. Удосконалення обліку основних засобів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУПНа сучасному етапі розвитку нашої країни одним з найважливіших чинників розвитку економіки, збільшення об'ємів виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними фондами у необхідній кількості і асортименті. Але для вирішення даних задач необхідне не тільки повне забезпечення підприємства технічним потенціалом, тобто основними засобами, але і підвищення ефективності їх використовування. Проблемам обліку і аналізу основних засобів присвячені роботи таких провідних учених-економістів як Богдановская Л.А., Віногоров Г.Г., Ермоловіч Е.Е., Савицкая Г.В., Снитко К.Ф., Сушкевич В.В., Русак Н.А. Цими ученими внесений значний внесок теоретичних методичних питань в області обліку і аналізу основних засобів. Мета дослідження - на підставі нормативних, законодавчих матеріалів, наукової і спеціальної літератури вивчити досвід організації облікової роботи на ТОВ &quo ;Аріс&quo ; і розробити пропозиції по вдосконаленню обліку основних засобів. Методологічною основою курсової роботи з'явилася нормативна законодавча, спеціальна, періодична література з питань обліку і аналізу основних засобів. В курсовій роботі використовувалися методи і прийоми бухгалтерського обліку і аналізу. Впровадження управлінського обліку на підприємствах є необхідною передумовою їх успішної роботи, створення оптимальної ринкової інфраструктури, виживання підприємств в умовах вільної конкуренції та зростання їх економічного потенціалу. Тема курсової роботи: &quo ;Управлінський облік основних засобів&quo ;. Об’єкт обліку ТОВ &quo ;Аріс&quo ;. Основними завданнями управлінського обліку основних засобів: можливість отримати інформацію про рух необоротних активів, надходження та витрачання грошових коштів, стан дебіторської та кредиторської заборгованості, витрати на виробництво та доходи від усіх видів діяльності, обгрунтувати поточні та перспективні управлінські рішення. Збір, обробка, узагальнення, зберігання та передача необхідної інформації для оперативного управління підприємством та прийняття оптимальних управлінських рішень по оптимізації процесу управління шляхом регулювання структури активів та пасивів підприємства.

Перевірка законності та доцільності господарських операцій, забезпечення збереження господарських засобів та коштів, ефективне використання майна. Визначення підсумків господарської діяльності та оцінка ефективності діяльності підприємства в розрізі реалізованих виробів, центрів відповідальності, управлінських і технологічних рішень. Складання внутрішніх звітів, інформація яких призначена для власників підприємств та керівників й інших внутрішніх користувачів бухгалтерської інформації. Отже, в процесі ведення бухгалтерського управлінського обліку одержується узагальнююча інформація про стан господарювання; зміни, які відбуваються; стан взаєморозрахунків підприємства з іншими підприємствами та, на їх підставі, визначаються результати господарювання; надається користувачам для прийняття рішень повна, правдива та неупереджена інформація про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Отже, облік займає одне з найважливіших місць в управлінні підприємством. РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика тов &quo ;аріс&quo ;Повна офіційна назва об'єднання – товариство з обмеженою відповідальністю харчове підприємство &quo ;Аріс&quo ;. Скорочена назва товариства ТОВ &quo ;Аріс&quo ;, яке знаходиться за адресою: м. Мелітополь, індекс 72300, вул.8 березня, 42. Об'єднання засвідчено розпорядженням начальника територіального управління адміністрації м. Мелітополя по Запорізькому адміністративному округу від 2 липня 1991 року. Форма власності – приватна. Об'єднання є юридичною особою і має право здійснювати різні види господарської чи іншої діяльності, а також мати цивільні права і нести всі обв'язки які виникають у зв'язку з цим. У своїй діяльності об'єднання керується Цивільним кодексом України, Законом України &quo ;Про підприємництво&quo ; від 7 лютого 1991, іншими нормативними актами. Вищим органом управління об'єднання є рада директорів. Загальна чисельність робітників – 100 осіб, обсяг виробництва – 20 тис. грн. . Підприємство здійснює таку діяльність, як виробництво продуктів харчування: кукурудзяні палички, соломка, сухарі. Продукція відповідає усім вимогам споживача. Управління в ТОВ здійснюється на основі самоврядування, гласності, участі його членів у вирішенні питань діяльності товариства. Вищим органом управління є збори членів товариства. ТОВ „ Аріс ” має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням. Особливості структури управління детермінується багатьма технічними, економічними, соціальними факторами та іншими. Структура управління залежить від обсягу управлінського впливу. Організаційна структура підприємства визначається кількістю внутрішньовиробничих одиниць відділків, галузей, бригад. Розміри цих підрозділів характеризується натуральними показниками і кількістю працездатних чоловіків. Управління підприємством характеризується сукупністю органів управління, галузей і підрозділами. У процесі аналізу виявляється чи дійсна на підприємстві структура управління його умовами, розмірами, спеціалізації, підрозділів. Error: Refere ce source o fou d Рис.1

. Організаційна структура ТОВ „ Аріс ” В бухгалтерії здійснюється розподіл облікової роботи за функціональними відділами і за конкретними виконавцями. Функціональний розподіл робіт дозволяє мати повне уявлення про хід облікових робіт, наближує до об’єктів, що обліковуються, створює умови для повного та рівномірного завантаження кожного облікового працівника. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійне вибирає форми його організації: - введення в штат підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; - ведення на договірних основах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою; - використання послуг фахівця з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, що здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи; - самостійне ведення бухгалтерського обліку і складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Керівництво підприємствам здійснює директор, який займається висновком договорів на поставку сировини і матеріалів, висновок контрактів з покупцями, контроль виробництва, рішення юридичних питань. Структура управління підприємства є впорядкованою сукупністю взаємозв'язаних елементів системи, яка визначає найраціональніший розподіл праці і службових зв'язків між структурними підрозділами і працівниками апарату управління по підготовці, ухваленню і реалізації управлінських рішень. В даний час для таких невеликих підприємств дана структура управління є найекономічнішою, що дозволяє достатньо оперативно доводити необхідну інформацію до кожного працівника. ТОВ „ Аріс ” діє на основі статуту. Статут є основним правовим документом, що регулює його діяльність. Статут визначає вид діяльності підприємства. Його статус. Статутна фундація, процес розділення прибутку, регулює зовнішньоекономічну і соціальну діяльність, правила обліку і звітності перед державними органами. А так само правила припинення діяльності підприємства. Відповідно до статуту, головною метою ТОВ ” Аріс ” є задоволення матеріальних та культурно – побутових потреб її членів, громадян України в продуктах харчування. Предметом діяльності ТОВ ” Аріс ” є виробництво, зберігання, переробка і реалізація харчової продукції. Метою даного підприємства є отримання прибутку від виробничої і торгово-посередницької діяльності. Підприємство здійснює свою діяльність на основі самофінансування і господарського розрахунку. Для організації діяльності підприємства велике значення має його організаційна структура. Під організаційною структурою підприємства розуміють його організаційну побудову, що відображає сукупність взаємозв'язків різних підрозділів, підлеглих досягненню певної мети - збільшенню виробництва продукції, наданню якісних послуг. В 2000 році керівництвом підприємства було ухвалено рішення застосовувати замість загальної системи оподаткування єдиний податок, що дозволяє малому підприємству спростити бухгалтерський і управлінський облік. Сплачуючи єдиний податок, підприємство згідно п.6

Биомасса, накапливаемая лесу, составляет 90% всей наземной биомассы (ее величина составляет от 1650.109 до 1911.109 т сухого вещества, ок. 14-15% ее образуют хвойные леса, 55-60% - тропические). Имея важное климаторегулирующее, почво- и водозащитное значение, лесной покров Земли является одним из факторов устойчивости биосферы и требует постоянной заботы о его сохранении и возобновлении. См. Лесные ресурсы. ЛЕС НА ВОРСКЛЕ - заповедник в Российской Федерации, Белгородская обл. Основан в современных границах с 1979. Плошадь 1038 га. Вековая дубрава среднерусской лесостепи. Лось, кабан, барсук и др. ЛЕСА - вспомогательные устройства для размещения рабочих и материалов при выполнении некоторых строительно-монтажных работ, преимущественно снаружи здания (сооружения). Наиболее распространены инвентарные (сборно-разборные) трубчатые маталлические. ЛЕСАЖ (Lesage) Ален Рене (1668-1747) - французский писатель. Романы "Хромой бес" (1707), "История Жиль Блаза из Сантильяны" (т. 1-4, 1715-35), восходящие к плутовскому роману, рисуют сатирическую картину нравов абсолютистской Франции. Комедии

1. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

2. Сутність витрат та методи їх зниження

3. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

4. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

5. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

6. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
7. Аналіз впливів на суму витрат підприємства
8. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

9. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

10. Облік виробничих витрат у птахівництві

11. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

12. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

13. Облік неопераційних витрат на підприємстві

14. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

15. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

16. Аналіз обліку витрат виробництва

Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее

17. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

18. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл

19. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

20. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

21. Станция ТО и ремонта автомобилей для Льговского р-на Курской обл.

22. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
23. Облік робочого часу працівника
24. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

25. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

26. Облік грошових коштів

27. Облік нематеріальних активів

28. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

29. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

30. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

31. Діюча практика обліку операцій з векселями

32. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій

Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

33. Аналіз доходів та витрат банку

34. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

35. Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

36. Бухгалтерський облік

37. Бухгалтерський облік

38. Бухгалтерський облік в бюджетних установах
39. Бухгалтерський облік на підприємстві
40. Бухгалтерський облік у банку

41. Бюджетний облік

42. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

43. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

44. Витрати підприємства

45. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

46. Гудвіл та його облік

47. Етапи організації бухгалтерського обліку

48. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие

49. Методи калькулювання витрат

50. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

51. Облік активів

52. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

53. Облік виробництва паперу

54. Облік виробничих запасів
55. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах
56. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

57. Облік готової продукції та її реалізації

58. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

59. Облік доходів підприємств

60. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

61. Облік зовнішньоекономічної діяльності

62. Облік і аудит кредитів банку

63. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

64. Облік і контроль розрахунків з покупцями і замовниками

Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел

65. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

66. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

67. Облік надзвичайних подій

68. Облік нематеріальних активів

69. Облік операцій дарування

70. Облік операцій основних господарських процесів
71. Облік основних засобів
72. Облік основних засобів підприємства

73. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

74. Облік праці та її оплати

75. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

76. Облік розрахунків з персоналом на ДП "Кривбасшахтозакриття"

77. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

78. Облік собівартості продукції на підприємстві

79. Облік створення підприємства

80. Облік та аудит

Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

82. Облік у закордонних країнах

83. Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду

84. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

85. Облікові регістри

86. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції
87. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
88. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

89. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

90. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

91. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

92. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

93. Організація облікової політики підприємства

94. Організація обліку в магазині "Світанок"

95. Організація обліку власного капіталу підприємства України

96. Організація обліку запасів на підприємствах

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца

97. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

98. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

99. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.