Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства і природокористування Кафедра обліку і аудиту Розрахункова робота з дисципліни „Економічний аналіз” на тему: Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ &quo ;Костопільський ЗТП&quo ; Рівне – 2006р. Зміст Вступ 1. Загальна характеристика підприємства 2. Аналіз фінансового стану підприємства 2.1 Структурно-динамічний аналіз коштів підприємства за ступенем ліквідності 2.2 Структурно-динамічний аналіз джерел коштів 3. Параметричний аналіз 3.1 Аналіз показників платоспроможності 3.2 Аналіз показників фінансової стійкості 4. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення діяльності є аналіз. Економічний аналіз – це система спеціальних знань для дослідження зміни і розвитку економічних явищ у їх взаємозв’язку та взаємообумовленості, що визначаються об’єктивними та суб’єктивними причинами з метою забезпечення цільового управління ними. Економічний аналіз – це комплексне глибоке вивчення роботи підприємств, їх підрозділів та інших господарських формувань для об’єктивної оцінки її результатів і виявлення можливостей подальшого підвищення ефективності господарювання. Предметом економічного аналізу є діяльність підприємств і їх підрозділів, а також інших господарських формувань, спрямована на досягнення максимальних результатів за мінімальних витрат. З розвитком економіки нашої держави перед економістами постають нові складніші проблеми економічного аналізу і його теорії. Нові об’єкти, а також завдання економічного аналізу потребують застосування потрібних їм методологій і засобів дослідження економічних явищ і процесів, тобто подальшого розвитку теорії економічного аналізу, а також методики її викладання. Глибокі знання теоретичних основ економічного аналізу є важливою передумовою для активної участі спеціалістів з вищою економічною освітою в правильній організації і веденні на належному рівні аналітичної роботи, що забезпечує підприємство необхідною для управління інформацією. Об’єктом дослідження даної роботи є відкрите акціонерне товариство &quo ;Костопільський завод продовольчих товарів&quo ;. Досліджуваний період – 2006 рік. Завданнями розрахункової роботи є: описати загальну характеристику підприємства; проаналізувати актив і пасив балансу; провести параметричний аналіз; розробити шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства Метою виконання розрахункової роботи є поглиблення теоретичних знань з курсу економічного аналізу та вміння їх застосовувати під час вирішення конкретних завдань, на базі самостійної роботи з нормативними документами, літературними джерелами, вміння застосовувати теоретичні та практичні знання з питань організації та методики аналітичної роботи. Виконання розрахункової роботи допоможе закріпити знання, отримані на лекціях, оволодіти основними прийомами економічного аналізу дослідження діяльності підприємств 1.

Загальна характеристика підприємства Відкрите акціонерне товариство &quo ;Костопільський завод продовольчих товарів&quo ; засновано на добровільних засадах громадянами України (протокол № 1 від 08.04.1994 року) шляхом об'єднання їх грошових коштів та часток в майні приватизованого підприємства - Костопільського заводу продовольчих товарів. Скорочена назва - ВАТ &quo ;Костопільський ЗПТ&quo ;. Місцезнаходження Товариства: Україна, Рівненська обл., м. Костопіль, провулок Річний, 12. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від виробничо-комерційної діяльності на принципах самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку. Предметом діяльності Товариства є: - виробництво консервів, кондитерських виробів, настоянок, виноматеріалів та інших продовольчих товарів; - виробництво хлібобулочних виробів; - переробка молока та виробництво молочних консервів; - зовнішньоекономічна діяльність; - розробка виготовлення та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного, науково-технічного призначення; - пошиття та ремонт швейних виробів, одягу, взуття, трикотажних та хутряних виробів, тощо; - оптова, роздрібна, консигнаційна та комісійна торгівля товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією, продукцією виробничо-технічного та науково-технічного призначення, транспортними засобами, спиртними напоями, тютюновими виробами; - організація збору, переробка і реалізація вторинних ресурсів і сировини; - організація та утримання фірмових магазинів, ресторанів, їдалень, кафе та надання інших послуг громадського харчування; - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; - сервісне обслуговування автомобілів, ремонт побутової техніки; - вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції та лікарських рослин; - організація та проведення виставок, ярмарок, аукціонів, фестивалів, конкурсів, створення та утримання гральних закладів; - надання маркетингових, лізингових, інжинірингових, рекламних, інформаційних, посередницьких, консалтингових послуг; - виконання будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт. Проведення своєї підприємницької діяльності Товариство здійснює згідно чинного законодавства України. Товариство може займатися також і іншою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України. 2. Аналіз фінансового стану підприємства Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану підприємства є необхідною умовою ефективного управління формуванням, розміщенням та використанням ресурсів підприємства. Фінансовий стан характеризується величиною, складом і структурою активів, власного капіталу і зобов’язань, відповідні співвідношення яких обумовлюють фінансову стійкість та платоспроможність підприємства. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності.

тому на нього впливають всі ці види діяльності підприємства. Передусім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск та реалізація високоякісної продукції. Основні напрями аналізу фінансового стану підприємства визначаються його завданнями та передбачають: аналіз структури та динаміки коштів підприємства за ступенем ліквідності, аналіз джерел коштів, аналіз показників платоспроможності, аналіз показників фінансової стійкості. Методика аналізу фінансового стану підприємства: Розраховуються нижченаведені показники за аналізовані періоди часу. Визначається характер динаміки або тенденції. У випадку виявлення негативної динаміки чи тенденції проводиться факторний аналіз для встановлення розміру впливу негативно діючих факторів. Розробляються заходи щодо зменшення негативно діючих факторів та вишукуються джерела коштів для здійснення цих заходів. 2.1 Структурно-динамічний аналіз коштів підприємства за ступенем ліквідності Аналіз фінансового стану доцільно почати з аналізу структури і динаміки коштів підприємства. Джерелом інформації для аналізу структури та динаміки коштів підприємства є форма №1 „Баланс”. Підсумок за статтями Балансу називають валютою балансу, яка свідчить про вартість всього майна, що є в розпорядженні підприємства. Для проведення аналізу активів підприємства розраховують абсолютні відхилення та темпи росту. Розрахунок проведемо в таблиці 2.1.1. Таблиця 2.1.1. Аналіз структури і динаміки активу балансу Тис. грн. №п/п Показники На початок року На кінець року Відхилення ;- % 1. Необоротні активи, всього 3173,40 6998,90 3825,50 220,55 - у % до валюти балансу, в т.ч. 28,58 36,69 8,12 - 1.1 Нематеріальні активи - - - - - у % до необоротних активів - - - - - у % до валюти балансу - - - - 1.2 Незавершене будівництво - - - - - у % до необоротних активів - - - - - у % до валюти балансу - - - - 1.3 Основні засоби 3173,40 6998,90 3825,50 220,55 - у % до необоротних активів 100 100 0,00 - - у % до валюти балансу - - - - 1.4 Довгострокові фінансові інвестиції - - - - - у % до необоротних активів - - - - - у % до валюти балансу - - - - 2. Оборотні активи, всього 7931,60 12074,50 4142,90 152,23 -у % до валюти балансу в т.ч. 71,42 63,31 -8,12 - 2.1 Запаси 3212,30 4225,00 1012,70 131,53 - у % до оборотних активів 40,50 34,99 -5,51 86,40 - у % до валюти балансу 28,93 22,15 -6,78 76,58 2.2 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 4317,60 7431,70 3114,10 172,13 - у % до оборотних активів 54,44 61,55 7,11 - - у % до валюти балансу 38,88 38,96 0,08 - 2.3 Дебіторська заборгованість за розрахунками - - - - - у % до оборотних активів - - - - - у % до валюти балансу - - - - 2.3.1. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - - - - -у % до дебіторської заборгованості за розрахунками - - - - - у % до валюти балансу - - - - 2.3.2. Дебіторська заборгованість за виданими авансами - - - - -у % до дебіторської заборгованості за розрахунками - - - - -у % до валюти балансу - - - - 2.3.3. Дебіторська заборгованість нарахованих доходів - - - - -у % до дебіторської заборгованості за розрахунками - - - - -у % до валюти балансу - - - - 2.3

Така гарантя не надаться працвникам у раз дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням свох обов'язкв або за власним бажанням, за винятком випадкв, якщо це пов'язано з станом здоров'я. Працвникам, звльненим у зв'язку з обранням х до складу виборних профсплкових органв, псля закнчення строку х повноважень надаться попередня робота (посада) або за згодою працвника нша рвноцнна робота (посада). Членам виборних профсплкових органв, не звльненим вд свох виробничих чи службових обов'язкв, надаться на умовах, передбачених колективним договором, вльний вд роботи час з збереженням середньо заробтно плати для участ в консультацях  переговорах, виконання нших громадських обов'язкв в нтересах трудового колективу, а також на час участ в робот виборних профсплкових органв, але не менш як 2 години на тиждень. На час профсплкового навчання працвникам, обраним до складу виборних профсплкових органв пдпримства, установи, органзац, надаться додаткова вдпустка тривалстю до 6 календарних днв з збереженням середньо заробтно плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу За працвниками, обраними до складу виборних органв профсплково органзац, що д на пдпримств, в установ, органзац збергаються соцальн пльги та заохочення, встановлен для нших працвникв за мсцем роботи вдповдно до законодавства

1. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

2. Аналіз фінансового стану підприємства

3. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

4. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

5. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

6. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
7. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
8. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

9. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

10. Оцінка фінансового стану підприємства

11. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

12. Фінансовий стан підприємства

13. Покращення фінансового стану підприємства

14. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

15. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

16. Фінансова звітність підприємства

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

17. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

18. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

19. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

20. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

21. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

22. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства
23. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"
24. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

25. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

26. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

27. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

28. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

29. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

30. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

31. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

32. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

34. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

35. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

36. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

37. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

38. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну
39. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"
40. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

41. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

42. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

43. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

44. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

45. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

46. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

47. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

48. Операційна діяльність підприємства

Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

49. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

50. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

51. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

52. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

53. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

54. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства
55. Значення та аналіз грошових потоків підприємства
56. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

57. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

58. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

59. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

60. Управління фінансовою санацією підприємства

61. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

62. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

63. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

64. Аналіз діяльності підприємства

Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки

65. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

66. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

67. Аналіз ліквідності підприємства

68. Аналіз фінансового стану підприєсвта

69. Ефективність використання ресурсів підприємства

70. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання
71. Персонал підприємства. Продуктивність праці
72. Продуктивність праці персоналу підприємства

73. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

74. Фінансова санація підприємства

75. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

76. Экономічний аналіз підприємства

77. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

78. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

79. Бізнес-план підприємства

80. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей

81. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

82. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

83. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

84. Основні напрямки фінансового аналізу

85. Фінанси підприємства контрольна

86. Матеріально-технічне забезпечення підприємства
87. Персонал підприємства
88. ІС фінансового аналізу

89. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

90. Управління утворенням прибутку підприємства

91. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

92. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

93. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

94. Витрати підприємства

95. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

96. Облік активної частини балансу підприємства

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные

97. Облік інших необоротних активів на прикладі "Рівненський завод тракторних агрегатів"

98. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

99. Організація і методика аудиту доходів підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.