Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз фінансового стану підприємства

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Анотація Метою виконання курсової роботи є закріплення знань з теоретичного курсу «Аналіз фінансового стану підприємства», поглиблене вивчення методики аналізу фінансового стану, придбання практичних навичок в проведенні аналізу фінансового стану та підготовці рекомендацій, спрямованих на покращення фінансової стійкості реального діючого підприємства. В ході виконання курсової роботи були розглянуті наступні питання: характеристика майнового стану підприємства та джерел його формування, аналіз фінансової стійкості, аналіз ліквідності, факторний аналіз рентабельності, оцінка ділової активності підприємства. При виконанні роботи було використано 18 джерел літератури. Робота містить 44 сторінки, включає 5 рисунки, 12 таблиць та 49 формул. Зміст Вступ 1. Загальна характеристика ЗАТ «Полісся 2. Характеристика майнового стану ЗАТ «Полісся» та джерел його формування 2.1 Аналіз балансу підприємства 2.2 Аналіз виробничого потенціалу підприємства 3. Оцінка фінансової стійкості ЗАТ «Полісся» 4. Оцінка ліквідності підприємства 5. Аналіз прибутку підприємства 6.Факторний аналіз рентабельності підприємства 7. Оцінка ділової активності ЗАТ «Полісся» 8. Аналіз власного капіталу підприємства Висновок Список літератури Додатки Вступ Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д. А це можливо лише за рахунок ретельного аналізу підприємства з усіх сторін. Предметом даної курсової роботи є теоретичні, практичні та методологічні аспекти аналізу фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності та рентабельності підприємства. Для цього, в пергу чергу, необхідно розглянути різноманітні методи аналізу фінансового стану підприємства, зробити аналіз за допомогою цих методів та запропонувати заходи щодо поліпшення стану. На сучасному етапі розвитку економіки важливу роль відіграє аналіз господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників. Об’єктом курсової роботи є закрите акціонерне товариство «Полісся» та динаміка його основних фінансово-економічних показників за 2005-2006 роки. Метою роботи є виявлення слабких місць підприємства та визначення найбільш ефективних напрямків щодо поліпшення фінансового стану. Завданням даної роботи є оцінка фінансової стійкості підприємства, аналіз ліквідності ЗАТ «Полісся», рентабельності та ділової активності, а також шляхи поліпшення його фінансового стану. Інформаційною базою для написання цієї роботи виступає звітність підприємства, періодичні видання і підручники, нормативно-правові акти, що регулюють господарські відносини підприємств. 1. Загальна характеристика ЗАТ «Полісся» Закрите акціонерне товариство «Полісся» засноване керуючись Законами України «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства» та іншим законодавством України, на підставі Установчого договору про створення та діяльність Закритого акціонерного товариства «Полісся» Юридична адреса підприємства: 15600, м.

Мена, Чернігівської області, вул. Гастелло 4. АТ є юридичною особою за Законодавством України і здійснює на правах самостійного господарюючого суб’єкта виробничу, комерційну та іншу незаборонену законодавством діяльність. АТ має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку,штампи, товарний знак і фірмову марку. Метою діяльності є: · посилення і покращення українського сільського господарства та створення його нових потенціалів; · поширення міжнародної торгівлі конкурентоспроможною продукцією; · насичення ринку товарами, продукцією та послугами; · впровадження найбільш прогресивних форм господарювання; · виробництво та впровадження продовольчих та непродовольчих товарів; · виробництво та реалізація комбікормів та інших продуктів зерно переробки; · будівництво. АТ має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю, імпортує в Україну та експортує за її межі продукцію та товари. Майно АТ складається з основних засобів та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображено в балансі. Форма власності на майно колективна. В АТ створюється Статутний фонд у розмірі 20000 гривень, який поділений на 100 простих іменних акцій номінальною вартістю 200 гривень кожна. Дивіденди – частина чистого прибутку, що щорічно розподіляється між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Внутрішнє середовище підприємства є складною системою и включає в себе два взаємопов’язані елементи: трудові ресурси та організацію виробництва. Трудові ресурси утворені найманими працівниками, які забезпечують належне функціонування підприємства. Організація виробництва передбачає управління підприємством, а відповідно і організацію його діяльності. Управління АТ здійснюють: · Загальні Збори – вищий орган АТ, · Генеральний директор АТ – виконавчий орган. Основним конкурентом АТ є СТОВ „Укрзернопром-Полісся” та ВАТ «Зернятко». Споживачами продукції є населення, заводи, тюрми, підприємства. Підприємство самостійно забезпечує себе ресурсами та сировиною, вирощує сільськогосподарську продукцію, тобто зовсім не залежить від постачальників. Щодо впливу політико-законодавчого сектору на діяльність підприємства, то його прояв має пряму, конкретну дію: закони, норми та постанови, якими влада регламентує функціонування підприємництва в нашій країні. На діяльність ЗАТ також впливають сезонні фактори. Так, найбільш завантажені місяці – це квітень – жовтень. Мінімальна завантаженість припадає на листопад, грудень та січень. Саме під впливом вищенаведених факторів зовнішнього та внутрішнього середовища функціонує ЗАТ «Полісся». 1.& bsp; Характеристика майнового стану ЗАТ «Полісся» та джерел його формування Аналіз балансу підприємства Аналіз фінансового стану підприємства передбачає розрахунок великої кількості показників, що заважає дослідити головні тенденції в зміні фінансового стану підприємства, тому він є досить містким і часто мало ефективним. Порівняльний аналітичний баланс ЗАТ «Полісся» представлений в таблиці 2.1. Таблиця 2.1 – Порівняльний аналітичний баланс ЗАТ «Полісся» Показники Код рядка 2005 рік 2006 рік Зміни Абс.

вел., тис. грн. Відн. вел., % Абс. вел., тис. грн. Відн. вел., % В абс.вел тис.грн. В структ. % Темпи росту, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 АКТИВ 1.Необоротні активи Нематеріальні активи: залишкова вартість 010 1,30 0,01 1,30 0,01 0,00 0,00 100,00 первісна вартість 011 1,30 0,01 1,30 0,01 0,00 0,00 100,00 Незавершене будівництво 020 2985,10 25,00 3222,80 23,26 237,70 -1,74 107,96 Основні засоби: залишкова вартість 030 2671,00 22,37 2504,80 18,08 -166,20 -4,29 97,82 первісна вартість 031 4206,90 35,24 4534,70 32,73 327,80 -2,51 107,79 знос 032 1535,90 12,86 2029,90 14,65 494,00 1,79 132,16 Довгострок фін інв: в кап ін підприємств 040 16,00 0,13 16,00 0,12 0,00 -0,01 100,00 ін фін інвестиціі 045 - - 5,70 0,04 5,70 0,04 - Усього за розділом 1 080 5673,40 47,52 5750,60 41,50 77,20 -6,02 101,36 2. Оборотні активи Запаси: виробничі запаси 100 1338,60 11,21 1111,30 8,02 -227,30 -3,19 83,02 твар на відгодівлі 110 259,50 2,17 496,0 3,58 236,50 1,41 191,14 незавершене виробн 120 440,30 3,69 96,80 0,70 -343,50 -2,99 21,99 готова продукція 130 873,80 7,32 2603,00 18,79 1729,2 11,47 297,89 товари 140 35,40 0,30 - - -35,40 -0,30 - Дебітор. заборг. чиста реалізац варт 160 1488,50 12,47 1883,70 13,59 395,20 1,12 126,55 первісна вартість 161 1488,50 12,47 1883,70 13,59 395,20 1,12 126,55 Дебіт. заборг. розрах з бюджетом 170 - - 587,70 4,24 587,70 4,24 - за видан авансами 180 56,40 0,47 - - -56,40 -0,47 - Інша дебітор. заборг. 210 1667,90 13,97 1205,50 8,70 -462,40 -5,23 72,28 Гр.кошти в нац валюті 230 104,10 0,87 120,50 0,87 16,40 0,00 115,75 в іноз валюті 240 1,00 0,01 1,20 0,01 0,20 0,00 120,00 Усього за розділом 2 260 6265,50 52,48 8105,70 58,50 1840,20 6,02 129,37 3.Витрати майбутніх періодів Баланс 280 11938,9 100 13856,3 100 1917,40 0,00 116,06 ПАСИВ 1.Власний капітал Статутний капітал 300 20,00 0,17 20,00 0,14 0,00 -0,03 100,00 резервний капітал 340 4325,40 36,23 5481,00 39,56 1155,60 3,33 126,72 Нерозп прибуток 350 1155,50 9,68 1989,00 14,35 833,50 4,67 172,13 Усього за розділом 1 380 5500,90 46,08 7490,00 54,05 1989,10 7,97 136,16 2.Забезпечення наступних витрат і платежів Цільове фінансув 420 - - 243,80 1,76 243,80 1,76 - Усього за розділом 2 430 - - 243,80 1,76 243,80 1,76 - 3.Довгострокові зобовязання Довгостр кред банк 440 278,00 2,33 278,00 2,01 0,00 -0,32 100,00 Довгостр фін зобов 450 2495,60 20,90 2397,40 17,30 -98,2 -3,60 96,07 Усього за розділом 3 480 2773,60 23,23 2675,40 19,31 -98,20 -3,92 96,46 4.Поточні зобов’язання Короткострок кр банків 500 1090,20 9,13 1291,60 9,32 201,40 0,00 118,47 кред заборг за т.р.п. 530 1932,10 16,18 1756,50 12,68 -175,60 -0,03 90,91 Поточні з-ння за розрахунками: з бюджетом 550 359,00 3,01 96,90 0,70 -262,10 -0,02 26,99 зі страхування 570 0,90 0,008 - - -0,90 -,00001 - з оплати праці 580 60,40 0,51 60,00 0,43 -0,40 -0,006 99,34 Інш поточні зобов’язання 610 221,80 1,86 242,10 1,75 20,30 0,00 109,34 Усього за розділом 4 620 3664,40 30,69 3447,10 24,88 -217,30 -5,81 94,07 5.Доходт майбутніх періодів Баланс 640 11938,9 100 13856,3 100,00 1917,40 0,00 116,06 Складемо порівняльний аналітичний баланс з урахуванням особливостей складу кожного розділу активу і пасиву балансу для більш повного та точного аналізу фінансового стану підприємства (таблиця 2.2

Така гарантя не надаться працвникам у раз дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням свох обов'язкв або за власним бажанням, за винятком випадкв, якщо це пов'язано з станом здоров'я. Працвникам, звльненим у зв'язку з обранням х до складу виборних профсплкових органв, псля закнчення строку х повноважень надаться попередня робота (посада) або за згодою працвника нша рвноцнна робота (посада). Членам виборних профсплкових органв, не звльненим вд свох виробничих чи службових обов'язкв, надаться на умовах, передбачених колективним договором, вльний вд роботи час з збереженням середньо заробтно плати для участ в консультацях  переговорах, виконання нших громадських обов'язкв в нтересах трудового колективу, а також на час участ в робот виборних профсплкових органв, але не менш як 2 години на тиждень. На час профсплкового навчання працвникам, обраним до складу виборних профсплкових органв пдпримства, установи, органзац, надаться додаткова вдпустка тривалстю до 6 календарних днв з збереженням середньо заробтно плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу За працвниками, обраними до складу виборних органв профсплково органзац, що д на пдпримств, в установ, органзац збергаються соцальн пльги та заохочення, встановлен для нших працвникв за мсцем роботи вдповдно до законодавства

1. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

2. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

3. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

4. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

5. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

6. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
7. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку
8. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

9. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

10. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

11. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

12. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

13. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

14. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

15. Оцінка фінансового стану підприємства

16. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

17. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

18. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

19. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

20. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

21. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

22. Аналіз фінансового стану підприємства
23. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"
24. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

25. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

26. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

27. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

28. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

29. Фінансовий стан підприємства

30. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

31. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

32. Покращення фінансового стану підприємства

Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку
Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки
Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

34. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

35. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

36. Методики оцінки фінансового стану банків України

37. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

38. Економічна оцінка активу балансу підприємства
39. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
40. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

41. Фінансова звітність підприємства

42. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

43. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

44. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

45. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

46. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

47. Ціноутворення та цінова політика підприємства

48. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки

49. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

50. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

51. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

52. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

53. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

54. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання
55. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій
56. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

57. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

58. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

59. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

60. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

61. Фінансова діяльність підприємства

62. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

63. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

64. Фінансовий механізм підприємства

Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

66. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

67. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

68. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

69. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

70. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"
71. Фінансова санація підприємства
72. Фінансова стратегія підприємства

73. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

74. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

75. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

76. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

77. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

78. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

79. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

80. Бізнес-план підприємства

Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие

81. Корпоративні підприємства

82. Планування діяльності підприємства

83. Фінанси підприємства

84. Формування основних фондів підприємства

85. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

86. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства
87. Матеріально-технічне забезпечення підприємства
88. Персонал підприємства

89. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

90. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

91. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

92. Національний банк України та особливості його функціонування

93. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

94. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

95. Автомазація виробничих процесів підприємства

96. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки

97. Витрати підприємства

98. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

99. Облік активної частини балансу підприємства

100. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.