Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 1.1 Історія розвитку інституту адміністративного судочинства в Україні 1.2 Погляди сучасних українських вчених на сутність адміністративного судочинства 1.3 Значення досліджень сутності адміністративної юстиції в Україні та їх місце в сучасній науковій діяльності РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА З ТОЧКИ ЗОРУ ПРОФ. СЕЛІВАНОВА А.О. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Стаття 55 Конституції України проголошує, що права та свободи людини і громадянина захищаються судом, а тому кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб . Соціальний, правовий, економічний захист громадян, забезпечення прав и свобод людини та громадянина - це найважливіша конституційна функція держави. Реалізація цього положення значною мірою залежить від державного управління та адміністративного судочинства. А, враховуючи, що завданням адміністративного судочинства, відповідно до ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин, розробка питання адміністративного судочинства є надзвичайно важливою. В даний період часу Україна знаходиться на етапі впровадження у практику нормативно регламентованих положень у сфері адміністративного судочинства. Конституція надає всі можливості для створення дійсно демократичної та незалежної судової системи, яка, в свою чергу забезпечує захист прав людини на державному рівні, тобто реалізує головні принципи будь-якої правової держави. Питанням адміністративного судочинства значну увагу приділяли такі вчені як Н. Саліщева, В. Сорокін, Б. Лазарєв, Ю. Козлов, Ю. Старилов. Нові тенденції відображені у працях В. Авер'янова, А. Селіванова, В. Стефанюка, Ю. Педько, І. Бородіна, О. Кузьменка, В.Г. Перепелюка, М.М. Тищенка та ін. Метою даного дослідження являється теоретико-методологічне та практичне обґрунтування мети та завдань адміністративного судочинства в Україні. Виходячи з мети, завданнями дослідження є: 1) загальна характеристика історії становлення інституту адміністративного судочинства; 2) визначення поняття адміністративного судочинства з точки зору сучасних українських вчених; 3) виявлення завдань та функцій адміністративного судочинства; 4) аналіз поглядів доктора юридичних наук, професора Анатолія Олександровича Селіванова на сутність адміністративного судочинства. Об’єктом дослідження виступає теоретично-правовий аспект адміністративного судочинства. Предметом дослідження являються адміністративно-правові відносини, які виникають у зв’язку із провадженням адміністративних справ. У ході дослідження застосовувалися такі методи дослідження: історичний, порівняльно-правовий метод, метод системного аналізу, узагальнення та систематизації. Сьогодні проблеми становлення і розвитку адміністративного судочинства як складової адміністративного процесу є предметом активних дискусій, що безперечно свідчить про актуальність даної теми.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА Адміністративне судочинство є формою здійснення адміністративної юстиції. Інститут адміністративної юстиції являє собою один з найбільш демократичних інститутів адміністративного права, засіб захисту прав громадян притаманний правовим демократичним державам, до співтовариства яких прагне Україна. 1.1 Історія розвитку інституту адміністративного судочинства в Україні Наша держава вже протягом досить тривалого часу намагається сформувати таку систему державного управління, яка стане близько до потреб людини, а пріоритетом її діяльності буде служіння народу, національним інтересам. Ще Гетьман України Пилип Орлик, у своїй праці «Пакти і Конституції законів і вольностей Війська Запорізького»(1710 р.), заклав ідею природного права і договірного походження держави, згідно з якою народ України укладає договір з гетьманом, передаючи йому частину своїх прав свобод заради забезпечення внутрішньої злагоди і зовнішньої безпеки держави. У документі сформульовано засади розподілу представницької і виконавчої влади та незалежності суду, який має підкорятися лише закону. Пізніше ідеї справедливості, свободи, рівності і братерства звучали в документах Кирило-Мефодіївського товариства (1845-1847). Наступні кроки до гармонійного суспільства зробили великі українці Михайло Драгоманов та Михайло Грушевський. Першим кроком на шляху створення системи адміністративної юстиції України було прийняття у 1992 році Концепції судово-правової реформи. З 1996 року, робочою групою на чолі з Першим заступником Голови Верховного Суду України В. Стефанюком, почалась підготовка проекту Адміністративно-процесуального кодексу. Наукове обґрунтування цього важливого документу, забезпечували такі видатні українські вчені і фахівці своєї справи, як В.Б. Авер`янов, В.І Андрєйцев, Ю.П. Битяк, Р.А. Калюжний, В.К. Колпаков, В.В. Копєйчиков, В.Г. Перепелюк та інші. Своїми дослідженнями, через огляд історичного становлення суті адміністративного судочинства, фахівці створили теоретичну базу інституту адміністративного судочинства в Україні як нової галузі права . Тривалий час основна дискусія виникала з приводу доцільності запровадження в Україні системи адміністративного судочинства. Проте після прийняття Закону України від 7 лютого 2002 р. „Про судоустрій України”, який визначив систему адміністративних судів в Україні, акценти цієї проблеми змістилися у напрямі дослідження процесуальних питань, які потребують вирішення, аби механізм адміністративного судочинства запрацював . Результатом багаторічної творчої діяльності колективу суддів, вчених-юристів, адвокатів, котрі були членами групи Кабінету Міністрів України з розробки першого Адміністративно-процесуального кодексу України, став остаточно підготовлений проект закону, який було внесено народними депутатами України на розгляд Верховної Ради України, за підсумками якого 6 липня 2005 р. його прийнято як Кодекс адміністративного судочинства України. Кодекс набрав чинності з 1 вересня цього ж року. З прийняттям цього нормативно-правового акта фактично завершився перший етап процесу правового забезпечення діяльності адміністративних судів України .

1.2 Погляди сучасних українських вчених на сутність адміністративного судочинства Серед гілок влади, які приймають участь у реалізації такої державної функції як забезпечення й захист прав і свобод людини, підкреслює Ю.М. Грошевий, центральне місце в усьому правозахисному механізмі відводиться суду. Реальність судового захисту, продовжує вчений, обумовлена справжньою самостійністю судової влади й незалежністю суддів як основи гарантій прав і свобод громадян. В Україні питанням адміністративної юстиції взагалі, та адміністративного судочинства зокрема, присвячені праці таких науковців і практиків як: А.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Г.В. Атаманчук, Ю.П. Битяк, В.Д. Бринцев, І.І. Веремеєнко, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, В.М. Горшенев, Ю.М. Грошевий, С.В. Додін, Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, А.П. Клюшніченко, Л.В. Коваль, В.В. Копейчиков, А.П. Коренєв, Є.Б. Кубко, В.М. Марчук, Н.Р. Нижник, В.Ф. Опришко, О.І. Остапенко, І.М. Пахомов, П.М. Рабінович, В.І. Ремньов, А.О. Селіванов, В.М. Селіванов, В.Ф. Сіренко, В.Д. Сорокін, В.С. Стефаник, В.Я. Тацій, Ю.А. Тихомиров, М.М. Тищенко, В.В. Цвєтков, В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученко, В.І. Шишкін та інші вчені. Щодо функціонального призначення адміністративної юстиції, то у літературі в залежності від змісту і характеру виокремлюють: – основні й додаткові функції адміністративної юстиції – до перших відносять правозахисну, до другої – правоохоронну; – допоміжні – найвагомішою допоміжною функцією називають контрольну. Поряд з цим виокремлюють також право поновлювальну, превенційну, виховну і юрисдикційну; – факультативні та специфічні – до них відносять консультативну, правотворчу, управлінського спрямування й політичну. В.В. Скітович піддає сумніву, що у адміністративної юстиції є функція правосуддя. Інші автори не виключають існування цієї функції, хоча, все ж таки, саме в судовому контролі бачать специфіку адміністративного судочинства. На думку більшості вчених, в першу чергу органи адміністративної юстиції (або такі, що виконують її функції) мають забезпечувати захист прав громадян і юридичних осіб, шляхом розв’язання адміністративно-правових спорів, чим, нарешті, забезпечується законність у сфері державного управління. Вони оцінюють правомірність актів та дій, застосовують право до встановлених юридичних фактів і виносять рішення щодо прав, свобод і законних інтересів осіб, а шляхом визнання акта незаконним і його скасування здійснюють контроль за діяльністю органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування. Можливість здійснювати обидві функції – правосуддя і контролю – при чому у специфічній сфері – сфері державного управління й місцевого самоврядування – і обумовлює специфіку адміністративного судочинства. Адміністративне судочинство слугує як інтересам окремих осіб, так і інтересам держави, суспільства в цілому. Сьогодні не виникає питання бути чи не бути адміністративній юстиції в Україні та щодо її організаційної форми. Найбільш проблемним і маючим найвагоміше значення залишається процесуальний аспект цього інституту. Правова проблема, що безпосередньо стосується адміністративної юстиції, яку має сформувати держава, зазначає А.О

У таких умовах, коли за Збручем гинули вд голоду мльйони укранських селян, коли сотн тисяч укранцв вивозилося в Сибр пд час колективзац  розкуркулювання, а ще мльони перебували в тюрмах  виснажливо працювали в концтаборах на систему при таких жахттях укрансько катастрофи не можна було допустити, щоб групка пдлих нтелгентв  злочинних полтиканв, пдгодована "крою" з Москви, вела свою брехливу агтацю про "квтуче" життя на сход, про "розвиток" укранства в умовах "народоправно" УССР. Hе можна було допустити, щоб укранськ верстви втягувалися на Захднй Укран комунстичними фальшивками з КПЗУ у якусь непотрбну класову боротьбу, тод, коли гинула сама Hаця. Hа знак протесту ОУH проти голодомору 193233 рр., влаштованого радянським режимом на Укран, 22 жовтня 1933 р. був виконаний атентат на большевицького дипломата у радянському консульств у Львов. Це зробив 19-рчний студент Льввсько гмназ Микола Лемик. Технчно готував атентат , як завжди, бездоганно Р. Шухевич. Помилка, яка сталася, вийшла випадково: М

1. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

2. Період гетьманщини України

3. Україна в період повоєнної відбудови

4. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

5. Модель адміністративного судочинства Австрії

6. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування
7. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі
8. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

9. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

10. Бойовий шлях українських січових стрільців

11. Історія первісного суспільства на українських землях

12. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

13. Первісне суспільство на етнічних українських землях

14. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

15. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

16. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы

17. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

18. Вплив анархістських доктрин на світогляд українських істориків

19. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

20. Образ козацької вольниці у творах українських поетів-романтиків

21. Лексико-граматична організація українських військових команд

22. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми
23. Еволюція форм грошей на українських землях
24. Назви передвесільних і передшлюбних обрядів в українських східнослобожанських говірках

25. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

26. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

27. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

28. Культура України періоду феодальних відносин

29. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

30. Період "руїни" в українській історіографії

31. Період Руїни в Україні

32. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Акт проголошення Незалежності України

34. Художня культура незалежної України: традиції та новації

35. Молодіжні організації в Україні. Чи впливають вони на українську молодь?

36. Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

37. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

38. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.
39. Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі
40. Адміністративне право України

41. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

42. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

43. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

44. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

45. Адміністративно-правові методи

46. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

47. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

48. Адміністративна відповідальність

Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами

49. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

50. Адміністративне правопорушення

51. Адміністративний примус

52. Адміністративні провадження

53. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

54. Адміністративно-правові норми
55. Місце адміністративного права в правовій системі
56. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

57. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

58. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

59. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

60. Склад адміністративного правопорушення. Адміністративне стягнення

61. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення

62. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

63. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

64. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные

65. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

66. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

67. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

68. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

69. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

70. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
71. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)
72. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

73. Громадянство України

74. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

75. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

76. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

77. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

78. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

79. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

80. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили

81. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

82. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

83. Экономическое учение Смита (Економiчнi вчення Смiта)

84. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

85. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

86. Історія України
87. Історія соборності України
88. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

89. Голодомор в Україні 1932-33 годах

90. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

91. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

92. Походження людини та її поява на території України

93. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

94. Україна після смерті Богдана Хмельницького

95. Этнос как культурное сообщество и его динамика (проблема концептуальной альтернативы)

96. Декабристський рух та його поширення на Україні

Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Історія держави та права України

98. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

99. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.