Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Україна у складі СРСР (1945-1985 рр.)

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

План: 1. Україна: «друга серед рівних». 2. Десталінізація. 3. Експерименти в економіці. 4. Активізація інтелігенції. 5. Реакція. 6. Суспільні зміни. 7. Література. 1. Україна: «друга серед рівних». Становище України у складі СРСР за хрущовської доби влучно визначив БорисЛевицький фразою «друга серед рівних». Дедалі більше фактів указувало на те, щоміж Кремлем і Києвом виникло негласне порозуміння, за яким українцям за під -тримку та співпрацю пропонувалася роль молодшого партнера в управлінні радян -ською імперією; росіяни, звісна річ, були старшими партнерами. Українцям, які невірили в можливість самостійності й не прагнули здобути її, ця модерна версія мало -російства XIX ст., здавалося, пропонувала широкі індивідуальні можливості зробитикар'єру. Для Кремля здобути підтримку українців мало основоположне значення,оскільки вони були не лише другою за величиною, але й єдиною нацією в СРСР, якамогла виступити серйозним супротивником російської гегемонії. Близькі мовні такультурні зв'язки між двома народами полегшували цю співпрацю. У 1954 р. з метою відзначення російсько-українського партнерства по всьомуРадянському Союзу з надзвичайною помпезністю були проведені святкування трьох -сотої річниці Переяславської угоди. На додаток до численних урочистостей, міріадівпублікацій та незліченних промов ЦК КПРС обнародував тринадцять «тез», у якихдоводилася непохитність «вічного союзу» українців із росіянами. Щоб підкреслити тівеликі переваги, що їх приніс Україні союз із Москвою, святкування річниці Переяслава вінчав акт передачі Криму від Російської Федерації Україні — як «свідченнядружби російського народу». Але кримський «подарунок» був не таким доброчинним актом, як спочатку зда -валося. По-перше, оскільки півострів був історичною батьківщиною кримськихтатар, що їх вигнав Сталін під час другої світової війни, росіяни не мали моральногоправа дарувати, а українці приймати цей дар. По-друге, через наближеність та еко-номічну залежність від України Крим природно утримував з нею сильніші зв'язки,ніж з Росією. Нарешті, приєднання Криму звалило на Україну ряд економічних і по-літичних проблем. Депортація татар у 1944 р. спричинилася до економічного хаосув регіоні, й компенсовувати втрати довелося з київського бюджету. Ще важливішимбуло те, що, за даними перепису 1959 р., в Криму проживало близько 860 тис. росіяні лише 260 тис. українців. І хоч після 1954 р. Київ намагався переселити до цього ре-гіону українців, росіяни, багато з яких агресивно відкидали усяку форму україні-зації, лишилися тут переважною більшістю. В результаті кримський «^одарунок»помітно посилив присутність росіян в Українській республіці. В цьому розумінні він,без сумніву, став належним відзначенням Переяславської угоди.   2. Десталінізація. Намагання нового керівництва дістати ширшу підтримку серед неросійських на-родів і особливо серед українців були частиною великого плану реформ. Сталінськийпідхід до модернізації, що являв собою поєднання терору, ідеології та примусовоїіндустріалізації, виявився ефективним, але штучним методом просування радянсько-го суспільства вперед.

Хрущов розумів, що в остаточному підсумку переконання, а непримус, ефективність, а не задушливий контроль, майстерне управління, а не ре-волюційний запал, забезпечать надійне зростання Радянського Союзу. Щоб здійсни -ти перехід до нових методів, належало спочатку розірвати зі старими. У 1956 р. на XX з'їзді партії Хрущов виголосив одну з найдраматичніших у ра-дянській історії промов. У тривалому й детальному виступі він піддав нищівній кри-тиці Сталіна та його злочини, викликавши серед партійних ортодоксів велику роз-губленість. Ця «секретна промова» стала сигналом до початку десталінізації. За неюпочали відбуватися помітні зміни в атмосфері життя країни. Було послаблено ідеоло-гічні настанови, що стало початком «відлиги» в культурному житті. Послаблювалася політика самоізоляції — в міру того як заохочувалися поїздки (хоч і ретельно конт-рольовані) до СРСР із-за кордону й особливо туризм усередині країни. Невпинна русифікація неросійських народів стала більш скраденою. Почалася підготовка до проведення глибоких змін в економіці. Це не означало, що зникли тоталітарні риси режиму — вони лишалися великою мірою недоторканими. Проте відчутно послабилися притаманні сталінському періодові всеохоплюючий страх і творчий параліч. Зміни на Україні. Спочатку українці реагували на ці зміни з обережністю, якоївони навчилися за сталінщини. Але коли стало ясно, що критика «культу особи»Сталіна ведеться відверто і в широких масштабах, вони приєдналися до неї з цілимпотоком власних скарг і вимог. Як і належало сподіватися, особливо сильно зву-чало невдоволення у середовищі діячів культури. Одним із перших пролунало, а по-тім не раз повторювалося звинувачення за той жалюгідний стан, у якому опиниласяукраїнська мова. Інтелігенція, студенти, робітники й навіть партійні чиновники —всі повторювали один і той же рефрен: особливий статус в СРСР російської мови ні-як не означає, що українська мова повинна зазнавати дискримінації. Такі гасла, як«Захистімо українську мову!» та «Розмовляймо українською!», дедалі частіше луналипо всій республіці, особливо в середовищі студентів університетів. Іншим питанням, що стало обговорюватися, був занепад української науки. Іс-торики, на відміну від численних партійних заробітчан, котрі називали себе істори-ками, виступали проти жорсткого ідеологічного контролю Москви в їхній галузі,що призвів до «зубожіння історії». Це зубожіння виражалося у провінціалізмі, рабсь-кому дотриманні партійної лінії, перебільшенні зв'язків і спорідненості з Росією таодночасному приниженні «української історичної самобутності». Аналогічні скаргина стан речей у своїй ділянці висловлювали літературознавці. Кремль, очевидно, прислухався до всього цього. У 1957 р. українські історикидістали дозвіл заснувати власний часопис під назвою «Український історичний жур-нал». Через два роки почалася публікація Української Радянської Енциклопедії,частково у відповідь на подібний проект, що його здійснювали українські емігрантина Заході. За цим пішли такі вагомі багатотомні публікації, як «Словник україн-ської мови», «Історія української літератури», «Історія українського мистецтва» йдуже детальна «Історія міст і сіл України», якої не мали навіть росіяни.

Намагаючись піднести українську науку й тим самим підняти престиж україн-ської культури, інтелігенція зосередилася не лише на традиційних гуманітарних дис-циплінах, а й вимагала створити в республіці можливості для розвитку таких сучас-них галузей знань, як ядерні дослідження та кібернетика. Так, у 1957 р. в Києві булозасновано комп'ютерний центр, що в 1962 р. став Інститутом кібернетики й вивівУкраїну на провідну роль у цій галузі в СРСР. З'являлися численні україномовні жур-нали з природничих і суспільних наук. Українська інтелектуальна еліта, цілком оче-видно, збиралася використати створені десталінізацією можливості для поширеннясучасних знань українською, а не російською мовою. Оскільки Хрущов визнав, що багато жертв сталінського терору були репресованінезаконно, дедалі гучніше лунали вимоги реабілітувати їх. Першими, кому посмертноповернули добре ім'я, стали репресовані під час чисток комуністи. На Україні зрос-тали вимоги реабілітувати таких націонал-комуністів, як Скрипник, Хвильовий і чле-ни КПЗУ. Незабаром уже пропонувалося реабілітувати такі ключові постаті куль-тури, як драматург Микола Куліш, театральний режисер Лесь Курбас, кінорежисерсвітової слави Олександр Довженко й видатний мислитель XIX ст. Михайло Дра-гоманов, кожен із яких досяг успіхів у намаганні піднести українську культурунад властивою для неї провінційністю. Позаяк відновлення доброго імені цих діячівторкалося такого політичне чутливого питання, як культурна незалежність Українита її «власний шлях до комунізму», партія реагувала на ці вимоги обережно й неод-нозначне. Але той факт, що українська інтелігенція продовжувала добиватися реа-білітації згаданих діячів, свідчив про те, що ідеї репресованих і надалі зберігали своюпритягальну силу. Для мільйонів українців, ув'язнених у сибірських таборах примусової праці,десталінізація принесла несподівану волю: багато з них отримали амністію й дозвілповернутися додому. Цю часткову ліквідацію гігантської системи концтаборів при-скорив ряд табірних повстань, зокрема у Воркуті та Норільську (1953 р.), Караганді(1954 р.), в яких провідну роль відіграли колишні члени ОУН і УПА. Проте Кремльдав ясно зрозуміти, що не допустить інтегрального націоналізму ОУН. У 1954 р., врозпал святкувань переяславської річниці, було оголошено про страту Василя Охри-мовича — видатного провідника ОУН на - еміграції, якого з літака закинули на Ук-раїну американці. А в 1956 р. відбувся ряд широко висвітлених у пресі процесів надколишніми членами ОУН, що закінчилися смертними вироками. Не викликалосумнівів, що режим і далі не вагаючись розправиться з кожним, хто зайде надтодалеко в обороні українських інтересів. Національне питання. Чи не найпромовистішим свідченням рішучості Хрущовадотримуватися основних засад радянської національної політики — навіть якщо водночас робилися деякі другорядні поступки — стала реформа освіти 1958 р. Тіположення її широкої перебудови, що торкалися вивчення національних мов, містилинадзвичайно багато суперечностей. Отож, школярі були зобов'язані вивчати рідну, атакож російську мову. Позірно ліберальна хрущовська реформа передбачала правобатьків вибирати мову навчання для своїх дітей.

Подчас кажется, что нами тогда гордились тени предков, детей великих арийских божеств — Тора и Перуна, Сварога и Одина, Даждьбога и Фрейи. И к энергии наших реакторов добавлялись тысячелетние энергии, шедшие из невообразимых глубин времени. Да, в том таилась мистика океанского прорыва. Из Руси рек и лесов, степных пространств и тихих околиц мы снова стали космическим народом, открывшим для себя всю планету. Мы шли путями забытых предков, коснулись загадочной Атлантиды. И советский «Витязь» следовал курсом царского корвета с тем же именем в 1880-х, который тогда нес на борту великого русского ученого и разведчика Миклухо-Маклая. Туда же, в тропические воды, к земле Папуа и Новой Гвинеи. 8 За 1945-1985 годы русский подводный флот сумел изведать весь мир и освоиться в самых далеких его водах. Уже в 1962-м, когда молодая независимая Индонезия готовилась к войне с дряхлой Голландией, все еще удерживавшей западную часть Новой Гвинеи, в Сурабаю из Владивостока ушли лодки С-236 и С-292. Русские, дизель-электроходные. За ними пошли еще четыре и плавучая база «Аяхта»

1. Залізничний транспорт України у 1943-1945 рр.: проблеми відбудови і забезпечення військових перевезень

2. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

3. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

4. Становище Правобережної України

5. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

6. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
7. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
8. Громадянство України

9. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

10. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

11. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

12. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

13. Історія України

14. Історія соборності України

15. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

16. Господарство України періоду утвердження капіталізму

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые

17. Походження людини та її поява на території України

18. Історія держави та права України

19. Культура України в 30-х рока

20. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

21. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

22. Податкова політика України
23. Олігополія. Антимонопольне законодавство України
24. Загальна характеристика конституції України

25. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

26. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

27. Поняття, форма та функції Конституції України

28. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

29. Суверенітет України

30. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

31. Бюджет України: актуальні проблеми

32. Державній бюджет України

Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки
Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

34. Управління фінансами України

35. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

36. Організаційна система управління природокористуванням України

37. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

38. Інтеграція України у світове господарство
39. Використання трудових ресурсів Західної України
40. Міжнародний ринок туристичних послуг України

41. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

42. Особливості перехідної економіки України

43. Роль і значення АПК для господарства України

44. Авіаційний транспорт України

45. Чорна металургія України

46. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

47. Банківська система України

48. Механізм кредитування банками України

Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

50. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

51. Закон україни про міліцію

52. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

53. шпори з цивільного права України

54. Заповідники України
55. Культура та побут населення України
56. Легка промисловість України i транспорт

57. Сільське господарство i харчова промисловість України

58. Електроенергетика України

59. Регіональний розвиток харчової промисловості України

60. Зародження партійно-радянської преси України

61. Діяльність уряду України в галузі екології

62. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

63. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

64. Верховна Рада України в системі органів влади

Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

65. Ґрунти України

66. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

67. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

68. Етикет України та Росії

69. Методики оцінки фінансового стану банків України

70. Національний банк України
71. Національний Банк України
72. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

73. Ринок цінних паперів України

74. Страховий ринок України

75. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

76. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

77. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

78. Функції Національного банку України

79. Банківська система України

80. Банківська система України та проблеми її реформування

Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная

81. Державний ощадний банк України

82. Негативні фактори, що впливають на населення України

83. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

84. Геоботанічне районування України

85. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

86. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України
87. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України
88. Сільськогосподарські регіони України

89. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

90. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

91. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

92. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

93. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

94. Аудиторська перевірка Національного банку України

95. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

96. Соціальна інфраструктура України

Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны

97. Тваринний і рослинний світ України

98. Характеристика Причорноморського регіону України

99. Хімічна промисловість в України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.