Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Соціологія культури

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Що таке ? Поняття культури в системі соціологічного знання Основні підходи до вивчення культури в соціології. Типологія культур 1. Що таке соціологія культури? Соціологія культури – один з найпарадоксальніших напрямів соціологічної думки. Не дивлячись на той факт, що соціологічний аналіз культури є однією з головних задач соціології з моменту її появи, дотепер не існує згоди з приводу предмету вивчення власне &quo ;соціології культури&quo ; і місця цієї дисципліни в структурі соціологічного знання. Соціологічні словники не завжди присвячують даному напряму соціології спеціальну статтю. Одні автори схильні розглядати соціологію культури як &quo ;галузеву соціологію&quo ; більш менш широкого обхвату, вивчаючу &quo ;сферу культури&quo ;, &quo ;культурні процеси&quo ;. В цій якості соціологія культури потрактує те, як існуюча разом з такими галузевими дисциплінами, як соціологія мистецтва, науки, освіти, то як включаюча їх як субдисциплін. Але якщо розглядати соціологію культури як галузеву дисципліну більш менш широку по обхвату явищ, що вивчаються, то неминуче встає питання про визначення меж &quo ;культури&quo ;. Чому ми відносимо до &quo ;культури&quo ; релігію, науку, мистецтво, але не відносимо політику і економіку? Хіба ці сфери соціального життя у меншій мірі регулюються культурними значеннями і нормами? Існує точка зору, що розглядає соціологію культури не як напряму, що вивчає якийсь &quo ;сегмент&quo ; або &quo ;сферу&quo ; соціальної реальності, а як особливий підхід до бачення соціальної реальності взагалі. Цей підхід виходить із смислової природи соціальних феноменів. В даному випадку соціологія культури перетворюється, фактично, в самостійний проект соціології, близький до розуміючої соціології. Відмінності між підходами до визначення предмету соціології культури багато в чому обумовлені різним розумінням того, що є власне &quo ;культура&quo ;. Як відомо, &quo ;культура&quo ; – це одне з самих багатозначних понять, число визначень якого обчислюються сотнями. Можливо, саме у зв'язку з цією невизначеністю, а також ціннісної і світоглядної нагруженностью терміну &quo ;культура&quo ;, багато дослідників взагалі стараються його не використовувати. Труднощі, що виникають при визначенні предмету соціології культури, зв'язані і з тим, що культура є об'єктом аналізу не тільки соціології, але і інших наук – зокрема, культурної антропології і філософії культури. Відносно недавно виникла наука, для якої &quo ;культура&quo ; є основним об'єктом вивчення – культурологія. Крім того, існує безліч наук, що вивчають різні сфери культури. Перед соціологами, таким чином, встає проблема наочного розмежування з іншими науками, що вивчають культуру. І ця проблема не має простого рішення. Чітку межу, часто, провести неможливо. Дослідження культури – украй складного і багатоманітного феномена, &quo ;природним чином&quo ; тяжіють до междисциплинарности. Соціологічний аналіз культури ніколи не був вільний від впливів з боку філософії, культурної і соціальної антропології, психології і інших гуманітарних наук. Але і ці науки, у свою чергу, випробовували вплив з боку соціології.

Не тільки предмет вивчення, але і час виникнення соціології культури може потрактувати по-різному. А. Согомонов, зокрема, затверджує, що &quo ;як особливий напрям соціологія культури в світовій соціальній думці концептуально і категоріально оформляється поступово, починаючи з рубежем 60-70-х рр., а у вітчизняній науці і того пізніше. Відмежувавшися як від чистої соціальної теорії, так і від суміжних областей ., соціологія культури остаточно і повноцінно реалізувалася як науковий проект лише паралельно з розвитком постмодерністської соціологічної парадигми&quo ;. Проте така точка зору може бути оспорений. Крупні проекти соціології культури були запропоновані Альфредом Вебером і Карлом Манхеймом ще в першій половині ХХ століття. З другого боку, епоха постмодерна, що стала, згідно А. Согомонову, часом &quo ;концептуального і категоріального оформлення&quo ; соціології культури і її &quo ;розмежування з суміжними дисциплінами&quo ; характеризується якраз розмиванням меж між дисциплінами, тяжінням до междисциплинарности, а також дивною понятійною невизначеністю і багатозначністю. Але епоха постмодерна і виникла в цю епоху постмодерністська соціологічна теорія дійсно характеризується підвищеним інтересом до культурної проблематики, про що буде сказаний нижче. Таким чином, і час виникнення соціології культури як окремої дисципліни ми не можемо вказати з визначеністю. Проте, з повною визначеністю можна затверджувати, що аналіз культурних феноменів – невід'ємна частина соціології з часів Огюста Конта, і в цьому значенні соціологія культури – ровесниця соціології. 2. Поняття культури в системі соціологічного знання Культура дуже складне і багатогранне поняття. Сам термін бере свій початок в Стародавньому Римі і походить від лат. cul ure, що означає «обробіток», «розвиток», «шанування». Спочатку під словом культура мався на увазі обробіток землі. В останні десятиріччя поняття культури викликає все більший інтерес. На жаль, воно використовується не цілком строго, в різних, частково пересічних контекстах. 1. культура як протилежність біологічному. Антропологи використовують це поняття як збірного, позначаючого символічні, небіологічні аспекти людського суспільства. Це то, чому можна «навчити»: мова, звичаї і весь комплекс умовностей, які дозволяють відрізняти людську поведінку від поведінки інших приматів. В цьому контексті передбачається, що людська поведінка має не генетичну, не біологічну, а культурну обумовленість. 2. культура як протилежність природи. (Даний підхід був сформований ще в давньоримській імперії і довгий час панував в середні століття, зберігшися до наших днів). В англо-французьской інтелектуальній традиції поняття «культура» часто використовувалося як синонім «цивілізації»: культура протиставлялася варварству і дикому, природному стану. Проте в рамках німецької соціальної думки культура представлялася інакше – як сукупність всього найкращого в людському світі, осереддя художніх досягнень і досконалість, тоді як цивілізація розглядалася як процес матеріального розвитку, що породжує міське масове суспільство і підриваючого, таким чином, індивідуальну духовність 3.

культура як протилежність структурі. З погляду деяких соціологів, суспільство складається з ряду соціальних інститутів, створюючих соціальну структуру, і культури. Остання володіє «цементуючою дією», яка дозволяє зберегти структуру суспільства. Таку відмінність проводив, зокрема, Парсонс, вважаючий, що культура забезпечує інтеграцію і целеполагание (постановку мети перед соціальною системою) 4. Культурне як протилежність матеріального. Для багатьох марксистів – це сфера переконань, ідей і практик, форма яких визначається економічною структурою або випробовує серйозну дію з її сторони. В цьому значенні поняття культури має те ж значення, що і поняття ідеологія. 5. культура як спосіб життя. Соціальні групи можуть відрізнятися один від одного установками, переконаннями, мовою, одягом, манерами, смаками щодо їжі, музики, інтер'єру і безлічі інших рис, що становлять спосіб життя. Подібна диференціація може мати місце на різних рівнях. Часто затверджується, що сучасним суспільствам властива постійно зростаюча культурна фрагментація. В цих умовах все менш очевидним ставати відповідь на питання про те, чи володіє сучасне суспільство загальною культурою. 6. Культура висока і культура популярна. Коли говорять про «високу культуру», соціологічне значення цього поняття зближується з повсякденним поняттям. Під культурою в даному випадку розуміється соціальна практика, що має художній (в найширшому своєму значенні) характер, не залежно від того, чи торкається це музичних або літературних смаків, в області моди або телебачення. Соціологічне дослідження культури в цьому значенні зосереджується на відмінностях між високою і популярною культурою або на способах виробництва, передачі і отримання культури.1 Таким чином, поняття культури в широкому значенні можна визначити як спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності і результат його використовування. Це поняття відображає об'єкт, які включає все створене людьми, всю сукупність продуктів людської діяльності, суспільних форм організації, процесів, інститутів, все, що вже зроблено, робиться і буде зроблений людиною в майбутньому. В більш вузькому значенні, культура є сукупністю духовних і матеріальних цінностей даного суспільства в даний відрізок часу. 3. Основні підходи до вивчення культури в соціології. Типологія культур Соціокультурний мир виступає перед дослідниками у всій своїй неоднорідності і множинності. Для якнайповнішого і плідного вивчення феномена культури застосовується метод класифікації, або типології. Типологія культури вирішує задачі впорядкованого опису і пояснення різнорідного по складу безлічі об'єктів культури. Типологія культури — метод наукового пізнання, в основі якого лежить розчленовування соціокультурних систем і об'єктів і їх угрупування за допомогою узагальненої моделі або типу, що ідеалізується; результат типологічного опису і зіставлення. При цьому в науковому співтоваристві як більш менш рівноправні існують різні підстави для типології культури. Підставами виступають визначені сукупності показників, включаючи значущі характеристики досліджуваних культур відповідно до поставлених задач.

Головне, надати ваги соцотехнц й технчним новацям, створенню культурних памяток  текств, користувати з майстерност й винахдливост для створення нових форм. Така «крайня» форма соцального конструктивзму перевершила @елнера, оскльки припуска, що через штучне створення, наця, як  памятки матерально й писемно культури, може зникнути, а хн уявлення та оповд можуть зупинитись. ¶дея, нби наця це передусм культурне штучне утворення, що вирзняться стилем свого задуму й способом представлення, припада на добу пднесення постмодернзму, хоча  вихдне формулювання виплива з постмарксистсько системи поглядв. На думку Бенедикта Андерсона, нацоналзм це, головним чином, форма дискурсу, рзновид наративу, коли уявна полтична спльнота поста обмеженою, суверенною й горизонтально позакласовою. Насправд нац засновано на нацональних «друк-спльнотах», таких, що читають лтературу й перодику нацональною мовою, переважно повст й газети, в яких уявна полтична спльнота зображалася б у соцологчно яскравй  легко пзнаванй форм

1. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

2. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

3. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

4. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

5. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

6. Значення предмету "соціологія релігії"
7. Критерії релігійності людини. Погляд соціологів
8. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

9. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

10. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

11. Розвиток соціології в Україні

12. Соціологічна концептуалізація освіти

13. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

14. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

15. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

16. Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки

17. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

18. Соціологія конфлікту

19. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

20. Соціологія релігії

21. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

22. Соціологія як наука
23. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання
24. Соціологія: становлення та сучасність

25. Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі

26. Етносоціологія та соціологія нації

27. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

28. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

29. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

30. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

31. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

32. Соціальність і культура. Життєвий простір

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. СВОЕОБРАЗИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

34. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

35. История и культура народов Огненной Земли

36. Формирование советской культуры: основные направления

37. Культура эпохи средневековья

38. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках
39. Российская социал – демократическая рабочая партия (РСДРП)
40. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

41. Формирование правовой культуры общества

42. Правосознание и правовая культура

43. Искусство в жизни общества. Искусство и "массовая культура"

44. Глобализация и культура

45. Искусство и культура в древности

46. Импрессионизм как явление в культуре

47. Символ и имидж в массовой культуре

48. Взаимосвязь культуры и цивилизации в философской концепции Освальда Шпенглера

Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

49. Культура Древнего Египта

50. Культура Древней Руси

51. Культура на Украине в 40-50-ые годы

52. Культура, её структура и функции

53. Культура майя

54. Культура эпохи возрождения
55. Культура России X-XIIвв.
56. Культура России 19 века

57. Культура и цивилизация

58. Культура Киевской Руси

59. Культура средних веков. Эпоха возрождения

60. Культура Древнего Китая

61. История культуры Древнего Востока (Египет. Месопотамия. Иран. Сирия. Финикия. Палестина)

62. Культура поведения, культура общения и туризм

63. культуре" по работе Н.А. Бердяева "Философия неравенства" (Windows)

64. Готическая культура Франции

Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Древнегреческая и древнеримская культура - сравнительный анализ

66. Европейские фонды, поддерживающие культуру

67. Зарождение Европейской культуры. Миф и ритуал

68. История отечественной культуры (лекции)

69. Культура

70. Культура
71. Культура XIV-XV веков
72. Культура Византии (IV-XIV вв.)

73. Культура Древнего Востока

74. Культура Древней Греции

75. Культура Древней Индии

76. Культура Западной Европы от Возрождения до Реформации

77. Культура как социальная реальность

78. Культура Китая

79. Культура поведения за столом. История и современность

80. Культура России в 18 веке

Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

81. Культура Руси

82. Культура Руси и древнего мира (Шпаргалка)

83. Культура средних веков

84. Культура эпохи возрождения

85. Культура эрохи просвещения

86. Место античности в мировой культуре
87. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.
88. Особенности художественного восприятия произведений изобразительного искусства в курсе "Мировая художественная культура"

89. Передняя Азия и переплетение культур

90. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи

91. Пространство и время как факторы специфики культуры

92. Русская культура

93. Русская культура в начале XX века

94. Русская культура и общественная мысль в России /18 век/

95. Сексуальная символика в культуре

96. Французская культура XVII

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Человек, творчество, культура в философии Н.А.Бердяева

98. Учение Освальда Шпенглера о локальных культурах и их перерастании в цивилизации

99. Культура Японии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.