Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

”. Навчальна література: Конституція України. – К., 1996. Політологія: підручник для курсантів вищих навчальних закладів Збройних Сил України / За заг. ред. В.Ф. Смолянюка. – 1- е видання. – Вінниця: НОВА КНИГА. – 2002. Політологія: посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: «Академія», 2000. (С. 263-275). Демчук П.О. Політологія Підручник для слухачів і курсантів ВВНЗ МОУ. – К.: КВГІ, 1998. (С. 181-196). Юрій М.Ф. Основи політології: Навч. Посібник. – К.: «Кондор», 2003. Закон України „Про основи національної безпеки України” / Відомості Верховної Ради. – №39. – 2003. Конфлікти супроводжують всю історію людства, а з появою державної форми управління суспільством, появою політичних відносин більшість суспільних конфліктів сприймають характер політичних. Звідціля невгасимий тисячоліттями інтерес до цієї проблеми, її актуальність. Цей інтерес значно зростає в переломні етапи історії, саме такий кризовий період свого розвитку переживає Україна. Конфлікт (від лат. co flic us – зіткнення) у широкому розумінні це зіткнення протилежних інтересів, поглядів, намагань, істотних розходжень, гостра суперечка, що веде до протиборства сторін. Конфлікти, які виникають у суспільному житті, дістали назву соціальних. Коли конфлікти зачіпають відносини влади, політичні відносини, вони переходять у розряд політичних. Конфлікти є настільки розповсюдженим соціально-політичним феноменом, що їх вивчають всі без виключення суспільні науки, більш того, з них виокремився і самостійний науковий напрямок - конфліктологія. Що являє собою суспільний конфлікт, чи можна його уникнути? Загальний висновок вчених одностайний: конфлікти не лише неминучі, вони необхідні, без них неможливий суспільний розвиток. Випливає ця необхідність у безперервної взаємодії членів суспільства поміж собою, в ході котрої виявляється як згода в меті, інтересах, так і протиріччя інтересів. Саме протиріччя в суспільно-політичному розвитку і є соціальною основою суспільних конфліктів, зокрема і політичних. Протиріччя в широкому філософському розумінні - це взаємодія протилежних сторін і тенденцій, предметів і явищ, котрі знаходяться у єдності і взаємопроникненні, виступають джерелом руху і саморозвитку об’єктивного світу і його пізнання. Протиріччя існують у трьох станах: гармонії, дисгармонії, конфлікті, при чому всі ці стани присутні у суспільстві одночасно, хоча б один з них обов’язково домінує. Гармонія – це відношення співробітництва, взаємодопомоги, в ході яких знаходяться оптимальні форми і методи вирішення протиріч. Дисгармонія - це розвиток соціальної системи чи якоїсь з підсистем за рахунок нерівності, ущемленні політичних, економічних, культурних та інших прав тої чи іншої соціальної верстви, групи, класу. Конфлікт – це загострення протиріч, їхньої напруженості до найвищої форми чи стадії. Без певної гармонії за межами предмета суперечності, конфлікту, яка якоюсь мірою врівноважує його дію, системи чи підсистеми, що ведуть боротьбу поміж собою, можуть навіть взаємно знищити одна одну, а в глобальному конфлікті - згубити цивілізацію.

Сутність політичного конфлікту – це різке порушення балансу політичних зв’язків і відносин, що склалися у суспільстві в результаті неспівпадіння інтересів і цілей різних соціальних класів, верств, груп, політичних сил, їхньої боротьби за реалізацію цих інтересів. Політичний конфлікт складається з таких компонентів. учасники, сторони; характер конфлікту; просторово-часові параметри; етапи та інтенсивність; наслідки та результати. Кожній політичній системі властива своя ієрархічна структура політичних статусів: одні панують – інші підкоряються, одні приймають політичні рішення – інші ні, одні користуються довірою з боку підлеглих – інші її не мають. Ступінь нерівності цих політичних статусів визначає масштаби і глибину політичних конфліктів у будь-якому суспільстві. Таким чином, політичні конфлікти відбивають об’єктивні протиріччя, які існують у суспільстві, що виявляється в розбіжності статусів суб’єктів політики, їхніх рольових призначень і функцій, інтересів і потреб у владі, можливостей у виборі засобів, форм і методів ведення політичної боротьби. Конфлікти дають нам сигнал про соціальні негаразди, зростання невирішених соціальних і політичних протиріч. В цілому вони є своєрідним інструментом стабілізації і прогресу соціальної та політичної системи. Різнорідні конфлікти здатні попередити глобальний конфлікт суспільства, зберегти його від руйнації. Специфіка прояву політичних конфліктів визначається досить складним співвідношенням об’єктивних і суб’єктивних чинників. Тому політологи не мають спільної точки зору щодо причин їх виникнення. Марксисти вирішальною причиною соціальних і політичних конфліктів вважають нерівноправні умови задоволення політичних, економічних, духовних та інших потреб різних суспільних груп, грубе порушення принципу соціальної справедливості. Західна соціологія і політологія схиляються до абсолютизації чисто суб’єктивних, переважно психологічних боків конфліктів. Такі відомі вчені, як М. Вебер, Дюркгейм взагалі вважають політичні конфлікти явищем вторинним, яке не має об’єктивних підстав, а тому вони є аномалією, можуть при бажанні легко вирішуватися. На практиці, на жаль, вирішуються дуже важко. Визнаючи матеріальну основу політичних конфліктів вирішальною причиною їх виникнення, все ж таки не будемо ігнорувати і суб’єктивні, зокрема і психологічні, їх особливості. Адже конкретними причинами політичних конфліктів, окрім чисто соціальних, є і розходження поглядів по відношенню до базових цінностей та ідеалів, що склалися у суспільстві, і неприйняття великими соціальними групами змін у суспільному устрою, політичному режимі та ін. Політичні конфлікти часто-густо породжуються непорядними методами боротьби за владу, все частіше вони провокуються зовні держави. Досить серйозними причинами є надмірна політизація, часто створена навмисно, деяких соціальних конфліктів, що типово і для сучасної України. Цей чинник значно загострює соціальні конфлікти навіть в тих випадках, коли для того немає вагомих підстав. Серед такого роду конфліктів особливо небезпечні етнонаціональні конфлікти.

Суб’єктивні, зокрема, психологічні, емоційні особливості конфліктів широко використовуються у політичних провокаціях, яких, на жаль, чимало і в Україні. Політичні провокації використовують всі суб’єкти політики, але перш за все ними зловживає державна влада, якщо складається несприятлива для неї обстановка. Метод провокації в політичній боротьбі відомий з давніх давен. Визначимося в її сутності. Політична провокація – це методи, прийоми політичного протиборства, котрі включають в себе спеціально підготовлені акції підривного характеру з метою визвати відповідні дії з боку супротивника і використання їх для дестабілізації суспільства, дискредитації політики держави чи партії, її лідерів, політичних діячів, дезінформації супротивника і населення і особливо для виправдання насилля у політичній боротьбі, зміщення політичного режиму з демократичних засад до авторитарних. В останньому випадку ці дії представляють як вимушені. Форм політичних провокацій безліч: терор, однобічне порушення міжнародних договорів, підбурюючі заяви, відверта підтримка і фінансування деструктивних сил, терористичних організацій, воєнні провокації і багато інших. Особливо відзначаються цими методами політичної боротьби політичні і владні структури США, останнім часом все відвертіше і нахабніше. Політичним конфліктам притаманні специфічні риси: не всі протиріччя досягаються стану конфлікту. Він з’являється, коли протиріччя зачіпають життєво важливі інтереси суб’єктів; конфлікт, на відміну від протиріччя в стані гармонії і навіть дисгармонії, приховати неможливо, хоча він і проходить певну скриту стадію зародження; політичні конфлікти завжди мають серйозні соціальні причини, тому у випадку їх ігнорування мають властивість швидкої ескалації; найчастіше за все, хоча б однією з сторін, старанно приховуються дійсні причини конфлікту і наміри з метою прикрити непорядні цілі, нечесні методи їх досягнення. Горбачов, наприклад, мету ліквідації соціалістичного устрою в СРСР прикривав „турботою” про його вдосконалення; часто політичні конфлікти носять відверто деструктивний характер. Навіть самі демократичні режими здатні нагнічувати обстановку в суспільстві заради досягнення корисливих цілей правлячої еліти; внутріполітичні конфлікти все частіше пов’язуються з станом геополітичної ситуації, провокуються, заохочуються і фінансуються зовні іншими державами. Тому нерідко вони поширюються за межі держави, зростають до рівня міжнародних (Югославія); у політичних конфліктах висока ступінь емоційної компоненти. Різноманітність і складність політичних конфліктів породжує і множину критеріїв їх класифікації. Назвемо лише деякі з них. По зоні розповсюдження: внутрішні і зовнішні, в іншому варіанті – глобальні, регіональні, міждержавні, загальнодержавного рівня, місцеві. По суб’єктам конфлікту: класові, етнічні, конфесійні (релігійні), міжпартійні, між владою і опозицією (партіями, суспільно-політичними організаціями), між центральною владою і місцевим самоуправлінням; між державами, між воєнно-політичними блоками держав тощо.

Це треба робити не тльки в усьому, що призначене для чужинцв, але так само треба внутршньо провести вдповдне переставлення в деолог, програм, в полтичнй концепц, в тактиц й методиц, в побудов визвольного руху, в розставленн й наголошуванн значення поодиноких складових сил». В такому сенс  з такою аргументацю дуть постйн атаки на сучасний революцйно-визвольний рух за кордоном, х ведуть рзн чинники, укранськ й чужинецьк, рзними дорогами  способами з середини й ззовн, вд тонкого дейного проникання, аж до грубих наклепв, провокац  засобв безпосереднього натиску. При цьому рзн чинники мають рзн цл. Дехто кермуться щирим переконанням, що цього роду переставлення справд були б корисн для успшности визвольних змагань. ¶нш, маючи на оц сво особистост чи групов нтереси, рахують на те, що переставка у визвольному рус дасть м змогу зайняти чльн позиц. Не браку також стороннх намагань прибрати до свох рук укранський визвольний рух, впливати на його напрямок  дю, зробити з нього нструмент власно полтики, замсть мати справу з незалежним, суверенне дючим динамчним фактором

1. Ідейно-політичне життя Полтавщини

2. Ідейно-політичні течії в Україні

3. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

4. Політичні ідеології

5. Політична діяльність і політичні відносини

6. Гендер і сучасна ідеологія та політика.
7. Основные этапы эволюции экономической теории
8. Основные понятия и законы теории цепей

9. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

10. Основні політичні течії

11. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

12. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

13. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

14. Політичні права і свободи громадян України

15. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

16. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

18. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

19. Cучасні політичні партії в Україні

20. Політичний режим

21. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

22. Утворення Скіфії та її політична історія
23. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.
24. Політичний портрет М. Грушевського

25. Аксиоматическое построение основных уравнений теории реального электромагнитного поля

26. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

27. Політична географія як складова частина СЕГ

28. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

29. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

30. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

31. Політична система Великовританії

32. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

34. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

35. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

36. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

37. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

38. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури
39. Запорозька Січ, її політичний устрій та право
40. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

41. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

42. Політична і судова система Київської Русі

43. Політична історія Київської Русі

44. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

45. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

46. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

47. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

48. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

49. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

50. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

51. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

52. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

53. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

54. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі
55. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.
56. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

57. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

58. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

59. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

60. Суспільно-політичне та культурне життя України

61. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

62. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

63. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

64. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

66. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

67. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

68. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

69. Етапи розвитку політичної думи в Україні

70. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні
71. Міжнародна політика і світовий політичний процес
72. Партійна система України. Політичний маркетинг

73. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

74. Політичні погляди і діяльність Платона

75. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

76. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

77. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

78. Політичня система як механізм влади

79. Розвиток політичної думки України

80. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

81. Становлення української політичної думки

82. Суспільна думка та політична філософія

83. Технології політичної діяльності

84. Трансформація суспільства та політична модернізація

85. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

86. Формування іміджу політичного лідера
87. Політик і політичний режим
88. Політична влада

89. Політична влада

90. Політична влада у світі та в Україні

91. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

92. Політична еліта, лідерство і демократія

93. Політична культура

94. Політична опозиція в Україні

95. Політична система Індонезії

96. Політичне лідерство

Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры

97. Політичне лідерство в Україні

98. Політичне управління та його соціотехніка

99. Політичний діяч Алексис де Теквіль


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.