Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Монетаризм та його сучасне застосування

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Реферат на тему: МОНЕТАРИЗМ ТА ЙОГО СУЧАСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАН Вступ Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії Ключові положення сучасного монетаризму Монетарна система М. Фрідмена Монетаризм і економічне регулювання Висновок Список літератури ВСТУП Монетаризм являє собою одну із найбільш впливових течій у сучасній економічній науці,яка належить до неокласичного напряму. Він розглядає вплив господарського життя на процес, який відбувається у галузі грошового обігу, і наслідки останнього для економіки. Термін “монетаризм” був уведений в сучасну літературу Карлом Бруннером у 1968р. Здебільшого він застосовується для характеристики економічної школи (переважно чиказької), представники якої твердять, що сукупний грошовий доход справляє найбільший вплив на зміну грошової маси. Монетаризм як новий напрям економічної думки звичайно протиставляли кейнсіанству. Тоді як концепція Кейнса сформувалася на фоні критики неокласичної економічної теорії. Сучасний монетаризм виник як опозиція насамперед кейнсіанству, на основі якого виявилося неможливим робити аналіз поширених у світі процесів інфляції. Цікаво відзначити, що найбільш відомий представник сучасного монетаризму, засновник чиказької школи М. Фрідмен виступив зі своїми новими ідеями у той період,коли пануючу становище в теоретичній економіці займали кейнсіанці. Після закінчення другої світової війни вони прогнозували глибокий спад або навіть депресію у виробництві. Однак такий спад не настав,зате посилились інфляційні процеси. Які, на думку монетарістів, пов’язані насамперед з непомірною швидким зростанням грошової маси. СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ Сучасний монетаризм – один із найвпливовіших напрямків західно економічної думки, який від кінця 1970-х – початку 1980-х рр. багато в чому визначає зміст економічної політики провідних країн світу — США, Англії та інших. Якщо кейнсіанство в середині 1930-х рр. домінувало в системі теоретичних поглядів відносно характеру форм і методів державного регулювання економічних процесів завдяки своїм рецептам, спрямованим на подолання зростаючого безробіття, яке на той час уважалося найгострішою проблемою, то такою проблемою для монетаризму стала хронічна інфляція, маховик якої дедалі більше прискорював оберти. Характерним є приклад Великобританії. В 1921 р. там не мали роботи 12,9 % дієздатного населення, в 1938 — 13,5 %. За цей період індекс роздрібних цін скоротився на 12 пунктів. Інша ситуація склалася по війні. За 30 років (з 1950 по 1981) рівень цін зріс майже в 9 разів. При цьому, якщо для першого подвоення цін потрібно було 18 років (з 1950 по 1968), для другого — 7 років (з 1968 по 1975), то для третього — всього 5 років (з 1976 по 1981). Всупереч цій тенденції в розгляданий період рівень безробіття скорочувався. Схожу картину можна було спостерігати і в інших країнах. Важливо враховувати й інші обставини, що зумовили вихід на провідні позиції монетаристського напрямку економічної теорії. Це, насамперед, інтернаціоналізація виробничого відтворення і системи ринкових відносин.

Кейнсіанські рецепти, що використовувалися раніше, торкалися головно внутрішньої економіки і мало зважали на зовнішньоекономічні процеси. Необхідність перебудови господарського механізму диктувалась і умовами нового етапу НТР, що набув інтенсивного розвитку від 2-ї половини 1970-х рр., а також іншими — не лише економічними, а й соціально-політичними, в т.ч. й ідеологічними чинниками. Слід зазначити, що ідеї монетаризму, як однієї з форм неокласичного напрямку західної економічної думки, зародилися ще в 1920-х рр. Однак як цілісна система економічних поглядів монетаризм сформувався в 1960-і рр. Поза сумнівом, найяскравішою постаттю серед представників цієї школи є М.Фрідман — професор Чиказького університету, лауреат Нобелівської премії в галузі економіки за 1976 р., автор більш як 270 праць, у т.ч. майже 30 монографій. Вважається, що своїм відродженням монетаризм, як і в цілому неокласичний напрямок економічної думки, зобов’язаний опублікованій 1956 р. книжці «Дослідження в галузі кількісної теорії грошей», яка вийшла під редакцією М.Фрідмана. Важливе значення у становленні монетаризму мала також книжка «Історія грошей Сполучених Штатів. 1868 — 1960», написана М.Фрідманом і А.Шварц та видана 1963 р. Публікацією цих книг фактично завершилось формування монетаризму в самостійну течію західної економічної теорії. Слід назвати також опубліковану 1982 р. книгу М. Фрідмана і А. Шварц «Монетарні тенденції в Сполучених Штатах і Великобританії», в якій ідеї монетаризму, викладені у двох названих книгах, набули подальшого розвою. У 1990-х рр. вплив ідей монетаризму дещо послабшав. Окремі рецепти грошової політики, закорінеш в ньому, було піддано жорсткій критиці. Завдяки цьому в деякі з його позицій внесено певні корективи. Одначе загалом вплив монетаризму як одного з провідних напрямків сучасної економічної думки лишається досить суттєвим. Варто зважити й на те, що монетаризм як економічна теорія має розгалуження. Він об'єднує групи економістів, що по-різному тлумачать ті чи ті аспекти економічної теорії та політики. Різнобічність монетаризму породжує неоднозначність, що існує в економічній літературі з приводу визначення основного змісту цього напрямку економічної теорії. Найпоширенішою є концепція, що в загальному (широкому) застосуванні монетаризм представляє теорію, яка вивчає вплив грошей і грошово-кредитної політики на стан еко-номіки в іншому. Монетаризм у вузькому (конкретнішому) визначенні трактується як відповідна «система теоретичних поглядів, згідно з якою регулювання грошової маси є визначальним чинником впливу на динаміку грошових доходів». У підручнику Е.Дж.Долана, К.Д.Кемпбелл і Р.Дж.Кемпбелл зазначено: монетаризм — школа економічної думки, котра акцентує увагу на змінах у кількості грошей, що перебувають в обігу, як визначальної функції цін, доходів і зайнятості. Відповідно до цього визначення монетаризм ототожнюється з кількісною теорією грошей. «.Те, що ми звикли називати кількісною теорією грошей,— відзначає М. Фрідман,— тепер називається монетаризмом». Однак у цій констатації є особливість, котру вельми важливо враховувати.

Як наголошується в одному з підручників із теорії грошей та банківської справи, «визнання обмеженості методу класичної кількісної теорії є наріжним каменем школи монетаризму». У зв'язку з цим вважаеться, що монетаризм являє собою не просто кількісну теорію, а сучасний варіант кількісної теорії грошей. Ідеться про використання монетаризмом лише методологічної основи класичної кількісної теорії. За твердженням М.Фрідмана, поняття «кількісна теорія» використовується як термін, що «характеризує радше загальний підхід, аніж безпосереднє визначення самої сутності теорії монетаризму». Нарівні з цим у західній літературі широко представлена думка про те, що поняття «монетаризм» не слід пов'язувати з чітко визначеною теоретичною концепцією. Мова йде про розуміння монетаризму як грошової політики держави, що може спиратися навіть на протилежні одна одній теоретичні бази. Керівник англійської школи монетаристів Д. Лейдлер з приводу цього пише: «Я трактую це поняття як певну політику, відповідно до якої робляться спроби встановити контроль над динамікою загального рівня цін через регулювання росту відповідних грошових агрегатів. Якщо ж казати про специфічні різновиди цього поняття, — продовжує англійський вчений,— то необхідно зазначити, що монетаризм репрезентує політику, спрямовану, з одного боку, на зменшення темпів інфляції способом відповідного скорочення обсягів грошових агрегатів, а з іншого — на підтримку стабільності цін через забезпечення постійних темпів пропозиції грошової маси». Конкретизуючи це визначення, представник чиказької школи монетаризму, один із авторів книги «Дослідження в галузі кількісної теорії грошей», про яку йшлося вище, професор Р.Т.Селден пише, що «монетаризм слід розуміти як поєднання двох основних принципів: 1) гроші мають зцачення, іншими словами, зміни у кредитно-грошовій сфері спричиняють вирішальний вплив на загальну господарську кон'юнктуру; 2) центральні банки спроможні контролювати кількість грошей в обігу». Визначення монетаризму як різновиду державної політики дає змогу зрозуміти зміст одного з вельми важливих аспектів функціонування ринкової економіки, що нині широко дискутується. Як видно з визначень, що даються безпосередньо представниками цієї школи економічної думки, головним змістом монетаристської політики є не демонтаж системи державного регулювання господарських процесів, а структурна перебудова його форм і методів. У цій перебудові, що важливо підкреслити, не змінюється кінцева мета економічної політики держави — забезпечити найсприятливіші умови для дії ринкових механізмів і на цій основі — для ефективного застосування капіталу. Змінюється лише інструментарій цієї політики. Чоловим об'єктом державного втручання в економічні процеси стає сфера грошових відносин, де кейнсіанську концепцію «керованих грошей» трансформовано в положення «mo ey ma ers» (гроші мають значення), за яким гроші трактуються не лише як вагомий чинник економіки, а головна, визначальна, центральна ланка ринкової системи. Це свідчить про наступність між монетаризмом і кейнсіанством. За своїми поглядами на місце і роль грошового чинника в економічній структурі суспільства вказані напрямки західної економічної думки не є антиподами.

Порвняння та аналог варто використовувати для зрозумння специфки  мсця ОУН в полтичнй стор Украни чи ґвропи, вдмовляючись вд звично, але непродуктивно практики застосування деологчних клше, до того ж досить задавнених, в сучасних чи то наукових чи то полтичних дискусях. Друга свтова вйна: ревзя деолог Серед рзномантних наслдкв розколу ОУН 19391941 pp. одним з найбльш очевидних став розрив у темпах деологчно еволюц двох вдгалужень руху. Якщо «мельниквц» за часи вйни фактично не змнили свох деологчнопрограмних настанов (можливо, це не було для них важливим з огляду на хню тактику дй в умовах окупацйного режиму), а псля вйни цей процес розтягнувся на десятилття, то «бандервська» фракця виявила значно бльше динамзму у цй сфер (зрозумло, це стосуться т частини «бандервцв», як були здатн на такий динамзм. Визначальним для змни ряду принципових полтикопрограмних та деологчних настанов став III Надзвичайний збр ОУН (2125 серпня 1943 p.). Як свдчить його учасник, Мирослав Прокоп, нцаторами нововведень в програм ОУН стали або представники схдноукранських земель, або провдн члени органзац, яким довелося там працювати у пдплл в перш роки вйни, або т делегати, як брали участь у розробц полтично платформи УПА[42] отже, це були люди, як мали нагоду на практиц зясувати чиннсть нацоналстичного деалу та вдповднсть попереднх програмних настанов життю  практичним завданням в реальних, досить жорстких умовах

1. Расизм та його прояви на сучасному етапі

2. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

3. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

4. Процес управління та його основні стадії

5. Товар та його властивості

6. Інтрузивний магматизм та його продукти
7. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
8. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

9. Столипін та його аграрна реформа в Україні

10. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

11. Місто та його структура

12. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

13. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

14. Покарання та його види

15. Поняття національного доходу та його використання

16. Право водокористування та його види

Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная
Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда

17. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

18. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

19. Імператор Олександр Другий та його реформи

20. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

21. Генеральний Секретаріат та його склад

22. Романтизм та його значення в мистецтві
23. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"
24. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

25. Види попиту. Поняття товару та його суть

26. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

27. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

28. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

29. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

30. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

31. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

32. Концепція підручника та його структуризація

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда

33. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

34. Політичне управління та його соціотехніка

35. Умовивід та його види

36. Будова двигуна та його робота

37. Туризм та його вплив на світову економіку

38. Валютний ринок та його регулювання
39. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
40. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація

41. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

42. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

43. Ринок праці та його регулювання

44. Маржиналізм та його основні ідеї

45. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

46. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

47. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

48. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

49. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

50. Сучасні форми та системи оплати праці

51. Похідна та її застосування

52. Сутність та зміст сучасного менеджменту

53. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

54. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
55. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ
56. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

57. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

58. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

59. Економічное районуванне, його суть та значення

60. Освоєння космосу: історія та сучасність

61. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

62. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

63. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

64. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции

65. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

66. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

67. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

68. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

69. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

70. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
71. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи
72. Застосування права як особлива форма його реалізації

73. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

74. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

75. Трудовий договір та порядок його укладення

76. Діловий текст. Його редагування та виправлення

77. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

78. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

79. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

80. Цивілізації середньовіччя та сучасності

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры

81. Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі

82. Маркетинговий план: теоретичне та практичне застосування

83. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

84. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

85. Застосування програмних засобів GRAN1 та GRAN-2D на уроках алгебри

86. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність
87. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну
88. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

89. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

90. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

91. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

92. Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем

93. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

94. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

95. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

96. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры

97. Класифікація персоналу та форми його наймання

98. Вибір та застосування стандартів серії ISO 9000 і 10000

99. Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.