Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Проблема відчуження у філософії К.Маркса і Е.Фромма

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Зміст Вступ .2 &quo ;Відчужена праця&quo ; за Марксом. Сучасна трактовка .7 Проблема ізольованості (відчуженості) людини в роботі Фромма &quo ;Утеча від свободи&quo ; .17 Висновки 27 Література .31 Вступ Карл Маркс (1818-1883) - німецький філософ, засновник наукового комунізму, діалектичного та історичного матеріалізму ті наукової політичної економії. . Вихідний пункт еволюції світогляду К. Маркса - гегелівська філософія, її лівий напрямок, молодогегельянці, до яких він належав і разом із Ф. Енгельсом (1820-1895) був творцем ідеологічної течії &quo ;марксизму&quo ;, що охоплює філософію, економію і теорію революційного перетворення буржуазного суспільства в соціалістичне і комуністичне (т.з. науковий соціалізм). Головним завданням цієї ідеологічної доктрини її творці проголосили звільнення робітничого класу (пролетаріату) від експлуатації та побудову вільного від соціального гноблення суспільства. В цьому плані вони виступили продовжувачами утопічних соціалістичних теорій (Томаз Мор, Томмазо Кампанелла, Клод Сен-Сімон та ін.), які відображали щасливе суспільство, побудоване на засадах соціальної рівності та вільної праці. Шлях до побудови такого суспільства Маркс вбачав у знищенні приватної власності, яку вважав основою експлуатації людини людиною (причиною &quo ;відчуження&quo ; людини). Здійснити це покликаний історією вільний від пут приватної власності пролетаріат. Йому належить під керівництвом партії комуністів здійснити соціалістичну революцію. В ранніх працях К.Маркса реконструюють такий варіант філософії, в якому вихідною категорією для розуміння людини (суб'єкта) і світу (об'єкта) вважається матеріальна практика, а для розуміння суспільно-історичного процесу використовується категорія &quo ;відчуження&quo ; (приватна власність, капітал як відчуження &quo ;людини&quo ;, яке необхідно подолати). Цей варіант марксизму розвивали переважно неомарксисти (Дьордь Дукач (1885-1971) і Франкфуртська школа). Незважаючи на різні інтерпретації, безперечною заслугою Маркса можна вважати те, що він підняв на високий щабель матеріалізм. Попередні представники цієї течії - французькі матеріалісти і Фейербах - виходили з природи (матерії) і пояснювали людину (сферу культури) через природу. Така позиція називається натуралізмом. Маркс зробив спробу матеріалістичного тлумачення людини не як природної, а як практичної і, отже, культурно-історичної істоти. Взявши практику (працю) за основу відношення людини і світу, він відкрив нові перспективи для матеріалістичного витлумачення проблем історії та культури, особи та свободи, практичної діяльності й пізнання. Маркс, услід за Феєрбахом, констатував відчуження людини в сучасному йому суспільстві, але це відчуження він трактував універсальніше, ніж творець антропологічногої філософії. На його думку, релігійне (ідеологічне взагалі) відчуження основане на приватній власності, яка є джерелом відчуження. Подолання приватної власності зумовлює, на його думку, падіння всіх інших форм відчуження. Він не бачив того, що людина як особа може реалізовуватися лише за умов приватної власності й права.

Цим породжене його негативне ставлення до громадського суспільства. Маркс не помічав того, що відчужені форми, подібно до облаштунків рицаря, є чужими для тіла, але водночас і захищають його. Концепція відчуження суперечлива і методологічно. Поняття &quo ;відчуження&quo ; сутності людини має сенс за умови визнання певної незмінної сутності, &quo ;істинної природи&quo ; людини, яка викривляється певним &quo ; неістинним&quo ; суспільством. Іншими словами, поняття &quo ;відчуження&quo ; має сенс за антропологічної інтерпретації людини, інтерпретації, подібної до феєрбахівської, коли людина мислиться як істота з певними усталеними рисами. До такого розуміння людини Маркс і схилявся в &quo ;Рукописах 1844&quo ;. Однак майже одночасно в &quo ;Тезах про Фейєрбаха&quo ; він проголошує, що така родова сутність людини не існує, що сутність людини - це сукупність суспільних відносин, тобто, яке суспільство, така і людина. Але якщо така усталена сутність не існує, то немає сенсу і поняття &quo ;відчуження&quo ;: людина, сформована в будь-якому суспільстві, буде почувати себе відповідною відносинам цього суспільства. Характерно, що цієї суперечності антропологічного і соціального підходів до людини сам марксизм так і не помітив. Це породило спробу поєднати концепцію відчуження і заперечення антропологічного підходу до людини. Далі будуть наведені цитати, частково вибрані із праць К.Маркса та їх обгрунтування, що мають місце в роботі С.Платонова &quo ;Після комунізму&quo ;, який писав: &quo ;Через сторіччя після смерті Маркса його не розуміють, замовчують, спотворюють не тільки по ту сторону барикад. Маркс повинний, нарешті, одержати можливість безпосередньо звернутися до тих, у чиїх справах живуть його ідеї, через голови професійних тлумачів, які через незрозумілість ними духу вчення ігнорують або хибно інтерпретують його букву.&quo ; , де в сучасному тлумаченні розкривається проблематика теми даного реферата. Еріх Фромм (1900-1980) -- психолог, філософ, соціолог, один з основоположників неофрейдизма. Разом з М. Хоркхаймером, Т. Адорно і Г. Маркузе став творцем Франкфуртской школи. У своїй першій великій роботі &quo ;Утеча від свободи&quo ; (1941) Фромм розглянув феномен тоталітаризму в рамках проблеми волі. Він розрізняє &quo ;волю від&quo ; (негативну) і &quo ;волю на&quo ; (позитивну). Зворотною стороною &quo ;волі від&quo ; є самотність і відчуження. Така воля -- тягар для людини. Фромм описав три типових невротичних механізми &quo ;утечі&quo ; (психологічного захисту) від негативної волі. Це авторитарний, конформістський і деструктивний різновиди невротичного характеру. Перший виражається в мазохистскій пристрасті до підпорядкування себе іншим чи в садистичній пристрасті до підпорядкування інших собі. Другий складається у відмовленні від своєї індивідуальності і прагненні бути &quo ;як усі&quo ;. Третій -- в нестримній тязі до насильства, твердості, руйнуванню. Вихід Фромм бачить у такім реформуванні суспільства, що відкрило би простір &quo ;волі на&quo ;. Головна задача в побудові душевно здорового суспільства -- це виховання в людях продуктивного характеру.

Непродуктивність -- це нездатність любити і реалізувати себе, використовувати свої сили, місце яких займають нав'язані несвідомою тривогою форми активності. Фромм описує чотири історично виниклі типи непродуктивної орієнтації характеру: рецептивний, експлуататорський, накопичуваний і ринковий. Продуктивність -- це, навпаки, здатність людини любити, використовувати свої сили, здатність до самореалізації. Е. Фромм спробував з'єднати ідеї психоаналізу, марксизму й екзистенціалізму. Він вважав, що в особистості немає нічого природженого. Усі її психічні прояви -- це наслідок заглибленості особистості в різні соціальні середовища. Однак, на відміну від марксизму, Фромм виводить характер формування того чи іншого типу особистості не з прямого впливу соціального середовища, а з подвійності людського існування: &quo ;екзистенціального&quo ; і &quo ;історичного&quo ;. До екзистенціальної складової людського буття він відносить два факти: 1) чоловік, за його словами, споконвічно знаходиться між життям і смертю, &quo ;він кинутий у цьому світі у випадковому місці і часі&quo ; і &quo ;вибирається з нього знову ж випадково&quo ;; 2) існує протиріччя між іншим, що кожна людська істота є носієм усіх закладених у ньому потенцій, але не може реалізувати їх у результаті короткочасності свого існування. Людина не може уникнути цих протиріч, але реагує на них різними способами, відповідно своєму характеру і культурі. &quo ;Відчужена праця&quo ; за Марксом. Сучасне трактування. Головним атрибутом людини є праця. У якісному відношенні праця і людина нероздільні категорії. Тільки людина може знаходитися в стані трудового екстазу, і тільки завдяки цьому вона здатна затвердити в самій собі сутність людини. Про людину як про людину з великої букви в загальному розумінні і про конкретного суб'єкта (зокрема) може йти мова лише тільки тоді, коли людина більшу частину часу знаходиться в стані внутрішньо пережитого трудового опосередкування. Трудове опосередкування може: бути, перерости в необхідність і прагнути до дійсності лише тоді, коли більша частина часу, що «розрахована» («відведена») на життя людини, є вільною. Свою людяність людина здобуває за рахунок стану трудового переживання — це абсолютно точно й однозначно. Однак усе це реально при відсутності об'єктивного тимчасового фактора — силування ззовні. При відсутності такого роду силування людина вільна (необхідно відзначити, що людська істота навіть у соціальному плані не може бути цілком вільною, у цьому винний її розум). Це означає, що її трудове переживання дійсне і готове втілитися у свою істинність у виді кінцевого «продукту» — дійсної, суспільної людини. Такого роду дійсність у виді необхідності здійсненна тільки у вільне від біологічних потреб (питво, їжа, сон, статева потреба і т.д.) і від соціальних примушень (працювати, щоб вижити) час. Слід зазначити, що саме в такому випадку створюється істинна культура. Що означає поняття «відчужена праця»? Чи може взагалі праця як життєдіяльність, як виробниче життя людини бути відчуженим? Насамперед, обмовимося про сутність самого поняття «праці».

Но прежде чем мы перейдем к этим положениям, надо, видимо, несколько слов сказать о подходе к наследию Маркса, позволяющем выявить и «взвесить» значимость этих положений. Прежде всего о «возвращении» Маркса (и его творений) в культурно-историческую традицию. Необходимо преодолеть комплекс «суперценности» (а заодно и неполноценности) философии Маркса, вернуть ее к первоначальным условиям и проблемам. Важно представить Маркса в ряду мыслителей европейской философии XIX в. и прочитать его так, как прочитаны мыслители, составившие эту традицию. Тогда, вероятно, откроется реальная перспектива Марксовой философии, «образы» и приемы ее исследования, имеющие актуальное значение для современной культуры и науки[1]. Определим контуры тех «проектов», которые не были Марксом реализованы, но сохраняют или даже обретают новую ценность в связи с проблемами развития современной социальной философии. Прежде всего отметим Марксову концепцию этапов общественно-исторического развития, устанавливающую зависимость социальных связей, структур, институтов от взаимообусловленного бытия людей, от форм их обособления, индивидуализации, самоутверждения Эта концепция формирует (как один из возможных) такой взгляд на человеческую историю, по которому эволюция социальных связей предстает в виде перехода от непосредственных зависимостей между людьми к их опосредованно-вещным зависимостям (предполагающим индивидуальную независимость), а затем и к связям, обусловленным личностным развитием человеческих индивидов

1. Методологічні проблеми історії філософії

2. Буття як проблема філософії

3. Проблема людини в філософії Сократа

4. Проблема пізнання у філософів Києво-Могилянської академії

5. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

6. Німецька класична філософія
7. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»
8. Філософія інформаційного суспільства

9. Згвалтування - проблеми кваліфікації

10. Філософія управління організацією

11. Роль полеміки в раціоналізації релігійного дискурсу в межах класичної ісламської релігійної філософії

12. Філософія соціальної роботи

13. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

14. Антитехнократичні тенденції в сучасній європейській філософії

15. Антична філософія

16. Виникнення і становлення філософських учень. Предмет філософії, його історичне трактування

Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

17. Вплив філософії на психологію

18. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

19. Історія сучасної філософії

20. Предмет філософії та її функції

21. Світогляд і філософія

22. Соціальна філософія
23. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття
24. Сутність протестантської філософії

25. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

26. Умови виникнення та особливості античної філософії

27. Філософія в епоху ранніх буржуазних революцій у Європі

28. Філософія древнього Китаю

29. Філософія економіки

30. Філософія епохи Відродження. Середньовічна філософія

31. Філософія життя та погляди Фрідріха Ніцше

32. Філософія і світогляд Стародавньої Греції

Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные
Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные
Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок

33. Філософія інфрмаційного суспільства

34. Філософія й ідеологія. Головний конфлікт

35. Філософія Нового часу

36. Філософія середньовіччя

37. Філософія Стародавньго світу

38. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст
39. Філософія ХХ століття
40. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

41. Функції філософії

42. Цінності філософії Відродження

43. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття

44. Західноєвропейська філософія Нового часу

45. Філософія неотомізму

46. Экзистенциальные проблемы в творчестве Ф.М.Достоевского ("Дневник писателя", "Сон смешного человека", "Идиот")

47. О работе К.Маркса и Ф.Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства»

48. Проблема руководителя в романе Ф. А. Абрамова «Пути-перепутья»

Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о государстве и праве

50. Критика гегельянства «слева» (Л. Фейербах. К. Маркс и Ф. Энгельс) И «справа» (Шопенгауер, С. Кьеркегор и Ф. Ницше)

51. Проблемы политической экономии в работах Ф. Энгельса

52. Проблема метода познания в философии Ф. Бекона и Р. Декарта

53. Проблемы свободного сознания: искушение "арифметикой" (Ф.М. Достоевский. "Преступление и наказание")

54. Проблеми функціонування фінансових бірж України
55. Філософські проблеми геосистем
56. Проблеми правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства

57. Проблема індивідуалізації на уроках фізичної культури

58. Свідомість як філософська проблема

59. Проблема начала в "Науке логики" Г.В.Ф.Гегеля.

60. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

61. Проблема внеземных цивилизаций

62. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

63. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

64. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

66. Глобальна продовольча проблема

67. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

68. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

69. Проблемы Аральского моря

70. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион
71. Продовольственная проблема мира
72. Индия. Проблемы и пути их решения

73. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

74. Демографические проблемы Китая

75. Глобальные проблемы здоровья человечества

76. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

77. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае

78. Государственный бюджет, проблемы его формирования

79. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

80. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

81. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

82. Проблемы налогообложения в Российской экономике

83. Проблемы реформирования налоговой системы в России

84. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

85. Государственный долг России: проблемы и решения

86. Проблема ограничения административных деликтов от преступления
87. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса
88. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

89. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

90. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

91. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

92. Государство и проблемы монополий

93. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

94. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

95. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

96. Проблема нераспространения и не использования оружия массового уничтожения (ОМУ)

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

98. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

99. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

100. Проблемы и пути их решения в области налоговой политики государства в связи со вступлением в ВТО (на примере Армении)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.