Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Університет банківської справи Національного банку України Інститут магістерської та післядипломної освітиРЕФЕРАТ з дисципліни &quo ;Гарантування вкладів фізичних осіб&quo ; на тему: &quo ;Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні&quo ;Студентки заочної форми навчання групи 506БСмз Таланчук Маї СергіївниКиїв 2010 ПланЗагальні положення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Завдання та наглядові функції фонду гарантування вкладів фізичних осіб Доцільність надання нових повноважень нагляду Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Загальні положення Фонду гарантування вкладів фізичних осібУ 1998 році Президентом України був підписаний Указ “Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків”, яким було затверджене Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів. 20 вересня 2001 року Верховна Рада України прийняла Закон України &quo ;Про Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб&quo ;, який набув чинностi 24 жовтня 2001 року. Фонд є державною, спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. Основною ціллю діяльності Фонду в Україні є захист прав та інтересів фізичних осіб - вкладників банків, філій іноземних банків. Керiвним органом Фонду є адмiнiстративна рада, яка формується шляхом делегування до її складу двох представникiв Кабiнету Мiнiстрiв Українi, двох представникiв Нацiонального банку Українi та одного представника асоцiацiї банкiв. Фонд гарантує вклади громадян, які розміщені у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду в національній та іноземній валюті, включаючи відсотки, в розмірі вкладів, але не більше 150 000 грн. по вкладах у кожному банку, філії іноземного банку на день настання недоступності вкладів. Вклади до 1 гривні не відшкодовуються. Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми вiдшкодування за вкладами за рахунок коштiв Фонду в грошовiй одиницi України з дня настання недоступностi вкладiв. В Українi учасниками Фонду є банки, філії іноземних банків, якi мають банкiвську лiцензiю на право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть та свiдоцтво учасника Фонду. ВАТ &quo ;Державний ощадний банк України&quo ; не є учасником Фонду. Учасники мають СВIДОЦТВО учасника Фонду У разі порушення учасником Фонду вимог Закону України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” банк, філія іноземного банку переводиться до категорії тимчасового учасника Фонду, що пiдтверджується довiдкою тимчасового учасника. Банки - тимчасовi учасники мають ДОВIДКУ тимчасового учасника Фонду Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами фізичних осіб у банку, філії іноземного банку переведеному до категорії тимчасового учасника Фонду, якщо ці вклади були залучені ним з дати отримання повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду. Після переведення до категорії тимчасового учасника банк, філія іноземного банку зобов’язаний попереджати у письмовій формі фізичних осіб при укладенні з ними нових угод на залучення вкладів, про те що Фонд не гарантує відшкодування за цими вкладами.

Двічі на рік Фонд публікує в офіційних засобах масової інформації реєстр учасників (тимчасових учасників) Фонду. Iнформацiя про змiни в реєстрi публiкується додатково протягом 14 календарних днiв пiсля внесення змiн. Завдання та наглядові функції фонду гарантування вкладів фізичних осібФонд є юридичною особою, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні. Фонд є економічно самостійною установою, яка не має на меті одержання прибутку, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку України. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, чинним законодавством та діє на підставі Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, яке затверджується Кабінетом Міністрів України та Національним банком України. Основними завданнями Фонду є: забезпечення захисту прав фізичних осіб - вкладників банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду шляхом відшкодування за рахунок його коштів вкладів, включаючи відсотки, у разі настання недоступності вкладів; здійснення організаційно-управлінських заходів з метою забезпечення виплати вкладникам сум відшкодування втрат; забезпечення надходження та акумуляції сум зборів з банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та інших коштів, призначених для здійснення відшкодування втрат; забезпечення цільового використання коштів, що знаходяться на рахунках Фонду. Фонд відповідно до покладених на нього завдань: 1) відшкодовує кожному вкладнику банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду втрати у розмірі, визначеному відповідно до Закону України &quo ;Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб&quo ;; 2) проводить перевірку: правильності розрахунків та контролює своєчасність і повноту перерахування зборів банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду; діяльності банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, в тому числі із залученням з цією метою незалежних експертів за рахунок його коштів; 3) бере участь у перевірках, які проводяться Національним банком, з питань, що належать до компетенції Фонду; 4) порушує перед Національним банком питання про застосування до банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду заходів впливу у разі порушення ними норм Закону України &quo ;Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб&quo ;; 5) застосовує безпосередньо до банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду заходи впливу, передбачені Законом України &quo ;Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб&quo ;; 6) забезпечує використання власних коштів за їх цільовим призначенням; 7) одержує від Національного банку інформацію, необхідну для виконання Фондом функцій, що передбачені Законом України &quo ;Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб&quo ; та цим Положенням (далі - функції Фонду); 8) визначає обов'язкові форми звітності для банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду; 9) публікує в офіційних засобах масової інформації: двічі на рік станом на 1 січня і 1 липня звіт про свою діяльність, реєстр банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду протягом одного місяця після зазначених термінів; 10) подає річний звіт разом з аудиторським висновком Кабінетові Міністрів України і Національному банку до 1 липня року, що настає за звітним; 11) встановлює для банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду у визначеному ним порядку обов'язкові стандарти - вимоги щодо їх членства у Фонді; 12) залучає в порядку, передбаченому Законом України &quo ;Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб&quo ;, кредити від Кабінету Міністрів України у грошовій формі або державними цінними паперами, Національного банку, інших банків та іноземних кредиторів у грошовій формі; 13) набуває право кредитора стосовно банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду на всю суму, що підлягає відшкодуванню, з дня настання недоступності вкладів; 14) одержує від ліквідатора банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду інформацію та передбачені законодавством документи, необхідні для виконання Фондом функцій із забезпечення відшкодування втрат; 15) забезпечує виконання вимог законодавства про збереження банківської таємниці щодо інформації, одержаної від Національного банку, банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду та ліквідатора банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду.

Для виконання своїх повноважень Фонд здійснює перевірки банків, в тому числі і шляхом залучення незалежних експертів за рахунок власних коштів. Фонд має також право брати участь у перевірках, які здійснюються НБУ, з питань, що належать до його компетенції. Окрім цього, він уповноважений застосовувати наступні заходи впливу: 1) Переведення банків до категорії тимчасових учасників Фонду, внаслідок чого Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами фізичних осіб, які залучаються цим банком після оголошення останнього тимчасових учасником. Тому за такими вкладами регулярний збір до Фонду не сплачується. Згідно п.3.1.1 Положення &quo ;Про застосування заходів впливу до банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб&quo ; , підставами для цього заходу можуть бути: а) невиконання банком економічних нормативів Н1, Н2 та / або Н3 згідно даних НБУ, крім випадків повідомлення НБУ про прийняте рішення щодо капіталізації банку; б) встановлення будь-яких обмежень на проведення банком банківських операцій з боку НБУ щодо залучення або відкриття і ведення поточних рахунків фізичних осіб; в) призначення НБУ тимчасової адміністрації банку; г) порушення банком законодавчих вимог. В разі переведення банку до категорії тимчасових учасників, Фондом здійснюється інспекційна позапланова перевірка даного банку. 2) Виключення банків із числа учасників (тимчасових учасників), яке здійснюється Фондом в разі відкликання ліцензії НБУ на здійснення банківської діяльності або в разі припинення здійснення банком операції щодо залучення вкладів фізичних осіб. Такий захід не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня отримання банком повідомлення про переведення його до категорії тимчасових учасників, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності відповідно до цього Закону. 3) Фонд зобов’язаний порушити перед НБУ питання про застосування до банку заходів впливу у разі виявлення ним порушення. 4) У разі виявлення порушень, зазначених у пп. &quo ;а-в&quo ; пункту 1 Фонд може направити до банку лист-попередження. У листі-попередженні Фонд визначає строк, протягом якого банк повинен усунути зазначені порушення, а також попереджає банк про застосування заходів впливу у разі неусунення банком протягом визначеного строку хоча б одного із порушень, вказаних у листі. Банк протягом 5 робочих днів з дня отримання від Фонду листа-попередження, зобов’язаний подати до Фонду план заходів, що будуть ужиті банком, із зазначенням строку усунення порушення. Строк виконання зобов’язання банку не повинен перевищувати 90 календарних днів або строк, визначений у листі-попередженні. Контрольні функції Фонду: Фонд здійснює перевірки розрахунків та контролює повноту і своєчасність перерахування зборів кожним учасником (тимчасовим учасником) Фонду. За несвоєчасне або неповне перерахування початкового, регулярного або спеціального зборів учасники (тимчасові учасники) протягом місяця сплачують пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розміру не перерахованої суми за кожний день прострочення.

Вышеуказанные средства подлежат включению в состав внереализационных доходов в случае, если получатель фактически использовал такие средства не по целевому назначению либо не использовал по целевому назначению в течение одного года после окончания налогового периода, в котором они поступили; в виде средств сборов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов в воздушном пространстве Российской Федерации, взимаемых в порядке, установленном уполномоченным органом в области использования воздушного пространства; в виде страховых взносов банков в фонд страхования вкладов в соответствии с федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации; в виде средств, получаемых медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным лицам от страховых организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование этих лиц; 16) в виде стоимости дополнительно полученных

1. Функціональні проби та фізична працездатність

2. Податок з доходів фізичних осіб

3. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

4. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

5. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

6. Оздоровче фізичне виховання
7. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
8. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

9. Фізичні особи в римському цивільному праві

10. Складні слова в фізичній термінології

11. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

12. Основні фізичні процеси в оптичних лініях зв’язку

13. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

14. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

15. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

16. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями

18. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

19. Радикуліт: характеристика його прояву, профілактика засобами фізичної культури

20. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

21. Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі

22. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі
23. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу
24. Фізичне виховання дитини із зоровою патологією

25. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

26. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

27. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

28. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

29. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

30. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

31. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

32. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

33. Техніка безпеки на уроках фізичного виховання

34. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

35. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

36. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

37. Виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями

38. Фізичні основи механічних торцевих ущільнень
39. Коливання фізичного маятника
40. Фізичні основи електроніки

41. Фізичні основи, принцип дії та параметри фотоелектронних приладів

42. Біомеханіка при контролі фізичного навантаження

43. Вплив фізичних вправ на фізичний розвиток дошкільників

44. Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконалення фізичного здоров’я дівчат з урахуванням соматотипу

45. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року

46. Методи фізичного вдосконалення

47. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

48. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты

49. Степ-аеробіка на уроках фізичної культури в школі

50. Фізіологія фізичних вправ

51. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

52. Історія розвитку фізичного виховання в Україні

53. Лікувальна фізична культура при артрозах

54. Фінансова система України
55. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")
56. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

57. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

58. Управління фінансами в Україні

59. Фінансова система України

60. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

61. Основные функции и компоненты ядра ОС UNIX

62. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз

63. Академик Г.Ф. Морозов и его вклад в исследования природы Крыма

64. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры

65. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

66. Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну гіпертензію

67. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

68. Вклад Лолейта А.Ф. в развитие теории и практики железобетонных конструкций

69. Філософія, її проблематика та функції

70. Функції філософії
71. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання
72. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

73. Особливості функціонування фінансових ринків

74. Сущность, функции и значение финансов организации. Фонды денежных средств организаций и их предназначение

75. Ф. Бродель о "мире-экономике". Вклад Дж. Робинсон в экономическую науку. Сущность экономической "шоковой терапии". Гомстед-Акт в США. Нобелевский лауреат 1984 года по экономике Ридард Стоун

76. Структура и функции клеточного ядра

77. Эпифиз и его гормональные функции

78. Синапсы (строение, структура, функции)

79. Строение и функции клетки

80. Слуховой анализатор. Строение и функции сердца

Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья
Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки

81. Пенсионные фонды /Эстония/

82. Сущность, функции и классификация налогов

83. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

84. Задачи, основные функции и система ОВД

85. Приватизация жилых помещений в государственном и муниципальном жилом фонде

86. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества
87. Вклад Петра Великого в развитие издательского дела и редактирования
88. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

89. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

90. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики

91. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

92. Функции государства

93. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

94. Налоги: их сущность, виды и функции

95. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

96. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

98. Государство: понятие, признаки, формы правления и функции

99. Функции государства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.