Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Конституционное (государственное) право зарубежных стран Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Регламент Верховного Совета Украины

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

РЕГЛАМЕНТ – правило,регулирующее порядок какой-либо деяте- льности, например рабочего собрания. (Словарь иностранных слов). Єдиным органом законодавчої влади в Україні є парламент- Верхов- на Рада України. Законодавча влада- це державна влада, функцією якої є прийняття законів і контроль за діяльністю виконавчої влади. Констітуційний склад Верховної Ради України- 450 народних депу- татів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого ви- борчого права шляхом таємного голосування строком на 4 роки. Народ- ним депутатом України може бути громадянин України, який на день ви- борів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 5 років. Нардні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата чи бути на державній службі. Народним депутатам України гарантується депутатська недоторкан- ність. Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи за- арештовані. До повноважень Верховної Ради України належить: 1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передба- чених розділом ХIII цієї Конституції; 2) призначення всеукраїнського ркферендуму з питань, визначених статтею 73 Конституції; 3) прийняття законів; 4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання; 5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково- технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони дов- кілля; 7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією; 8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укла- дення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної аг- ресії проти України; 10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції; 11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяль- ності Кабінету Міністрів України; 12) надання згоди на призначення Президентом України Прем’єр- міністра України; 13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції; 14) затвердження рішень про надання Україною позик і економіч- ної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків, міжнародніх фі- нансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом Ук- раіни, здійснення контролю за їх використанням; 15) призначення чи обрання на посади, звільненя з посад осіб у ви- падках, передбаченних цією Конституцією; 16) призначення на посади та звільненя з посад Голови та інших чле- нів Рахункової палати; 17 ) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних Доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Украї- ні; 18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національ- ного банку України за поданням Президенту України; 19) призначення та звільненя половини складу Ради Національного банку України; 20) призначення половини складу Національної ради України з пи- тань телебачення і радіомовлення; 21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Цен- тральної виборчої комісії за поданням Президента України; 22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення фун- кцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань Міністерства внут- рішніх справ України; 23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим дер- жавам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на тери- торію України; 24) надання згоди на призначення Президентом України на посаду Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному Прокурору України, що має наслідком його відставку з посади; 25) надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом України Голови Антімонопольного комітету України, Голо- ви Фонду державного майна України, Голови Державного комітету теле- бачення і радіомовлення України; 26) призначення третини складу Конституційного Суду України; 27) обрання суддів безстроково; 28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автоном- ної Республіки Крим за наявності висновку Констітуційного Суду Украї- ни про порушення нею Конституції України або законів України; призна- чення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 29) утворення і ліквідація районів, всановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і пе- рейменування населених пунктів і районів; 30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місце- вого самоврядування; 31) затвердження протягом 2-х днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситу- ації; 32) надання у встановлений законом строк згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України.

Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від її конституційногоскладу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від конституційного складу Верхвної Ради України. Верховна Рада України працює сесійно. Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України. Робота Верховної Ради України ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право вис- тупати іншою мовою. Секретаріат Верховної Ради забезпечує переклад його виступу на українську мову. На першому засіданні Верховної Ради Голова Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України пропонує депутатам роз- почати формування депутатських груп (фракцій),дає пояснення про їх права і порядок формування. Формування депутатських груп (фракцій) проводиться депутатами в позапленарний час. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівтор-ка лютого і першого вівторка вересня кожного року. За звичайних обста- вин перший і третій місяця сесійного періоду відводяться для пленарних засідань Верховної Ради, другий – для роботи комісій Верховної Ради, четвертий – для роботи депутатів у виборчих округах, їх самостійної ро- боти, пов’язаної із здійсненням депутатських повноважень, а також для роботи комісій за дорученнями Верховної Ради. У сесійний період щотижнева робота Верховної Ради та її комісій починається у вівторок о 10 годині і закінчується у п’ятницю о 14 годині. Верховна Рада, якщо вона не приймає ad hoc іншого рішення, проводить протягом дня два засідання: ранкове- з 10 до 14 години і вечірнє- з 16 до 18 години. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного скла- ду Верховної Ради України. Рішення Верховної Ради України приймають- ся виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Представники телебачення, радіо і преси можуть бути акредитовані на певний строк або на весь час сесії Верховної Ради при її Секретаріаті; відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. На засіданнях Верховної Ради та її органів можуть бути присутніми за запрошеннями гості та службові особи. У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні верховна Рада України збирається у дводенний строк без скликання та без прийнят- тя спеціального рішення продовжується до його припинення. Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх. Голова Верховної Ради України: 1) веде засідання Верховної Ради України; 2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верхов- ної Ради України; 3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України; 4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органа- ми державної влади України та органами влади інших держав; 5) організовує роботу апарату Верховної Ради України. Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів.

Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо роз- глядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України. Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попередньго розгляду пи- тань. Прийняття Законів є вищою формою прояву державної влади. Передбачено особливий порядок прийняття законів України. Опублікування закону – це офіційне інформування населення про прийняті рішення. Закони друкуються в офіційних друкованих органах Верховної Ради України – “Відомостях Верховної Ради України” чи га- зеті “Голос України” та інших виданнях. Закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування. Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Законом про регламент Верховної Ради України. Цей Закон складається з 11 розді- лів: Розділ 1. Загальні положення. Розділ 2. Сесії Верховної Ради. Розділ 3. Засідання Верховної Ради. Розділ 4. Народні депутати України, посадові особи і органи Верховної Ради України. Розділ 5. Формування органів виконавчої і судової влади. Персональні обрання, призначення, затвердження і звільнення. Розділ 6. Законодавча процедура. Роздил 7. Прийняття постанов та інших актів Верховною Радою Украї- ни, її органами і посадовими особами. Розділ 8. Здійснення Верховною Радою та її органами контрольних функцій і повноважень. Розділ 9. Розгляд і прийняття рішень Верховною Радою за спеціальни- ми процедурами. Розділ 10. Аппарат і кошторис. Розділ 11. Заключні положення. Законодавча влада – гілка державної влади, функцією якої є законо- творча діяльність. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Вер- ховна Рада України. Лише вона може виступати від імені народу.Таблиця “ Компетенція органів Верховної Ради України” Сфера Голова Верховної Президія Секретаріат Комісії Ради Законодавча Кадрова Організаційна СХЕМА СТРУКТУРИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ПЛАН. 1) Склад Верховної Ради України. 2) Компетенція Верховної Ради України. 3) Порядок та організація роботи Верховної Ради України. 4) Зміст Закону о регламенті Верховної Ради України. 5) Висновок. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:1) Конституція України. 2) Основи правознавства. І.Коляда, Я.Лозовий. 3) Журнал «Відомості Верховної Ради України» №35.----------------------- ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 450депутатівГолова Верховної Ради Прези- діяСекре- таріатКомі- сіїПерший заступ- никЗаступ- ник

А вот Ельцин от имени России это нахально делает. И мало кто из русских против этого протестует. Даже «полозковни-ки» в его собственном парламенте не осмеливаются сколько-нибудь эффективно протестовать. В результате Вы обрекли себя на политику, цели которой можно достигнуть только силой. И тем самым вошли в противоречие с провозглашенной Вами самим философией. Вы ведь не раз публично заявляли, что, до тех пор пока Вы на своем посту, Вы не допустите вооруженного насилия над людьми. Пусть Вы «не знали», не разрешали стрелять и давить танками в ту ночь в Вильнюсе. Но то, что произошло, — результат Вашей политики, Вашего нежелания отпустить Литву подобру-поздорову. В Москве и в других городах, как объявлено вчера по радио, по призыву Совмина РСФСР в среду будет «предупредительная политическая забастовка». В воскресенье — массовая манифестация во главе с Ельциным, которая завершится на Старой площади. Лозунг: «Горбачева и его команду — в отставку». Вы знаете резолюции Президиума Верховного Совета Украины, Моссовета и Ленсовета и прочее и прочее

1. Создание и функционирование Верховного тайного совета

2. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

3. Народное хозяйство Украины

4. Билеты по географии Украины за 11 класс

5. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

6. Флора и фауна Украины
7. Визитная карточка Украины
8. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

9. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

10. АПК /Украина/

11. Государственный бюджет Украины

12. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

13. Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

14. Финансы Украины

15. Частная собственность /Украина/

16. Адвокатура на Украине

Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

18. Наблюдательный совет и исполнительные органы

19. Ответы на билеты по истории Украины

20. 1933г. Трагедия голода на Украине (1933: Трагедія голоду)

21. Формирование многопартийности в Украине

22. Украина во время Второй Мировой Войны
23. Бюджетный процесс в Украине
24. Конституционное право Украины как отрасль права

25. Понятие и виды обращения граждан /Украина/

26. Принципы и формы налогообложения на Украине

27. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

28. Право собственности граждан на жилье на Украине

29. Развитие лизинга на Украине

30. Закон Украины «О гражданстве»

31. Как организовываются выборы Президента Украины (2004)

32. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Местное налогообложение в Украине

34. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

35. Административное право Украины

36. Статус депутатов местных Советов и формы их работы

37. Законодательное регулирование деятельности предприятий и предпринимательства /Украина/

38. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)
39. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины
40. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

41. Приватизация и аренда на Украине

42. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

43. Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

44. Налоговое регулирование предпринимательства на Украине

45. Апелляционный суд в судебной системе Украины

46. Страховой рынок Украины и его характеристика

47. Современная законодательная база Украины в области страхования

48. Охрана труда (Украина)

Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Финансовое право Украины (Шпаргалка)

50. Билеты по английскому языку за 11-класс (Украина)

51. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

52. История Украины

53. История СССР и Украины в 1953 - 1964 гг.

54. Основные этапы создания государства на Украине
55. Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.)
56. История Украины

57. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

58. Украина и образование СССР

59. Экспертная система по проектированию локальной сети ("NET Совет")

60. История развития прокуратуры Украины

61. Экология Украины

62. Советы мастера производственного обучения

63. Принятие России в совет Европы: кто "за" и "против" ?

64. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

65. Политические партии (Украина)

66. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

67. Народная художественая промышленность, её зарождение и развитие на територии Украины

68. АПК Украины

69. Шпаргалки для экзамена по Философии(НТУУ"КПИ", Украина)

70. Развитие малого бизнеса на Украине
71. Банковская система /Украина/
72. Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках /на материале АКБ Украина/

73. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

74. Учет денежных средств и расчетных операций /Украина/

75. Учет труда и заработной платы на Украине

76. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

77. Рыночная экономика /Украина/

78. Формирование современного механизма внешнеэкономической деятельности в Украине

79. Основные формы внешнеэкономических связей Украины

80. Анализ перспектив развития внешнеэкономического сотрудничества Ставропольского края с Украиной

Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили

81. Советы, как лучше использовать телефон

82. Функциональная характеристика городского финансового отдела /Украина/

83. Размещение железнодорожного транспорта Украины

84. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности районного узла связи (Украина)

85. Методы научного анализа размещения и территориальной организации народного хозяйства Украины

86. Малый бизнес в Украине
87. Олигополия на рынке мобильной связи в Украине
88. Рынок ценных бумаг /Украина/

89. Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия.

90. Денежная реформа на Украине

91. Роль государства в переходной экономике Украины

92. Вексельный рынок и перспективы его развития на Украине

93. Инвестиции и структура экономики Украины

94. Понятия рыночной инфраструктуры. Актуальные проблемы в Украине

95. Регулирование занятости трудовых ресурсов Украины

96. Финансы Украины (Шпаргалка)

Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

97. Организация и перспективы развития туризма в Украине

98. История Украины (1)

99. Образование СССР и роль в нём Украины


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.