Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Анализ резервирования кредитных операций КБ и пути повышения его результативности

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

1. Основи проведення кредитних операцій та формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. 1.1. Кредитні операції – головне джерело доходів комерційного банку. Кредитні операції сама прибуткова стаття банківського бізнесу. В середньому доход від кредитних операцій становить від 60% до 80% доходів комерційних банків. За рахунок цього джерела формується основна частка чистого прибутку, що відраховується в резервні фонди і що йде на виплату дивідендів акціонерам банку. Банки надають кредити різним юридичним і фізичним особам з власних і позикових ресурсів. Кошти банку формуються за рахунок клієнтських грошей на розрахункових, поточних і інших рахунках; міжбанківського кредиту; коштів, мобілізованих банком у тимчасове користування шляхом випуску боргових цінних паперів і т.д. Найбільш важливими напрямами розміщення коштів банку є позики і інвестиції. Видача позик - один з основних і традиційних видів банківських операцій. Комерційні кредити (або кредити підприємствам будь-якої форми власності) надаються позичальникам при дотриманні принципів цільового використання: забезпеченості, терміновості, платності, поворотності. Основні напрями кредитної політики банку визначаються Правлінням банку відповідно до законодавства України, нормативними документами НБУ. Координацію кредитної роботи і прийняття рішень про видачу кредитів (або їх пролонгації) здійснює кредитний комітет - постійний робочий орган банку, діючий відповідно до Положення про кредитний комітет. Надання банком кредитів засновується на обліку необхідних потреб позичальників в позикових коштах, наявності достатніх гарантій для своєчасного їх повернення. Банк надає кредити в межах власного капіталу і залучених коштів, забезпечуючи сбалансованість ресурсів, що залучаються і що розміщуються по термінах і об'ємах. Суть і функції кредиту Кредит - надання грошей або товарів в борг, як правило, зі сплатою процентів; вартісна економічна категорія, невід'ємний елемент товарно- грошових відносин. Виникнення кредиту пов'язано безпосередньо зі сферою обміну, де власники товарів протистоять один одному як власники, готові вступити у економічні відносини. Можливість виникнення і розвитку кредиту пов'язані з оборотом капіталу. У процесі рушіння основного і оборотного капіталу відбувається вивільнення ресурсів. Засоби труда використовуються в процесі виробництва тривалий час, їх вартість переноситься на вартість готової продукції частинами. Поступове відновлення вартості основного капіталу в грошовій формі приводить до того, що грошові кошти, що вивільняються, осідають на рахунках підприємств. Разом з тим на іншому полюсі виникає потреба в заміні зношених засобів труда і досить великих одноразових витратах. Аналогічні по своєму характеру процеси відбуваються і в рушенні оборотного капіталу. Більш того коливання в кругообігу і обороті тут виявляють себе більш різноманітно. Так, внаслідок сезонності виробництва, нерівномірного постачання і іншого відбувається неспівпадання часу виробництва та реалізації продукції. У одних суб'єктів з'являється тимчасовий надлишок коштів, у інших - їх нестача.

Це створює можливість виникнення кредитних відносин, тобто кредит дозволяє відносну суперечність між тимчасовим осіданням коштів і необхідністю їх використання в господарстві. Місце і роль кредиту в економічній системі суспільства визначаються, передусім, функціями, що виконуються ним, як загального, так і селективного характеру: 1. Перерозподільча функція. 2. Економія витрат обігу. 3. Прискорення концентрації капіталу. 4. Обслуговування товарообороту. 5. Прискорення науково-технічного прогресу. Перерозподільча функція В умовах ринкової економіки ринок позикових капіталів виступає як своєрідний насос, що відкачує тимчасово вільні фінансові ресурси з одних сфер господарської діяльності та направляє їх в інші, що забезпечують більш високий прибуток. Орієнтуючись на диференційований її рівень в різних галузях або регіонах, кредит виступає в ролі стихійного макрорегулятора економіки, забезпечуючи задоволення потреб об'єктів що, динамічно розвиваються в додаткових фінансових ресурсах. Однак в деяких випадках практична реалізація вказаної функції може сприяти поглибленню диспропорцій в структурі ринку, що найбільш наочно виявилося в Україні на стадії переходу до ринкової економіки, де перелив капіталів з сфери виробництва в сферу звертання прийняв загрозливий характер, в тому числі за допомогою кредитних організацій. Саме тому одна з найважливіших задач державного регулювання кредитної системи раціональне визначення економічних пріоритетів і стимулювання залучення кредитних ресурсів в ті галузі або регіони, прискорений розвиток яких об'єктивно необхідний з позиції національних інтересів, а не виключно поточної вигоди окремих суб'єктів господарювання. Економія витрат звертання Практична реалізація цієї функції безпосередньо витікає з економічної суті кредиту, джерелом якого виступають, в тому числі фінансові ресурси, що тимчасово вивільняються в процесі кругообігу промислового і торгового капіталів. Тимчасовий розрив між надходженням і витрачанням грошових коштів суб'єктів господарювання може визначити не тільки надлишок, але і нестача фінансових ресурсів. Саме тому таке широке поширення отримали позики на заповнення тимчасової нестачі власних оборотних коштів, що використовуються практично всіма категоріями позичальників і забезпечують істотне прискорення оборотності капіталу, а, отже, і економію загальних витрат звертання. Прискорення концентрації капіталу. Процес концентрації капіталу є необхідною умовою стабільності розвитку економіки і пріоритетною метою будь-якого суб'єкта господарювання. Реальну допомогу в рішенні цієї задачі надають позикові кошти, що дозволяють істотно розширити масштаб виробництва (або іншої господарської операції) і, таким чином, забезпечити додаткову масу прибутку. Навіть з урахуванням необхідності виділення частини її для розрахунку з кредитором залучення кредитних ресурсів більш виправдане, ніж орієнтація виключно на власні кошти. Потрібно однак зазначити, що на стадії економічного спаду (і тим більше в умовах переходу до ринкової економіки) дорожнеча цих ресурсів не дозволяє активно використати їх для рішення задачі прискорення концентрації капіталу в більшості сфер господарської діяльності.

Проте, функція, що розглядається навіть у вітчизняних умовах забезпечила певний позитивний ефект, дозволивши істотно прискорити процес забезпечення фінансовими ресурсами відсутніх або надто нерозвинених в період планової економіки сфер діяльності. Обслуговування товарооберту У процесі реалізації цієї функції кредит активно впливає на прискорення не тільки товарного, але і грошового обігу, витісняючи з нього, зокрема, готівку. Вводячи в сферу грошового обігу такі інструменти, як векселі, чеки, кредитні картки і т.д., він забезпечує заміну готівкових розрахунків безготівковими операціями, що спрощує і прискорює механізм економічних відносин на внутрішньому і міжнародному ринках. Найбільш активну роль в рішенні цієї задачі відіграє комерційний кредит як необхідний елемент сучасних відносин товарообміну. Отже, кредит це економічні відносини, які виникають між кредитором і позичальником з приводу вартості, що передається у тимчасове користування. Принципи кредитування Банківське кредитування здійснюється при суворому дотриманні принципів кредитування, які надають собою вимоги до організації кредитного процесу. До принципів кредитування відносяться: а) терміновість; б) платність; в) поверненність; г) забезпеченість банківських позик. д) цільовий характер кредиту; Розглянемо детальніше кожний з принципів. Поверненість є тією особливістю, яка відрізняє кредит як економічну категорію від інших економічних категорій товарно-грошових відносин. Без поворотності кредит не може існувати, тому поворотність є невід'ємною частиною кредиту, його атрибутом. Поворотність і терміновість кредитування зумовлена тим, що банки мобілізують для кредитування тимчасово вільні грошові кошти підприємств, установ і населення. Ці кошти не належать банкам, і, в кінцевому результаті, вони, прийшовши в банк з різних сегментів ринку, в них і йдуть (споживче, комерційне кредитування і т.д.). Головна особливість таких коштів полягає в тому, що вони підлягають поверненню власникам, що вклали їх в банк на умовах строкових депозитів. Тому "золоте" банківське правило свідчить, що величина і терміни фінансових вимог банку повинні відповідати розмірам і термінам його зобов'язань. Порушення цього основоположного принципу і приводить до банкрутства банку. Терміновість кредитування являє собою необхідну форму досягнення поворотності кредиту. Принцип терміновості означає, що кредит повинен бути не просто повернений, а повернений в суворо певний термін, тобто в ньому знаходить конкретне вираження чинник часу. І, отже, терміновість є тимчасова визначеність поворотності кредиту. Термін кредитування є граничним часом знаходження позичених коштів в господарстві позичальника і виступає тією мірою, за межами якої кількісні зміни у часі переходять в якісні. Якщо порушується термін користування позикою, то спотворюється суть кредиту, він втрачає своє справжнє призначення. Забезпеченість кредиту закриває один з основних кредитних ризиків - ризик непогашення позики. Якби не брався до уваги цей принцип, то банківська справа перетворилася б в спекулятивне заняття, де високий ризик ведення операцій привів би до різкого зростання процентних ставок.

Принципы международного кредита: 1)Pвозвратность; 2)Pсрочность; 3)Pплатность; 4)Pматериальная обеспеченность; 5)Pцелевой характер. Принципы международного кредита выражают его связь с экономическими законами рынка и используются для достижения текущих и стратегических задач субъектов рынка и государства. Функции международного кредита воссоздают особенности движения ссудного капитала в области мирового экономического отношения. Во-первых, это перераспределение ссудных капиталов между странами для обеспечения потребностей расширенного воспроизводства. Тем самым кредит способствует выравниванию национальной прибыли в среднюю прибыль и повышение ее массы. Во-вторых, это экономия издержек обращения в сфере международных расчетов с помощью замены действительных денег кредитными, а также путем развития и ускорения безналичных платежей, замены наличного валютного оборота международными кредитными операциями. В-третьих, это форсирование концентрации и централизации капитала. Роль функций международного кредита неоднородна и меняется по мере развития национального и мирового хозяйства

1. Коммерческие банки: операции, функции и роль в кредитно-денежной политике правительства

2. Пути повышения экономической эффективности в коммерческой эксплуатации международных авиалиний

3. Пути повышения эффективности образования

4. Пути повышения эффективности капитальных вложений

5. Пути повышения эффективности маркетинговых исследований

6. Исследование путей повышения эффективности работы гусеничного двигателя /1-3/
7. Пути повышения экономической эффективности производства в современный период
8. Пути повышения эффективности производства

9. Пути повышения эффективности молочного скотоводства

10. Пути повышения эффективности стратегического управления в промышленности

11. Анализ кредитного рейтинга сельскохозяйственного предприятия (на примере конкретного предприятия)

12. Горох посевной в хозяйстве и пути повышения его урожайности

13. Пути повышения производительности сельскохозяйственных машин

14. Пути повышения урожайности озимой тритикале

15. Пути повышения экономической эффективности растениеводства

16. Пути повышения эффективности реализации сельскохозяйственной продукции

Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Пути повышения финансовой устойчивости предприятия

18. Возможности и пути повышения эффективности логистических систем

19. Материальное стимулирование как метод управления: анализ и пути повышения эффективности его использования в организации (на материалах предприятия КТСУП "Отель")

20. Пути повышения конкурентоспособности за счет улучшения системы управления качеством

21. Пути повышения оборачиваемости капитала и её влияние на прибыль предприятия ОАО "Армавирский хладокомбинат"

22. Пути повышения энергоэффективности технических систем зданий
23. Пути повышения прибыли на предприятии
24. Электродные процессы в разбавленных хромсодержащих растворах и пути повышения эффективности электрохимической очистки

25. Анализ кредитного процесса с физическими лицами

26. Обоснование перспективных путей повышения финансовых результатов в животноводстве (ООО "ПРОГРЕСС-АГРО")

27. Пути повышения качества продукции

28. Учет, анализ и аудит операций по заработной плате

29. Проблема учета и аудита операций по ценнам бумагам ( в Азербайджане)

30. Учет основных хозяйственных операций

31. Анализ и учет расчетно-кассовых операций

32. Состояние и пути совершенствования учета труда и его оплаты

Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Состояние и пути совершенствования учета затрат на производство и исчисления себестоимости продукции молочного скотоводства на примере СПК "Коммунар" Кировского района Калужской области

34. Пути совершенствования учета и управления товарно-материальных запасов на предприятии в Казахстане

35. Современное состояние и пути совершенствования учета затрат и выхода продукции молочного скотоводства

36. Учет и оформление операций по формированию уставного капитала. Учет операций по движению основных средств

37. Учет финансово-хозяйственных операций при применении общей системы налогообложения в ООО "Стайер" г. Тольятти

38. Хозяйственная ситуация и операция в бухгалтерском учете
39. Анализ технологической операции изготовления гильзы цилиндра
40. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

41. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

42. Аудит кредитных операций

43. Кредитные операции международных финансовых организаций

44. Кредитные операции коммерческих банков

45. Кредитные операции. Виды и формы кредитов

46. Отзыв у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций как элемент процедуры банкротства

47. Кредитная кооперация в поисках путей развития

48. Учет кредитных операций

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Кредитні операції банків

50. Кредитные операции банка

51. Кредитные операции банков на современном этапе

52. Кредитные операции с землей в XIX веке в России

53. Организация, оформление и учет лизинговых операций в кредитных организациях

54. Повышение качества управления активами кредитной организации на примере ОАО "Балтийский инвестиционный банк"
55. Расчетно-кассовые операции в кредитных организациях
56. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

57. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

58. Депозитные операции, их виды. Депозитная политика в кредитной организации (банке)

59. Бухгалтерский учет операций по кредитному договору

60. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

61. Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"

62. Международные кредитные операции

63. Сущность и роль кредита. Кредитные операции банков

64. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка

65. Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России

66. Денежно-кредитная политика

67. Денежно-кредитная политика России

68. Кредитно-денежная политика в Республике Узбекистан

69. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

70. Шпаргалки по Денежно-кредитному регулированию
71. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации
72. Кредитные институты Германии

73. Банковское дело и инструменты кредитно-денежной политики Банка России

74. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)

75. Управление кредитными рисками в России и зарубежный опыт

76. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

77. ЦБ РФ и его роль в осуществлении денежно-кредитного регулирования

78. Кредитный рынок и его участники (Контрольная)

79. Антикризисное управление в кредитных организациях

80. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

82. КРЕДИТНІ КАРТКИ (Кредитные карточки)

83. Денежно-кредитные системы

84. Кредитный риск коммерческого банка

85. Кредитная система РФ и особенности ее организации

86. КРЕДИТ И КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
87. Рынок кредитных и платежных карточек и направления его равития
88. Организация аналитического и синтетического учета расходов в кредитной организации

89. История создания кредитной системы в России

90. Международные валютные и кредитные организации

91. Международная денежно-кредитная политика

92. Роль Евро в мировой валютно–кредитной системе (МВКО)

93. Международные валютно-финансовые и кредитные организации

94. Международные финансово-кредитные институтуты и их взаимодействие с Казахстаном

95. Производительность труда и пути её повышения на производстве

96. Эволюция денег и природа современных кредитно-бумажных денег

Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

97. Деньги, банковская система и денежно-кредитная политика /на примере США/

98. Денежно-кредитная система и монетарная политика государства

99. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.