Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Трудовое право Трудовое право

Порядок увольнения с работы и его оформление

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

План. Вступ .3 1. Порядок звільнення з роботи .4 2. Оформлення звільнення з роботи .19 Висновки .26 Використана література .27 ВСТУП Питання про порядок звільнення з роботи і його оформлення є надзвичайно важливим зараз, коли, на мою думку, зростає правосвідомість населення. Воно важливе як для власника підприємства, організації чи установи чи уповноваженого ним органу, так і для працівника. Для власника чи уповноваженого ним органу – тому, що дотримання формальної процедури звільнення працівника за порушення трудової дисципліни зробить неможливим визнання судом його звільнення незаконним, і як наслідку – поновлення на роботі п’яниць, прогульників тощо. Для працівника – тому, що встановлена законодавством формальна процедура звільнення захищає його від незаконного звільнення. У даній курсовій роботі буде розглянуто два питання: порядок звільнення з роботи та оформлення звільнення з роботи. Для цього будуть використані такі джерела: законодавство України про працю (Кодекс законів про працю України), Закони України, інші нормативно- правові акти, підручники, статті. Особливо важливим документом при розгляді другого питання є Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях. При дослідженні даної теми використовувались такі методи: теоретичний аналіз законодавчої бази з трудового права та підручників, інших нормативно- правових актів, аналіз результатів дослідження. 1. Порядок звільнення з роботи. Припинення трудового договору є правомірним лише за наявності передбачених законодавством підстав та за умови дотримання певного порядку звільнення працівника щодо кожної конкретної підстави. Порядок звільнення – певна процедура, яка передбачає послідовність дій сторін трудового договору, спрямованих на його припинення, а тому залежить від того, хто виступає ініціатором розірвання трудових відносин. Якщо ініціатива припинення трудового договору належить працівникові, то він подає заяву на ім’я власника або уповноваженого ним органу про своє бажання звільнитись з роботи. Стаття 38 КЗпП України передбачає підстави розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Працівника має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість ; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або за дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом І групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив місця роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору (ст. 39 КЗпП України). Якщо ініціатором виступає власник або уповноважений ним орган, то закон передбачає деякі процедурні гарантії від неправомірного звільнення працівника. Відповідно з КЗпП України розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу може бути проведене лише за попередньою згодою профспілкового органу у випадках: – змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40); – виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи (п. 2 ст. 40); – систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. 3 ст. 40); – прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 ст. 40); – нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (п. 5 ст. 40); – появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 40); – винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу (п. 2 ст. 41). – вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (п. 3 ст. 41). Звільнення у зв’язку з втратою довіри не є дисциплінарним стягненням. Тому при звільненні за цією підставою не повинні додержуватись вимоги, встановлені ст. 147-149 КЗпП стосовно порядку застосування дисциплінарних стягнень. Зокрема, для звільнення у зв’язку з втратою довіри не встановлений будь-який строк після скоєння працівником порушення, який є підставою для звільнення. Як і звільнення у зв’язку з втратою довіри, звільнення працівника, виконуючого виховні функції, за скоєння аморального вчинку, не являється дисциплінарним стягненням. Тому при звільненні не є обов’язковим додержання процедури застосування дисциплінарного стягнення, зокрема, – строків, встановлених ст. 148 КЗпП. Для отримання попередньої згоди профспілкового органу власник або уповноважений ним орган звертається до виборного профспілкового органу з проханням про надання згоди на звільнення працівника з вказівкою підстави розірвання трудового договору. При цьому прохання повинне надходити тільки від службової особи, яка має право прийому і звільнення з роботи. Профспілковий комітет, з’ясувавши обґрунтованість і доцільність розірвання трудового договору, в десятиденний строк в письмовій формі повідомляє власника або уповноважений ним орган про прийняте рішення – згоду чи незгоду зі звільненням працівника.

Рішення є дійсним, якщо воно прийняте більшістю присутніх на засіданні членів профспілкового комітету, за умови правомочності засідання. Власник або уповноважений ним орган може скористатись згодою профспілкового комітету на звільнення працівника протягом місяця з дня її отримання. При цьому необхідно враховувати, що закон не дозволяє звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу під час тимчасової непрацездатності працівника (крім п. 5 ст. 40 – нез’явлення на роботу протягом більше як чотири місяці підряд внаслідок тимчасової непрацездатності), а також під час перебування його у відпустці, за винятком випадку повної ліквідації підприємства. Без згоди профспілкового органу за ініціативою власника або уповноваженого ним органу може бути звільнений працівник у таких випадках: ліквідація підприємства (установи, організації); незадовільні результати проходження випробного строку; поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; звільнення з суміщуваної посади у зв’язку з прийняттям на цю посаду працівника не за сумісництвом; вчинення працівником розкрадання майна власника за місцем роботи (встановленого вироком суду, що набрав законної сили); звільнення керівних працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та іншими об’єднаннями громадян; звільнення керівника підприємства, його заступників, головного бухгалтера підприємства, його заступників, а також службових осіб митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєні персональні звання, і службових осіб державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами; звільнення працівника, який не є членом профспілки на підприємстві, і звільнення з підприємства, де немає профспілкової організації. Стаття 43-1 КЗпП вказує, що законодавством можуть бути передбачені також інші випадки розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу без погодження з профспілковим комітетом. Підтвердженням цьому може слугувати Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, в статті 32 якого зазначено, що порядок і гарантії захисту працівників щодо звільнення, передбачені статтями 43 і 252 КЗпП, не застосовуються до осіб, які є організаторами страйку, визнаного судом незаконним, або які не виконують рішення про визнання страйку незаконним, а також до осіб, які перешкоджають припиненню незаконного страйку. Відповідно до діючого трудового законодавства у певних випадках для звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу потрібна подвійна санкція. Так, ст. 252 КЗпП зазначає, що звільнення осіб, обраних до складу профспілкових органів і не звільнених від основної роботи, допускається, крім додержання загального порядку звільнення, лише з попередньої згоди профспілкового органу, членами якого вони є, а голів і членів профспілкових органів на підприємстві, крім того, – тільки за згодою відповідного об’єднання профспілок. Звільнення профспілкових організаторів і профгрупоргів з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається лише за згодою органу відповідного профспілкового об’єднання.

Своеобразный талант художника раскрылся в его декорациях к пост. латышской классики: "Вей, ветерок!", "Индулис и Ария", "Играл я, плясал" Райниса, "Вайделоте" Аспазии, "Цветущая пустыня" У пита, и др. Эти работы, монументальные по стилю, лаконичные, несколько суровые по цветовой гамме, во многом определяют нац. своеобразие спектаклей латв. т-ра. Среди работ В.- оформление спектаклей: "Ромео и Джульетта", "Ревизор", "Анна Каренина", "Егор Булычев и другие", "Любовь Яровая" и др. В. работает и в области монументальной живописи, книжной иллюстрации. М. Ив. ВИЛЛАБЕЛЛА (Villabella), Мигель (р. 1903)- французский артист оперы (тенор). Родился в Испании в семье известного певца, к-рый дал В. первоначальное муз. образование. Совершенствовался в Париже у Дюмонтье и Инардона. Впервые выступил на оперной сцене в 1918 в Париже. Пел во мн. франц. провинц. т-рах, с 1920 - солист "Опера комик", с 1928 "Гранд-Опера" (Париж). Исполнял ведущие партии в итал. и франц. операх: Каварадосси; Ромео ("Ромео и Джульетта" Гуно), Фауст, Герцог, Альфред и др., а также партии в операх Ибера, Мийо, Брюно и др. франц. композиторов. Гастролировал во мн. т-рах Франции и Бельгии. В.- один из популярных представителей французского оперного иск-ва; его исполнительская манера отличается свободой, изяществом, виртуозностью, теплотой и проникновенностью. Л. М

1. Выпускная квалификационная работа. Методические указания по выполнению и оформлению дипломных работ для студентов специальности 060800 "Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)"

2. Памятка по оформлению дипломной работы

3. Правила оформления курсовой работы

4. Переоценка активов: порядок оформления и учет

5. Порядок оформлення результатів ревізії

6. Порядок оформления налоговых проверок
7. Психология формирования трудового коллектива - увольнение с работы
8. Увольнение работника в связи с отказом от продолжения работы из-за изменения существенных условий трудового договора

9. Прием и порядок переведения работника на другую работу

10. Экономическая работа коммерческого банка по оформлению кредитной сделки

11. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

12. Показатели рентабельности работы предприятия, порядок их исчисления

13. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ

14. Порядок установления и сроки испытания при приеме на работу: исследование возникающих проблем

15. Увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: основания и порядок

16. Порядок работы с научной литературой и поиск источников информации

Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки

17. Оформление научно-исследовательской работы. Общие требования

18. Производство отделочных работ

19. Штукатурные работы с основами охраны труда

20. Производство работ по возведению жилого кирпичного здания

21. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

22. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем
23. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)
24. Отчёт по лабараторным работам по биологии за 1 семестр

25. Пути и способы повышения устойчивости работы РЭА

26. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)

27. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

28. Обеспечение работы с/х предприятия в условиях радиактивного заражения (WinWord)

29. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

30. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

31. Отчет о производственной практике менеджера сервисной службы компании (производство топографо-геодезических работ)

32. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения

33. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию работы с документами

34. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

35. Реферат о Пугачеве

36. Контрольная работа по муниципальному праву Вариант 2

37. Контрольная работа по Римскому праву

38. Прием на постоянное место работы
39. Лабораторные работы по охране труда в Угольной промышленности
40. Контрольная работа по курсу экологического права

41. How "DNA" testing works Анализ "ДНК" как проверяющие работы)

42. Особенности работы с антонимамми в школе

43. Диапазон голоса и работа над ним

44. Теория книговедения в работах М.Щелкунова

45. "О культуре" по работе Н.А. Бердяева "Философия неравенства" (Windows)

46. Несколько рефератов по культурологии

47. О развитии навыков работы над полифонией

48. Начальный этап работы над музыкальным произведением

Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

50. Работа Н.А. Бердяева "Смысл истории"

51. Программные средства и приёмы работы на компьютере

52. Электронная почта и факсимильная связь. Структура и прицип работы

53. Диагностика и устранение неисправностей при работе в локальной сети

54. Информационные потоки в ЭВМ. Алгоритм работы процессора
55. Принцип программного управления. Микропроцессор. Алгоритм работы процессора
56. Влияние мониторов на зрение. Мониторы с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) или жидкокристаллические (ЖК). Усталость глаз при работе с мониторами

57. Разработка системы управления работой коммерческой компании

58. Расчётно-пояснительная записка к курсовой работе по ОМПТ

59. Курсовая работа по основам программирования. Игра "Паровоз"

60. Работа с Базами данных в Delphi

61. Работа с каталогами (лабораторная работа)

62. Лабораторные работы

63. Объектно-ориентированный подход к проектированию программного обеспечения на примере работы налоговой инспекции

64. Отчёт по созданию курсовой работы «База данных ACCESS»

Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Организация внешних файлов и работа с ними

66. Отчет по практической работе "Изучение MS Windows & MS Word 4 Windows 2.0"

67. Работа с таблицами в Word

68. Пояснительная записка к выполнению расчетной работы по дисциплине "информатика"

69. Интернет – червь I LOVE YOU (LOVE LETTER FOR YOU). Принцип работы. Меры безопасности для защиты от заражения и предотвращения деструктивных действий

70. Курсовая работа по Foxpro
71. Работа в среде EXCEL. Средства управления базами данных в EXCEL
72. Работа с текстами в Corel DRAW 10

73. Работа с таблицами Word

74. Работа с командами операционной системы MS - DOS

75. Лабораторные работы по Автоматике

76. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

77. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

78. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

79. Расчетная работа по дискретной математике

80. Контрольная работа по линейной алгебре

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей

81. Теория графов. Методические указания по подготовке к контрольным работам по дисциплине «Дискретная математика»

82. Лабораторные работы диагностики - анализ мочи и крови

83. Ревматизм (Конторльная работа)

84. Вирусный гепатит (Конторльная работа)

85. Биомедицинская этика (этика и деонтология в работе медицинской сестры)

86. Результаты опроса жителей Пятигорска о работе станции скорой медицинской помощи
87. Работа медицинского лаборанта в экспресс-лаборатории и отделении реанимации
88. О работе медицинского брата по массажу

89. Основные направления работы органов внутренних дел

90. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

91. Проектирование защитного заземления электроустановок. Расчетно-графическая работа

92. Опыт мониторинговых работ в парке Орленок города Воронежа

93. Научно-исследовательская работа студентов и пути ее совершенствования

94. Преемственность и перспективность в работе по русскому языку между I-III (IV) (на материале внеурочной предметной деятельности) (и V-VI классами (Диплом) MS Word`2000)

95. Методика организации внеклассной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников

96. Педагогическое образование родителей. Работа с родителями ребёнка-инвалида

Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. Работа педагога - музыканта с родителями по эстетическому воспитанию

98. Активные формы работ на уроках математики

99. Особенности речевых ошибок младших школьников в письменных творческих работах и пути их исправления

100. Методическая разработка по курсовой работе: «Воспитание культуры поведения у дошкольников»


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.