Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство освіти України Донецький національний університет Кафедра обліку та аудиту Курсова роботаз «Теорія бухгалтерського обліку»на тему: «Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю студента II курсу денного відділення спеціальності 0106 української групи Вієцького Олександра Анатолійовича Науковий керівник:Смирнова Лариса Дмитрівна Донецьк 2000 р. Реферат Курсова робота: 27 стор., 1 мал., 10 джерел. Тема: “Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю”. Мета роботи: вивчити сутність обліку в системі управління, його принципи та способи класифікації на Україні. Методи дослідження: робота з літературою, дедукція та індукція, логічний аналіз. Встановлено, що, в України, як і в міжнародній практиці, бухгалтерський облік є значною та невід’ємною частиною господарського обліку. Дослідження показало, що найважливішими функціями бухгалтерського обліку є спостереження, реєстрація, відображення та узагальнення а також передача інформації прог діяльність господарюючого суб’єкта. Однією з відмітних рис сучасного бухгалтерського обліку на підприємствах є його комп’ютеризація, завдяки чому він стає більш швидким, зручним, точним, легким для освоєння та використання. Ключові поняття: бухгалтерський облік, управлінський облік, комп’ютеризація обліку, аналітична бухгалтерія. Студент О. Вієцький ЗМІСТ Вступ4 Розділ 1.Історія розвитку господарського обліку5 Розділ 2.Становлення бухгалтерського обліку в системі господарського обліку7 Види господарського обліку7 Процес інтеграції видів господарського обліку11 Користувачі бухгалтерської інформації13 Порівняльна характеристика систем управлінського і фінансового обліку15 Розділ 3.Роль бухгалтера-аналітика в управлінському процесі18 Розділ 4.Комп’ютерні технології бухгалтерського обліку21Висновок26 Список використаної літератури27 Вступ Розділ 1. Історія розвитку господарського обліку Господарський облік відображає процеси, які пов'язані з господарською діяльністю. Облік виник у процесі матеріального виробництва на певній стадії розвитку людства, і господарська діяльність сприяла його поширенню. Про використання обліку в практичній діяльності людства на ранніх стадіях розвитку суспільства свідчать свитки папірусу (Древній Єгипет, 3400—2980 рр. до нашої ери), глиняні пластинки або таблетки (Вавилон), дощечки, вибілені гіпсом (Греція), навощені дощечки, ликопапірус, пергамент (Рим) тощо. Перші письмові дані про господарський облік відносяться до XIV сторіччя. У 1391 р. італійський історик Т.Зерби писав про наявність подвійного запису, при якому сума кожної господар­ської операції записувалась двічі. В 1458 р. купець з Дубровника Бенедетто Котрулі в книжку &quo ;Про торгівлю і досконального купця&quo ; включив главу про подвійну бухгалтерію. Оскільки ця книжка була знайдена зовсім недавно, автором подвійної бухгалтерії багато сотень років вважався монах-математик Лука Пачолі (Пачіолі) (1445—1515 рр.). На відміну від Б.Котрулі, Л.Пачолі у своїй книзі &quo ;Трактат про рахунки і записи&quo ; розглядав облік як універсальну методичну науку.

Першим офіційно призначеним книготримачем (тобто бух­галтером) був Христофор Штехер (1498 р.), а контролером обліку (тобто аудитором) — Джон де Пайкеслей (1324 р.). У Росії першим, хто отримав у 1732 р. звання головного бухгалтера Санкт-Петербурзької митниці, був голландський купець Тиммерман. У Київській Русі перші дані про облік як практичну діяльність відносяться до XI сторіччя. Перший нормативний документ з обліку — Військовий Статут було надруковано в Росії при Петрі І в 1716 р. Пізніше з'явились книжки з обліку &quo ;Про порядок у триманні приходів та видатків і рахунків про гроші і яким чином книги вести, та про те, як слід діяти в губерніях, селищах та містах&quo ; — в 1736р., &quo ;Торг амстер­дамський, зміст якого має все те, що потрібно знати купцям і банкірам, які проживають в Амстердамі, так і іноземним&quo ; — в 1762—1763рр., &quo ;Ключ комерції або торгівлі, тобто наука бухгалтерії, що висловлює зміст книг і утворення рахунків купеческіх&quo ; — в 1783 р. У законодавчих та нормативних актах як колишнього СРСР, так і в українських, надається велике значення обліку як важ­ливому фактору контролю за господарською діяльністю. З метою вирішення завдань, поставлених перед господар­ським обліком, необхідно вивчати явища та процеси госпо­дарської діяльності, реєструвати їх і відображати. При цьому проводиться кількісне відображення явищ і процесів госпо­дарської діяльності (встановлюються кількісні показники — кількість отриманих матеріалів, кількість витрачених, кількість виробленої продукції тощо) і надається їх якісна харак­теристика. Господарський облік має бути організований таким чином, щоб він забезпечував управління необхідною обліковою інформацією. Виходячи з вищевикладеного та згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” “ бухгалтерський облік — це процес виявлення, виміру, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень”.1 Розділ 2. Становлення бухгалтерського обліку в системі господарського обліку 2.1. Види господарського обліку На ранніх стадіях розвитку суспільства потребу в організації виробництва і торгівлі задовольняв відносно простий облік, який полягав у веденні облікових книг. З ускладненням і збільшенням виробництва та торгівлі такий облік вже не міг забез­печувати потреби щодо управління великими земельними господарствами, підприємствами, торговельними компаніями, морехідними та страховими компаніями, банками. Також немож­ливо було здійснювати контроль за їх діяльністю. Саме це зумовило формування у XIII—XIV сторіччі бухгалтерського обліку (від німецької Buch — книга, hal e — тримати), який характеризувався складною системою методів і прийомів його ведення. Бухгалтерський облік здійснювався в основному в окремих промислових та торговельних господарствах і не надавав загальної картини господарювання в цілому по державі. Це призвело до появи у XVIII сторіччі статистичного обліку, статистики (від латинської S a us — статок), спочатку &quo ;державознавства&quo ;, тобто збору необхідних для управління державою даних про населення, доходів і видатків тощо.

В подальшому статистику почали відносити до особливої науки, а статистичний облік, що забезпечував її необхідними даними, використовувати для проведення статистичних досліджень про господарську діяльність. З ускладненням промислового виробництва, розвитку системи банків і торговельних фірм бухгалтерський і статис­тичний облік вже не могли забезпечувати потреби щодо оперативного керівництва господарством, що зумовило на початку XIX сторіччя виділення нового виду господарського обліку — оперативного. Розглянуті три види господарського обліку — оперативний, статистичний і бухгалтерський — удосконалюються і засто­совуються в наш час. В Україні вони являють собою єдиний господарський облік. Найбільш простий за характером ведення оперативний (оперативно-технічний) облік. Йому підлягають окремі господарські і технічні операції. За допомогою оперативного обліку відображаються такі процеси і явища, як вихід праців­ників на роботу, рівень температури плавки у печах тощо. Оперативний облік ведеться не в цілому по господарству, а за окре­мими операціями у розрізі дільниць — цех, бригада, ланка, зміна. Причому оперативні дані в основному лише фіксуються і не узагальнюються в цілому по підприємству. Частіше такий облік ведеться в натуральних вимірниках, рідше в трудових. Грошові вимірники не є узагальнюючими, а виступають лише як засіб обліку (наприклад, надходження грошових коштів до каси). Головним завданням оперативного обліку є швидка (опе­ративна, за короткий проміжок часу, протягом дня) видача оперативних даних. Оперативний облік передбачає використання статистичних методів, головним чином, таких, як спо­стереження господарських та технологічних операцій та їх реє­страція. Саме відображення господарських операцій без­посередньо у процесі їх здійснення дозволяє оперативно їх контролювати та управляти ними. Таким чином, оперативний (оперативно-технічний) облік — це спосіб спостереження, відображення та контролю окремих господарських та технічних операцій безпосередньо в процесі їх здійснення з метою оперативного керівництва ними. Статистичний облік вивчає і контролює масові суспіль­но-економічні та окремі типові явища і процеси. При цьому їхні кількісні аспекти статистика досліджує в нерозривному зв'язку з якісним змістом (наприклад, динаміка виробницт­ва і собівартості продукції, продуктивності та оплати праці тощо) і виявляє закономірності їхнього розвитку. Об'єктом статистичного обліку можуть бути окреме підприємство, галузь, народне господарство в цілому. Предметом статистичного обліку є не тільки процеси матеріального виробництва, а й інші соціально-економічні явища (чисельність і склад населення, рівень добробуту, охорони здоров'я тощо). При дослідженні явищ і процесів статистика застосовує різні вимірники (натуральні, трудові, грошовий), а також властиві їй способи опрацювання інформації (масові та ви­біркові спостереження, відносні та середні величини, ди­намічні ряди тощо). Для одержання зведеної інформації статистикою широко використовуються дані оперативного і бухгалтерського обліку. Дані статистичного обліку застосо­вують також для перспективного планування і прогнозування галузевого і соціально-економічного розвитку країни в цілому.

Таке використання засуджених було визнане за доцільне і в квітні 1919 року було ухвалено декрет «Про табори примусової праці в РСФСР». Декрет підписав М. Калінін, голова ВЦВК.[10] Таким чином декрет відбудовував концтаборову систему в червоній російській державі та запровадив примусову працю. Закон зобов'язував кожний Губерніяльний комітет створити концтабори, а практичну організацію їх та нагляд над ними покладався на Губчека. За наказом Народнього Комісара Внутрішніх Справ, також були організовані концтабори і по окремих повітах. Але цей декрет не відповідав усім вимогам організації концтаборів, тому в травні 1919 року схвалено новий декрет, який докладно передбачав: організацію концтаборів, управління ними, охорону, медичну та санітарну службу, права арештантів («заключонних», яких скорочено називали «з/к»), мешкання та порядок і поведінка з/к в них і т. д. Передбачено декретом і кари за втечу з концтаборів: за першу втечу термін ув'язнення збільшувався в декілька разів, а за другу революційний Трибунал засуджував на розстріл

1. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

2. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

3. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

4. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

5. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

6. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")
7. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах
8. Впровадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗ

9. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

10. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

11. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

12. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

13. Управління страховою діяльністю

14. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

15. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

16. Дослідження аспектів управління якістю продукції

Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные

17. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

18. Управління продуктивністю організації

19. Управління якістю на підприємстві

20. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

21. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

22. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю
23. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління
24. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

25. Ділові взаємовідносини в апараті управління

26. Методи управління підприємством

27. Процес управління та його основні стадії

28. Управління запасами

29. Управління проектами

30. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

31. Управління фінансами України

32. Організаційна система управління природокористуванням України

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

33. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

34. Акти державного управління

35. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

36. Мораль і соціальне управління

37. Методи управління банківськими ризиками

38. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
39. Валютні ризики: економічна природа та управління
40. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

41. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

42. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

43. Бухгалтерський облік

44. Бухгалтерський облік

45. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

46. Бухгалтерський облік на підприємстві

47. Бухгалтерський облік у банку

48. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник

49. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

50. Етапи організації бухгалтерського обліку

51. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

52. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

53. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

54. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
56. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

57. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

58. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

59. Основи організації бухгалтерського обліку

60. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

61. Рахунки бухгалтерського обліку

62. Система та процес бухгалтерського обліку

63. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

64. Форми бухгалтерського обліку

Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры

65. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

66. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

67. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

68. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

69. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

70. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі
71. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
72. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

73. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

74. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

75. Сутність і сфера міжгалузевого управління

76. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

77. Управління духовними процесами суспільства

78. Управління юридичним консалтингом

79. Функції та принципи державного управління

80. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

82. Системи управління базами даних

83. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

84. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

85. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

86. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
87. Управління поведінкою споживачів
88. Управління процесом створення нового товару

89. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

90. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

91. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

92. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

93. Аналіз стартегічного управління підприємством

94. Антикризове управління бізнесом

95. Ефективне управління виробництвом

96. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески

97. Заохочення працівників як метод управління персоналом

98. Контроль – функція управління

99. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.