Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ Вступ . 6 Розділ 1 Теоретико-методологічні засади організації інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці 8 1.1. Інноваційна діяльність 8 1.2 Підприємство як основний суб'єкт реалізації нововведень . 16 1.2.1. Взаємодія організації та нововведень 18 1.3.Методи стимулювання активності персоналу . 21 1.4. Мотивація продуктивності праці персоналу . 24 1.4.1. Матеріальна мотивація 28 1.4.2. Одноразові премії та винагороди як різновид матеріальної мотивації 29 Розділ 2 Економіко-організаційна характеристика організації та розширений аналіз трудових ресурсів підприємства 32 2.1. Загальна характеристика фірми та основних категорій персоналу .32 2.2. Аналіз трудових ресурсів .36 2.3. Аналіз системи матеріальної мотивації персоналу фірми .44 Розділ 3 Шляхи удосконалення інноваційної діяльності на фірмі .58 3.1. Впровадження соціальних пакетів як засіб інноваційної діяльності фірми 58 3.2 Розробка проекту,введення нового продукту та розрахунок цього проекту в обчислювальній програмі Projek Exper 62 Список використаної літератури 63 ВСТУП Актуальність теми. Перехід нашої країни до ринкової економіки поставив ряд принципово нових завдань, найголовнішим з яких – максимально ефективне використання нововведень та інновацій на пілприємствах. Причому це актуально як для українського суспільства в цілому, так і для кожного підприємства, фірми, організації.Але які б не були чудові ідеї, новітні технології, найкращі зовнішні умови, без добре підготовлених трудових ресурсів високої ефективності роботи добитися неможливо. Тому правильна оцінка трудових ресурсів, розумне їх використання, налагодження системи швидкої адаптації людей до кон`юнктури ринку, створення соціально-комфортних умов для самореалізації особистості стають першочерговими завданнями в діяльності поширення інновацій. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці персоналу фірми – актуальна і важлива тема, яка потребує подальшого розвитку та дослідження. Метою дипломної роботи є розробка напрямів удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці персоналу фірми „Оріфлейм”. Відповідно до цього у роботі визначено такі завдання: - визначення інноваційної діяльності; - шляхи впровадження нововведень; - методика аналізу мотивації праці; - техніко-економічна характеристика підприємства; - аналіз стану і забезпеченості фірми трудовими ресурсами; - аналіз використання заробітної плати; - розробка напрямів удосконалення системи оплати праці персоналу фірми; - побудова системи додаткового стимулювання праці персоналу; Об`єктом роботи є інноваційна діяльність і мотивація праці на фірмі „Оріфлейм” Предметом роботи є аналіз інноваційної діяльності і мотивації праці. Трудові показники доцільно аналізувати комплексно, оскільки вони взаємопов'язані і за­лежать від інших основних техніко-економічних показників діяльності всього підприємства. Основними задачами аналізу впливу мотивації праці на інноваційну діяльність є : -визначити шляхи впровадження інновацій на підприємстві; -визначити методи впливу на трудовий персонал підприємства; -визначити залежність швидкості вровадження інновацій від методів мотивації персоналу ; Теоретичною і інформаційною базою дослідження послужили численні розробки вітчизняних та зарубіжних дослідників в галузі інноваційної діяльності та мотивації праці персоналу, фахові видання, нормативні акти та закони, фінансові та звітні дані фірми „Оріфлейм”.

Джерелами аналізу ефективності організації інноваційної діяльності та мотивації праці персоналу є оперативна і бухгалтерська звітність, дані табельного обліку, первинних документів, позаоблікові матеріали (протоколи виробничих на­рад, документи громадського бюро економічного аналізу тощо). Наукова новизна роботи полягає у виявленні закономірностей впливу мотивації праці персоналу на інноваційну діяльность фірми. Практична значимість дослідження полягає у тому, що результати аналізу та окремі пропозиції передбачають використати в практичній діяльності фірми Структура дипломної роботи. Робота складається з вступу, трьох взаємопов”язаних розділів, висновків, списку використаної літератури - 59 найменувань, містить 3 рисунків, 14 таблиць, використано 7 формул. РОЗДІЛ1. Теоретико-методологічні засади організації інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці 1.1. Інноваційна діяльність Під інноваційною діяльністю розуміється діяльність колекти­ву, спрямована па забезпечення доведення науково-технічних ідей, винаходів (новацій) до результату, придатного до практич­ного застосування та реалізації їх на ринку з метою задоволення потреб суспільства в конкурентоспроможних товарах і послугах. У статті 3 Закону України «Про інвестиційну діяльність» іннова­ційна діяльність визначається як «одна з форм інвестиційної діяль­ності», що здійснюється з метою впровадження досягнень нау­ково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу. Ця діяльність охоплює; випуск і поширення принципово нових видів техніки і тех­нології; прогресивні міжгалузеві структурні зрушення, і реалізацію довгострокових науково-технічних програм з ве­ликими строками окупності витрат; фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані продуктивних сил; розробку і впровадження пової ресурсозберігаючої техноло­гії, призначеної для поліпшення соціального й екологічного становиїца. Інноваційна діяльність пов&quo ;язана з трансформацією наукових досліджень і розробок, винаходів і відкриттів у повній продукт або новий технологічний процес, які впроваджуються у виробни­чий процес, або в новий підхід до соціальних послуг Інноваційна діяльність передбачає створення цілого комплексу наукових. технологічних, організаційних, фінансових і комерційних захо­дів, які у своїй сукупності ведуть до створення інновації «під ключ», тобто повністю готової до реалізації на ринку. Серцевиною інноваційної діяльності на підприємстві є осво­єння (комерціалізація) нових видів продукції або методів її виро­бництва, доставки і реалізації Визначаючи напрями інноваційної діяльності, керівництво фірми вирішує, на чому зосереджувати увагу, на продуктових чи технологічних інноваціях. При цьому важливо, хто є «Ініціатором» інновації: споживач, постачальник чи конкурент Інноваційна діяльність у повному обсязі маг комплексний, си­стемний характер і охоплює такі види роботи, як пошук ідей, ліцен­зій, патентів, кадрів, організацію дослідницької роботи, інжснерно-технічну діяльність, яка об'єднує винахідництво, раціоналізацію, конструювання, створення інженерно-технічних об'єктів, інформа­ційну та маркетингову діяльність.

Усе це створює прогресивні умо­ви для інноваційного розвитку та активізації інноваційних процесів Тобто інноваційна діяльність розглядається як сукупність робіт, які виконуються певними організаційними структурами від зародження ідеї, її розроблення і до комерціалізації в умовах конкуренції Слід зазначити, що інноваційна діяльність, як і будь-яка інша, потребує організаторських здібностей. Упровадження інновації у життя — складна і цілеспрямована праця, яка покладає на виконав­ців додаткові обов'язки: буї й завзятими і наполегливими Якщо ці якості відсутні, то ніякий талант і ніякі знання не допоможуть. У світовому економічному просторі формується нова паради­гма зростання на базі використання знань та інновацій як найваж­ливіших економічних ресурсів. Таким чином, модель дифузії нововведень на макрорівні безпосередньо залежить від створення державою економіч­них, організаційно-правових та соціальних умов, через пев­ну фінансово-кредитну, податкову, патентну, амортизаційну та іншу політику, яка стимулює як створення, так і впрова­дження, швидке поширення новацій. Звичайно, до різних то­варів, технологій, соціально-економічних умов застосовуються різні варіанти інноваційної політики з точки зору її спрямовано­сті і впливу на соціально-економічні процеси. До того ж під час дифузії нововведень необхідно брати до уваги можливість адап­тації соціально-економічного середовища до певних циклічних змін. Друга модель поширення інновацій характеризує внутріш-ньоорганізаційний шлях нововведенні в окремо взятій фірмі (підприємстві) чи організації. Упровадження інновації є завжди складним процесом для будь-якої організації, що зумовлюється невизначеністю, яка пов'я­зана із самим нововведенням: недостатньою інформацією про нього і його прибутковість, особливо на ранніх стадіях дифузії-. Оцінити відносні переваги інновацій ча ранній фазі їх дифузії особливо важко тоді, коли мова йде про радикальні нововведен­ня. Тому значна кількість виробників, як свідчить практика, не завжди йдуть на ризик і віддають перевагу зниженню витрат ви­робництва за рахунок використання ресурсозберігаючих техно­логій та модернізації продукції. До основних видів нововведення на підприємстві можна від­нести інновації продукції; технологічних процесів; персоналу; управлінської діяльності. Основу інноваційної політики на промислових підприємст­вах різних галузей становлять саме інновації продукту. Вони є вирішальними з точки зору призначення підприємства — забез­печувати певні потреби суспільства. Але необхідно враховувати при цьому зв'язок з іншими видами інноваційної діяльності, бо продуктові іішсвації спричиняють нововведення технологічні, персоналу та управлінської діяльності. Останні, в свою чергу, забезпечують успішну та ефективну реалізацію продуктових ін­новацій. Інновації продукції можуть розглядатися з погляду: нового використання вже відомого продукту; зміни зовнішнього вигляду вже відомого продукту; фундаментальної зміни вже відомого продукту (поліпшення певних характеристик, підвищення якості, зниження витрат ви­робництва в результаті використання нових матеріалів або нових технологічних засобів); винаходу справді нового продукту.

Переломовий етап у розвитку революцйно-визвольного руху на захдноукранських землях закнчився добрим наслдком повним органзацйним, дйовим  дейним уодностайненням УВО-ОУН. Головн длянки тогочасно дяльности УВО бойов акц  вйськова виховно-вишкльна праця стали референтурами ОУН. Сталося це в 1933 роц. В Крайовй Екзекутив ОУН на захдньоукранських землях, вйськовим референтом призначено сл. п. Михайла Колодзнського, а псля його визду за кордон сл. п. Дмитра Грицая (ген. Перебийте). Бойовим референтом був сл. п. Роман Шухевич-Дзвн. Дальший розвиток подй пдтвердив правильнсть напрямку т теч, яку обстоював Роман Шухевич. Таке закнчення цього процесу дало нацоналстичному рухов на захдноукранських землях велику розгнну силу, допомогло розлитись широким рчищем вд визначних бойових актв до полтично-революцйних акцй, у яких брали активну участь широк народн маси, а одночасно поглибити дейно-полтичний змст та змцнити органзацйнодйову спаянсть. II. В останн роки перед початком друго свтово вйни ОУН на захдньо-укранських землях переживала нову кризу

1. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

2. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

3. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

4. Особливості інноваційної діяльності у зеленому туризмі

5. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

6. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр
7. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка
8. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

9. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

10. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

11. Особливості інноваційної політики розвинених країн

12. Державне регулювання комерційної діяльності

13. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

14. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

15. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

16. Організація науково-інформаційної діяльності

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

18. Шляхи і методи удосконалення діяльності Рекламної групи "Телетиждень"

19. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

20. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

21. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

22. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів
23. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи
24. Удосконалення технології виробництва товстолистової сталі в умовах стану 2250 ВАТ "АМК" з метою підвищення якості

25. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

26. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

27. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

28. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

29. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

30. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

31. Основи інвестиційної діяльності

32. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

33. Статистичне вивчення інвестиційної діяльності

34. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

35. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

36. Методические рекомендации и программа учебной практики (специальность - 7.060101 "Правоведение")

37. Психологические рекомендации по управлению вниманием

38. Рекомендации КАК НАПИСАТЬ ДИПЛОМ? в техническом ВУЗе
39. Синтез метил сульфона /2-аминофенил/
40. Организационный механизм разработки и осуществления государственной инновационной политики. Рекомендации по данному вопросу

41. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

42. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

43. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

44. Методические рекомендации по написанию сочинения

45. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

46. Современные рекомендации по стандартам ультразвуковой оценки объема щитовидной железы у детей и подростков

47. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

48. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло

49. Аналіз та удосконалення оперативного управління

50. Планування діяльності підприємства

51. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

52. Первый день на новой работе: рекомендации сотруднику и руководителю

53. Проблеми удосконалення оподаткування

54. Предельные, или насыщенные, углеводороды ряда метана (алканы, или парафины)
55. Методические рекомендации к программе по православному воспитанию детей дошкольного возраста
56. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

57. Общие рекомендации по определению цены лицензии

58. Конвенции и рекомендации МОТ как источники права социального обеспечения

59. Контрольна з підприємницької діяльності

60. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

61. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

62. Рекомендации по разработке рекламной программы

63. Рекомендации по лечебной физкультуре

64. Образ жизни и питание профессиональных футболистов: соответствие рекомендациям тибетской медицины "Жуд-ши"

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

65. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

66. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

67. Аналіз діяльності комерційних банків

68. Інноваційна діяльність підприємства

69. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

70. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
71. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи
72. Аналіз діяльності комерційного банку

73. Финансово-экономический анализ деятельности ДГРУ АК ПИБ Украины и разработка рекомендаций по повышению его ликвидности и платежеспособности

74. Рекомендации при оказании доврачебной помощи

75. Активность Ni и Fe в синтезе наноуглерода при каталитической конверсии метана

76. Методические рекомендации по внутреннему учету

77. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

78. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

79. Проблемы мета географии

80. Рекомендации по усовершенствованию методики разведки

Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки

81. Зародження партійно-радянської преси України

82. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

83. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

84. В нас єдина мета - Укpаїна свята, Hездоланна ніким і ніколи

85. Методические рекомендации по проведению урока внеклассного чтения: Правда жизни в романе А. Рыбакова «Дети Арбата»

86. Методические рекомендации по проведению урока внеклассного чтения: Неотвратимость выбора (по роману Чингиза Айтматова «Плаха»)
87. Экспертная оценка отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством (методические рекомендации)
88. Современные рекомендации по стандартам ультразвуковой оценки объема щитовидной железы у детей и подростков

89. Рекомендации для успешного заключения сделок

90. Осевые комбинированные инструменты (рекомендации по проектированию и эксплуатации)

91. Научно-практические рекомендации по совершенствованию безопасности банковской системы

92. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

93. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

94. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

95. Організація діяльності "ПриватБанку"

96. Оцінка майна з метою страхування

Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг

97. Планування банківської діяльності

98. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

99. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.