Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Кредитування підприємств

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Контрольна робота з теми: Кредитування підприємств У процесі функціонування підприємства можуть виникнути ситуації, коли його власних фінансових ресурсів починає не вистачати для фінансового забезпечення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, що зумовлює потребу залучення зовнішніх фінансових ресурсів. Основною формою залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел є кредитування. Підприємства можуть тимчасово поповнювати свої фінансові ресурси, оформляючи банківські або комерційні кредити, залучаючи кошти інших кредиторів тощо. Від форми та умов кредитування підприємницької діяльності залежить швидкість обертання обігових коштів підприємства, його витрати і прибуток. Працівникам фінансової служби підприємства слід обирати такі способи кредитування, які могли б забезпечувати найефективнішу його господарську діяльність. Кредит - це позичка в грошовій або товарній формі, що надається банком чи юридичною або фізичною особою (кредитором) іншій особі (позичальникові) на умовах терміновості, повернення, платності, цільового характеру і забезпечення. Кредит є формою вияву кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто його отримує, і водночас є формою позичкового капіталу (у грошовій або товарній формі). За користування кредитом позичальники сплачують процент, суму якого не включають до собівартості продукції (робіт, послуг), а відносять до витрат фінансової діяльності підприємства. У податковому обліку витрати підприємства на сплату відсотків за користування кредитними ресурсами відносять до складу валових витрат підприємства, унаслідок чого зменшується сума об'єкта оподаткування податку на прибуток. Основними чинниками, які зумовлюють виникнення кредитних відносин, є: а) загальноекономічні чинники (товарне виробництво, товарообмін, комерційний розрахунок у діяльності підприємств); 6) специфічні чинники (сезонний характер виробництва, різниця між обсягами нагромадження коштів та їх витрачанням на підприємствах, різниця між наявними та необхідними обіговими коштами тощо). Одні з цих чинників мають об'єктивний характер (товарообмін, сезонність виробництва, нерівномірність кругообігу коштів тощо), а інші - суб'єктивний (організація виробництва, постачання і збуту, розвиток товарного ринку). Об'єктами кредитних відносин є грошові та товарно-матеріальні цінності, витрати на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, платіжні та розрахункові операції підприємства, щодо яких укладають кредитний договір. Суб'єктами кредитних відносин можуть бути будь-які самостійні суб'єкти підприємництва. Підприємства залучають кредитні ресурси для того, щоб поповнити обігові кошти, необхідні для фінансування своєї поточної діяльності (збільшення виробничих запасів, обсягів незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів), а також для реалізації інвестиційних проектів. Визначаючи обсяги кредитування, зіставляють потребу підприємства у фінансових ресурсах (як загалом, так і за окремими напрямами його діяльності) зі сумою наявних фінансових ресурсів підприємства. Необхідний обсяг залучення підприємством кредитних ресурсів обчислюють за формулою: Кзал =Кз- Квл -Кп Ккр, (1) де Кзал - необхідний обсяг залучення кредитних ресурсів у плановому періоді, грн; Кз - загальна потреба в обігових коштах підприємства у плановому періоді, грн; Квл- обсяг власних обігових коштів підприємства на початок планового періоду, грн; Кп- обсяг поповнення власних обігових коштів за рахунок прибутку підприємства у плановому періоді, грн.;

Ккр - обсяг зменшення кредиторської заборгованості підприємства у плановому періоді порівняно зі звітним, грн. Після обчислення суми залучення підприємством кредитних ресурсів визначають термін їх залучення - час від моменту надання кредиту до моменту його повного погашення та сплати відсотків. Кредити, які можуть отримувати підприємства, класифікують за кредиторами, формами та видами, метою використання, терміном надання, забезпеченням, порядком надання. Кредиторами підприємства можуть бути банки, парабанківські установи, інші підприємства, держава, міжнародні фінансово-кредитні установи тощо, а формами кредитування - товарна і грошова. За видами кредити поділяють на такі: банківські, що є економічними відносинами між кредиторами (банками) і позичальниками з приводу надання коштів на умовах терміновості, платності, повернення, цільового характеру, матеріального забезпечення; комерційні - короткотермінові кредити, що надаються продавцями (виробниками) покупцям у формі відтермінування оплати за продані товари, виконані роботи чи надані послуги; державні - це сукупність кредитних відносин між державою і суб'єктами господарювання; лізингові - кредитні відносини, що відображають стосунки між юридичними особами, які виникають унаслідок оренди майна і супроводжуються укладенням лізингової угоди. За метою використання розрізняють кредити: для фінансування обігових коштів; для фінансування необоротних активів. За терміном надання кредити поділяють на такі: короткострокові (терміном до 1 року); середньострокові (терміном від 1 до 5 років); довгострокові (терміном понад 5 років). За порядком надання виділяють кредити: прямі, за яких кредитування підприємства здійснює один кредитор; консорціумі, за яких кредитування підприємства (або групи підприємств) здійснює група кредиторів на чолі з головним банком (банківським консорціумом); позики участі, за яких банки передають (уступають) частину позики іншим кредиторам (навіть без відома підприємства - позичальника) Банківський кредит - це основна форма кредиту, за якої банк надає клієнтові у тимчасове використання частину власного або залученого капіталу на умовах повернення зі сплатою банківського процента. Банківське кредитування підприємств здійснюють на основі таких принципів, як терміновість, повернення, забезпечення, платність, цільове використання. Окрім того, банківський кредит класифікують за такими ознаками: за цільовим призначенням: кредит для поповнення основного капіталу підприємства; кредит для поповнення оборотного капіталу підприємства; кредит для викупу майна при приватизації. Забороняється надання банківських кредитів для покриття збитків, сплати податків у бюджет і позабюджетні фонди, для збільшення статутного капіталу, за наявності в підприємства простроченої заборгованості, підприємствам - банкрутам тощо; за процентною ставкою: кредити з плаваючою процентною ставкою; кредити з фіксованою процентною ставкою; за валютою: кредит у національній валюті; кредит у чужо земній валюті; за забезпеченням: забезпечені (гарантовані нерухомістю, цінними паперами, товарно-матеріальними цінностями, нематеріальними активами, поручительством тощо); бланкові - незабезпечені кредити, які надають тільки фінансово стійким підприємствам на короткий термін (від одного до десяти днів); за терміном погашення: онкольний (погашається на першу вимогу банку); короткостроковий (до одного року); середньостроковий (від одного до п'яти років); довгостроковий (понад п'ять років); за характером погашення: кредит - погашається одноразовим внеском; дисконтний кредит - погашається на виплат (поступово, частинами); за методом стягнення банківського процента: процент сплачують під час надання кредиту; процент сплачують рівними частинами впродовж терміну кредиту; процент сплачують у момент повернення кредиту; за видами обслуговування: кредит (позика) на строк; кредит на лінія; контокорентний кредит (овердрафт); кредит під урахування векселів; кредитно-гарантійні послуги (акцептний кредит, авальний кредит); послуги кредитного характеру (факторинг).

Строковий кредит - це кредит, який надається повністю відразу ж після укладення кредитної угоди. Його погашають періодичними внесками або одноразово після закінчення терміну надання кредиту. Кредитна лінія - це оформлена договором згода банку надати позичальникові кредит протягом певного часу (як правило, одного року) у розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовленої суми (ліміту кредиту). Контокорентний кредит (овердрафт) - це вид банківського кредиту в національній або чужоземній валюті, що надається надійному клієнтові понад залишок його коштів на поточному рахунку в банку. Сума і термін контокорентного кредиту визначаються господарськими потребами підприємства, але в межах ліміту, визначеного кредитним договором. З оформленням контокорентного кредиту обороти на поточному рахунку клієнта сальдують, а в разі появи на рахунку від'ємного (дебетового) сальдо, що має назву овердрафт, клієнтові оформляють позику. Контокорентний кредит надають на підставі попередньо укладеного на певний термін договору за контокорентом (як бланковий, так і під забезпечення). Відсотки за користування контокорентним рахунком є найвищими в банківській практиці, однак їх нараховують лише за фактичні дні користування кредитом. Кредит під урахування векселів (обліковий кредит) - це короткостроковий кредит (терміном до 90 днів), який банківська установа надає пред'явникові векселів, обліковуючи (скуповуючи) їх до настання терміну оплати зобов'язань за ними і сплачуючи пред'явникові векселів їх номінальну вартість мінус дисконт. Дисконт - це сума знижки (відсотка), яку утримують банки при здійсненні операцій з урахування (обліку) векселів. Величина дисконту (Д) прямо пропорційна числу днів, що залишаються від дня врахування (обліку) векселів до терміну оплати за ними (Т), номіналові векселя (Не) та розмірові банківської процентної ставки (Со). Суму дисконту векселів обчислюють за формулою: Д=(ТхНвхСо)/ 360x100 Акцептний кредит - це один із видів короткострокових кредитів банків, пов'язаний із вексельним обігом. На відміну від облікового кредиту, що надається векселетримачеві (одержувачеві коштів за векселем), акцептний кредит надається векселедавцеві (платникові за векселем) і є гарантійною послугою. Зазвичай кредитну угоду оформляють із використанням переказного векселя, в якому одержувач коштів указує платника, який повинен акцептувати вексель (дати згоду здійснити платіж). Підприємство-векселедавець (платник) виставляє вексель на банк, який при цьому стає трасатом. Банк акцептує вексель за умови, що до настання терміну платежу за векселем підприємство-векселедавець внесе до банку суму, потрібну для його погашення. Для підприємств акцептний кредит є дешевим, оскільки за нього слід сплачувати лише комісійні (за акцепт векселя). Авальний кредит - це кредит, призначений для сплати банком за зобов'язаннями клієнта в тому разі, коли сам клієнт не зможе цього зробити у формі поручительства або гарантії. Авальний кредит здійснюється у формі авалю векселя. Банківська гарантія має компенсувати ризик господарської діяльності ділових партнерів клієнта.

При необхдност працвника може бути направлено, за його згодою, на навчання новй профес (спецальност) з наступним наданням йому роботи. Стаття 49-4 Зайнятсть населення Зайнятсть суспльно корисною працею осб, як припинили трудов вдносини з пдстав, передбачених цим Кодексом, при неможливост х самостйного працевлаштування, забезпечуться вдповдно до Закону Украни «Про зайнятсть населення» (803-12 <javascript:OpenDoc('803-12');>). Лквдаця, реорганзаця пдпримств, змна форм власност або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельност або штату працвникв, погршення умов прац, можуть здйснюватися тльки псля завчасного надання професйним сплкам нформац з цього питання, включаючи нформацю про причини наступних звльнень, кльксть  категор працвникв, яких це може стосуватися, про строки проведення звльнення. Власник або уповноважений ним орган не пзнше трьох мсяцв з часу прийняття ршення проводить консультац з професйними сплками про заходи щодо запобгання звльненню чи зведенню х клькост до мнмуму або пом'якшення несприятливих наслдкв будь-якого звльнення

1. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

2. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

3. Кредитування підприємств

4. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

5. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

6. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
7. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні
8. Правовий статус підприємств

9. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

10. Організація оплати праці на підприємстві

11. Реструктуризація підприємств

12. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

13. Правила поведінки на підприємстві

14. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

15. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

16. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

18. Охорона праці на підприємстві

19. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

20. Доходи сільськогосподарських підприємств

21. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

22. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності
23. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві
24. Звітність сільськогосподарських підприємств

25. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

26. Облік доходів підприємств

27. Облік неопераційних витрат на підприємстві

28. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

29. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

30. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

31. Організація облікового процесу на підприємстві

32. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные

33. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

34. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

35. Розподіл прибутку державних підприємств

36. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

37. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

38. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств
39. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"
40. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

41. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

42. Інформаційні системи і технології на підприємстві

43. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

44. Інтернаціоналізація підприємств

45. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

46. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

47. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

48. Організація обліку на торгівельному підприємстві

Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

50. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

51. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

52. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

53. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

54. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання
55. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області
56. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

57. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

58. Організація виробництва на металургійному підприємстві

59. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

60. Особливості діяльності інноваційних підприємств

61. Персонал на підприємстві

62. Проблема управління прибутком на підприємстві

63. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

64. Стратегічне планування і управління на підприємстві

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

65. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

66. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

67. Управління якістю на підприємстві

68. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

69. Організаційний розвиток підприємств

70. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві
71. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві
72. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

73. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

74. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

75. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

76. Грошові розрахунки підприємств

77. Державна фінансова підтримка санації підприємств

78. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

79. Методи фінансового планування на підприємстві

80. Непрямі податки з підприємств

Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы

81. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

82. Оподаткування підприємств

83. Організація грошових розрахунків на підприємстві

84. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

85. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

86. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства
87. Фінанси підприємств
88. Фінансова санація та банкрутство підприємств

89. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

90. Фінансовий облік на підприємстві

91. Форми фінансування підприємств

92. Оподаткування прибутку підприємств на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк"

93. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

94. Амортизаційна політика на підприємстві

95. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

96. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры

97. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

98. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві

99. Інтеграційні форми підприємств і організацій


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.