Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Кафедра ботаніки, зоології та охорони природи КУРСОВА РОБОТА Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів Виконала: студентка 45 групи Ольховик Т.Г. Науковий керівник: к.б.н., доц. кафедри ботаніки, зоології та охорони природи Карпенко Ю.О. Чернігів – 2007 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. Способи живлення організмів та їх особливості 1.1 Автотрофне та гетеротрофне живлення 1.2 Особливості живлення організмів 1.3 Продукційний процес: продуценти, консументи і редуценти РОЗДІЛ 2. Фактори продуктивності та її контроль 2.1 Генетичні фактори продуктивності 2.2 Екологічний контроль продуктивності 2.3 Ценотичний контроль продуктивності, біопродукція в різних біомах ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Усе живе виникає в результаті біопродукційного процесу та є наслідком життєдіяльності організмів: живлення та розмноження рослин, тварин або мікроорганізмів. Завдяки біопродукційному процесу існують екосистеми та біосфера Землі. При багатьох рисах подібності живі організми несхожі за способами створення органічної речовини та джерел отримання сировини та енергії, що необхідні для цього процесу. Швидкість, з яким продуценти екосистеми фіксують сонячну енергію в хімічних зв'язках синтезованої органічної речовини, визначає продуктивність співтовариств. Органічну масу, створювану рослинами за одиницю часу, називають первинною продукцією співтовариства. Продукцію виражають кількісно в сирій чи сухій масі рослин або в енергетичних одиницях - еквівалентному числі джоулів. Недостатня утилізація продуктів життєдіяльності в ланцюгах розкладання має як наслідок нагромадження органічної речовини, що відбувається, наприклад, при заростанні мілководних водойм. Біомаса співтовариства з урівноваженим кругообігом речовин залишається щодо постійної, тому що практично вся первинна продукція витрачається з метою харчування і розмноження. Мета роботи полягає в тому, щоб проаналізувати місце біологічної продуктивності в системі функціонування різних екосистем та біономів. Поставлена мета вимагає вирішення певних завдань, а саме: проаналізувати способи живлення організмів, їх особливості; охарактеризувати фактори продуктивності; дати характеристику видів контролю біопродуктивності. РОЗДІЛ 1. Способи живлення організмів та їх особливості 1.1 Автотрофне та гетеротрофне живлення У світі живих істот (за всього їх різноманіття) реалізується два основні докорінно різні типи живлення - автотрофне та гетеротрофне. У суто хімічному плані автотрофне живлення полягає в утворенні великих молекул органічних сполук з окремих атомів хімічних елементів або простих молекул неорганічних сполук. Так, наприклад, зелені рослини в ході процесу живлення з ізольованих атомів вуглекислого газу СО2 та іонів мінеральних речовин ( O3-, H4 , K , РО43- та ін.) утворюють макромолекули органічних речовин. Таким чином, автотрофне живлення - це немов процес агрегування атомів у макромолекули, з яких складається жива речовина. Він вимагає обов'язкового притоку енергії.

Без нього автотрофне живлення неможливе. У живих організмів з автотрофним живленням у процесі еволюції виробилися два біохімічні механізми, які здатні забезпечувати їх енергією, - фотосинтез та хемосинтез. Фотосинтез - це процес утворення органічних речовин за рахунок використання енергії сонячної радіації. У фотосинтезуючих організмів для поглинання сонячної радіації сформувався комплекс пігментів, головним серед яких є хлорофіл. Хлорофіл має здатність поглинати кванти сонячної енергії та направляти їх на синтез органічної речовини. Хлорофіл має зелений колір, і тому вся група живих організмів, що мають хлорофіл, складають світ зелених рослин. Усі зелені рослини є автотрофами, і всі вони використовують енергію сонячного світла для забезпечення свого живлення. Принципова схема фотосинтезу наведена на рис.1. Цей процес може бути виражений сумарним хімічним рівнянням СО2 Н2О 962 ккал = С6Н12О6 О2. Процес фотосинтезу веде до накопичення вільної енергії &Del a;G у кількості 470 кДж/моль. При фотосинтезі не тільки утворюються органічні речовини, а й відбувається виділення кисню. Спеціалісти з геохімії встановили, що первинна атмосфера нашої планети мала відновлювальний характер. До її складу входили азот, окис вуглецю, водень та інші гази. Вільний кисень у ній був зовсім відсутній. Надходження кисню до атмосфери Землі почалося тільки з моменту виникнення (це відбулося приблизно 3 млрд. років тому) зелених автотрофних рослин, які проводили фотосинтез. За час існування зелених рослин в атмосфері накопичилося 20,95% кисню. Рис. 1. Схема процесу фотосинтезу у зелених автотрофних рослин Хемосинтез - це також процес утворення органічних речовин, але в цьому .випадку як джерело енергії використовуються деякі типи хімічних реакцій, при яких виділяється енергія. Хемосинтез здійснюють лише мікроорганізми. Він був відкритий в 1887-1890-х роках CM. Виноградським. Як джерело енергії хемотрофи використовують прості неорганічні сполуки сірки, заліза або азоту, які при окисненні дають вільну енергію. Процес отримання енергії при хемосинтезі відбувається за такими схемами: H3 О2 → H O3 83,5 ккал H2S О2 → H2SO4 159 ккал FeCO3 О2 → Fe(OH)3 40 ккал Відповідно мікроорганізми, які використовують ту чи іншу з цих трьох екзотермічних реакцій, називаються азотобактеріями, сіркобактеріями або залізобактеріями. Гетеротрофне живлення принципово відрізняється від автотрофного тим, що організми, які реалізують його, будують своє тіло з готових органічних сполук. Енергію, необхідну для засвоєння та перетворення цих речовин, вони отримують за рахунок окиснення цих же органічних сполук. За таких обставини біопродукційний процес гетеротрофних організмів не веде до збільшення живої речовини на Землі. Він тільки збільшує різноманіття форм живої матерії. 1.2 Особливості живлення організмів Основних типів живлення у світі живих організмів тільки два - автотрофне та гетеротрофне. Але форми їх здійснення в рослин, тварин та мікроорганізмів досить різноманітні. Сам по собі біопродукційний процес відбувається тільки на рівні особин. Але на нього суттєво впливає організація популяцій та екосистем, до складу який входять ці організми.

Автотрофне живлення за формами його реалізації порівняно однорідне. Усі зелені рослини користуються одними й тими ж ресурсами при фотосинтезі. Зате форм та видів гетеротрофного живлення безліч. Перш за все слід виділити гетеротрофні мікроорганізми, яким властиве поглинання органічних речовин шляхом їхнього всмоктування через усю поверхню свого тіла. Частина таких мікроорганізмів використовують органічні речовини вже відмерлих рослин та тварин. Це сапрофіти. Інші види вилучають потрібні їм органічні речовини прямо з тіл ще живих рослин та тварин, їх називають паразитами. Типові гетеротрофи - гриби. Вони можуть бути як сапрофітними (мукор та інші цвілеві гриби), так і паразитами (іржасті грибки, головня). Серед вищих рослин гетеротрофів не так уже й багато Як усі гетеротрофні організми, такі вищі рослини виділяються своїм незеленим забарвленням. Деякі гетеротрофні вищі рослини живляться сапрофітно, інші паразитично. Серед останніх як небезпечні засмічувачі посівів культурних рослин важливе значення мають багато видів бур'янів паразитів і напівпаразитів (вовчок, повитиця, дзвінець та ін.). Усі тварини гетеротрофні. Як правило, на відміну від гетеротрофних мікроорганізмів та рослин, тварини поглинають готову органічну речовину не шляхом усмоктування, а у «твердому» стані. Як орган поглинання їжі тут сформувався ротовий отвір, який у різних видів може мати різну будову. Усім тваринам характерна спеціалізація, спрямована на використання певного виду їжі. Ще Ч. Дарвін помітив, що дощові черв'яки використовують в їжу тільки листки рослин із певним хімічним складом. В Австралії коала - сумчастий ведмідь харчується листками евкаліптів тільки певних видів. Але більшість видів тварин мають більш широкий асортимент кормів, хоча при можливості вибору перевагу віддають якомусь одному виду корму. Тому А.А. ІПмальгаузен (1952) поділяв їжу на основну, якій віддається перевага, замінну та випадкову. Невибіркове харчування властиве тільки нижчим гетеротрофам, які всмоктують їжу поверхнею тіла. Однак низька вибірковість трапляється й у вищих форм тварин. Так, наприклад, живляться кити, захоплюючи ротом усі організми, які входять до складу планктону. Серед тварин-гетеротрофів чимало травоїдних форм - фітофагів, які живляться лише рослинами для задоволення своїх потреб в органічних речовинах та енергії. Інші тварини є хижаками, їхня їжа - це інші живі тварини. Треті вживають тільки мертвих тварин. Певна частина тварин всеїдна: до складу їхньої їжі входять як рослинні, так і тваринні компоненти. За типами живлення всіх тварин поділяють на три групи. Стенофагами називають тварин, що живляться їжею тільки певного виду, олігофаги можуть використовувати 2-3 види їжі, еврифаги, або поліфаги, - мають досить широкий неспеціалізований асортимент їжі. Наприклад, стенофагом є колорадський жук - він використовує в їжу рослини тільки з родини пасльонових. Граки та ворони в умовах міста є поліфагами, використовуючи в їжу майже все, що можна з'їсти. За великого видового різноманіття тварин та широкої амплітуди способів їх живлення всі вони мають спільну екологічну рису: їх живлення як гетеротрофів залежить від наявності готових органічних речовин.

У резолюції „Україна і Росія” з’їзд висловився за дальше зміцнення дружби українського і російського народів, державного союзу УСРР і РСФРР як головної умови перемоги над силами зовнішньої та внутрішньої контрреволюції. Відзначивши, що єдність України і Росії, яка склалася історично, створила міцну основу „для єдності боротьби пролетаріату України і Росії” і що окупація республіки німецькими військами має тимчасовий характер, з’їзд підкреслив, що першочерговим завданням партії є боротьба за революційне об’єднання радянської України і радянської Росії[506]. Форум визнав недоцільним подальше функціонування Народного секретаріату і вирішив утворити Центральний військово-революційний комітет[507]. Дискусії, які наповнювали роботу І з’їзду КП(б)У від самого початку, ухвали, що викристалізовувались у їх ході, закладали наріжні камені партійної будівлі, цеглина за цеглиною зводили її остов. Однак увінчали її рішення, спеціально присвячені партійному будівництву. На спеціальному засіданні доповідь з питання про самостійність комуністичної організації в Україні зробив голова Оргбюро по скликанню з’їзду М. Скрипник

1. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

2. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

3. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

4. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

5. Хімічна промисловість України

6. Біологічна дія радіації
7. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин
8. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

9. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

10. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

11. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

12. Економічна ефективність виробництва соняшника

13. Економічна ефективність рослинництва

14. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

15. Виробництво зерна, його економічна ефективність

16. Біологічна зброя. Ураження при вибухах

Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые

17. Хімічна промисловість України

18. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

19. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

20. Економічна сутність та форми оплати праці

21. Вплив математичної обізнаності на продуктивність пам’яті

22. Соціологічна концептуалізація освіти
23. Економічна ефективність туризму
24. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

25. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

26. Економічна ефективність капіталовкладень

27. Економічна ефективність ринкових структур

28. Економічна сутність монополізму

29. Персонал підприємства. Продуктивність праці

30. Продуктивність праці персоналу підприємства

31. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

32. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

34. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

35. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх земляў у першай палове XIX ст

36. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

37. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

38. Економічна діяльність ООН
39. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"
40. Зовнішня економічна діяльність

41. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

42. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

43. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

44. Психічна енергія - міфи й реальність

45. Соціально-педагогічна діяльність як професія

46. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

47. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

48. Економічна рівновага і циклічність

Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы

49. Происхождение Солнечной системы и Земли

50. Планета Земля

51. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

52. Луна - естественный спутник Земли

53. Искусственный спутник, запущенный с земли

54. Развитие жизни на Земле
55. Третичный период развития жизни на земле
56. Влияние биодобавок на продуктивность японского перепела

57. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

58. Горячие точки на Земле

59. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

60. Освоение человеком труднодоступных территорий Земли. Горы

61. Особенности годового хода приземной температуры воздуха в разных частях Земли по данным ОА Гидрометцентра РФ

62. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

63. Вулканизм на земле и его географические следствия

64. Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок

65. Вещные права на землю

66. Содержание права собственности на землю. Ограничения права собственности на землю

67. История и культура народов Огненной Земли

68. Категории земель. Земли поселений

69. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

70. Святые земли Тотемской (Вологодская область)
71. Анализ стихотворения Ахматовой "Родная земля"
72. Каменные оборонительные сооружения Новгородской земли доогнестрельного периода

73. Развитие жизни на Земле

74. Состав и продуктивность микрогруппировок луговых сообществ поймы р.Сож пригорода г.Гомеля

75. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

76. Разрушение озонового слоя Земли хлорфторуглеводородами

77. Современные проблемы климата земли

78. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

79. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

80. Казахская полутонкорунная порода овец с кроссбредной шерстью (биологические особенности, продуктивность и селекция)

Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое
Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

81. Проблема перенаселённости Земли. История вопроса от Мальтуса до наших дней

82. Колебания системы " Атмосфера - Океан - Земля" и природные катаклизмы. Резонансы в Солнечной системе, нарушающие периодичность природных катаклизмов

83. Экология и будущее жизни на Земле

84. Создание фермерского хозяйства или использование ресурсов земли

85. Энергия земли

86. Економічна теорія предмет і методи вивчення
87. Рынок земли
88. Существовала ли высокоразвитая цивилизация на Земле?

89. Из истории возникновения христианства в Анапе. Древнейший христианский храм на анапской земле

90. Святейший патриарх московский Алексий II принял участие в праздновании рождества христова на святой земле

91. Украинские земли во второй половине XIX века

92. История развития Земли

93. Откуда есть пошла земля русская

94. Салічна правда

95. Земля предков

96. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Откуда есть пошла Русская земля

98. Творчість Рембрандта

99. Стихотворение Ф. И. Тютчева «Еще земли печален вид…»


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.