Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологія - особлива наука

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст Психологія - особлива наука Основні розділи психології Методи та принципи психології Висновок Література 1. Психологія - особлива наука. Психологія - наука про загальні психічні закономірності взаємодії людини із середовищем. Психологія вивчає, яким образом зовнішній вплив переходить до внутрішнього, психічного відображення і стає регулятором нашої діяльності. А також вона вивчає загальні закономірності психічних процесів і своєрідність їхнього протікання в залежності від умов діяльності і від індивідуально-типологічних особливостей людини. Наука пройшла довгий шлях розвитку, відбувалася зміна розуміння об’єкту, предмету та цілей психології. Психіку та поведінку людини неможливо зрозуміти без знання природної та соціальної сутності. Особливість психології як науки полягає у взаємодії цієї науки з такими науками як біологія людини, фізіологія вищої нервової діяльності, історія суспільства, соціологія, педагогіка та філософія. Розглянемо детальніше аспекти цієї співпраці. Отже, біологія надає знання про будову та функціонування центральної нервової системи людини. Фізіологія вищої нервової діяльності розглядає зв’язок між психічними явищами та діяльністю центральної нервової системи. Історія суспільства та його культури надає знання про те, як у формуванні вищих психічних функцій людини вирішальну роль відіграють головні історичні досягнення цивілізації – засоби праці та знакові системи. Соціологія сприяє глибокому розумінню психіки людини, тому що людина – істота біосоціальна. Тільки життя в суспільстві формує психіку людини, тому специфіка конкретного суспільства, в якому живе людина, взаємо визначає особливості її психіки, поведінки, соціальних взаємодій з іншими людьми. Свідомість, мислення та багато інших психічних явищ не має людина при народженні, вони формуються в індивідуальному розвитку, під час процесу її виховання та освіти. Орієнтуючись на філософію, виділяють психологічне «вимірювання» особистості. Сучасна психологія являє собою дуже розгалужену систему наукових дисциплін, що перебувають на різних щаблях формування, пов'язаних з різноманітними сферами практики. Як же класифікувати ці численні галузі психологічних знань? Психологічне пізнання – це пізнання психічного, опосередкованого багатогранними істотними конкретними зв'язками, у які включене життя людини, його природи, конкретного змісту, механізмів і закономірностей розвитку. Дане пізнання відбувається на різних рівнях узагальнення – від практичного до теоретичного і, навпаки, шляхом з'ясування особливостей ситуативних, мотиваційних. Дійових і після дійових психічних феноменів. Становлення і розвиток психологічної науки, структури і взаємодії її різноманітних галузей, що на сьогодні перевищують сотню, уже неможливо подати в лінійному або двомірному плані. Як слушно зауважує відомий психолог К.К. Платонов, мова може йти лише про “дерево” психологічної науки. 2. Основні розділи психології як науки Загальна психологія – галузь психологічної науки, яка вивчає психіку людини, її загальні закономірності, розробляє систему психологічних знань, виявляє її логічний осередок, з’ясовує методологічні основи психологічної дисципліни, відповідно тлумачить психологічні феномени.

Психологія особистості – галузь науки, яка вивчає закономірності формування людини як суб’єкта життєтворчості; механізми, форми і методи інтегрування всіх психічних процесів, станів, властивостей індивіда у системну якість, що опосередковує його взаємодію із соціумом через предметну діяльність, соціально-значущі взаємини, процес соціалізації. Вікова психологія – галузь психологічної науки, що вивчає специфічні властивості індивіда, особистості, громадянина, його психіки в процесі зміни вікових стадій розвитку. Акмеологія – галузь психологічної науки, що виникла на перехресті природничих, суспільних і гуманітарних дисциплін. Вона вивчає феноменологію, закономірності та механізми розвитку людини на щаблі зрілості, особливо за досягнення нею високого рівня в цьому розвитку. Геронтопсихологія – галузь психологічної науки, яка вивчає явища і процеси, пов’язані зі старінням організму, властивими йому інволюційними тенденціями (притупленням окремих психічних функцій, затуханням окремих процесів, спадом активності особи). Предметом геронтопсихології є з’ясування психологічних аспектів старості і психологічної підготовки особистості до неї. Психологія творчості (самотворчості) – галузь науки, яка вивчає обдарованість, креативність або творчу діяльність як базові характеристики особистості і процес продукування творчого результату. Творчість – це відкриття себе, самовираження власного “Я”, самореалізація. Предметом психології творчості як науки є творча діяльність у контексті культури, тенденції формування національно-культурної еліти, творчість як форма діалогу культурних традицій. Диференціальна психологія – це галузь психології, що вивчає психічні відмінності між окремими індивідами та групами, зокрема види та прояви цих відмінностей, їхні кількісні характеристики, причини та наслідки. Психофізіологія – галузь науки, що вивчає закономірності співвідношення психічного й фізіологічного для встановлення психофізіологічних закономірностей та механізмів життєдіяльності, розвитку, навчання та праці людини. Історія психології – галузь психологічних знань, що вивчає розвиток психіки і знань про неї в історичному і логічному аспектах з акцентом на першому із них. Вона показує історичне становлення психологічних знань, відшуковуючи зв’язок з духовною і матеріальною культурою народів світу, визначає пріоритетні напрями досліджень у зв’язку з “духом часу”. Історична психологія – психологічні особливості становлення пізнання, світосприймання особистості, засвоєння людьми звичаїв та ритуалів у різні епохи (В.Вундт); специфіка етнічних стереотипів в умовах монокультури окремих регіонів; закономірності соціогенезу вищих психічних функцій у їхньому загальному історичному розвитку; специфіка побудови свідомості в різних суспільно-економічних формаціях. Етнопсихологія – міждисциплінарна галузь знання, що вивчає етнічні особливості психіки людей, національний характер, закономірності формування і функції національної самосвідомості, етнічних стереотипів, механізми групової психології всередині етнічних спільнот, а також у стосунках між ними (народності, нації).

Психологія культури – галузь науки, яка вивчає механізми процесів психічного відображення та створення людиною культурних цінностей, особливостей прояву та формування особистісних якостей людини в процесі інкультурації та має за мету розглянути культуру з позиції суб’єкта культуротворчої діяльності, його потреб, цінностей, родових відмінностей. Соціальна психологія – галузь психології, що вивчає закономірності поведінки і діяльності людей в умовах їх включення в соціальні групи, а також психологічні характеристики самих цих груп. Психологія праці – галузь науки, що вивчає психологічні особливості трудової діяльності людини, психологічні аспекти наукової організації праці (НОП). Економічна психологія – галузь психології, що вивчає психологічні явища, пов’язані з виробничими відносинами людей. Виникла вона на перехресті соціальної психології, психології управління, психології праці з економічною наукою. Політична психологія – галузь психологічної науки, що вивчає закономірності засвоєння норм демократичного суспільства, стимуляції активного ставлення до своїх політичних і громадянських прав, участі в розвитку культури законодавчої діяльності. Психологія релігії – галузь психологічної науки, яка вивчає релігію як психологічний та соціально-культурний феномен, механізм процесів творення релігійних цінностей, соціально-психологічні умови формування релігійних уявлень, світосприймання, світорозуміння. Юридична психологія – галузь психологічної науки, що вивчає психологію державно-правових явищ як цілісність, в якій органічно поєднується психологічне і юридичне і виділяються юридична й психологічна підсистеми, що перебувають у русі, розвитку й нерозривному зв’язку. Психологія управління – галузь науки, яка вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності, психологічні основи добору та навчання управлінських кадрів. Психологія наукової творчості – галузь психології людської діяльності, що вивчає наукової діяльності з метою підвищення її ефективності. Педагогічна психологія – вивчає психологічні закономірності виховного та навчального процесів, становлення і розвиток індивідуальності, особистості й громадянина у педагогічному процесі. Психологія обдарованості – це аналіз ресурсів особистості, її креативного потенціалу. Медична психологія (патопсихологія, психотерапія, психогігієна) вивчає психологічні аспекти діяльності лікаря і поведінки хворого на різних етапах перебігу паталогічного процесу, психологічні фактори етіології та патогенезу хвороби; клінічні, реабілітаційні, профілактичні аспекти, що пов’язані з психологією лікувальних впливів. Психологія аномального розвитку – галузь психології, яка вивчає психологічні особливості аномальних дітей, дефект яких зумовлений дифузним ураженням кори головного мозку (розумово відсталі), порушенням діяльності аналізаторів (глухі, слабкозорі, сліпі), недорозвиненістю мови при збереженні слуху (алаліки, афазики). Радіоекологічна психологія – галузь науки, що вивчає вплив радіоекологічного забруднення та особливостей соцієтальної психіки в забруднених регіонах на сприйняття індивідом “Я – образу”, його фізичного, психічного, соціального та духовного компонентів; а також вплив змін у навколишньому середовищі на проектування людиною майбутнього життєвого шляху.

После такого рассмотрения явления эти утратят печать таинственности, привлекающей к ним многих, и места для мистицизма не останется". Конечно, смысл сказанного Д. И. Менделеевым целиком и полностью относится и к явлениям телепатии. Психология, как наука, должна рассматривать телепатические способности мозга наряду с инстинктом, сознанием и мышлением, чего она до сих пор не делала, самоустраняясь от смелого и решительного вступления в новую огромную неизведанную область знания этих особенностей человеческой психики. Что такое мысль, сознание, ощущение? "Ощущение есть действительно непосредственная связь сознания с внешним миром, есть превращение энергии внешнего раздражения в факт сознания. Это превращение каждый человек миллионы раз наблюдал и наблюдает действительно на каждом шагу",-писал В. И. Ленин в работа "Материализм и эмпириокритицизм"2. Он также подчеркивал, что мысль и материя "действительны", т. е. Существуют, и что мозг материален, а мысль нематериальна. Мысль нематериальна - она продукт материальных процессов, -сопровождающих акт мышления

1. Предмет и задачи психологии как науки

2. Психология как наука. Возникновение, развитие, обзор основных направлений

3. Психология как наука и искусство

4. Психология как наука

5. Психология как наука

6. История психологии как наука
7. Предмет, задачи и особенности психологии как науки
8. Психология как наука

9. Психология как наука

10. Социальная психология, как наука

11. Становление и развитие социальной психологии как науки

12. Становление психологии как науки

13. Современная психология: ее задачи и место в системе наук

14. Образ психологии в истории науки и культуры

15. Психология управления как наука

16. Современная психология и ее место в системе наук. Психология и естествознание

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием

17. История развития науки юридической психологии

18. Становление психологии религии как науки

19. Методика преподавания психологии как педагогическая дисциплина и как наука

20. Взаимосвязь дисциплины "Деловое общение" и науки "Социальная психология"

21. Вклад отечественных психологов в развитие психологической науки

22. Общая характеристика проблемы оценки и оценочной функции психики в различных науках и в психологии
23. Особливості психології сучасної жінки-керівника
24. Особливості психологічного пізнання

25. Особливості різних етапів психологічного консультування

26. Предмет истории психологии, его развитие и принципы науки

27. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

28. Психологічні особливості спілкування підлітків

29. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

30. Психологічні особливості явища Інтернет-аддикції в молодіжному середовищі

31. Психологія як наука

32. Психологія як наука про поводження. Видатні вчені

Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло

33. Специальная психология как отрасль психологической науки

34. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

35. Психологічні особливості депресії в ранньому юнацтві

36. Солнечная система в центре внимания науки

37. Этика науки

38. Греция: Политика. Искусство. Наука
39. Образование и наука конца 19 начала 20 века
40. Советская наука в годы Великой Отечественной войны

41. История международного права и его науки классического периода

42. Теория Государства и Права как юридическая наука

43. Бионика - наука изучающая строение живых существ для целей техники

44. Первые европейские университеты и наука

45. Этика - эстетика. Психология творчества

46. Истоки культурологической науки

47. Просвещение, наука, педагогика в понимании персонажей комедии "Горе от ума"

48. Ломоносов и его вклад в развитие химической науки

Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

49. Развитие науки и техники в России в первой половине XVIII века

50. Наука в истории культуры

51. Наука, 340-493 гг. Греция

52. О кризисе современной исторической науки

53. Развитие исторической науки в России

54. Наука в Башкортостане
55. Просвещение и наука эпохи Петра 1
56. Развитие Российской науки в 18-19 вв.

57. Методология науки криминалистики (Контрольная)

58. Психология преступной группы

59. Психология несовершеннолетних преступников

60. План урока по психологии

61. Высшая школа и продвижение в науке

62. Практические смыслы педагогической науки

63. Теоретическая педагогика и психология (ответы на экзамене)

64. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Психология политического лидерства

66. История развития науки о резании древесины

67. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

68. Психология - "Казус"

69. Психология рекламы

70. Психология: Дружба
71. Психология массового поведения
72. Судебная психология

73. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений

74. Аналитическая психология

75. Психология рекламы

76. Экологическая психология. Психологические основы экологического образования

77. Основы психологии предпринимательского мышления

78. Предмет и задачи психологии

79. История психологии

80. Психология малой группы: теоретические и прикладные аспекты

Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие

81. Психология социального конфликта

82. Философские аспекты проблемы суицида в аналитической психологии К.Г. Юнга

83. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

84. Психология: Роль психологической службы в развитии учебной мотивации студента

85. Психология делового общения

86. Психология подростка
87. Теоретическая психология (ответы на экзамене)
88. Психология и ее предмет

89. Психология конфликта

90. Общественное мнение, как предмет изучения социальной психологии

91. Психология чувств

92. Проблема одиночества в психологии

93. Любовь как эмоция и ее исследования в психологии

94. Психология математических способностей

95. Психология конфликтов

96. Общие проблемы малой группы в социальной психологии

Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки

97. Психология и педагогика

98. Структурный анализ психологии масс

99. Психология дружбы и любви в юношеском возрасте


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.