Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ГУБА АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 532.5 СТАЦІОНАРНІ ТА РІВНОМІРНО-ОБЕРТОВІ КОНФІГУРАЦІЇ ТОЧКОВИХ ВИХОРІВ 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор МЕЛЕШКО В’ячеслав Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор НІКІШОВ Володимир Іванович, Інститут гідромеханіки НАН України, заступник директора кандидат фізико-математичних наук, доцент ЧЕРНІЙ Дмитро Іванович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри обчислювальної математики Захист відбудеться 16 квітня 2008 року о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.001.21 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 03127, м. Київ, вул. Глушкова, 2, корпус 7, механіко-математичний факультет, ауд. 41. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58). Автореферат розісланий 5 березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат фізико-математичних наук А.В. Ловейкін ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Теорія вихрових рухів представляє собою один з найкращих підходів до розуміння природи хаотизації потоку та початкового розвитку турбулентності. У випадку нев’язкої рідини вихрова динаміка забезпечує фізичний приклад нелінійних гамільтонових систем нескінченної розмірності та представляє постійний інтерес у зв’язку з дослідженнями хаотичних властивостей динамічних систем. Динаміка вихрових структур являється важливим розділом фізики рідини, газу та плазми, так як всі реальні течії являються вихровими. Особлива увага дослідників традиційно приділена двовимірним вихровим структурам. Зменшення розмірності задачі дозволяє суттєво спростити дослідження, виявити основні властивості та закономірності взаємодії масштабних вихрових структур та з меншими зусиллями досягти необхідних результатів. Задачі про пошук конфігурацій точкових вихорів, зокрема стаціонарних та рівномірно-обертових конфігурацій вихорів однакової інтенсивності, крім механіки рідини, мають важливе значення в області небесної механіки, фізики надтекучого гелію II. Вивчення руху конфігурацій з невеликою кількістю вихорів поблизу границь найпростішої форми (прямолінійної або колової) дає уявлення про вплив геометрично більш складних границь на природу порядку та хаосу. Дослідження еволюції точкових вихорів, що розміщені по концентричних колах має велике значення для аналізу вихрових доріжок Кармана, що в свою чергу дозволяє вивчати процеси вихроутворення за тілами зі слабкими обтікаючими властивостями. Рівномірно-обертові моделі точкових вихорів застосовуються при пошуку та аналізі стійких конфігурацій вихрових структур, що впливають на формування атмосферних циклонів і океанографічних течій, при проектуванні апаратури в хімічній промисловості.

Задача про формування динамічними системами із скінченою кількістю степенів вільності стаціонарних та рівномірно-обертових конфігурацій належить до найбільш цікавих задач механіки рідини, газу та плазми. Пошук таких конфігурацій та аналіз їх стійкості потребує глибокого розуміння особливостей динаміки руху систем, що розглядаються, й суттєвого звуження діапазонів параметрів багатомірних систем, розробки нових алгоритмічних підходів чисельно-аналітичного розв’язання задачі, що й обумовлює актуальність даної дисертації. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, що складають дисертаційну роботу, виконані у відповідності до держбюджетної теми “Механіка рухомих деформівних середовищ та експериментальні методи механіки і низькочастотного електромагнітного зв’язку телесистем для похилого і горизонтального буріння нафтогазових свердловин” (№ 01БФ038-02), яка виконувалась у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2001-2005), а також у рамках проекту I AS 04-80-7297 “Vor ex Dy amics” (2005-2007). Мета і завдання дослідження. Метою представлених досліджень являється пошук нових стаціонарних та рівномірно-обертових симетричних та несиметричних конфігурацій систем точкових вихорів в ідеальній нестисливій рідині на необмеженій площині. Для досягнення означеної мети ставились наступні завдання: - проаналізувати особливості та основні закономірності взаємодії систем точкових вихорів на необмеженій площині; - розробити ефективний чисельно-аналітичний метод для пошуку нових стаціонарних та рівномірно-обертових конфігурацій точкових вихорів однакової інтенсивності; - провести класифікацію отриманих симетричних та несиметричних стаціонарних та рівномірно-обертових конфігурацій точкових вихорів однакової інтенсивності відповідно до даних, що містяться в сучасній літературі; - проаналізувати стійкість знайдених конфігурацій точкових вихорів однакової інтенсивності. Об’єктом дослідження являються стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів в ідеальній нестисливій рідині на необмеженій площині. Предмет дослідження – вплив кількості точкових вихорів однакової інтенсивності на розташування та стійкість стаціонарних та рівномірно-обертових конфігурацій та проведення аналогового експерименту. Метод дослідження базується на розв’язанні нелінійної алгебраїчної системи рівнянь, що описує рух точкових вихорів однакової інтенсивності в ідеальній нестисливій рідині на необмеженій площині. В якості початкового наближення вибирається стаціонарна конфігурація вихорів порядку та стаціонарна точка потоку рідини. В стаціонарній точці рідини розміщується точковий вихор, інтенсивність якого, по мірі проведення ітерацій, поступово збільшується від нуля до інтенсивності решти вихорів. На кожному ітераційному кроці розв’язується нелінійна система алгебраїчних рівнянь порядку за допомогою чисельного методу Ньютона-Рафсона. Аналіз стійкості знайдених конфігурацій проводився шляхом чисельного інтегрування (метод Рунге-Кутта 4 порядку) гамільтонової системи руху точкових вихорів.

Наукова новизна одержаних результатів. Спираючись на основні закономірності динаміки точкових вихорів на необмеженій площині та на основні властивості рівнянь руху в гамільтоновій формі, було отримано наступні нові наукові результати: - представлено новий чисельно-аналітичний метод для пошуку рівномірно-обертових конфігурацій систем точкових вихорів однакової інтенсивності на необмеженій площині, який базується на аналізі стаціонарних точок поля швидкості в рівномірно-обертовій конфігурації системи з меншою кількістю вихорів; - доповнено відомий, так званий, “Лос-Аламоський каталог” стійких вихрових конфігурацій (структури 83, 91 та 101 в наведених позначеннях), які розміщені по концентричних колах при ; - знайдено послідовність нових несиметричних рівномірно-обертових конфігурацій систем точкових вихорів однакової інтенсивності. Показано, що такі структури виникають у системах, починаючи з 5 точкових вихорів, а не 8 вихорів; - показано, що загальна кількість несиметричних конфігурацій збільшується по мірі збільшення кількості точкових вихорів в системах, що розглядаються; - проведено чисельний аналіз стійкості вихрових конфігурацій, дослідження показали, що більшість з симетричних конфігурацій являються стійкими, тоді як несиметричні конфігурації являються нестійкими відносно малих збурень початкових координат. Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення досліджень визначається широким колом вказаних вище застосувань задачі, наявністю комплексу програм та алгоритмів, які досліджують явище, а також великою кількістю отриманих чисельних результатів. Матеріали дисертації використовуються в спеціальному курсі „Динаміка концентрованих вихорів”, що читається на механіко-математичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка. Апробація результатів роботи. Основні результати по темі дисертації доповідались та обговорювались на наступних конференціях: IV Міжнародна конференція “Актуальні проблеми механіки деформівного твердого тіла” (м.Донецьк, червень 2006); Міжнародна конференція “Dy amical sys em modeli g a d s abili y i ves iga io (DSMSI)” (м.Київ, травень 2007); Міжнародна конференція “Euler Equa io s: 250 Years O (EE 250)” (Fra ce, Aussois, Ju e 2007); Міжнародна науково-технічна конференція пам’яті акад. В.І. Моссаковського (1919-2006) “Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій” (м.Дніпропетровськ, жовтень 2007). У повному обсязі робота доповідалась на: семінарі “Сучасні проблеми механіки” Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керівництвом член.-кор. НАН України Улітка А.Ф. та проф. Мелешка В.В. (м. Київ, грудень 2007); Республіканському семінарі при Інституті гідромеханіки НАН України під керівництвом академіка НАН України Грінченка В.Т. (м.Київ, січень 2008). Публікації та особистий внесок здобувача. Результати дисертаційної роботи викладені у 7 працях, з них 3 опубліковані у рецензованих наукових журналах із переліку фахових видань ВАК України для здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.0

Треба було тльки стерегтися, щоб не сплутати гребнь хвил з лню горизонту. Велик хвил котилися рвномрно, бо поблизу не було берегв. Я вже помтив цю особливсть  знав, що шоста чи сьома хвиля пднесе мене на таку висоту, звдки можна побачити горизонт. Дивлячись в окуляр секстанта, я рахував хвил , коли мене пдхоплював сьомий вал, кидав погляд на горизонт. Псля полудня наста найважча пора: години тягнуться нестерпно довго, сонце немилосердно пече,  нде сховатися вд нього. Ц години я присвячую медицин  розумовй прац. О 2-й годин роблю соб справжнй медичний огляд: перевряю тиск кров, температуру, стан шкри, нгтв, волосся, слизистих оболонок. Потм дуть метеорологчн спостереження: вдмчаю температуру води, температуру повтря, стан атмосфери. Нарешт приступаю до «суб'ктивних дослджень» сво психки й розумових здбностей. Роблю вправи для тренування пам'ят тощо. ¶ лише псля цього настають години вдпочинку та розваг: музики, читання, перекладу. Коли вечрн сонце ховаться за втрило, я використовую короткочасний перепочинок для пдсумовування денних спостережень: як ловилася риба, скльки яко риби я пймав, як використав , скльки збрав планктону, який його склад  смак, яких птахв бачив протягом дня

1. Воєнна проза В.Астаф’єва в контексті “армійської” та табірної літератури

2. Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі реабілітації

3. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

4. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

5. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

6. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
7. Цивільний та арбітражний процес
8. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

9. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

10. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

11. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

12. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

13. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

14. Полная история танков мира

15. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

16. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

18. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

19. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

20. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

21. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

22. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
23. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)
24. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

25. Виникнення та формування українського етносу

26. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

27. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

28. Люблінська та Берестейська унії

29. Перша світова війна. Причини та характер

30. Походження людини та її поява на території України

31. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

32. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Історія держави та права України

34. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

35. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

36. Центральна рада: досягнення та прорахунки

37. Методи та способи підключення до мережі Internet

38. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи
39. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)
40. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

41. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

42. Лекції з української та зарубіжної культури

43. Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В. Гете та О.С. Пушкiна

44. Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

45. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

46. Что такое остеохондроз и в чем таится опасность?

47. Сестринська етика та деонтологiя

48. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

49. Аналіз та удосконалення оперативного управління

50. Лідерство, вплив та влада

51. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

52. Процес управління та його основні стадії

53. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

54. Сутність та зміст сучасного менеджменту
55. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету
56. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

57. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

58. Поняття, форма та функції Конституції України

59. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

60. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

61. Корран та Сунна - святий переказ та святе письмо мусульман

62. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

63. Поняття та форми державного устрою2

64. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

66. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

67. Свідомість та творчість

68. Філософська культура особи та її суспільна значущість

69. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

70. Видатки бюджетів на науку та культуру
71. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
72. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

73. Популяції та їх структура

74. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

75. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

76. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

77. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

78. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

79. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

80. Ринкова пропозиція та її еластичність

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца

81. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

82. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

83. Сутність витрат та методи їх зниження

84. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

85. Підприємство та підприємництво

86. Роздержавлення та приватизація
87. Товар та його властивості
88. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

89. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

90. Безпека обслуговування теплообмінних аппаратів та трубопроводів

91. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

92. Типи небезпечних природних явищ та катастроф

93. Вооружение танков и БМП

94. Герман Оберт

95. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

96. Баланс его будова та структура задача

Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

97. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

98. Облік зносу та амортизації основних засобів

99. Основи побудови обліку праці та її оплати


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.