Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Історія педагогіки

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський дежавний педагогічний університет Імені Володимира Гнатюка П Р О Г Р А М А ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ навчального курсу І С Т О Р І Я П Е Д А Г О Г І К И для студентів вищих педагогічних закладів освіти Тернопіль 2009 Пояснювальна записка Навчальний курс “Історія педагогіки” входить до загальної системи психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів у вищих закладах освіти. Він є джерелом здобуття знань про минуле теорії та практики виховання й освіти, має за мету розкриття скарбів виховної мудрості українського та інших народів, визначення місця національної педагогіки в історії світової культури; поглиблення у студентів педагогічної ерудиції та збагачення їх духовності, розширення професійного кругозору. Предметом історії педагогіки є вивчення історичних закономірностей розвитку виховання, школи і педагогічної думки в різні історичні періоди з найдавніших часів до наших днів. Головне спрямування під час вивчення навчальної дисципліни – прищеплювати студентам любов до педагогічного фаху, формувати ідеал вчителя на основі прикладів життя відомих педагогів та висвітлених у їхніх творах вимог до вчительської професії, виховувати у майбутніх учителів риси, необхідні для майбутньої роботи. Курс орієнтований на те, щоб максимально використати інтелектуальний потенціал студентів, залучити їх до творчого дослідництва, розвивати у них активність, самостійність під час оволодіня програмним матеріалом, формувати прагнення підвищувати педагогічну майстерність. Завдання історії педагогіки як навчальної дисципліни полягають у тому, щоб: виявити закономірності розвитку виховання, школи і педагогічної думки у різні історичні періоди; сформувати в студентів систему знань про світовий історико-педагогічний процес та про місце української педагогіки в ньому; розкрити кращі здобутки педагогічної мудрості українського й інших народів та виробити уміння застосовувати їх у своїй майбутній професійній діяльності; сформувати самостійне історико-педагогічне мислення (навчити бачитиі розуміти закономірності розвитку педагогічних категорій); оволодіти методами ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ і фактів; розшитири професійний світогляд, збагатити духовну культуру майбутніх педагогів. Нові підходи щодо засвоєння змісту навчального предмету полягають, Передусім, у прищепленні студентам уміння творчо використовувати скарби педагогічних систем і концепцій минулого у сучасних умовах, у набутті навичок через вирішення освітніх завдань виробляти своє власне бачення розв’язку важливих соціальних проблем. Навчаючись аналізувати, зіставляти, узагальнювати педагогічні системи, теорії, концепції, різноманітні школи, студенти отримують поштовх до розвитку істоико-педагогічного мислення, що дасть змогу у майбутньому набути здатність моделювати ситуації, прогнозувати можливі наслідки виховних впливів. Програма курсу складається з двох частин: Історія зарубіжної школи і педагогіки; Історія української школи і педагогіки. Після програми подано плани семінарських занять та перелік тем індивідуальних навчально-дослідних завдань.

Вивчення програмного матеріалу хз історії педагогіки відбувається на лекціях і семінарських заняттях, а також у процесі самостійної роботи студентів у позааудиторний час (виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, написання творчих робіт, рефератів тощо). Тематика лекцій і семінарських занять є орієнтовною. Викладач може вносити до неї окремі зміни з урахуванням специфіки факультьету чи спеціальності, здійснювати перерозподіл годин, виділених для конкретних тем і видів навчальних занять, а також визначати певні теми для самостійного опрацювання. Курс розрахований на 50 аудиторних годин (28 год. лекційних, 22 год. семінарських занять). Тематичний план курсу ЗМІСТ КУРСУ ВСТУП Предмет, завдання, значення та структура курсу “Історія педагогіки”. Історія педагогіки як історична і педагогічна наука. Зв’язок історії педагогіки з історією матеріальної і духовної культури. Історія педагогіки як фахова і як культурологічна дисципліна. Принципи побудови і методи дослідження історії педагогіки. Джерела історії педагогіки, їх класифікація. Розділ 1. ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ШКОЛИ І ПЕДАГОГІКИ Тема 1. Виховання у первісному суспільстві Характеристика основних теорій походження виховання. Джерела вивчення педагогічного досвіду первісних людей. Особливості виховання на різних етапах розвитку первіснообщинного ладу. Виникнення організованих форм виховання. Первісні виховні інституції: рід, плем’я. Вікова ініціація. Дитячі ігри, традиції, звичаї, ритуали, обряди, реалізовані обряди, їх роль у вихованні підростаючого покоління. Перші в історії виховні заклади. Поява писемності. Піктографічне письмо. Передумови й процес виділення вихованння в особливу форму суспільної діяльності. Проблема відокремлення розумового виховання від фізичної праці. Тема 2. ВИХОВАННЯ, ШКОЛА І ЗАРОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В ДЕРЖАВАХ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ Виховання та навчальна практика у країнах Стародавнього Сходу. Основні ознаки виховання у період становлення рабовласницького суспільства. Передумови виникнення перших шкіл. Розвиток систем письма у стародавніх народів. Характеристика шкільництва у стародавніх Шумері, Єгипті, Китаї, Індії. Освітньо-виховні системи у державах Стародавньої Греції. Характеристика спартанської й афінської освітньо-виховних систем, їх порівняльний аналіз. Зміст і методика навчання у школах Стародавньої Греції. Буквоскладальний метод навчання грамоти. Індивідуальна форма організації навчання у школах Стародавніх Афін. Освіта в епоху еллінізму. Уcуспільнення шкільної справи.”Сім вільних мистецтв”. Характеристика еллінської системи освіти. Зародження педагогічної теорії у філософських вченнях древньогрецьких мислителів. Педагогічні ідеї Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля. Виховання й шкільна освіта у Ствродавньому Римі. Основні типи шкіл, зміст освіти і виховання в них. Педагогічні ідеї М.Ф. Квінтіліана. Тема 3. Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей у середньовічній Європі, в епоху Відродження та Реформації Загальна характеристика епохи середньовіччя у Європі. Основні ознаки й умови розвитку виховання й освіти.

Основні типи виховання та освіти у Європі у період розквіту феодалізму: церковне, лицарське, бюргерське, практичне. Виховання й освіта жінок. Зміст освіти у церковних школах. Індивідуально-групова форма навчання. Катехізичний спосіб оволодівання знаннями. Мета, зміст та система лицарського виховання. Міські школи, їх історико-педагогічне значення. Виховання дітей селян. Особливості виховання дівчат. Педагогічна думка середньовіччя. Схоластика, її вплив на зміст і методику навчання. Начотництво й догматизм схоластичного навчання. Позитивні і негативні риси схоластики. Розвиток університетської освіти у середньовічній Європі. Суспільно-економічні умови їх виникнення, демократичні засади діяльності перших університетів. Структура, зміст освіти, методи навчання, атестація випускних університетів. Загальна характеристика й умови виникнення європейського Відродження (ХІУ-ХУІ ст.) Основні ознаки педагогіки епохи гуманізму. Школа і педагогічна думка епохи Відродження. Педагогічні ідеї педагогів-гуманістів (Е.Роттердамський, Ф. Рабле, М.Монтень, Т. Мор, Т. Кампанелла, В. Фельтре). Реформація і контрреформація у Європі (ХУ-ХУІ ст.). Розвиток освіти у період Реформації. Характеристика єзуїтського виховання й освіти. Тема 4. Педагогічна система Яна Амоса Коменського Життя, педагогічна діяльність і теоретична спадщина Яна Амоса Коменського. Коменський і демократичний рух ХУІІ ст. Основні риси і суперечності світогляду. Педагогічна теорія Коменського як частка плану вдосконалення людства. Загальна мета і завдання виховання “Велика дидактика” – теоретичне обгрунтування педагогіки нового часу. Принципи природовідповідності та народності виховання – методологічна основа педагогічної теорії Коменського. Вчення про школу. Принципи побудови системи шкільної освіти. Вікова періодизація. Структура навчальних закладів, зміст освіти в них та вимоги до організації їх діяльності. Дидактичні погляди Коменського. Сутність процесу навчання і завдання освіти. Вимоги до визначення змісту освіти. Принципи навчання. “Золоте правило дидактики”. Проблема організації шкільного навчання. Обгрунтування класно-урочної системи. Вимоги до уроку. Методи і правила навчання. Проблема підручника та вимогидо нього. Характеристика підручників, складених Коменським. Проблеми виховання і дисципліни у педагогічній теорії Коменського. Завдання, засоби та методи морального виховання. Проблема шкільної дисципліни. Коменський про педагогічну професію і вимоги до вчителя. Тема 5. Шкільництво та педагогічна думка у Європі ХУІІ – ХУІІІ ст. Англійська педагогіка ХУІІ ст. Буржуазна революція в Англії ХУІІ ст., її вплив на розвиток виховання й освіти. Педагогічна концепція Дж. Локка. Шляхи форомування особистості джентельмена. Дж.Локк про зміст і методи розумового, морального й фізичного виховання дітей . Педагогічні погляди Дж. Беллерса. Освітній абсолютизм у Європі. Французьке просвітництво ХУІІІ ст. Педагогічні ідеї французьких філософів-просвітників ХУІІІ ст. К.Гельвеція і Д.Дідро. Педагогічна теорія Ж.-Ж. Руссо, загальні принципи розробленої ним виховної системи.

До великої радості додалося ще й чимало нових клопотів… Навчаючись, він одночасно вчителював у 4-й залізничній школі м. Катеринослава. 1925 року, закінчивши ІНО, Яків отримав призначення на посаду заступника директора педагогічного технікуму у Запоріжжі, де він викладав історію України, але там пробув недовго.[789] Приховавши повстанське минуле, Яків 5 квітня 1926 року вступив у компартію кандидатом із дворічним стажем. Наприкінці жовтня того ж року перейшов на посаду учителя робітничої школи 2-го ступеня у Дніпропетровську, викладав суспільствознавство також у «Зем. технікумі».[790] 26 серпня 1928 року уповноважений слідчим відділом Шевченківського відділу ҐПУ УСРР розглянув матеріали щодо «злочинної діяльності громадянина Щириці Якова Опанасовича». 19 квітня 1929 року відбулося закрите судове засідання кримінального відділу Надзвичайної сесії Шевченківського окружного суду. На лаві підсудних — Щириця Яків Опанасович, Романенко Федір Агафонович, Дешевенко Мина Порфирійович, Чубенко Карпо Якович, Великий Максим Гнатович, Великий Степан Іванович, Сіянко Гнат Петрович.[791] 19 квітня «суд» згідно з ч. 2 статті 94 ухвалив вирок: «Щирицю Якова Опанасовича, 42 років, за санкцією 542 арт

1. Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят

2. Внесок К.Д. Ушинського у розвиток педагогіки

3. Методи психології та педагогіки

4. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

5. Предмет і завдання педагогіки

6. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства
7. Історія економіки Німеччини
8. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

9. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

10. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

11. Київська Русь

12. Опіки. Види, допомога

13. Профессиональное мастерство социального педагога

14. Педагоги-новаторы. Ш.А.Амонашвили

15. Особенности работы социального педагога - реабилитатора с трудными подростками

16. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками
Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

17. Личностные качества педагога

18. Личностные качества педагога

19. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

20. Історія України

21. Історія соборності України

22. Особливості економічного розвитку Київської Русі
23. Слобожанщина - історія розвитку
24. Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.

25. Таблиця дат з історії (1917-21)

26. Історія розвитку криміналістики в Україні

27. Культура Київської Русі

28. Історія стиляг. Молодіжна субкультура в СРСР (1950-1960 рр)

29. Станислав Нейгауз - педагог

30. Великий русский педагог К.Д.Ушинский

31. Общественная педагогия

32. Главнейшие периоды в истории русской педагогии и их характер

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

33. Общественная педагогия во время Екатерины II

34. Компьютерные инструменты педагога

35. Педагог как организатор жизнедеятельности ребенка (по С.Т. Шацкому)

36. Педагоги-новаторы

37. Профессиональная компетентность и культура педагога

38. Роль социального педагога в организации сотрудничества семьи и начального звена школы
39. Состояния тревожности у педагогов
40. Государственная педагогия

41. Развитие ключевых компетентностей будущих педагогов профессионального обучения как педагогическая проблема

42. Сравнительный анализ профессиональной готовности педагогов и студентов к регулированию взаимодействия детей

43. Модель методического обеспечения профессионального роста педагогов сельской школы

44. Особенности профессиональной деятельности педагога дошкольного образования в рамках гуманистической парадигмы

45. Время Екатерины II. Государственная педагогия

46. Возможности художественной литературы в научно-практической работе психологов и педагогов

47. Принципы руководства творческими упражнениями учащихся в методических системах педагогов-словесников

48. Формирование информационной культуры педагога: проектно - рефлексивный подход

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов

49. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

50. Варіаційні принципи механіки

51. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

52. Історія єкономічної теорії

53. Державне регулювання ринкової економіки

54. Особливості перехідної економіки України
55. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації
56. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

57. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

58. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

59. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

60. Київська область

61. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

62. До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

63. Активність і творчість учнів на уроках історії

64. Архітектура і мистецтво Київської Русі

Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки

65. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

66. Історія виникнення силових видів спорту на Україні укр

67. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

68. Язык – речь – слово в духовной литературе (размышления педагога-словесника)

69. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

70. Специфические педагогические компетенции многопрофильного педагога сельской малочисленной школы
71. Детская одаренность глазами педагогов
72. Духовно-нравственная культура педагога как социальная проблема

73. Формирование профессиональных качеств педагога по физической культуре

74. Історія спостереження НЛО

75. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

76. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

77. Історія розвитку вітчизняних бірж

78. Історія світової банківської системи

79. Бесіди з техніки безпеки

80. Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни)

Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Історія розвитку анатомії як науки

82. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

83. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

84. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

85. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

86. Найсмачніші ліки - в лісі
87. Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури
88. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

89. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

90. Характеристика й особливості розвитку Київської області

91. Історія географічної науки

92. Азербайджан сьогодні, історії нафтовидобутку

93. Договір купівлі-продажу за законодавством Федеративної республіки Німеччина

94. Історія криміналістики

95. Історія, перспективи Конвенції прав людини

96. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40
Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров

97. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

98. Президентські республіки США і Білорусь

99. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.