Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Проблема перекладу в зарубіжній літературі

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

КУРСОВА РОБОТА ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ В ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ План І. Вступ. ІІ. Основна частина. 2.1. Види перекладу, типи, форми і методи роботи з ним. 2.2. Методика проведення перекладів на уроках зарубіжної літератури. 3.2. Конспекти уроків. 3.2.1.Оспівування краси, природи та кохання у сонетах В. Шекспіра. Урок компаративного аналізу сонетів. 3.2.2.«Нехай потішить вас маленький скромний дар.».Поглиблений аналіз поезії Поля Верлена. ІІІ. Висновки. ІV. Список використаної літератури. Серед актуальних проблем вивчення зарубіжної літератури особливо широко обговорюється питання про використання на уроках оригінального тексту. Звісно, ідеальний варіант вивчення творів зарубіжної літератури — в оригіналі. Але поки що це утопічна ідея, актуальними ж залишаються слова М. Драгоманова: &quo ;Я мушу признати, що знання західноєвропейських мов дуже мало поширене серед українців, навіть серед університетських і що дуже рідко хто з них, навіть із тих, хто вчиться на філологічному факультеті, читають книжки, наприк­лад, французькі або німецькі. Подумайте ж тепер, яка мусить бути просвіта в цій громаді, коли вона ще збунтується і проти російського письменства?!&quo ; . Вершинні твори зарубіжної літератури для більшості читачів стають доступними завдяки художнім перекладам. Художній переклад — це відтворення, передача художнього тексту, який написаний однією мовою засобами іншої мови. Залучаючи учнів до вивчення кращих зразків світового письменства, важливо формувати їхнє уявлення про художній переклад як унікальне явище у світовій культурі, результат творчого діалогу автора і перекладача. Завдання на порівняльний аналіз оригіналу та перекла­ду під час вивчення зарубіжної літератури впроваджується дедалі активніше. Зокрема, надзвичайно цікавим і плідним виявляється зіставлення кількох перекладів одного твору. Така робота сприяє розвитку вміння порівнювати літературні явища, допомагає усвідомлювати специфіку художнього перекладу як наслідку діяльності творчої особистості перекладача, а головне — створювати в своїй уяві образ оригіналу. Завдання на порівняльний аналіз оригіналу та перекла­ду найрізноманітніші. Вони мають бути спрямовані, з одного боку, на те, щоб виявити, який переклад і чому найбільше відповідає ідейно-художнім особливостям оригіналу, наскільки його ідейна, естетична і стилістична концепція як літературного твору відповідає концепції оригіналу, з іншого – з’ясувати значення окремих елементів твору, їхнє ідейно-художнє навантаження (синтаксис, звукопис, лексичне значення окремого слова, строфіка, назва твору, значення останнього речення, абзацу, слова та ін.) Використання перекладів на уроках зарубіжної літератури є актуальним. Учні усвідомлюють не лише сутність художнього перекладу як творчого процесу і його результату, а й глибше розуміють твори, прочитані в оригіналі. Завдяки перекладним творам учні відкривають для себе реалії життя народів зарубіжжя, пізнають їхню істо­рію, духовний світ. Учні виявляють неабиякий інтерес до роботи з оригіналом твору та його перекладами. Уроки такого типу зробили навчання цікавішим, інтенсивнішим і більш ефективним.

Тема курсової роботи : «Використання перекладів на уроках зарубіжної літератури в школі». Метою курсової роботи є дослідження методичної доцільності використання перекладів на уроках зарубіжної літератури. Завдання курсової роботи: простежити види перекладів; сфери використання перекладів на уроках зарубіжної літератури; роль перекладів в процесі вивчення зарубіжної літератури. Об’єктом нашої роботи є формування навичок перекладу у середніх та старших класах в ЗОШ України. Предметом є перекладна література на прикладі В. Шекспіра та П. Верлена. Актуальність полягає в тому, що переклади є одним з важливих елементів сприйняття літератури іноземною мовою. Учні відкривають для себе реалії життя народів зарубіжжя, пізнають їхню істо­рію, духовний світ. Завдяки перекладам вітчизняне письменство освоює нові жанри, теми, сюжети, літературну техніку. Теоретичною основою нашого дослідження стали праці таких відомих науковців : Клименко Ж., яка в своїй праці «Порівняння оригіналу і перекладу в процесі вивчення зарубіжної літератури» показала, що питання перекладу є досить актуальним в сучасній методиці. А також надала ряд порад – настанов для вчителя зарубіжної літератури, які мають допомогти йому зорієнтуватися у формах і методах роботи з перекладним текстом, урізноманітнити її. Коптілов В.В. у праці «Першотвір і переклад. Роздуми і спостереження» розкрив питання про переклад, а також про види, форми і методи роботи з ним. Назвав письменників, які пробували себе в автоперекладі. Висвітлив проблему ролі перекладів в процесі навчання. Ненько І. у праці «Не відкидати роботу з перекладом, а вчитися специфіці її проведення», розкрив питання актуальності перекладу. Він переконаний, що відмова від аналізу перекладного художнього тексту означатиме і відмову від курсу зарубіжна література. Висвітлив питання важливості перекладів на уроках. Радчук В. у праці «Хай слово мовлено інакше » розкрив значення перекладної літератури як важливого чинника формування української нації. Висвітлив питання про роль художнього перекладу у взаємопізнанні народів на різних етапах формування української нації. Ковганюк С. у своїй праці «Практика перекладу» звернув увагу на такі питання, як творча індивідуальність перекладача, особливості перекладу поетичних творів. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. 2.1.Про види перекладу, форми і методи роботи з ним Переклад художній — це відтворення засобами рідної мови особливостей чужоземного літературного тексту в не­розривній діалектичній єдності його змісту і форми. Перше і найголовніше завдання, що постає при цьому, якраз і полягає в майстерному відтворенні перекладачем гармонії цієї єдності. Абсолютизація однієї зі сторін чи нех­тування нею веде до двох цілком протилежних, але однако­во вагомих тенденцій у перекладі. Однак це загальновиз­нане положення про гармонійність поєднання змісту і форми в мистецтві здебільшого порушується: зміст (дух оригіналу) переважає над формою (буквою) в перекладі. Така практика призводить до того, що переклад перетво­рюється в звичайну копію оригіналу, яка втрачає здатність нести читачеві естетичну насолоду.

Не менш шкідливе й надмірне захоплення формою ори­гіналу, копіювання лексики, механічне перенесення в пе­реклад чужих синтаксичних і фразеологічних конструкцій. Гіркий досвід попередників свідчить, що за фор­малістичного підходу до перекладу з нього зникає легкість, природність поетичного виразу і перед читачем постає « розчленований труп оригіналу» (В. Россельс), а не мис­тецький витвір. Слово саме по собі не звучить у художньо­му творі, якщо воно вирвано із контексту і в перекладеному вірші, поемі, п'єсі чи навіть романі не відчувається міцного внутрішнього зв'язку всіх слів, фраз, поетичних рядків, строф, яв, дій, розділів тощо. Форма літературного тексту — не статична посудина, яка наповнюється певним змістом, а спосіб репрезентації змісту. Звідси й постає ос­новний закон перекладу, влучно сформульований відомим українським теоретиком і практиком художнього перекла­ду С. Ковганюком: «Якщо хочеш гармонійно поєднати фор­му і зміст, то бери зміст оригіналу, але надавай йому фор­ми, властивої твоїй рідній мові» . Упродовж століть підхід до перекладацьких принципів істотно змінювався. За епохи Відродження, скажімо, пе­реважали буквальні переклади. Апологетом дослівних версій, зокрема, виявив себе німецький гуманіст і пере­кладач Ніклас фон Віле (XV ст.), який обстоював тезу: «.кожне слово (оригіналу) замінюється таким самим сло­вом (перекладу)». Саме так він перекладав твори Петрарки, Боккаччо, Апулея. У XVIII ст. під впливом панівної в країнах Західної Європи естетики класицизму з її нехтуванням усього, що не вміща­лося в рамки тогочасних канонів, виникають «прикраша­ючі» переклади, в яких відкидалося все, що було не до смаку читачам. Це так званий вільний переклад із його приписа­ми «суперництва» та «змагання» з авторами оригіналів. Пізніше перекладачі прагнуть до відповідності першотвору, до адекватної передачі і змісту, і художніх його особливостей. Плідна перекладацька діяльність видатних письменників переконує, що слід шукати не еквівалент слова, а «перекла­дати» думку, почуття автора оригіналу, душевний настрій ліричного героя, проникаючи у глибину поетики інонаціо­нального твору. Для цього перекладач повинен бездоганно володіти як рідною мовою, так і мовою оригіналу. Переклади не з першотвору, а з інтерпретації іншою мовою чи з дослів­ного підрядкового перекладу не бажані, оскільки це часто призводить до грубих помилок і спотворень. Поряд із традиційними перекладами творів художньої літератури, які виконуються досвідченими інтерпретаторами, в середині XX ст. виник переклад автоматичний (або ма­шинний). Його здійснює електронно-обчислювальна маши­на на основі спеціально складеної для неї програми. ЕОМ, а в наші дні комп'ютери можуть перекладати лише порівняно нескладні тексти зі спрощеною граматикою та стандартизо­ваним словником, зі словами, що не мають переносних зна­чень. Отже, автоматичний переклад художніх творів немож­ливий, він придатний для перекладу науково-технічної літератури. Розрізняють також переклади наукових праць, газетно-інформаційних повідомлень і публіцистики тощо, які харак­теризуються насамперед жанрово-стильовими різновида­ми текстів оригіналів.

В будущем не будет ни рая, ни ада. В будущем будет Бог. Поэтому бояться, унывать, обижаться бессмысленно, можно только любить. Но Бог не только в будущем, он в прошлом и в настоящем. Поэтому внутреннее недовольство прошлым или будущим это агрессия против Бога. Женщина плачет по телефону: Я уже была у Вас на приеме. У меня большие проблемы с сыном. Он очень жестокий, постоянно ссорится со всеми, оскорбляет нас и. хотя я была у Вас на приеме, ничего не изменилось. Недавно он зарубил топором свою собаку, а вчера топором пытался убить жену. Я смотрю поле ее сына. Одна, но очень мощная зацепленность, творчество, деторождение, созидание. Зацепка за деторождение, семью, любимого человека рождают ревность, обидчивость. Послушайте, желание сделать любимого человека целью и смыслом жизни у Вас не снялось. В огромной степени Вы передали это сыну. А если Вы что-то любите больше Бога, потом это же начнете ненавидеть. Но я все делала, как Вы сказали. Не знаю, почему результата нет, но я очень старалась. Давайте опять повторим, предлагаю я, у Вас по роду идет абсолютизация творчества, созидания, деторождения. Да, говорит женщина

1. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

2. Поезії та поеми Лесі Українки

3. Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки

4. Динаміка ліричного почуття у творчості Лесі Українки

5. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

6. Трагедія рідного краю в драмі Лесі Українки "Бояриня"
7. Акт відновлення незалежності України 30 червня 1941 р. і початок боротьби з німецькою окупацією
8. Німецька окупація України

9. Німецька класична філософія

10. Тpагедія pідного кpаю в дpамі Лесі Укpаїнки "Бояpиня"

11. Der Fruhling bluhtet in Mykolajiw - виховний захід з німецької мови

12. Розвиток німецьких антропонімів в історичному та мовно-географічному аспектах

13. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

14. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

15. Видатні постаті французького та німецького менеджменту

16. Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай

Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее

17. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

18. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

19. Бібліотека ASM-86 для перегляду графіки в стандартах BMP та PCX

20. Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету

21. Графічна бібліотека OpenGl

22. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю
23. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)
24. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

25. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

26. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

27. Бібліотека і краєзнавство

28. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

29. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

30. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

31. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

32. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей

33. Створення залізниць в Україні

34. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

35. Звичаї та обряди на Україні

36. Значение ремарки в пьесе А.Н. Островского "Лес"

37. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

38. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні
39. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні
40. Cучасні політичні партії в Україні

41. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

42. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

43. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

44. Шляхи формування правової держави в Україні

45. Правове регулювання зайнятості на україні

46. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

47. Екологія в Україні

48. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей

49. Ринок овочів і баштанних в Україні

50. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

51. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

52. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

53. Виробництво мінеральних добрив в Україні

54. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
55. Економіка зарубіжних країн укр
56. Розвиток менеджменту реклами в Україні

57. Вишнёвый лес: А.Н.островский и А.П.Чехов

58. Аграрне право - юридичні аспекти в Україні

59. Методики оцінки фінансового стану банків України

60. Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

61. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

62. Організація ресурсної бази банків в Україні

63. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

64. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная

65. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

66. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

67. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

68. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

69. Сучасні види страхування в Україні

70. Історія діяльності товарних бірж в Україні
71. Банки, що надають послугу SMS-банкінгу в Україні
72. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

73. Реформування агропромислового комплексу в Україні

74. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

75. Державний фінансовий контроль в Україні

76. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

77. Фінансова звітність в Україні

78. Адвокатура в Україні

79. Адміністративна відповідальність в Україні

80. Адміністративне право України

Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

82. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

83. Громадянське суспільство в Україні

84. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

85. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

86. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні
87. Державне регулювання фондового ринку в Україні
88. Забезпечення боротьби із недобросовісною конкуренцією в Україні (правовий аспект)

89. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

90. Захист прав споживачів в Україні

91. Земельний обіг в Україні

92. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

93. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні

94. Ліцензування в Україні

95. Місцеві суди в Україні

96. Нотаріальний процес в Україні

Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные

97. Основи адміністративного права України

98. Особливості проведення бюджетної реформи в Україні

99. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

100. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.