Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти та науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра економічної теорії Реферат з «Історії економічних учень» на тему «Неокласичний напрям в економічній нобеології. Теорія суспільного вибору Дж. Б’юкенена» Рівне – 2008 Зміст Вступ 1. Неокласичний напрям в економічній нобеології 2. Теорія суспільного вибору. Дж. Б’юкенена 2.1 Ідейно-теоретичні витоки теорії суспільного вибору 2.2 Проблеми суспільного вибору за представницької демократії 2.3 Економіка бюрократії як важливий напрямок теорії суспільного вибору Висновки Список використаної літератури Вступ В умовах прилучення України до надбання сучасного цивілізованого процесу, розбудови соціально-орієнтованої ринкової моделі вітчизняної економіки, орієнтації на духовно-інформаційний вектор глобальної еволюції людства суттєво зростає роль фундаментальної економічної освіти. Історія економічних учень – безцінне джерело знань та досвіду, нагромаджених людством на шляху соціального прогресу. Історія економічних учень вивчає історичні процеси виникнення, розвитку та зміни системи економічних поглядів. Зокрема в даному рефераті викладений розвиток неокласичного напряму в економічній нобеології, а також теорія суспільного вибору Дж. Б’юкенена. Неокласичний напрям – це один з провідних напрямів економічної теорії ХХ ст. та сучасності. Сформувався 90-х рр. ХІХ ст. на основі синтезу класичної ринкової ліберальної доктрини, маржиналізму та мікроекономічної теорії. З 30-х рр. ХХ ст. доповнився теорією економічного неолібералізму, неокласичними макроекономічними дослідженнями, ідеями виваженого державного регулювання ринків. Теорія суспільного вибору сформувалася у 60-ті рр., її засновником був американський економіст, лауреат Нобелівської премії Джеймс Б’юкенен (народився 1919 р.). Оновні праці – «Фірма злагоди», «Теорія суспільного вибору», «Свобода, ринок і держава». В основі суспільного вибору покладено припущення , що принцип раціональної поведінки людини можна застосувати для дослідження будь-якої сфери діяльності, пов’язаної з необхідністю вибору, у тім числі для дослідження політичних процесів. Отже, розглянемо більш детально неокласичний напрям в економічній нобеології і теорію суспільного вибору Дж. Б’юкенена. 1. Неокласичний напрям в економічній нобеології Сучасні економічні процеси початку ХІХ ст. – монополізація економіки, транс націоналізація економічних зв’язків, посилення економічних функцій держави, революційні події у світі тощо – кардинально позначились на розвитку економічної теорії. Вона спричинила нагальну потребу в теорії, яка не лише пояснила б природу об’єктивних залежностей, що склались в економіці, а й стала б теоретичною базою економічної і соціальної політики держави, орієнтованої на стабільний поступальний розвиток суспільства. Нові історичні обставини та зрушення 20-30-хх років, в першу чергу «Велика депресія», поставили під сумнів основні постулати неокласицизму та його вихідний принцип – принцип лібералізму. Остаточного удару завдали кейнсіанці, які запропонували нову концепцію економічного розвитку.

Послаблення позицій неокласицизму як основи економічної політики зовсім не означало відмови від неокласичної методології аналізу економічних явищ. У русі перегляду неокласичної теорії ринку з’являються концепції, орієнтовані на дослідження вільного ціноутворення за умов монополізації економіки. До них належать теорія недосконалої конкуренції Дж. Робінзон, монополістичної конкуренції Е. Чемберлена та ефективної конкуренції Й. Шумпетера, автори яких доводять, що механізми саморегулювання залишаються ефективними, що монополізація економіки не знищує конкуренції, а лише видозмінює її. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання. Теорії економічного зростання, які завжди були в центрі уваги неокласичної школи, під впливом нових реалій набули нового трактування. Якщо раніше вони спиралися на абсолютизацію регулюючої ролі ринку, то тепер почали враховувати й кейнсіанські підходи. Ці теорії називають консервативними, оскільки їхні автори як і раніше, дотримувались неокласичних принципів. Неокласичні доктрини економічного зростання формувалися на базі двох джерел – теорії факторів виробництва Сея, Кларка та концепції виробничої функції Ч. Кобба та П. Дугласа, Р. Солоу, Е. Денісона, Дж. Міда та Свена, яка була новою версією теорії виробництва. Прихильники консервативно-неокласичного напряму досліджували, яким має бути співвідношення факторів за умови обмеженості ресурсів. Вони доводили, що це співвідношення досягається автоматично, є само регульованим. Еволюція цих теорій пов’язана з тим, що дослідники, намагаючись урахувати зрушення, які відбувалися в розвитку продуктивних сил, запроваджують до своїх моделей усе нові й нові параметри, наприклад фактор науково-технічного прогресу, інформацію. Неокласичне відродження – течія в економічній теорії, що виникає в 70-х роках ХХ ст. на базі ідеї про необхідність мінімізації державного втручання в економіку. Під час затяжної економічної кризи 60-70-х років західні економісти (Дж. Мут, Р. Лукас) доходять висновку, що регулювання економіки натрапляє на спротив з боку її суб’єктів, їхню економічну поведінку не можна спрямувати в потрібному напрямі з допомогою будь-яких важелів впливу; економічні рішення, які вони приймають, не є об’єктивно зумовленими. Економічні суб’єкти наперед прогнозують наслідки економічної політики держави і намагаються вжити заходів щодо нейтралізації їх впливу на власний добробут, завдяки чому економічна політика урядів стає неефективною. На основі цих теоретичних висновків сформувались дві течії в новій в новій неокласичній теорії: «раціональних очікувань» та «економіки пропонування». Теорія раціональних очікувань. Представники цієї течії (Р. Лукас, Т. Сарджент, Н. Уоллес) намагаються створити модель, яка формалізує суб’єктивну поведінку виробників та споживачів, прогнозуючи їхню реакцію на зміни політики та ринкової економічної ситуації. Заперечуючи необхідність державного втручання в економіку, вони спираються на тезу про типовість економічної поведінки, яка врівноважує ситуацію і нівелює будь-які політичні рішення.

Прихильники теорії виділяють два підходи до оцінки очікувань: «адаптовані очікування» і «раціональні очікування». «Адаптивні очікування» спираються на колишній досвід – знання наслідків певних економічних дій, урахування колишніх помилок, - й визначають пристосувальні реакції фірм та споживачів до економічної ситуації, стратегію їх поведінки. «Раціональні очікування» базуються на наукових прогнозах, що враховують функціонування реальної економічної моделі: динаміку цін, витрат, рівень ставки процента, наслідки конкретної економічної політики, вплив урядових рішень на макроекономічні показники тощо. Автором ідеї «раціональних очікувань» є Дж. Мут, який 1956 р. сформував цей постулат і відобразив його у побудованій ним моделі. Лише через десять років до цієї ідеї повернувся і використав її американський економіст, лауреат Нобелівської премії Роберт Лукас. Він став фундатором «нової класичної школи економікс», яка в 70-х рр. поставила під сумнів справедливість багатьох положень як кейнсіанської, так і монетаристської доктрин, заперечувала будь-які форми державного втручання в економіку і базувалася на суб’єктивіському підході до аналізу економічних явищ. Американські економісти Т. Сарджент та Н Уоллес у спільному дослідженні 1975 р. на основі ідеї «раціональних очікувань» довели неефективність активної фіскальної та грошової кейнсіанської політики. Гіпотеза про раціональні очікування стала новим імпульсом до використання методу функціонального аналізу. Лукас побудував функцію пропонування праці, що включала поточний та очікуваний рівень цін. Заперечуючи політику державного регулювання, новітні класики пропонують формувати економічну політику держави так, щоб вона забезпечувала стабільність рішень та законів, щоб нові правила набували чинності через достатній проміжок часу, аби суб’єкти могли адаптувати і прогнозувати свої дії. Теорія економіки пропонування. На відміну від кейнсіанців, які вважали, що сукупний попит породжує відповідне пропонування, прихильники теорії (А. Лаффер, Р. Мандел, М. Фелдстайн) висунули тезу про залежність сукупного попиту від сукупного пропонування, яка стала базою для визначення напрямів стабілізації економіки. Представники «економіки пропонування» доводять, що саме пропонування є провідною категорією економічних відносин. Будь-яке суспільство виходить із можливостей пропонування, що визначається ресурсними можливостями. Тому немає необхідності в державному втручанні, оскільки воно буде нівельоване очікуваннями та відповідною поведінкою суб’єктів, як в кінцевому рахунку завжди визначатиметься їхніми можливостями. Основний шляхи до зростання виробництва вони вбачали в стимулюванні праці, заощаджень та інвестицій. Оскільки основним джерелом інвестицій є заощадження, автори теорії виступали проти високих податків, в яких вбачали причину перерозподілу ресурсів з приватного до державного сектора, що призводить до зниження продуктивності праці, зростання витрат виробництва та цін. Розумна податкова політика, орієнтована на зниження ставки податку, є основою збільшення пропонування, зростання національного доходу, що в свою чергу збільшить податкові надходження до бюджету.

Тургенв переклада «Оповдання» на росйську мову й вони стають не тльки грмким обвинуваченням старого суспльного ладу, але й основою могутнього напрямку серед укрансько й московсько нтелгенц, т. зв. «народництва». Та оскльки росйське «народництво» мало суто соцяльний характер, то його укранська вдмна мала ще й яскраву нацональну закраску. В однаково тяжкому положенню, як суспльно-економчне становище укранського селянства, була його мова та сторична традиця, й рятуючи перше треба було йти назустрч другому. Украна демократична, як спвав Шевченко «без холопа й без пана», Украна запоржського козацтва, стала тепер деалом укранських народникв, що так ще недавно захоплювалися Украною великих князв та гетьманв. Мсце старих лтописв  дворянських документв зайняла тепер народня поезя, козацьк думи, як еманаця старого укранського демократизму. Зразу осередком народницького руху ста Петербург. Тут живе Шевченко, тут працю Костомарв  Кулш, що на кошти укранських багатв Тарновського й Галагана заклада друкарню й налаштову видавничу справу. «Записки о Южной Рус» та перша й одинока в свом род сторична повсть «Чорна Рада» - Кулша, твори письменникв укранського вдродження (Котляревського й Квтки) та сучасних (Шевченка, Марка-Вовчка), перш укранськ проповди о

1. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

2. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

3. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

4. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

5. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

6. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
7. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка
8. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

9. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

10. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

11. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

12. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

13. Утворення давньоруської держави: проблеми походження, суспільного устрою і розпаду

14. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

15. Україна та міжнародні економічні організації

16. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Вибори та їх роль у політичному житті України

18. Колективізм і індивідуалізм, як системи суспільного устрою

19. Спільне й відмінне в консервативних, ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою

20. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

21. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

22. Роль ринку в регулюванні суспільного виробництва
23. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства
24. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

25. Політична економія - теорія та практика

26. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

27. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

28. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

29. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

30. Філософська культура особи та її суспільна значущість

31. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

32. Міжнародна економічна система та її головні елементи

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

33. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

34. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

35. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

36. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

37. Економічное районуванне, його суть та значення

38. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій
39. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
40. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

41. Валютні ризики: економічна природа та управління

42. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

43. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

44. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

45. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

46. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

47. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

48. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Громадянське суспільство та держава

50. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

51. Питання фіктивних та удаваних правочинів у теорії та практиці

52. Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

53. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

54. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні
55. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій
56. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

57. База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

58. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

59. Анархізм в Росії: теорія та практика

60. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

61. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

62. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

63. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

64. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры

65. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

66. Суспільно-політичне та культурне життя України

67. Царські маніфести 1905 року та система виборів до Державної Думи

68. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

69. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

70. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії
71. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП
72. Економічна та торгово-політична роль митного збору

73. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

74. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

75. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

76. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

77. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

78. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

79. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

80. Економічна сутність та форми оплати праці

Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры

81. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

82. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

83. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

84. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

85. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

86. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку
87. Теорія та практика колективного виховання А,С,Макаренка
88. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

89. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

90. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

91. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

92. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

93. Основи теорії Леві-Брюля та Леві-Строса

94. Демографічна криза. Теорії індустріального суспільства

95. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

96. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты

97. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

98. Суспільні відносини та конфлікти

99. Теорії масового суспільства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.