Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Комплексна терапія мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ “УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ” НАЗАРЕНКО ЗОРЯНА ЮРІЇВНА УДК: -08 КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНИХ ПОРУШЕНЬ У ЯСНАХ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 14.01.22 - стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Полтава-2008 Дисертацією є рукопис . Робота виконана у Вищому державному навчальному закладі України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України, м. Полтава. Науковий керівник: - доктор медичних наук, професор Ковальов Євген Вікторович, Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України, м. Полтава, завідувач кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології. Офіційні опоненти: - доктор медичних наук, професор Борисенко Анатолій Васильович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, завідувач кафедри терапевтичної стоматології; - доктор медичних наук, професор Силенко Юрій Іванович, Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України, м. Полтава, професор кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології. Захист відбудеться “30” вересня 2008р. о 13 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України &quo ;Українська медична стоматологічна академія&quo ; за адресою: (36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23). З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія” за адресою: (36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23). Автореферат розісланий “28”серпня 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 доктор медичних наук, професор Т.О. Дев’яткіна ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. За даними ВООЗ, захворювання пародонта широко розповсюджені серед населення земної кулі. На теперішній час поширеність захворювань пародонта складає біля 98% (Л.М. Цепов и соавт., 2000; M. Herber , 2002; M. S raska, 2002; L. . Borrell, P. . Papapa ou, 2005). Поширеність пародонтиту серед населення України становить 80%, а в 100% осіб віком понад 40 років виявляють патологічні зміни в тканинах пародонта (К.М. Косенко, 1994; М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, 2000; І.С.Мащенко, 2003). Висока поширеність захворювань пародонта (Г.Н. Вишняк, 1999; П.А. Леус и соавт., 2001; M. Be igeri e . al., 2000; M. Herber , 2002), їх тісний взаємозв’язок із соматичною патологією (И.А. Горбачева и соавт., 2001; M. S raka, 2001; P. Halms rup e . al., 2003; G. A. da Cruze e . al., 2008) відсутність ефективних методів діагностики, профілактики та лікування загострюють актуальність цієї проблеми (И.С. Мащенко и соавт., 2002; B.H. Mullaly e . al., 2000; M. Herber , 2002). Одним із головних етіологічних факторів, який призводить до патології тканин пародонта, є порушення реґіонарної гемодинаміки та мікроциркуляції (А.И

. Евдокимов, 1967; Е.В. Ковалев, 1978; P. . Papapa ou, 1996; С.П. Ярова та співавт., 2004). Особливого значення порушення мікроциркуляції набувають у разі розвитку пародонтиту на тлі цукрового діабету. Перебіг запального процесу в пародонті ускладнюється виникненням специфічного для цукрового діабету ураження мікросудин – мікроангіопатії (А.И. Евдокимов, 1967; М.И. Балаболкин и соавт., 2000; И.В. Безрукова и соавт., 2002; А.И. Воложин, 2002; А.С. Ефимов, 2003). Слід зазначити, що кількість досліджень, спрямованих на вивчення мікроциркуляторних порушень у яснах на тлі цукрового діабету та на розробку ефективних способів комплексної терапії цієї патології, досить обмежена. Тому цілком обґрунтованим є пошук нових методик лікування хронічного генералізованого пародонтиту на тлі цукрового діабету, спрямованих на нормалізацію мікроциркуляторних порушень у яснах. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної теми Вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія” “Механізм пошкодження зубощелепної системи, резистентність організму і обґрунтування засобів профілактики, терапії і реабілітації основних стоматологічних захворювань (ДР № 0197U018550). Автор був безпосереднім виконавцем зазначеної науково-дослідної роботи. Мета й завдання дослідження. Мета роботи - підвищення ефективності комплексної терапії мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету та їх корекція з використанням лікувальної композиції “Діоцинкохім” і пасти на її основі. Для досягнення мети визначено такі завдання: 1. Установити мікроскопічні та субмікроскопічні зміни мікросудин ясен при хронічному генералізованому пародонтиті на тлі цукрового діабету. 2.Дослідити динаміку структурної перебудови судин мікроциркуляторного русла ясен хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету в процесі лікування. 3. Обґрунтувати метод комплексної терапії мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету з використанням композиції “Діоцинкохім” та пасти на її основі. 4. Розробити і впровадити в практику терапевтичної стоматології новий спосіб патогенетичного лікування мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету; оцінити його ефективність у найближчі та віддалені терміни. Об’єкт дослідження - мікроциркуляція в яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету. Предмет дослідження - ефективність комплексної терапії мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету з використанням композиції “Діоцинкохім” і пасти на її основі. Методи дослідження - клінічне та морфологічне обстеження хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету для оцінки ефективності запропонованого способу комплексної терапії; статистичні методи аналізу для оцінки вірогідності отриманих результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше на світловому та електронно-мікроскопічному рівнях вивчені структурні зміни судин мікроциркуляторного русла ясен (артеріол, капілярів, венул) хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету 2 типу. Уперше досліджена динаміка структурної перебудови судин мікроциркуляторного русла в яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету 2 типу в процесі лікування. Уперше для лікування хронічного генералізованого пародонтиту на тлі цукрового діабету 2 типу використана композиція “Діоцинкохім” та паста на її основі. Уперше нами встановлений виражений терапевтичний ефект указаних препаратів щодо мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету та запропонований спосіб комплексної терапії цієї патології. Практичне значення одержаних результатів. У роботі доведений значний і тривалий терапевтичний ефект використання композиції “Діоцинкохім” і пасти на її основі в комплексній терапії хронічного генералізованого пародонтиту на тлі цукрового діабету в порівнянні з традиційною терапією цієї патології. Розроблений та впроваджений у стоматологічну практику новий спосіб патогенетичного лікування хронічного генералізованого пародонтиту на тлі цукрового діабету. Спосіб лікування пародонтиту на тлі цукрового діабету впроваджений у клінічну практику поліклінічного відділення Полтавської міської клінічної лікарні № 4, Дубровицької районної стоматологічної поліклініки Рівненської області, Харківської стоматологічної поліклініки № 6. Результати досліджень використовуються в навчальному процесі кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології Вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава та кафедри стоматології Харківського національного медичного університету; у навчальному процесі та практичній діяльності кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ. Особистий внесок здобувача. Автором особисто проаналізована наукова література з досліджуваної теми, проведений глибокий інформаційний пошук, сформульовані мета і завдання дослідження, запропонований спосіб комплексної терапії мікроциркуляторних порушень у яснах при пародонтиті на тлі цукрового діабету. Особисто автором проведене лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету, здійснено клінічні дослідження, систематизацію та статистичну обробку результатів, упроваджено спосіб лікування пародонтиту в практичну діяльність та навчальний процес. Автором самостійно написані всі розділи дисертації. Разом із науковим керівником проаналізовані й узагальнені результати морфологічних та клінічних досліджень, сформульовано наукові висновки і практичні рекомендації. Морфологічні дослідження виконані автором спільно з науковим керівником та завідувачем лабораторії електронної мікроскопії, старшим науковим співробітником Ковалем В.М. на базі кафедри гістології та ембріології Вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія”, м.

При свежих формах сифилиса эти антибиотики в тех же дозах при]меняют: на протяжении 20 дней при первичном, 25 дней при вторичном свежем и 40 дней при вторичном рецидивном и скры]том раннем. Сумамед (азитромицин) назначают внутрь по 0,5 г 1 раз вдень 10 дней. При непереносимости пенициллина и антиби]отиков широкого спектра действия Американским центром контро]ля ЗППП для лечения сифилиса рекомендуется роцефин (цефтри-аксон) по 1,0 г внутримышечно через день, в течение 5 или 10 дней в соответствии с первичным серопозитивным или вторичным све]жим сифилисом. Неспецифическое лечение. Несмотря на успешное применение влечении сифилиса препара]тов пенициллина, висмута и йода, у части больных все еще регист]рируются серорезистентность и серорецидивы. Для объяснения ме]ханизмов их развития изучалось состояние белкового и аминокис]лотного, углеводного обмена, клеточного и гуморального иммуни]тета. Выявленные нарушения послужили основанием для включе]ния в комплексную терапию больных сифилисом дополнительно к специфическим противосифилитическим средствам патогенетичес]ких препаратов и методов

1. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція

2. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

3. Терапия (Комплексная терапия хронической недостаточности кровообращения)

4. Диференційовані підходи до корекції метаболічних порушень у хворих на гнійний середній отит

5. Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю

6. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії
7. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт
8. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

9. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

10. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування амізону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту

11. Хронічний гастрит з ерозіями: особливості перебігу та лікування

12. Хронічний обструктивний бронхіт

13. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

14. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

15. Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих з мітральними вадами серця ревматичної етіології

16. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

17. Особливості клініки, перебігу і лікування стабільної стенокардії у хворих з супутнім хронічним гломерулонефритом

18. Психотерапія у комплексному лікуванні розладів адаптації у хворих з гострим інфарктом міокарду

19. Опыт комплексного применения антигомотоксической терапии и физических методов в клинике первичной открытоугольной глаукомы

20. Аліментарна реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в санаторно-курортних закладах

21. Антиоксидантна терапія у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою

22. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії
23. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні
24. Діагностика і комплексна інтенсивна терапія синдрому ентеральної недостатності при травматичній хворобі

25. Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і IV стадій

26. Діастолічна функція серця у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії

27. Застосування локальної гіпертермії в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози

28. Зміни нейрогуморальної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із середньотяжким і тяжким перебігом

29. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

30. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

31. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

32. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

34. Комплексне лікування гострої тонкокишкової непрохідності з використанням ентеральної терапії

35. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

36. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

37. Нейро-ендокринні порушення та можливості їх корекції у хворих з вегетативною дисфункцією

38. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин
39. Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини
40. Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну

41. Особливості клінічного перебігу, діагностики, терапії і контролю ерадикації урогенітального мікоплазмозу у жінок

42. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

43. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

44. Предиктори порушень ритму серця у юнаків допризивного віку з пролапсом мітрального клапана

45. Спеціалізована допомога та диспансерне спостереження хворих на рак сечового міхура

46. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

47. Проблеми, порушені у книзі М. Бурно "Складний характер та пияцтво"

48. Введение в специальность («комплексная реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений»)

Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

49. Комплексная характеристика Бразилии

50. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

51. Комплексный анализ современных ландшафтов и их эволюции на территории Катангского плато

52. Эволюция английского парламентаризма в 19-м - начале 20-го века

53. М. М. Сперанский – светило российской бюрократии

54. Политические воззрения Сперанского М.М.
55. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова
56. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

57. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

58. Теория книговедения в работах М.Щелкунова

59. Нестеров М.В.- русский художник

60. Сравнительный анализ портретов Ф.И Шаляпина. Работы Б.М Кустодиева и К.А Коровина

61. М.В. Ломоносов

62. Художник М.В. Нестеров

63. Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров"

64. Пятигорск, Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (историческая справка)

Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее

65. Разбор рассказа В. М. Шукшина "Мастер"

66. Человек и мир человека в творчестве Ф.М.Достоевского

67. Рассказ М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени"

68. Своеобразие поэзии М. Волошина

69. М.М.Пришвин (биография)

70. Виктор Суворов: критические замечания по книгам "Ледокол" и "День "М"
71. Рецезия на повесть Ф. М. Достоевского "Белые ночи"
72. Россия в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина

73. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

74. Художественное воплощение категорий свободы-несвободы в романах М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и Ч. Айтматова "Плаха"

75. Идейное и художественное своеобразие романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

76. Философские проблемы в лирике М.Ю. Лермонтова

77. "Книжный вестник" Ю.М. Богушевича

78. А.М. Горький в воспоминаниях Берберовой

79. Библейские мотивы в творчестве М.Ю. Лермонтова

80. Диалектика души у художника А.М. Шилова и писателя Л.Н. Толстого

Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы

81. Добро и зло в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

82. Дьявол и его свита в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

83. Жизнь и творчество Э.М. Ремарка

84. Индивидуалистический бунт Родиона Раскольникова и Ивана Карамазова (по произведениям Ф.М. Достоевского)

85. Критика российской действительности в пьесе А.М. Горького "На дне"

86. М.А. Булгаков и его роман "Мастер и Маргарита"
87. По мотивам романа Ф.М. Достоевского "Бесы"
88. Развитие морской темы в повести К.М. Станюковича "Вокруг света на "Коршуне"" и романе Ф. Купера "Красный Корсар"

89. Самооправдание или самообман Раскольникова, Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание"

90. Философско-антропологические интенции творчества М.В. Гоголя

91. Христианские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

92. Творчество А.А. Дельвинга, Н.М. Языкова и П.А. Вяземского

93. Образ пейзажа в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы"

94. Образ Печёрина в романе М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"

95. Книготорговые каталоги М.О.Вольфа

96. Фантастические образы в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Идейное и художественное своеобразие романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

98. Лекции по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

99. Без имени - нет человека. (По пьесе М.Горького "На дне")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.