Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Права, вільності і зобов’язання громадян України

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Контрольна робота з дисципліни «Конституційне Право України» тема № 1 «Права, вільності і зобов’язання людини і громадянина» Зміст Вступ 1. Основи конституційного статусу людини і громадянина на Україні 2. Громадські права і свободи людини і громадянина в Україні 3. Політичні права і свободи громадян України Висновки Література Вступ Розуміння людини як громадянина є надзвичайно важливим у характеристиці її соціальної сутності, її правового становища як особи, яка має правову належність до тієї чи іншої держави, підпадає під дію її законодавства та узгоджує з ним свою поведінку. Громадянство є тією необхідною підставою, яка надає особі, що має статус громадянина, можливість повною мірою долучитися до політичного, економічного, правового та культурного життя суспільства й держави. Обсяг тих прав і свобод, якими особа може користуватися в окремій державі, а також обсяг обов’язків, що покладені на неї цією країною, знаходяться у прямій залежності від наявності чи відсутності у особи статусу громадянина даної країни. Громадянські й політичні, економічні, соціальні та культурні права і свободи у повному обсязі надаються саме громадянам суверенної держави. Отже, громадянство є одним із визначальних факторів у характеристиці правового становища особи. 1.Основи конституційного статусу людини і громадянина на Україні Громадянином України, як і іншої держави, є не будь-яка людина, а котра проживає на її території, підкоряється державній владі, користується правами і виконує обов’язки – перебуває в особливих правових зв’язках з Україною. На відміну від населення, сукупності осіб, що проживають на території України і становлять демографічну категорію, громадяни утворюють її народ, який є правовою категорією. саме український народ відповідно до Конституції України (ст. 5) є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні. Відповідно до загально визначених норм міжнародного права, право на громадянство є невід’ємним правом кожної людини. це визначено у Загальній Декларації прав людини від 10 грудня 1948 р. (ст. 15), у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. (ст. 24). Зазначене положення міжнародних документів втілено в Конституції України та у Законі України «Про громадянство України». Згідно із Законом про громадянство саме громадянство України визначає правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їхніх взаємних правах та обов’язках. Отже, громадянство – це стійкий правовий взаємозв’язок між особою і державою, де обидва суб’єкти мають взаємні права та обов’язки. Під конституційними правами і свободами людини і громадянина прийнято розуміти гарантовану Конституцією та державою міру можливої поведінки або діяльності особи (колективу осіб) з метою задоволення своїх потреб та інтересів у політичній, економічній, соціальній, культурній (духовній) та інших сферах суспільного життя. Взаємні права та обов’язки особи та української держави передбачають, що громадяни України користуються всією повнотою прав і свобод та несуть усі обов’язки перед суспільством і державою.

Це означає, що громадяни мають неухильно виконувати нормативні установлення держави, не порушувати прав і законних інтересів інших суб’єктів права, не завдавати шкоди навколишньому природному середовищу, захищати суверенітет і територіальний цілісність України. Держава ж охороняє права і свободи громадян, створює належні умови для реалізації ними своїх прав і свобод. Держава забезпечує рівність прав громадян в усіх сферах життєдіяльності нашої країни та захист прав і інтересів їхніх як всередині країни, так і поза її межами. Держава відповідальна перед громадянами. Згідно з Конституцією України утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ст. 3). Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. Правове становище громадянина суттєво відрізняється від правового статусу інших осіб, що проживають на території держави (іноземців, осіб без громадянства тощо). Причому статус громадянина зберігає свої особливості і в тому випадку, коли громадянин України постійно або тимчасово проживає на території іншої держави. Громадянство як правове становище має певні характеристики: по-перше, індивідуальне, документальне, юридичне оформлення громадянства кожної людини (паспорт, свідоцтво про належність до громадян України або інший, визначений законодавством документ, який містить вказівку про громадянство людини); по-друге, стійкий характер відносин громадянства; по-третє, двосторонній зв’язок між людиною і державою, що проявляється у певному комплексі взаємних прав, обов’язків та відповідальності, який базується на визнанні та повазі до гідності, основних прав і свобод людини; по-четверте, поширення на громадянина суверенної влади держави як всередині країни, так і поза її межами. Громадянство України як специфічний правовий зв’язок особи й української держави засновано на певних принципах, що визначені в Конституції України та Законі України «Про громадянство України». У законодавстві України відображені й закріплені такі основні принципи, на яких базується громадянство України (ст. 2 Закону): принцип єдиного громадянства; принцип запобігання виникненню випадків без громадянства; принцип неможливості позбавлення громадянства України; принцип визнання права громадянина України на зміну громадянства; принцип неможливості автоматичного набуття громадянства України іноземцем чи особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України або набуття громадянства його дружиною (чоловіком) та автоматичного припинення шлюбу або припинення шлюбу другим із подружжя; рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ними громадянства України; збереження громадянства незалежно від місця проживання громадянина України. Одним із перших питань, що виникають в основі громадянства України, як і будь-якої держави, є питання про визначення категорії осіб, які є громадянами України. Відповідно до ст. 2 Закону «Про громадянство України» громадянами України є: усі громадяни колишнього СРСР. які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.)

постійно проживали на території України; особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України «Про громадянство України» (13 листопада 1991 р.) проживали в Україні і не були громадянами інших держав; особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 р. і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 р. органами внутрішніх справ України внесено напис «громадянин України», а також діти таких осіб, які прибули разом із батьками в Україну, якщо на момент прибуття в Україну вони не досягли повноліття; особи, які набули громадянство України відповідно до Законів України та міжнародних договорів України. Згідно з п. 4 ст. 3 Закону «Про громадянство України» громадянами України визнаються особи, які набули громадянство України відповідно до нього. Набуття громадянства України може здійснюватися на підставах, що визначені у ст. 6 Закону, а саме: за народженням; за територіальним походженням; внаслідок прийняття громадянства України; внаслідок поновлення громадянства України; внаслідок усиновлення; внаслідок встановлення над дитиною опіки або піклування; внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки або піклування; внаслідок перебування у громадянстві України одного чи обох батьків дитини; внаслідок встановлення батьківства; за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами. Встановлені підстави відповідають інтересам нашої держави та загальновизнаним принципам міжнародного права. Набувши громадянство України, особа, як правило, перебуває в ньому все життя. але об’єктивно можливо й припинення громадянства України. Підстави припинення громадянства України є: вихід з громадянства України; втрата громадянства України; припинення громадянства України за підставами, передбаченими міжнародними договорами. Втрата громадянства України відбувається, насамперед, якщо громадянин України після досягнення ним повноліття добровільно набув громадянства іншої держави. Крім того, громадянство України втрачається, якщо: іноземець набув громадянства України і не подав у порядку, передбаченому законом, документ про припинення іноземного громадянства або декларацію про відмову від нього; іноземець набув громадянства України і скористався правами або виконав обов’язки, які надає чи покладає на нього іноземне громадянство; особа набула громадянство України на підставі ст. 9 цього Закону внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів; громадянин України без згоди державних органів України добровільно вступив на військову службу, на роботу в службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади чи органи місцевого самоврядування іншої держави. Вирішення питань громадянства здійснюється системою органів: Президентом України, Комісією при Президентові України; спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань громадянства; Міністерством закордонних справ України, дипломатичними та консульськими установами України.

Того ж року Польща відмовилася від свого зобов'язання перед Лігою Націй забезпечувати права національних меншостей. Ця політика уряду свідчила про його перехід на вкрай праві позиції. Починаючи з 1935 р. за новою конституцією вся влада зосереджувалася в руках маршала Пілсудського, повноваження сейму обмежувалися, а інтереси держави оголошувалися справою першорядної ваги. Вибори реорганізовувалися так, щоб надати урядові прерогативи схвалення чи відхилення кандидатів. Після смерті Пілсудського того ж року в управлінні державою дедалі більшу роль стали відігравати воєнні кліки. Спроби компромісу. І в польському, і в українському таборі були помірковані діячі, яким обридли безперервні польсько-українські сутички. З українського боку за компроміс стала виступати найбільша українська політична партія — Українське народно-демократичне об'єднання (УНДО). її лідерів непокоїли наслідки насильницьких актів ОУН і спровоковані ними репресії щодо українців. На них також тиснув український кооперативний рух (який для ефективної діяльності потребував політичної стабільності), змушуючи шукати шляхів до зближення

1. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

2. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

3. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

4. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

5. Історія держави та права України

6. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України
7. Державний бюджет України і бюджетне право
8. Аграрне право України

9. Аграрне право України

10. Адміністративне право України

11. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

12. Житлове право України

13. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

14. Історія земельного права України

15. Кримінальне процесуальне право України

16. Основи адміністративного права України

Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

17. Основи цивільного права України

18. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

19. Поняття, функції та система трудового права України

20. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

21. Предмет та методологія інформаційного права України

22. Система цивільного права України
23. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України
24. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

25. Держава і право України в період перебудови соціалізму

26. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

27. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

28. Атомна енергетика України і РПС

29. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

30. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

31. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

32. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши

33. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

34. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

35. Історія України

36. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

37. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

38. Період гетьманщини України
39. Центральна Рада і пролетаріат України
40. Культура України в 30-х рока

41. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

42. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

43. Податкова політика України

44. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

45. Загальна характеристика конституції України

46. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

47. Поняття, форма та функції Конституції України

48. Суверенітет України

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

50. Проект кримінального кодекса України

51. Бюджетна ситема України

52. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

53. Управління фінансами України

54. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України
55. Організаційна система управління природокористуванням України
56. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

57. Інтеграція України у світове господарство

58. Використання трудових ресурсів Західної України

59. Міжнародний ринок туристичних послуг України

60. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

61. Особливості перехідної економіки України

62. Роль і значення АПК для господарства України

63. Авіаційний транспорт України

64. Чорна металургія України

Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

65. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

66. Банківська система України

67. Механізм кредитування банками України

68. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

69. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

70. Закон україни про міліцію
71. Створення пiдприємств в Українi за Законом України
72. Грошова система України

73. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

74. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

75. Хімічна промисловість України

76. Чорна i кольорова металургія України

77. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

78. Законодавство України про військову службу

79. Діяльність уряду України в галузі екології

80. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Легка промисловість України укр

82. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

83. Ґрунти України

84. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

85. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

86. Етикет України та Росії
87. Методики оцінки фінансового стану банків України
88. Національний банк України

89. Національний Банк України

90. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

91. Ринок цінних паперів України

92. Страховий ринок України

93. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

94. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

95. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

96. Функції Національного банку України

Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом

97. Банківська система України

98. Банківська система України та проблеми її реформування

99. Державний ощадний банк України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.