Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Кваліфікаційна робота на здобуття академічного ступеню бакалавра студента 431 групи Кутового Б.Б. Миколаївська філія Національного університету “Києво – Могилянська Академія” Департамент політології Кафедра політології Миколаїв – 2000 Вступна частина Як відомо, розбудова української держави, ставить на порядок денний надзвичайно важливе і невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина і патріота рідної землі. Лише люди, безмежно віддані українській національній ідеї, здатні відстояти незалежність, соборність України, вивести її з тимчасових соціально – економічних труднощів на шлях прогресу і процвітання. З огляду на це побудова нового демократичного, гуманного суспільства, яке орієнтується на високі національні і загальнолюдські цінності, набуває, насамперед, виховного характеру. Особливо це стосується підростаючого покоління, якому в недалекому майбутньому відстоювати та примножувати здобутки нашої незалежності. Зараз, в умовах економічної кризи, відбувається інтенсивний процес соціальної і моральної деградації частини учнівської молоді, надмірного захоплення негативними формами комерційного бізнесу і низькопробною зарубіжною культурою. Відтак, притуплюються природні потреби в пізнанні, втрачається інтерес до чесної праці, знецінюються духовні ідеали. З огляду на викладене, актуальними є наукове розроблення і практичне забезпечення, по суті нової системи громадянського виховання, мета якого сформувати в учнів комплекс громадянських якостей, потребу захищати інтереси України, реалізовувати свій особистісний потенціал на благо зміцнення Української Держави. В нашій роботі ми намагаємося встановити, як на процес виховання громадян України у середній школі впливають особисті моральні цінності і нахили педагогів. Наша робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. В теоретичній частині проведено огляд наукових розробок вітчизняних  вчених-педагогів щодо ролі духовних цінностей в становленні особистості громадянина громадянина, роль, демократичніх цінностей в цьому становленні, наводяться головні вимоги до морально-психологічних якостей громадянина України: яким він повинен в ідеалі бути. В практичній частині наводиться короткий огляд наукових розробок з питань ролі вчительської моралі в процесі виховання майбутніх громадян, наводяться данні теоретичних розробок та практичних досліджень в цій галузі, які проводилися раніше. Також містяться результати соціологічного дослідження щодо впливу вчительської моралі на виховання учнів, як дослідницької частини даної роботи. В дослідженні нами використовувався метод анкетного опитування. З огляду на те, що дана тема в вітчизняній науці опрацьована недостатньо, давався взнаки брак теоретичного і фактичного матеріалу. В вітчизняній історіографії з даного питання нашу найбільшу увагу привернули дослідження з проблеми ролі цінностей в процесі громадянської освіти, таких авторів, як І. Бех, М. Боришевський, Б. Чижевський, І. Тараненко Р. Скульський, які і склали основну масу використаної нами в процесі написання кваліфікаційної роботи літератури. В ході написання практичної частини нашої роботи, ми скористалися науковими розробками таких вітчизняних вчених, як Л.

Крицька, Л. Хорунжі, Л. Старовойт та Р. Скульський. Ми сподіваємося, що наша скромна праця стане новим внеском в справу розробки досконалої концепції громадянського виховання молоді в незалежній Українській державі. 2. Теоретична частина. 2.1. Духовні цінності в становленні особистості громадянина. Ціннісна орієнтація слугує своєрідним критерієм, фільтром у визначенні ставлення людини до матеріальних та духовних цінностей, системи установок, відстоювання принципів і переконань. Вона передбачає позитивне чи негативне значення об’єктів навколишнього світу для індивідууму чи суспільства і визначається не їхніми властивостями як такими, а їх місцем та наявністю в людській життєдіяльності інтересів і потреб, соціальних відносин, критеріями і способами оцінки цього значення, виражених в моральних принципах і нормах, ідеалах, установках і цілях. Цінності, безумовно є тим феноменом, котрий найтісніше пов’язаний з сферою потреб людини, так як певна система цінностей втілюється, опредметнюється в тих чи інших конкретних феноменах, пов’язаних з відповідними формами життєдіяльності, в яких і здійснюється оволодіння цінностями, їх поступове перетворення з явища “зовнішнього” у явище “для себе”, тобто відбувається переведення цінностей суспільних в цінності суб’єктивно значущі для самого індивіда. В наш час розгулу вседозволеності, втрати старих, непридатних для життя орієнтирів і тимчасового духовного бездоріжжя, важко переоцінити значення ціннісних орієнтацій як умови розвитку особистості, здатної до самостійного і відповідального вибору. З огляду на сказане, стає цілком очевидною нагальна необхідність створити нову систему цінностей, яка б слугувала орієнтиром у вихованні молодого покоління та громадян будь – якого віку. Така система загалом і кожен її структурний компонент зокрема, мають становити одне ціле, в якому об’єднуючим началом є духовність людини. Духовність – це втілення в світоглядних орієнтаціях людини сподівань,  прагнень, ідеалів, духу народу, нації, що визначає спрямованість особистісних потреб, бажань і зумовлює настанову на відповідний життєвий вибір. Це осмислення людиною гуманістичного сенсу мети людської життєдіяльності.¹ Приступаючи до дослідження психологічних закономірностей виховання громадянської свідомості та самосвідомості особистості, ми побудували концептуальну модель зрілої особистості громадянина. Зараз є необхідність формування нових ціннісних орієнтацій, нових ціннісних ідеалів, ціннісного світогляду людини, яка буде жити і працювати в ХХІ столітті в Україні – незалежній європейській державі, де цільові та ціннісні орієнтації сполучатимуть творчість, нові оригінальні ідеї з народними традиціями та культурою. Оскільки загальноприйнятою серед педагогів є думка про те, що виховання на основі цінностей – це провідний шлях формування особистості, її духовного світу, то в сучасних умовах постає питання не лише про ціннісне виховання, але й про ціннісне навчання, тобто навчання, яке має своїм кінцевим результатом не знання, а формування “аксіологічного світогляду, який оперує ціннісними категоріями”.&

sup2; Це нова для нас проблема, яка потребує адекватного розв’язання. Сьогодні ми є не лише свідками, але й учасниками кризи моральності і правосвідомості, соціальної нестабільності, політичної дезорієнтації та дестабілізації молоді. Важливим чинником цієї кризи цінностей є крах тоталітарної системи, яка формувала у всіх єдину систему цінностей та  ціннісних орієнтацій. Пошуки нових ціннісних орієнтацій важкі самі по собі, ускладнені соціально – економічною кризою, але стають життєво важливими і необхідними засобами опори в життєвих колізіях. Сучасні цінності – актуально ідеологічна проблема, проблема формування світогляду, що виступає інтегративною основою діяльності, як окремого індивіду, так і будь – якої малої чи великої соціальної групи, колективу, нації, всього людства. Це також нова проблема, що має проростати і кристалізуватися заново, причому вибір світоглядних позицій, а отже і цінностей покладається на індивід, як суб’єкта життєдіяльності. Це звичайно проблема загальної значущості, бо процес державотворення в Україні висуває на передній план такі спільні для всіх ідеологічні цінності, як патріотизм та громадянськість, та їх відображення у свідомості, світогляді та поведінці.¹ Цей процес відбувається водночас з іншим, не менш потужним і також новим для нас – входженням до європейської спільноти, коли Україна розглядається, як частина загально – європейського культурного простору з його багатоманітністю культур, які об’єднуються на засадах демократизму та гуманізму, толерантності та відкритості, цивілізованості. Всі ці процеси далеко не всіма розглядаються, як рівнозначними, в декого виникають заперечення і протиставлення. Отже, значущою ціннісною проблемою виступає ставлення і оцінка цих процесів державотворення і входження в європейський ціннісний простір. Зараз досить помітне місце в нашому житті посіли так звані предметні цінності які, ми вважали, були притаманними лише капіталістичному суспільству і які досить інтенсивно і успішно розроблялися на Заході. Це – особистий інтерес, корисливість, раціональність, прибуток. У повсякденному  житті саме ці прагматичні раціональні цінності набувають дедалі більшого значення, особливо для молоді і тому не можуть не виступати проблемою для педагогів.¹ Педагогів цікавить, як весь цей складний багаторівневий комплекс проблем, що стосується цінностей, відбивається в педагогічній науці та шкільній практиці. Мета і завдання формування цінностей, ціннісних орієнтацій, їх зміст та форма – це педагогічна проблематика, і саме вони повинні стати предметом спеціального розгляду. Слід відзначити, що в своєму загалі цінності розглядаються передусім, як категорія моралі в найширшому її розумінні. У нас значно менше тяжіють до розгляду цінностей в прагматично – раціональному розумінні, характерному для північноамериканської цивілізації, бо ми бачимо в цінностях, ціннісних орієнтаціях ідеали та ідеї моральності, тісно пов’язані більше з ідеалістичним світоглядом, з осучасненою християнською культурною традицією.² Так вважає переважна більшість педагогів. Приступаючи до розгляду педагогічної проблематики, педагоги замислюються над її теоретико – методологічними засадами.

У «перехдному» стан (мж «старими»  «новими» нацями) наприкнц XVIII ст. перебували нмц, талйц , певною мрою, каталонц та норвежц. У цих нацй процес формування нацонально свдомост, навть у елт, ще не завершився, хоча загалом ц елти були свдом сво стор  культурно спадковост. Решта вропейських та позавропейських нацй, як сформувалися псля Французько революц, мали квалфкуватися, за СетономВотсоном, як «нов»[85]. Отже, «стар» нац мають тривалу традицю державност й розвинуту нацональну свдомсть уже напередодн модерно епохи. «Нов», за прикладом перших, прагнуть досягнути того ж,  мрилом хньо перспективи у цьому напрям  здатнсть органзувати нацональний рух, пднести нацональну свдомсть  створити нацональну державу. Якщо у «старих» нацй процес нацотворення за згаданими напрямами вдбувався повльно, «природним» шляхом, протягом столть, то «нов» нац формувалися прискореними темпами, оскльки вони, поперше, мали приклад  досвд «старих», а подруге, зростали комункативн можливост суспльства, що полегшувало поширення нацонально свдомост й вироблення почуття нацонально солдарност

1. Чинники процесу антропогенезу на території України

2. Працевлаштування громадян України за кордон (Росія)

3. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

4. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

5. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

6. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів
7. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів
8. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

9. Місце України в глобалізаційних процесах

10. Формування та розвиток банківської системи України

11. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

12. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

13. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

14. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

15. Процеси державотворення на України

16. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт
Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги

17. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

18. Болонський процес - перспективи для України

19. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

20. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

21. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

22. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві
23. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України
24. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

25. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

26. Вплив валютних курсів на економіку України

27. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

28. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

29. Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів

30. Формування духовності учнів у навчальному процесі

31. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

32. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

34. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

35. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії

36. Вплив кріоконсервованих фетальних нервових клітин на репаративні процеси в патологічно зміненій сітківці

37. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

38. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом
39. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра
40. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

41. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

42. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

43. Мовленнєва комунікація майбутніх вчителів початкових класів

44. Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов

45. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

46. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

47. Формування самомоніторингових процесів в старшому дошкільному віці

48. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны

49. Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури

50. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

51. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

52. Формування людської особистості під впливом біологічних факторів

53. Релігійні конфлікти в перехідних європейських суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-суспільні процеси

54. Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті
55. Формування якості та захисту поверхневих вод
56. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

57. Цивільний та арбітражний процес

58. Конституцiя США та реальнi права громадян

59. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

60. Моральный (неимущественный ) вред

61. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

62. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

63. Формування рок- культури

64. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты

65. Лідерство, вплив та влада

66. Процес управління та його основні стадії

67. Відображення питань автоматизації формування фондів

68. Возмещение морального вреда при страховании ответственности

69. Контрольная работа по психологии по теме: Моральные суждения школьников

70. Б.Раш: влияние физических причин на моральную способность
71. Моральная статистика или статистика преступности
72. Жизненные планы, ценностные ориентации и моральный облик молодежи

73. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

74. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

75. Моральность, религиозность, социальность в философии М. Вебера

76. Моральный смысл ограничения человеческого ума и расширение границ веры в философии И. Канта. Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства. Общественное сознание

77. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

78. Физический и моральный износ оборудования

79. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

80. Формування прибутку промислового підприємництва

Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Условия компенсации морального вреда (некоторые аспекты)

82. Национальная безопасность страны: морально-психологический фактор

83. Вплив малих доз радiацii

84. Роль и значение информационно-воспитательной работы для формирования морально-психологической устойчивости военнослужащих

85. Моральный вред и его компенсация

86. Возмещение морального вреда
87. Вплив християнства на культуру в Київській Русі
88. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

89. Вплив іонизуючого опромінення на тварин

90. Антропогенний вплив на біосферу

91. Мpії Таpаса Шевченка пpо майбутнє Укpаїни

92. Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар

93. Тема моральных обязательств в драме Ф. Шиллера «Разбойники»

94. Возмещение (компенсация) морального вреда

95. Моральный вред в трудовых отношениях

96. Категория "благодать." (дэ): магическая сила и моральный императив

Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Шары "Pilsan" в сухой бассейн, 500 штук.
Шарики используются для надувных бассейнов и игровых палаток. Для релаксации, массажа и просто веселой игры дома, на море, в саду. В
2163 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Моральный канон античности: Гомер, Гесиод, семь мудрецов

98. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

99. Моральна культура особистості та етикет


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.