Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Харківський Національний університет імені В.Н. каразіна Адіб Халаф Фадел АлАмуш УДК 577.352 577.182.26 Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу 03.00.13 - фізіологія людини i тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України Науковий керівник:доктор біологічних наук, професор Перський Євген Ефроїмович, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, завідувач кафедри біохімії Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Гордієнко Євген Олександрович, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, завідувач відділу низькотемпературного консервування доктор біологічних наук, професор Клімова Олена Михайлівна, Державне підприємство Інститут хірургії АМН України, завідувач діагностичної лабораторії Захист відбудеться 09.04.2008 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.17 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна МОН України, 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. ІІІ-15. З дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4. Автореферат розісланий 07.03.2008 року Вчений секретар спеціалізованої вченої ради ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Взаємодія біологічно активних сполук з клітинними мембранами лежить в основі протікання і регуляції великої кількості фізіологічних процесів, і її вивчення є однією з найважливіших проблем біології. Хоча сучасна фізіологія досягла суттєвих успіхів у дослідженні цієї проблеми, багато ще у ній залишається незрозумілим. Це стосується і молекулярних механізмів взаємодії ряду антибіотиків, зокрема, граміцидину S, з клітинними мембранами. Граміцидин S має різнобічну біологічну активність. Подавляючи грампозитивні та, дещо слабкіше, грамнегативні бактерії, він в той же час згубно діє на клітини тваринного организму. Саме тому він використовується в медицині лише як зовнішній лікарський засіб . Однак, незважаючи на більш ніж півстолітню історію використання антибіотику після його повного хімічного синтезу, чітких уявлень про причини та механізми його біологічної активності досі не існує. Усі наявні уявлення зводяться лише до природного припущення про те, що руйнування фосфоліпідних мембран при взаємодії з граміцидином S є результатом його особливих властивостей, характерних для будь-яких дефектоутворюючих часток на межі мембрана - оточуючий розчин . Практично не існує навіть феноменологічного опису загальних рис і особливостей взаємодії антибіотика з різними типами тваринних клітин. До цього часу дослідження проводились, в основному, на модельних фосфоліпидних мембранах, а ефекти граміцидину S оцінювались лише за його гемолітичною дією . В той же час практично не вивчались особливості дії граміцидину S на мембрани нативных клітин. Немає відомостей про вплив ліпідного складу плазматичних мембран на характер біологічної активності граміцидину S.

Невідома роль структурного стану мембран в їх стійкості по відношенню до нього. До сих пір за межами уваги дослідників залишались також, як правило, характер і ступінь впливу антибіотика на структурно-функціональні властивості клітин еукаріот. Між тим, необхідність таких досліджень визначається, як мінімум, двома причинами По-перше, такі відомості важливі для розуміння загальних принципів взаємодії сполук, подібних до граміцидину S, з мембранами клітин. По-друге, вони, в принципі, можуть бути корисними для з’ясування шляхів зниження активності граміцидину S по відношенню до тваринних клітин без втрати його протимікробної активності. Для вирішення цих проблем доцільним є вивчення дії граміцидину S на клітини крові, насамперед, на тромбоцити і еритроцити. Це визначається головним чином тим, що при потраплянні в організм граміцидина S він неминуче повинен взаємодіяти з цими клітинами. Тромбоцити та еритроцити, в свою чергу, відіграють найважливішу роль в процесах гемостаза та транспорта сполук відповідно. Серед цих процесів головними є агрегація тромбоцитів і постачання в тканини кисню та вилучення з них вуглекислого газу. Крім того, на цей час накопичені фундаментальні відомості про структурну організацію, властивості та функції цих клітин [Murrer E.H., Day H.I., 1974; Walsh P. ., 1974; McMilla D.C., Powell C., Bowma Z.S., 1995; G a e ko D.V., Perro a P.L., Bahou W.I., 2006]. Тому вони є хорошими та досить зручними моделями для вивчення дії граміцидину S, оскільки характер їх змін при цьому дозволить зробити висновки про механізми біологічної активності антибіотика. В зв’язку з цим актуальним є вивчення впливу граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість еритроцитів до гемолізу i vi ro у середовищах різного іонного складу і при модифікації структурного стану мембран фізичними і хімічними факторами. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно з планом науково-дослідних робіт Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: в рамках держбюджетних тем &quo ;Закономірності фізико-біохімічних та структурно-функціональних механізмів адаптації біологічних сполук до несприятливих факторів середовища в онтогенезі&quo ; (№ держреєстрації 0103U005734) та “Механізми впливу фізичних факторів і біологічно активних речовин на ДНК, білки та біомембрани&quo ; (№ держреєстрації 0197U016741) Мета і задачі дослідження. Метою роботи було встановлення закономірностей агрегації тромбоцитів та гемолізу еритроцитів під впливом граміцидину S за умов дії різних факторів, що змінюють хімічний склад та структурний стан мембран. Для вирішення цієї мети були поставлені наступні задачі: Дослідити концентраційну залежність впливу граміцидину S на зміни форми тромбоцитів. Вивчити концентраційну залежність впливу граміцидину S на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів за умов дії різної концентрації Са2 і Mg2 та оцінити енергію активації цього процесу. Дослідити вплив різних фізико-хімічних чинників (температура, іонізуюче опромінення, перекисне окислення ліпідів мембран) на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів.

Вивчити концентраційну залежність гемолізу еритроцитів під дією граміцидину S та оцінити енергію активації цього процесу. Дослідити вплив ліпідного складу та перекисного окислення ліпідів мембран еритроцитів на їх гемоліз за дією граміцидину S. Об'єкти дослідження - комплекси граміцидину S з мембранами тромбоцитів і еритроцитів. Предмет дослідження – агрегація тромбоцитів та гемоліз еритроцитів під впливом граміцидину S. Методи дослідження – оптичний метод реєстрацій агрегації тромбоцитів та гемолізу еритроцитів, спектрофотометрія, полум'яна фотометрія, полярізаційно-флуоресцентна мікроскопія, тонкошарова хроматографія, визначення продуктів ПОЛ, методи статистичного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. У роботі було вивчено вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і гемоліз еритроцитів в умовах модифікації плазматичних мембран г-опроміненням та біологічно активними сполуками. Вперше встановлено, що взаємодія граміцидину S з інтактними тромбоцитами призводить до їх набрякання і зміни форми, подібної до такої, що відбувається під впливом відомих індукторів агрегації. Цей процес є Са2 , Mg2 - залежним. Вперше продемонстровано, що граміцидин S руйнує агрегати тромбоцитів, що утворюються під впливом індукторів агрегації, не руйнуючи при цьому плазматичну мембрану клітин. Встановлено, що зменшення впорядкованості ліпідів у плазматичній мембрані тромбоцитів та еритроцитів при їх г-опроміненні чи перекісному окисленні ліпідів веде до полегшення вбудовування граміцидину S до мембрани, але, водночас, призводить й до зменшення міцності зв'язування антибіотика до неї. Показано, що ступінь і швидкість дезагрегації тромбоцитів граміцидином S найбільші в області структурних фазових переходів ліпідів мембран (180С – 330С). При вищих температурах ці параметри дезагрегації знижуються, що свідчить про більшу стійкість агрегатів при температурі тіла. На еритроцитах здорових донорів і людей з серцево-судинними захворюваннями вперше доведено, що біологічна активність граміцидину S залежить від вмісту холестерину та відношення холестерин/фосфоліпіди в мембранах. Його збільшення знижує гемолітичну дію антибіотика по відношенню до цих клітин. Практичне значення одержаних результатів. Одержані експериментальні результати виявили характер взаємодії граміцидину S з інтактними тромбоцитами і еритроцитами - набрякання, зміна форми і руйнування агрегатів перших і гемоліз других, а також особливості цих процесів в залежності від структурного стану клітинних мембран – рівня їх розпорядкованості під дією іонізуючого опромінення, перекисного окислення ліпідів і відношення холестерин/фосфоліпіди. Отримані дані розширюють уявлення про механізми взаємодії пептидних антибіотиків з клітинними мембранами і можуть бути використані при розробці штучних антибіотиків, не руйнуючих тваринні клітини. Їх можна також залучати при читанні загальних і спеціальних курсів лекцій «Біоорганічна хімія», «Біохімія», «Клітинна фізіологія» тощо у вищих навчальних закладах. Особистий внесок здобувача. Вибір теми дисертаційної роботи, постановка мети і задач, вибір об'єктів та методів досліджень, обговорення та інтерпретація одержаних експериментальних результатів і формулювання висновків було здійснено разом з науковим керівником.

Якщо протягом строку випробування встановлено невдповднсть працвника робот, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправ розрвати трудовий договр. Розрвання трудового договору з цих пдстав може бути оскаржене працвником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорв у питаннях звльнення. Стаття 29 Обов'язок власника або уповноваженого ним органу пронструктувати працвника  визначити йому робоче мсце До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний: роз'яснити працвников його права  обов'язки та пронформувати пд розписку про умови прац, наявнсть на робочому мсц, де вн буде працювати, небезпечних  шкдливих виробничих факторв, як ще не усунуто, та можлив наслдки х впливу на здоров'я, його права на пльги  компенсац за роботу в таких умовах вдповдно до чинного законодавства  колективного договору; ознайомити працвника з правилами внутршнього трудового розпорядку та колективним договором; визначити працвников робоче мсце, забезпечити його необхдними для роботи засобами; пронструктувати працвника з технки безпеки, виробничо сантар, ггни прац  протипожежно охорони

1. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

2. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

3. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

4. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

5. Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини

6. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства
7. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність
8. Сутність та зміст сучасного менеджменту

9. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

10. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

11. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

12. Вплив регуляторів росту на продуктивність озимої пшениці в Бершадському районі

13. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

14. Поняття, сутність і зміст права

15. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

16. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей
На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

18. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

19. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

20. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

21. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

22. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму
23. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання
24. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність віл у хворих на віл-інфекцію

25. Вплив математичної обізнаності на продуктивність пам’яті

26. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

27. Предмет політології, сутність та зміст

28. Вади деревини та їх вплив на її якість

29. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

30. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

31. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

32. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки

33. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

34. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

35. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

36. Клевета (ст. 129 УК) - уголовное право

37. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

38. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
39. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
40. Інвестиційна діяльність страхових компаній

41. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

42. Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

43. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

44. Культура початку ХХ ст Українська музика

45. Творчість Рембрандта

46. Бурлескно-травестійне віршування 18 ст.

47. Украинская литература конца XIX и начала XX ст.

48. Маркетингова сутність реклами

Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки

49. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

50. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

51. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

52. Лідерство, вплив та влада

53. Поняття та сутність менеджменту

54. Демократія: сутність, доктрини, різновиди
55. Нарушение авторских и смежных прав. Уголовная ответственность по ст. 146 УК РФ
56. Анализ и практика применения ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав)

57. Діяльність римських магімтратів

58. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

59. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

60. Увольнение ст. 31

61. Необережність як форма вини

62. Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей (ст.212 УК Украины)

63. ст. 291 УК РФ Дача взятки

64. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки
Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее

65. Свідомість та творчість

66. Суспільна свідомість та її структура

67. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

68. Інноваційна діяльність підприємства

69. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

70. Бідність в України
71. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
72. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

73. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

74. Ринкова пропозиція та її еластичність

75. Волосне упавління і волосний суд по буржуазним реформам 60-х рр 19-го ст

76. Ліквідність банку

77. Вплив малих доз радiацii

78. Поняття сущність та ознаки держави

79. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

80. Легка промисловість України i транспорт

Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

81. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

82. АПК, його галузева структура і необхідність формування

83. Вплив християнства на культуру в Київській Русі

84. Активність і творчість учнів на уроках історії

85. Античність у поетичних творах Яра Славутича

86. Діяльність уряду України в галузі екології
87. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи
88. Вплив іонизуючого опромінення на тварин

89. Легка промисловість України укр

90. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

91. Людина і земля в повісті М.М.Коцюбинського "Fata morgana"

92. Осмислення сутності людського буття в повісті Ольги Кобилянської "Земля"

93. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

94. Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

95. Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар

96. Суспільно-політична діяльність Костомарова

Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки

97. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

98. Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.

99. Комічне як соціокультурна реальність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.