Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Якісні методи оцінки фінансових ризиків

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра ФІНАНСІВ КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ» на тему: Якісні методи оцінки фінансових ризиків ВИКОНАВ: студент гр. ЗФК ПЕРЕВІРИВ: ст. викладач Шишкіна О. В. Чернігів, ЧДТУ, 2009 Зміст Вступ Теоретична частина 1.1 Якісні методи оцінки фінансових ризиків – суть - приклади застосування і механізму оцінки 1.2 Особливості, механізми та сценарії управління бюджетними ризиками в іноземній та національній практиці 2. Практична частина ВисновкиПерелік посилань Додатки Вступ Фінансова діяльність підприємства пов’язана з багатьма ризикам, степінь впливу яких на результати його діяльності значно підвищується з переходом до ринкової економіки. Ризики, що супроводжують цю діяльність, виділяють в окрему групу фінансових ризиків, що відіграють найбільш значиму роль в загальному “портфелі ризиків” підприємства. Збільшення степеня впливу фінансових ризиків на результати фінансової діяльності підприємства пов’язано з швидкою зміною економічної ситуації в країні і кон’юнктури фінансового ринку, розширенням сфери фінансових відносин, появою нових фінансових технологій і інструментів. Ризик-це ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів у порівнянні з прогнозованим варіантом. Ризик – категорія імовірнісна і його вимірюють як ймовірність певного рівня втрат. Ризик-рівень непевності настання будь-якого фінансового випадку. Управління фінансовими ризиками підприємства являє собою процес передбачення і нейтралізації їх негативних фінансових наслідків, пов’язаних з їх ідентифікацією, оцінкою, профілактикою і страхуванням. Політика управління фінансовими ризиками являє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, яка полягає в розробці системи заходів по нейтралізації можливих фінансових наслідків ризиків пов’язаних із здійсненням різноманітних аспектів фінансової діяльності. В даній контрольній роботі теоретично та практично розглянемо питання з управління фінансовими ризиками. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.1 Якісні методи оцінки фінансових ризиків – суть - приклади застосування і механізму оцінки Управління фінансовими ризиками підприємства являє собою систему принципів і методів розробки й реалізації ризикових фінансових рішень, що забезпечують всебічну оцінку різних видів фінансових ризиків і нейтралізацію їх можливих негативних фінансових наслідків. В умовах формування ринкових відносин проблема ефективного управління фінансовими ризиками підприємства здобуває все більшу актуальність. Це управління відіграє активну роль у загальній системі фінансового менеджменту, забезпечуючи надійне досягнення цілей фінансової діяльності підприємства. Особливу увагу приділяють розробці методів оцінки та управління фінансовими ризиками. Як правило, ризик пов’язується з невпевненістю в можливому результаті. Зростання ступеня впливу фінансових ризиків на результати фінансової діяльності підприємства пов’язано зі швидкою зміною економічної ситуації в країні і кон’юнктури фінансового ринку, розширенням сфери фінансових відносин, появою нових для нашої господарської практики фінансових технологій і інструментів та інших факторів.

На сучасному етапі до числа основних видів фінансових ризиків підприємства відносяться наступні: ризик зниження фінансової стійкості підприємства, ризик неплатоспроможності, інвестиційний, інфляційний, процентний, валютний, депозитний, кредитний, податковий, структурний, криміногенний, та багато інших ризиків. Для оцінки фінансових ризиків використовують сукупність методів якісного і кількісного аналізу. Якісний аналіз передбачає ідентифікацію ризиків, виявлення джерел і причин їх виникнення, встановлення потенційних зон ризику, виявлення можливих вигод та негативних наслідків від реалізації ризикового рішення. Кількісний аналіз полягає у визначенні конкретного розміру грошових збитків від окремих видів фінансових ризиків. Для цього можна використовувати економіко-статистичні методи, розрахунково-аналітичні, експертні, аналогові та багато інших. Аналіз ризику проводиться у такій послідовності : 1. визначення внутрішніх та зовнішніх чинників, що збільшують чи зменшують ступінь певного виду ризику; 2. аналіз виявлених чинників; 3. встановлення допустимого ступеня ризику; 4. аналіз окремих операцій щодо обраного ступеня ризику; 5. розробка заходів щодо зниження степеня ризику. Узагальнену блок-схему процесу управління ризиком зображено на мал.1 Від якості оцінки ризику залежить ефективність управління цим ризиком. Таким чином, якісний аналіз ризиків – швидкий і ефективний (з погляду вартості) метод встановлення пріоритетів для планування реакції на ризики, а також є основою для кількісного аналізу ризиків (якщо він виконується). Іншими словами якісна оцінка базується на використанні суб'єктивних критеріїв, які базуються на різноманітних припущеннях. Визначення рівня ризику в цьому разі носить описовий характер, наприклад: великий, середній, низький рівень ризику тощо. 1.2 Особливості, механізми та сценарії управління бюджетними ризиками в іноземній та національній практиці Будь-яка фінансова діяльність пов’язана з ризиком, тому питання управління фінансовими ризиками набуває останніми роками дедалі більшої актуальності. Під «ризиком» прийнято розуміти ймовірність (загрозу) втрати підприємцем частини своїх ресурсів, ймовірність недоодержання доходів, появи додаткових витрат у результаті проведення визначеної фінансової і виробничої стратегії. Сутність ризику складається в можливості відхилення отриманого результату від запланованого. Більш того, правомірно говорити про ризик упущеної можливої вигоди, тобто ризику непрямого (побічного) фінансового збитку (неотриманий прибуток) у результаті того, що який-небудь захід не було проведено чи була зупинена господарська діяльність. Якщо дивитися на проблему більш формально, то мова йде не тільки про ризик втрат, а й про ризик вигоди (одержання додаткового прибутку). Як відхилення від планованого результату він може мати й позитивну сторону. Отже, ризик як елемент господарського рішення може бути визначений у такий спосіб — це ситуативна характеристика діяльності будь-якого субґєкта ринкових відносин, що відображає невизначеність її результату і можливі несприятливі (або сприятливі) наслідки у випадку неуспіху (або успіху).

В свою чергу можемо зазначити, що бюджетний ризик – це небезпека виникнення матеріально-фінансових втрат, збитків, ін. у процесі реалізації відносин за оперативними фінансовими планами. Далі графічно зобразимо за допомогою яких механізмів ми зможемо впливати на ризик (рис. 1). Рис. 1 Механізм впливу на ризик Зниження ризику передбачає зменшення розмірів можливого збитку імовірності чи настання несприятливих подій. Збереження ризику – найчастіше відмова від дій, спрямованих на компенсацію збитку, чи його компенсація з якихось спеціальних джерел. Передача ризику – передача відповідальності за нього третім особам (часто за винагороду) при збереженні існуючого рівня ризику. Далі розглянемо різні сценарії управління ризиками. Уникнення ризику. Це означає відмову від реалізації заходу, зв’язаного з ризиком. Разом з тим, як правило, уникнення ризику означає означає відмову від прибутку. Тому при необґрунтованій відмові від заходу, пов’язаного з ризиком, мають місце втрати від невикористаних можливостей. Прийняття ризику – залишення всього ризику чи його частини на відповідальності підприємства. У цьому випадку приймаються рішення про покриття можливих утрат власними засобами. Запобігання ризику означає просте відхилення від заходу, пов’язаного з ризиком. Однак запобігання ризику для особи, що приймає рішення, найчастіше означає відмову від прибутку. Зниження ризику – це скорочення імовірності й обсягу втрат. Для зниження ступеня ризику застосовуються різні прийоми. Найбільш розповсюдженими є: профілактика ризиків (уникнення ризиків; диверсифікація – процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, що безпосередньо не пов’язані між собою; лімітування – встановлення ліміту, тобто граничних сум затрат); самострахування, що заклечається в оперативному подоланні тимчасових утруднень фінансово-комерційної діяльності; страхування; хеджування; придбання додаткової інформації про вибір і результати. Зарубіжна практика свідчить про те, що керівництво успішних і динамічно зростаючих компаній достатньо широко застосовує управління ризиками як в окремих функціональних сферах бізнесу компанії (функціональний ризик-менеджмент), - виробництво, фінанси, кадри і т.п., - так і в рамках всієї компанії в цілому (стратегічний, комплексний, інтегральний ризик-менеджмент). Результати опитування 460 європейських компаній, проведеного в 2006 році Федерацією європейських асоціацій з ризик-менеджменту (FERMA) показують, що в 80% з них є документи, що описують процес управління ризиками компанії, а в 39% - управління ризиками стало частиною системи управління компанією. Переважна більшість опитаних компаній (80%) розробила політику в області управління ризиками, а між працівниками більш, ніж половини із загальної кількості респондентів (54%) обмінюються інформацією один з одним щодо управління ризиками в компанії. Таким чином управління ризиками для європейських компаній є важливою ключовою компетенцією, яка дозволяє їм істотно зміцнити їх конкурентні позиції. Українські компанії знаходяться тільки на самому початку шляху упровадження управління ризиками в практику своєї діяльності.

Здаться, що найслабше стоть справа протиядерно оборони, себто з винахдництвом достатньо успшних засобв  методв активно оборонно протид. А ц питання стають для Заходу дуже пекучими, бо в руках агресивно й безоглядно большевицько Москви е страшн засоби масового нищення. Щодо практично спроможности заатакувати противника рзними родами  калбрами термоядерно збро, то обидва суперники вже далеко заавансован. Питання баз для воювання цю зброю в основному розв'язане по обидвох сторонах. Дальша розбудова й удосконалення таких баз можуть скрпити силу й готовсть одного чи другого бльоку, але на засаднич змни в тому вдношенн нема виглядв. Захдн держави мають перевагу в тому, що вони диспонують опрними й оперативними базами, розмщеними довкола пдбольшевицького простору. Однак величина цього останнього значною мрою послаблю значення т переваги. Внутршня  зовншня стратег мають сво корисн та вд'мн сторнки в кожнй вйн. Мабуть, так буде  в атомовй доб. Коли обидв сторони орудують приблизно рвновартими технчними засобами  приготовляються до вйни в наперед знаних умовах, тод для вонних дй як оточуючих, так  в оточенн, зокрема при величезних просторах, будуть корист  труднощ

1. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

2. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

3. Методи оцінки інвестиційних проектів

4. Методи оцінки погодженості думок між експертами

5. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

6. Використання методів непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості
7. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)
8. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні

9. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

10. Виробнича травма та критерії її оцінки

11. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

12. Ревізія як елемент методу економічного контролю

13. Принципи розробки та оцінки державної політики України

14. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

15. Ціна як фактор споживчої поведінки

16. Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини

Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

18. Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень

19. Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації

20. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

21. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

22. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки
23. Непрямий метод оцінювання параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь
24. Оцінка фінансового стану підприємства

25. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

26. Кредитний ризик та методи управління ними

27. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

28. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

29. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

30. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

31. Злоякісні новоутворення сечостатевої системи (рак нирки, сечового міхура, простати, яєчка, статевого члена). Клініка. Діагностика. Методи лікування

32. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки

33. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

34. Заохочення працівників як метод управління персоналом

35. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

36. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

37. Гра як метод виховання молодших школярів

38. Гра, як провідний метод у роботі гуртка образотворчого мистецтва для першокласників
39. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі
40. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

41. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

42. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків

43. Бюджетування як сучасна технологія внутрішньофірмового фінансового планування

44. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

45. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

46. Оцінка фінансового стану підприємства

47. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

48. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные

49. фінансовий менеджмент як інтегральне явище з різними формами прояву

50. Фінансово-господарський контроль, його предмет і методи

51. Аналіз поведінки фірми за умов невизначеності і ризику

52. Майнові ризики і методи їх зниження

53. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

54. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло
55. Фінансовий ринок та ризик
56. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

57. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

58. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

59. Методы психогенетики

60. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

61. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

62. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

63. Методы и модели демографических процессов

64. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков

Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения

65. Добыча золота методами геотехнологии

66. Государственное регулирование экономики: формы и методы

67. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

68. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

69. Предмет и метод гражданского права

70. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/
71. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)
72. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

73. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

74. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

75. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

76. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

77. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

78. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

79. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

80. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения

81. Цивилизационные методы в изучении истории

82. Методы компьютерной обработки статистических данных

83. Решение транспортной задачи методом потенциалов

84. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

85. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

86. Обзор возможных методов защиты
87. Метод деформируемого многогранника
88. Сравнение эффективности методов сортировки массивов: Метод прямого выбора и метод сортировки с помощью дерева

89. Методы прогнозирования основанные на нейронных сетях

90. Модифицированный симплекс-метод с мультипликативным представлением матриц

91. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах

92. Билеты, решения и методичка по Информатике (2.0)

93. Вычисление определённого интеграла с помощью метода трапеций на компьютере

94. Интегрирование методом Симпсона

95. Защита цифровой информации методами стеганографии

96. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним

Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры

97. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

98. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

99. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.