Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Шляхи формування потенціального словника в школі

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ВСТУП На сучасному етапі вивчення іноземної мови навчання потенціальному словнику відіграє одну з важливих ролей, адже в цілому ми часто стикаємося з ним в різних видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Потенціальний словник є потужним фактором у розширенні доступу до більш широкого кола текстів та забезпеченні більш глибокого їх розуміння, тому йому належить визначна роль у фомуванні загального словникового запасу будь-якої особи, яка займається вивченням іноземних мов. Отже, навіть на сучасному етапі розвитку методико-педагогічної науки навчання потенціальному словнику залишається досить актуальним. В XX ст. проблемою розробки методики навчання потенціального словника займалися такі педагоги-практики радянського періоду, як Т. М. Ковбасюк, Б. Я. Гнусіна та С. Є. Побєдінська. Ефективність процесу навчання потенціального словника залежить від правильного вибору вчителем методів та прийомів навчання, від раціонального підходу у створенні різноманітних завдань. Тому, об’єктом дослідження виступає зміст і комплекс вправ для навчання потенціальному словнику на різних етапах засвоєння лексичного матеріалу учнями в школі. Предмет дослідження – шляхи формування потенціального словника в школі. У процесі наукового дослідження була поставлена мета: дослідити та розробити методику навчання потенціальному словнику на різних етапах засвоєння лексичного матеріалу учнями в школі. Поставлена мета визначила необхідність вирішення наступних завдань: - визначити роль потенціального словника при вивченні іноземної мови в школі; - розкрити особливості навчання потенціальному словнику і специфіку навчального матеріалу в школі; - дослідити і проаналізувати досвід роботи вчителів, які працювали над проблемою навчання потенціальному словникові. Під час дослідження були використані такі методи: - узагальнення досвіду навчання потенціальному словникові в середніх навчальних закладах; - критичний аналіз джерел наукової літератури. Наукова новизна роботи полягає в тому, що робиться спроба осмислити цілі та задачі навчання потенціальному словникові і сучасних методи викладання. Практична цінність дослідження полягає у використанні фактичного матеріалу у навчанні основ англійського потенціального словника в школі. РОЗДІЛ 1. Лексика як основний будівельний матеріал нашого мовлення 1.1Навчання лексичній стороні мовлення “Спочатку було слово ”. Цей вислів із Євангелія від Іоанна, який дійшов до нас із християнської міфології, чітко визначає значення і роль лексики як безпосередньо в житті людини, так і в мові як в системі знаків. “Слова – це назви речей, явищ, подій, назви всього того, що наявне в дійсності Якщо назва незрозуміла для співрозмовника, вона порожня – такого предмета не існує. Будь-яка річ, навіть уявна, може стати помітною, якщо вона має назву”, – казав Н. І. Жинкін, підкреслюючи номінативну функцію лексики. За допомогою слів ми називаємо оточуючі предмети, конкретизуєм поняття, передаємо наші думки, вони допомагають відобразити реальну та уявну дійсність. Лексика – це основний будівельний матеріал нашого мовлення, її змістовна сторона.

Володіння лексикою є важливою передумовою розвитку мовленнєвих умінь. Не даремно говорять ” Кульгаве слово – кульгаве мовлення ”. Ми вчимо слова не тільки і не стільки для того, щоб знати їх, але для того, щоб під час їх використання, здійснювати спілкування. Ось чому навчання лексичній стороні мовлення – не самоціль, а засіб навчання всім видам мовленнєвої діяльності. Чи то в усному мовленні (аудіюванні, говорінні) чи в письмовому (читанні, письмі), в основі кожного – слово. Мовна перспектива в свою чергу обумовлює вмотивованість та успішність оволодіння словником. Існує думка, що чим більше учень знає слів, тим більші його мовленнєво-розумові здібності. Але дослідження психологів доводять, що багатий словниковий запас сам по собі не забезпечує високий рівень мислення. На думку Р. П. Мільруда, вербальні засоби лише тоді стають інструментом мислення, коли словниковий запас формується підчас та в результаті мовленнєво-розумової діяльності. Лексика, сукупність слів та подібних до них по функціям сполучення, як відмічає багато дослідників, являють собою систему або, на думку А. А. Леонтьєва, систему систем. Системність лексики проявляється в тому, що всі її одиниці на основі власних властивостей входять до певних об’єднань (семантичні поля, лексико-семантичні та тематичні групи, синонімічні ланцюжки, антонімічні протиставлення, словотворчі гнізда і т. д.), які пов’язані між собою. Іншими словами, лексичні одиниці існують в нашій голові не хаотично та ізольовано, а в тісному зв’язку один з одним у виді певних словникових груп. Психологи стверджуюють, що сприйняття та запам’ятовування лексичних одиниць носить асоціативний характер. Кожне нове слово вступає в асоціативний зв’язок з вже існуючими словами в довготривалій пам’яті та, завдяки нашому досвіду, сприймається як знайоме або незнайоме. Отже, володіння словом засноване не тільки на знанні його значення, але і на володінні його звуковими та зоровими образами (формою слова), його здатністю поєднуватися граматично та семантично з іншими словами (використанням в потоці мовлення). 1.2Розуміння потенціального словника в лінгвістиці та методиці Активний і пасивний словниковий запас утворюють так званий наявний або реальний словник, який служить основою для формування потенційного (потенціального) словника. На відміну від наявного словника, що включає знайомі лексичні одиниці, які учні вживають для вираження своїх думок або для сприймання і розуміння думок інших людей, потенціальний словник складають ті незнайомі слова, про значення яких читач або слухач може здогадатися, зустрівшися з ними при читанні або аудіюванні. Щоб ще точніше зрозуміти суть і зміст потенціального словника варто глянути на нього одночасно з лінгвістичної точки зору та методичної. В лінгвістиці під потенціальними словами розуміють похідні та складні слова, які реально не існують (не зафіксовані у вже здійснених реально мовленнєвих утвореннях), але які можуть створюватися в будь-який момент у відповідності до продуктивних словоутворюючих моделей даної мови. В методиці до потенціального словника відносять: 1) інтернаціональні слова, подібні за звучанням і написанням та за значенням до слів рідної мови; 2) похідні та складні слова, що складаються з відомих учням компонентів; 3) конвертовані слова; 4) нові значення відомих багатозначних слів; 5) слова про значення яких учні можуть здогадатися за контекстом.

Цікаво, що за даними деяких досліджень, словник, що забезпечує розуміння при читанні та аудіюванні, за рахунок потенціального словника може збільшитися у 5-6 разів. РОЗДІЛ 2.Основні критерії розкриття лексичного значення одиниць потенціального словника 2.1 Вивідність та здогадка Частину слів учні можуть зрозуміти без звертання до допоміжних матеріалів, якщо їх ознайомити з деякими прийомами самостійного розкриття значень слів: - створених за допомогою відомих учням основ суфіксальних похідних, таких, як wri er, eacher, si gi g, drawi g, frie dly і т. п.; - складних слів: head- eacher, wa er-lily, rai coa і т. п.; - великої кількості слів одного кореня з українськими: s a ue, alphabe , aquarium, pla form і т. п.; - багатозначних слів, які можуть мати зовсім інше значення: face (of he clock), lear ( he ews), e d (of he ow ), shu (his ee h), ake ( he place of), при вже знайомих учням значень цих слів: обличчя, навчатися, кінець, зачиняти, брати. Лексичні одиниці, аналогічні перерахованим, вважають джерелами потенціального словника. Розкриття лексичного значення одиниць потенціального словника може здійснюватися або на основі вивідності або на здогадці. Які ж фактори впливаютьна вивідність похідних слів? Вивідність в значній мірі залежить, з одного боку, від прозорості структури похідного слова та, з іншого, від характеру відповідності похідних слів іноземної мови з їх еквівалентами в рідній мові. Прозорість структури похідного слова передбачає чітку структурну подільність складових морфем та очевидність семантичних відносин між ними з урахуванням відповідної словотворчої моделі. Розглянемо, наприклад, такі похідні слова, як a rac io , expressio , ac io , perfec io , co ec io , pro ec io ; i s ruc ive, co s ruc ive, effec ive, elec ive, compressive, expressive; da gerous, adva ageous, joyous, wo derous, glorious, famous. В опорі на відповідні словотворчі моделі (v -io = , v -ive = adj, -io = adj) в цих похідних словах чітко виділяються складові морфеми (a rac - -io ; i s ruc - -ive; da ger- -ous) і очевидні семантичні відносини між ними, що дозволяє учням самостійно визначити значення подібних похідних слів і робить виправданим включення їх до відповідних вправ. Отже, враховуючи нижче сказане можна зробити висновок, що вивідність – це виведення на основі правила значення слова, спираючись на підказки, які закладені в ньому самому, і на контекст, коли таких підказок недостатньо. 2.2 Опори, як ключ до розуміння похідних слів 2.2.1 Суфіксальні похідні А зараз варто детальніше познайомитися з опорами похідних слів, які забезпечують легке розуміння цих лексичних одиниць. В суфіксальних похідних опорами слугують: а) знайоме значення похідної основи; б) значення суфікса; в) частина мови похідного. При цьому значення суфікса часто показує, яким чином похідне слово пов’язане з початковою основою. У всіх суфіксальних похідних, які належать до однієї словотворчої моделі, є загальна формула пояснення лексичного значення (семантична схема чи дефініція слова). Так, іменники зі значенням особи мають формулу той, хто похідне слово, наприклад: eacher – o e who eaches, reader – o e who reads.

Но, главное, он выска­зывал гипотезу о теоретической возможности контроля влияния ответственных решений, принимаемых руководс­твом страны, на будущее развитие. Он обосновывал разум­ность и даже необходимость поиска возможностей такого контроля. Более того, Олялин спрашивал Фёдорова, а не может ли оказаться полезной в поиске таких методов контроля (Олялин, как кибернетик, называл этот контроль контуром обратной связи) хронотроника. При этом Олялин извинялся за своё невежество, говорил, что по причинам чрезвычайной секретности знает об этой науке не более, чем любой другой советский гражданин, а к Фёдорову обратился со своими догадками, лишь будучи убеждённым в потенци­альной значимости своих ещё недостаточно чётких гипотез, а также зная, что академик как раз и является основателем хронотроники и главным специалистом. Закончив свой рассказ, Олялин пожалел, что вообще пришёл сюда. Он чувствовал себя полным болваном, кем– то вроде школьника, который явился на экзамен совершенно не подготовленным, невеждой, взявшимся за исследования, не имея при этом ни знаний, ни должных навыков. Пауза затянулась

1. Шляхи формування правової держави в Україні

2. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

3. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

4. Шляхи формування навичок каліграфічного письма

5. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

6. Потенціальна демографія
7. Теорема Остроградського-Гаусса, потенціальний характер електростатичного поля та діелектрики в електричному полі
8. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

9. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

10. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

11. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

12. Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі

13. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

14. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

15. Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі

16. Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи

Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее

17. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

18. Формування творчого потенціалу у студентів 1–4 курсу

19. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

20. Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті

21. Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах

22. Тесты по биологии для школы
23. Билеты за курс средней школы (2003г.)
24. Природно-ресурсный потенциал Восточносибирского экономического района

25. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

26. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

27. Политэкономические школы и направления

28. Позитивистская школа права

29. Кадровый потенциал в свете социально-экономического развития города и района

30. Особенности работы с антонимамми в школе

31. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

32. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Анализ живописных произведений флорентийской школы конца XV - начала XVI веков

34. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

35. Школа чистого искусства по творчеству Фета и Тютчева (Щкола чистого мистецтва у в росЁйськЁй лЁтературЁ за творчЁсть Фета Ё Тютчева)

36. Экзамен по русскому языку для поступления в Бауманскую школу

37. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

38. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.
39. Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы
40. Экзамен по математике для поступления в Бауманскую школу

41. Продвинутые методы Ганемана. LМ-потенции: теория и практика

42. Частная школа и новые методы образования

43. Высшая школа и продвижение в науке

44. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

45. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

46. Экологическое воспитание детей в начальной школе

47. Урок в современной школе

48. Особенности экологического воспитания в начальной школе

Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы

49. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

50. Воспитание самостоятельности у учащихся вспомогательной школы в процессе профессионально-трудового обучения /на материале обучения швейному делу/

51. Чтение художественных произведений в начальной школе

52. Методика организации тематических выставок в школе

53. Содержание и формы работы социального педагога в школе

54. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий
55. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы
56. Особенности работы с антонимамми в школе

57. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

58. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (ЗПР)

59. Обучение изложению в коррекционной школе 8 вида

60. Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

61. Как школа должна оказывать помощь неудачникам

62. Коррекционная работа по совершенствованию грамматического строя речи учеников 7-х классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

63. Обучение аудированию в начальной школе

64. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Уроки чтения на русском языке в азербайджанской школе

66. Готовность детей к обучению в школе 8-го вида (для детей с нарушениями интеллектуального развития)

67. Диагностика психологической готовности к школе

68. Психологическая диагностика готовности к обучению как необходимое условие при записи ребенка в школу

69. Моделирование распределения потенциала в МДП-структуре

70. Понятие индекса развития человеческого потенциала
71. Ответы на билеты за 10 класс для школ с физико математическим уклоном
72. Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

73. Эффективность использования нестандартных спортивных сооружений в ВУЗах, школах

74. Интеллектуальный и духовный потенциал человека будущего

75. Пифагорейская школа

76. Основные принципы философской мысли Древней Индии, ее основные школы и направления

77. Влияние поверхностного потенциала воды на реологические свойства дисперсных систем

78. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

79. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

80. Экономические учения: Кембриджская школа

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы

81. Кембриджская школа экономической теории

82. Методы оценки управленческого потенциала в организации

83. Школы науки управления: процессный подход к управлению производством

84. Американская и Японская школы менеджмента

85. Административная школа менеджмента

86. Проблемы реализации инвестиционного потенциала российских предприятий. Роль банков в привлечении инвестиций и финансировании промышленного производства
87. Экономический рост и кадровый потенциал России
88. Разработка рекомендаций по эффективному использованию экотуристского потенциала России

89. Потенциал влияния русского зарубежья на динамику российско-американских отношений

90. Формирование: преемственных научных школ в первые две трети XIX в.

91. Преподавание литературы в школе: неудавшиеся реформы

92. Виникнення та формування українського етносу

93. Культурно-бытовой облик учащихся начальной и средней школы XIX начала ХХ веков

94. Средняя школа в последние десятилетия Российской империи

95. Воспоминания Авзония и Аполлинария Сидония о преподавателях высших школ Галлии IV - V вв.

96. Историко-педагогический анализ становления воспитательных систем инновационных школ в России XIX - начала XX века

Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Общеобразовательные воскресные школы в России в конце 50-х - начале 60-х годов XIX века

98. Становление духовной школы Сибири

99. Новая (молодая) историческая школа


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.