Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз виробничих основних засобів

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти існування основних засобів 1.1.Економічна суть існування основних засобів 4 1.2.Методика аналізу ефективності використання основних фондів 17 1.3. Загальна характеристика ТОВ “Альянс” 23 Розділ 2. Аналіз виробничих основних засобів на прикладі ТОВ “Альянс” 2.1. Аналіз наявності і структури основних засобів 39 2.2.Аналіз показників використання основних засобів 43 2.3.Аналіз використання обладнання і виробничих потужностей 47 2.4. Аналіз фондоозброєнності 50 2.5. Аналіз використання виробничих площ 52 Розділ 3. Шляхи поліпшення використання основних виробничих засобів 54 Висновки 57 Список літератури Вступ У даній дипломній роботі пропонується розглянути питання, пов'язані з ефективністю використання основних виробничих засобів. Основні кошти є невід'ємною частиною будь-якого підприємства, і від підвищення ефективності їх використання залежать важливі показники діяльності підприємства, такі як фінансове положення, конкурентноздатність на ринку. Проблема підвищення ефективності використання основних засобів є центральною в період переходу України до цивілізованих ринкових відносин. Маючи ясне уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі, чинниках, що впливають на використання основних засобів, можна виявити методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва і зростання продуктивності труда. Цими причинами підтверджується актуальність вибраної теми дипломної роботи. Дана дипломна робота складається з трьох частин: теоретичної, аналітичної, та з пропозиціями щодо удосконалення шляхів поліпшення використання основних виробничих засобів. У теоретичній частині дається поняття основних засобів підприємства, а також їх класифікація, прийнята в економіці. У цій частині дається методика проведення аналізу основних засобів з використанням методу ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць. У аналітичній частині як приклад розглядається конкретне підприємство і аналізується використання його основних засобів в році, що аналізується: 2001 р. в порівнянні з базисним 2000 р. У процесі аналізу розраховуються показники використання основних засобів, проводиться факторный аналіз. Отримані результати зіставляються і виявляються ті причини, що призвели їх зміні. У третій частині дипломної роботи даються рекомендації щодо шляхів підвищення ефективності використання основних засобів. Розділ 1. Теоретичні аспекти існування основних засобів 1.1.Економічна суть існування виробничих основних засобів Підвищення ефективності використання основних засобів під­приємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку. Основні засоби — це матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства понад один календарний рік з початку введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500 гривень (за ціною придбання).

Основні засоби підприємства включають основні виробничі засоби й невиробничі основні засоби. Не належать до основних засобів: 1) предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості; 2) предмети вартістю до 500 гривень за одиницю (за ціною при­дбання) незалежно від терміну служби. При цьому гранична вартість предметів, що не належать до основних засобів, може змінюватися Міністерством фінансів України; 3) спеціальні інструменти і спеціальні пристосування підприємств серійного і масового виробництва певних виробів або для виготов­лення індивідуального замовлення незалежно від їхньої вартості; 4) спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні речі незалежно від їхньої вартості і терміну служби; 5) формений одяг, призначений для видачі працівникам підпри­ємства, незалежно від вартості й терміну служби. Виробничі основні засоби є частиною основних засобів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натуральну форму. Вартість основних виробничих засобів переноситься на вироблений продукт поступово, частинами, у міру використання. Поновлюються основні виробничі засоби через капітальні інвестиції. Невиробничі основні засоби — це житлові будинки та інші об'єкти соціально-культурного й побутового обслуговування, які не використовуються у господарській діяльності і перебувають на балансі підприємства. На відміну від виробничих основних засобів невиробничі основні засоби не беруть участі в процесі виробництва і не переносять своєї вартості на вироблений продукт. Відтворюються вони тільки за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Незважаючи на те, що невиробничі основні засоби безпосередньо не впливають на обсяг виробництва, збільшення цих засобів пов'язане з поліпшенням добробуту працівників підприємства. Це в кінцевому рахунку позитивно позначається на результатах діяльності підприємства, на зростанні продуктивності праці. Основні виробничі засоби з урахуванням специфіки їх виробничого призначення поділяються на такі групи: А. Будівлі і споруди. Б. Передавальні пристрої. В. Машини та устаткування, у тім числі: робочі машини та устаткування; вимірювальні та регулюючі прилади; лабораторне устаткування; обчислювальна техніка; транспортні засоби. Г. Виробничий і господарський інвентар. Д. Інші основні засоби. Співвідношення окремих груп основних виробничих засобів становить їх структуру. Поліпшення структури основних виробничих засобів, передовсім підвищення питомої ваги активної іх частини, сприяє зростанню виробництва, зниженню собівартості продукції, збільшенню грошових нагромаджень підприємства . На рис 1.1 наведено склад основних виробничих засобів підприємства. Для обчислення амортизаційних відрахувань основні засоби поділяють на такі групи: Група 1 — будівлі, споруди, їхні структурні компоненти, передавальні пристрої; Група 2 — автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації; інформаційні системи; телефони, мікрофони та рації; різне конторське обладнання, устаткування та приладдя; Група 3 — інші основні засоби, не включені до груп 1 і 2, а саме: робочі машини й устаткування, вимірювальні й регулюючі прилади.

Підприємству не байдуже, в яку групу основних виробничих засо­бів укладати кошти. Воно заінтересоване в оптимальному підви­щенні питомої ваги машин, устаткування, тобто активної частини основних засобів, які обслуговують процес виробництва і характе­ризують виробничі можливості підприємства. Ясна річ, що для забез­печення нормального функціонування активних елементів основних виробничих засобів необхідні будівлі, споруди, інвентар, тобто па­сивна частина основних засобів (див. рис. 1.1.) Структура основних виробничих засобів є різною в різних галу­зях промисловості, народного господарства. Рис. 1.1. Склад основних виробничих засобів підприємств Наприклад, у промис­ловості України частка будівель у загальній вартості основних виробничих засобів найвища в легкій та харчовій промисловості (близько 44%); споруд — у паливній промисловості (17%); переда­вальних пристроїв — в електроенергетиці (32%); устаткування та робочих машин — на підприємствах машинобудівного комплексу (45%). Основними факторами, які впливають на структуру основних ви­робничих засобів підприємств, є: рівень автоматизації і механізації, рівень спеціалізації і кооперування, кліматичні та географічні умови розміщення підприємств. Кожний фактор по-різному впливає на структуру виробничих засобів. Поліпшити структуру основних ви­робничих засобів можна за рахунок: оновлення та модернізації устаткування, ефективнішого використання виробничих приміщень установленням додаткового устаткування на вільній площі; ліквідації зайвого й малоефективного устаткування. Відтворення основних виробничих засобів — це процес безперервного їх поновлення. Розрізняють просте та розширене відтворення. Просте відтворення основних засобів здійснюється в тому самому обсязі, коли відбувається 1) заміна окремих зношених частин основних засобів або заміна старого устаткування на аналогічне, тобто тоді, коли постійно відновлюється попередня виробнича потужність. Розширене відтворення передбачає кількісне та якісне збільшення діючих основних засобів або придбання нових основних засобів, які забезпечують вищий рівень продуктивності устаткування. Процес відтворення основних виробничих засобів має низку харак - терних ознак, зокрема: 1) основні виробничі засоби поступово переносять свою вартість на вироблену продукцію; 2) у процесі відтворення основних виробничих засобів одночасно відбувається рух їхньої споживної вартості та вартості; 3) нарахуванням амортизаційних відрахувань здійснюється громадження в грошовій формі частково перенесеної вартості основних виробничих засобів на готову продукцію; 4) основні виробничі засоби поновлюються в натуральній формі протягом тривалого часу, що створює можливість маневрувати коштами амортизаційного фонду. У процесі господарської діяльності кругообіг основних виобничих засобів проходить три стадії. На першій стадії відбувається продуктивне використання основних виробничих засобів та нарахування амортизаційних відрахувань. На цій стадії основні виробничі засоби в процесі експлуатації зношуються й нараховується сума зносу. Вона є підствою для списання суми амортизаційних відрахувань на витрати після завершення процесу виробництва.

ЛУНЫ-РЫБЫ - семейство отряда иглобрюхообразных. Длина до 3 м, иногда более; весят до 1,4 т. Тело уплощенное с боков, высокое, почти круглое. 4 вида, главным образом в морских теплых водах; изредка встречаются в Японском и Баренцевом морях. ЛУО - 1) группа народов в Африке. Делятся на луо северных (шиллук, ануак и др.) - на юге Судана, и луо южных (собственно луо, алур, ачоли и др.) - в Уганде, Заире, Танзании, Кении и др. Языки шари-нильской ветви нило-сахарских языков. 2) Собственно луо (самоназвание - джолуо), народ группы луо в Кении (3,25 млн. человек) и Танзании. Общая численность 3,47 млн. человек (1992). Придерживаются традиционных верований, есть христиане (в основном католики) и мусульмане-сунниты. ЛУПА (франц. loupe) - собирающая линза или система линз с небольшим фокусным расстоянием (10-100 мм). Увеличение лупы от 2 до 40-50. ЛУПАН (Lupan) Андрей (р. 1912) - молдавский писатель, народный писатель Молдавии (1982), академик АН Молдавии (1961), Герой Социалистического Труда (1982). Брат Анны Лупан. Поэтические сборники "Стихи" (1947), "Мастер-созидатель" (1958), "Закон гостеприимства" (1966), "Добро носящий" (1980). Пьеса "Свет" (1948)

1. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

2. Аудит основних засобів

3. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

4. Контроль та ревізія використання основних засобів

5. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

6. Облік основних засобів
7. Облік основних засобів підприємства
8. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

9. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

10. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

11. Амортизація основних засобів

12. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

13. Аналітико-синтетичні засоби обробки інформації

14. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

15. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

16. Аналіз основних фондів в умовах шахти ім. О.О. Скочинського

Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы
Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи

17. Основні засоби підприємства

18. Ситуаційний аналіз. Аналіз основних ринкових проблем

19. Основні напрямки фінансового аналізу

20. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

21. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

22. Основні аспекти аналізу демократії
23. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)
24. Основні фармакологічні ефекти кумаринів місного засобу - водного екстракту з трави буркуну

25. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

26. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

27. Аналіз використання оборотних засобів

28. Аналіз поглядів основних преставників історичної школи Німеччини

29. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

30. Статистика основних виробничих фондів

31. Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

32. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

33. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

34. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

35. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

36. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

37. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

38. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства
39. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины
40. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

41. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

42. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

43. Задачи, основные функции и система ОВД

44. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

45. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

46. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

47. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков

48. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Конституция - основной закон государства

50. Основные политические права и свободы граждан

51. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

52. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

53. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

54. Основные принципы международного публичного права
55. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ
56. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

57. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

58. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

59. Основные причины и закономерности появления государства и права

60. Идеи правого государства и его основные признаки

61. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

62. Государство, его основные признаки и формы правления

63. Основные концепции правопонимания

64. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку
Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см

65. Основные праздники Великобритании и США

66. Г. Вельфлин. Основные понятия истории искусства

67. Культура как социальное явление. Ее основные функции

68. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России

69. Основные проблемы культуры речи в СМИ

70. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой
71. Поэзия "Серебряного века". Основные течения и взгляды на них
72. Бальзак: структура и основные идеи "Человеческой комедии"

73. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

74. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

75. Основные мотивы лирики в творчестве А. А. Фета

76. Анна Герман

77. Основные этапы создания государства на Украине

78. Возникновение и основные этапы политической истории Волжско-Камской Булгарии (Контрольная)

79. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина

80. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц

81. Происхождение, основные этапы развития и современные определения термина «библиография»

82. Основные черты античной модели

83. Основные ремесла Казахстана в начале 20 века

84. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

85. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

86. Устройство компьютера и его основные блоки
87. Основные сведения о IBM
88. Основные технологии накопителей на магнитной ленте

89. АРМ бухгалтера "Учет основных средств"

90. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS

91. Установка и основные характеристики Linux

92. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

93. Основные определения и теоремы к зачету по функциональному анализу

94. Конспект по статистике (основные понятия)

95. Пищеварительный тракт и его основные функции

96. Основные методы обследования больного

Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы

97. Становление и современное состояние криминологии. Основные этапы ее развития

98. История сыскного дела в России: Основные периоды правового регулирования

99. Основные понятия, предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.