Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Демократизація контрольно-оцінної діяльності у початковій школі

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаКафедра педагогіки та методики початкового навчанняМАГІСТЕРСЬКА РОБОТА: &quo ;Демократизація контрольно-оцінної діяльності у початковій школі&quo ; Вступ Після отримання державного суверенітету Україна стала на шлях відновлення усіх ланок життя. Демократичні зміни мали значний вплив і на сферу освіти. У зв’язку з децентралізацією навчальної системи виникла необхідність у створенні чіткої державної системи контролю. Гострою проблемою сьогодні є також визнання національних сертифікатів, які були б співвідносними і відповідали світовим стандартам. Однією з причин ускладнень у визначенні аналогів освітніх документів є недосконалість системи контролю та оцінювання в середніх навчальних закладах України. Контроль та оцінювання залишилися суб’єктивними, методи їх реалізації – застарілими. Отже, виникає необхідність впровадження системи контролю максимальної об’єктивності та можливості вимірювання оцінки за допомогою якісних та кількісних показників. Впровадження сучасних методів контролю та оцінки у практику навчання в українських навчальних закладах забезпечило б дотримання вимог, що висуваються до контролю, – об’єктивність, надійність, цілеспрямованість, систематичність тощо, – і дозволило б зробити навчання ефективним та наблизити його до світових стандартів. Гуманістичні засади контрольно-оцінної діяльності та широке розуміння поняття оцінювання представлено у працях видатних українських педагогів М. Пирогова та В. Сухомлинського. Історично склались традиційна та демократична системи оцінювання. Перша виникла з появою самого оцінювання як процесу, існує впродовж декількох сторіч, має вплив на більшість сучасних шкіл. В цій системі найбільша увага приділяється контролю власне знань, умінь і навичок учнів. Базовими поняттями традиційного оцінювання є: Контроль, як структурний компонент контрольно-оцінної діяльності, що передбачає виявлення, встановлення та оцінку знань учнів, тобто визначення обсягу, рівня та якості засвоєння навчального матеріалу, виявлення успіхів у навчанні, прогалин в знаннях, уміннях та навичках окремих учнів та всього класу для внесення необхідних коректив в процес навчання, для вдосконалення його змісту, методів, засобів та форм організації . Перевірка, завданням якої є виявлення знань, умінь та навичок учнів та порівняння їх з вимогами певних навчальних програм. Заключним актом контролю є оцінювання вчителем успішності навчально-пізнавальної діяльності школярів, зокрема у формі виставлення певної оцінки-балу . Основними завданнями контролю, стверджують В. Лозова, Х. Вех, Н. Бурінська., М. Казанський, С. Баранов, В. Бударний, Н. Уткіна, Т. Назарова та інші, є виявлення рівня правильності, обсягу, глибини та дійсності засвоєних учнями знань, отримання інформації про характер пізнавальної діяльності, про рівень самостійності та активності учнів в навчальному процесі, встановлення ефективності методів, форм та способів їх навчання. У зв’язку з цим М. Казанський виділяє основні функції контролю, які передбачені системою аналізу та оцінки знань, умінь і навичок учнів.

Роль контролю у формуванні мотивів навчально-пізнавальної діяльності та окремі аспекти розв’язання цієї проблеми у початковій школі на окремих навчальних предметах вивчали Н. Бібік, О. Савченко, Т. Байбара, М. Вашуленко, С. Близнюк та інші. Альтернативну і демократичну за своїм характером концепцію оцінювання навчальних успіхів молодших школярів запропонував Ш. Амонашвілі. Він стверджував, що від оцінки залежить уся наша орієнтувальна і взагалі будь-яка діяльність в цілому. Точність і повнота оцінки визначають раціональність руху до мети. Знання, уміння і навички повинні бути оцінені з тією єдиною метою, щоб визначити шляхи їхнього удосконалення, поглиблення, уточнення для активного включення школярів і різноманітну трудову і творчу діяльність, спрямовану на пізнання і перетворення дійсності. Нетрадиційна (тобто демократична) система виділяє компетентність, як кінцевий результат навчання і аналізує проблеми визначення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. Детально розроблені критерії оцінювання знань, умінь і навичок учнів з кожного предмета закономірно не можуть бути використаними для оцінювання компетентностей, які є якісно більш складною системою над предметним утворенням, що не вичерпується знаннями та вміннями . Також демократичний напрямок розглядає дитину не об’єктом, а суб’єктом оцінювання. Порівняння обох систем та проведені дослідження з питань оцінювання наштовхнули нас на визнання демократичної системи як раціональнішої, практичнішої та досконалішої, а отже такої, яка має право на рівноправне існування в освітньому просторі України. Ми вважаємо цю проблему такою, що потребує подальшого дослідження, вдосконалення, апробації в школі та приділення їй більшої уваги. Проведений аналіз наукової літератури засвідчив, що проблема оцінювання рівня знань завжди була актуальною, як для педагогіки, так і для методик навчальних предметів. Саме тому вона найбільш досліджувана. Різні педагоги та практики вивчали та вдосконалювали систему оцінювання та контролю в початковій школі. Незважаючи на те, в цілому вона залишається актуальною. Це зумовило загальну спрямованість нашого дослідження. Проблема дослідження – демократизація контрольно-оцінної діяльності. Мета дослідження – вивчення технології контрольно-оцінної діяльності та визначення шляхів її оптимізації за рахунок використання демократичних підходів. Об’єктом дослідження є контрольно-оцінна діяльність у початковій школі. Предмет дослідження – шляхи оптимізації контрольно-оцінної діяльності в початковій школі за рахунок використання демократичних підходів. Гіпотезою дослідження є положення, згідно з яким пізнавальна діяльність учнів буде більш раціональною і продуктивною за умови оптимального застосування системи сучасних демократичних методів контролю і оцінювання. Для дослідження поставленої мети та підтвердження висунутої гіпотези необхідно виділити такі завдання: проаналізувати проблему оцінювання в педагогічній теорії; вивчити та узагальнити досвід вчителів-новаторів масової початкової школи щодо використання сучасних демократичних методів контролю; проаналізувати методичне забезпечення контролю і оцінювання успішності учнів початкових класів; розробити та теоретично обґрунтувати систему демократичних підходів, методів та прийомів контрольно-оцінної діяльності, що забезпечують її оптимальний характер; експериментально перевірити ефективність авторської методики контролю та оцінювання у початковій школі; розробити методичні рекомендації щодо вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в сучасній початковій школі.

У процесі роботи над магістерською роботою нами були використані такі методи: порівняльно-історичний аналіз; вивчення та аналіз педагогічної і методичної літератури; контент-аналіз; спостереження; анкетування, інтерв’ювання; аналіз та узагальнення педагогічного досвіду; вивчення шкільної документації; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. Наукова значущість роботи полягає у тому, що: дано теоретичний аналіз і розглянуто сучасний стан проблеми контролю та оцінки успішності учнів; уточнено базові поняття проблеми; теоретично обґрунтовано окремі шляхи вдосконалення контрольно-оцінної діяльності у початковій школі. Практична значущість роботи полягає у тому, що: методично розроблено ефективні прийоми контрольно-оцінної діяльності у початковій школі; результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності вчителів початкової ланки освіти. База дослідження. Дослідження проводилося з 2002 по 2006 рік на базі ЗОШ №6, 7, 14, 15, 24 м. Тернополя, Грабовецької та Голгочанської ЗОШ Тернопільської обл., Бродівської школи-гімназії, Бродівського державного педагогічного коледжу ім. М. Шашкевича та Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Етапи дослідження: Констатувальний етап: – аналіз стану проблеми в педагогічній теорії і практиці роботи шкіл; – вивчення літератури, висунення гіпотези, завдань, формування структури роботи; – проведення попередніх замірів якості успішності учнів. Формувальний етап: – розробка та перевірка авторських підходів до оптимізації контрольно-оцінної діяльності у сучасній початковій школі; – проведення контрольних зрізів та обробка одержаних даних. Підсумковий етап: – узагальнення і систематизація матеріалів; – математична обробка одержаних даних; – остаточна перевірка гіпотези дослідження. Апробація дослідження. Основні положення і результати дослідження доповідались і обговорювались на кафедрі педагогіки і методики початкового навчання та на студентських науково-практичних конференціях; результати дослідження опубліковані у формі статей. Структура роботи. Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків, таблиць та діаграм. 1. Демократичний напрямок оцінювання в педагогічній теорії 1.1 Оцінювання в історії розвитку педагогіки Контроль, оцінювання, облік знань учнів – важлива проблема теорії і практики навчання. Без перевірки або самоперевірки засвоєних знань, набутих умінь і навичок неможливе якісне здійснення цієї проблеми. Тому контроль знань учнів завжди був, є і буде важливою складовою частиною навчального процесу, хоч і ставлення до нього зазнавало певних змін. Змінюються окремі форми і способу контролю знань, але його головна суть – знати, наскільки вдало відбувся процес засвоєння вивченого матеріалу, – залишається незмінною. Вона визначається самою природою процесу навчання. Тому у зарубіжній педагогіці ця проблема далеко не нова. Ще 100 років назад були прибічники та супротивники бальної системи, використовувались багаточисельні спроби її реформування або заміни більш довершеною системою.

Conversation with Stalin. London, 1962. С. 4648). 156 Тарас (Максим Дмитрович) Боровець народився 9 березня 1908 р. в с. Бистрич Костопльського району на Рвненщин. Закнчив школу, займався самоосвтою, бо вчитись дал не мав можливост. Займався полтичною дяльнстю. Пдтримував зв'язки з колишнми вйськовими арм УНР. На той час Рвненщина входила до складу Польщ, де дяли окрем полтичн осередки УНР, як вели протирадянську боротьбу. Т. Боровець був членом Укрансько вйськово органзац (УВО)  Органзац укранських нацоналств (ОУН). У 1934 р. був заарештований польськими властями, сидв у в'язниц Береза Картузька, звдки звльнився в 1935 р. Псля приднання у 1939 р. Захдно Украни до УРСР прибув у прикордонний район, де за завданням кервникв УНР утворив базу для пдпльно дяльност проти СРСР. З початком Друго свтово вйни переходить до активних дй. У червн 1941 р. сформував збройний пдроздл «Полська Сч». Прибрав соб псевдо «Отаман Тарас Бульба». Пзнше «Полську Сч» було меновано «Укранська Повстанська Армя» (УПА). У 1943 р. не виявив бажання пдпорядкуватись ОУН бандервського крила, яке перебрало назву для свох збройних пдроздлв УПА. Т

1. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

2. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

3. Влияние типа контрольно-проверочного текста на закрепление навыков пунктуации в выпускных классах школы

4. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

5. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

6. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі
7. Вивчення математики в початковій школі
8. Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі

9. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

10. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

11. Методика вивчення прикметника в початковій школі

12. Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

13. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

14. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

15. Особливості вивчення простого речення в початковій школі

16. Особливості вивчення теми "Дроби" в початковій школі

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

17. Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі

18. Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі

19. Система контрольных и зачетных работ по химии для учащихся 10-12 классов трехгодичного обучения вечерней школы

20. Технологія використання підручників на уроках у початковій школі

21. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

22. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності
23. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"
24. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

25. Тесты по биологии для школы

26. Контрольная работа по физиологии

27. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

28. Территория государства (Контрольная)

29. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

30. Административно правовые отношения (Контрольная)

31. Государственное и административное право (Контрольная)

32. Доказательства в арбитражном процессе (Контрольная)

Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль

33. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

34. Гражданское право (Контрольная)

35. Виды договоров (Контрольная)

36. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

37. Гражданский процесс (Контрольная)

38. Гражданский процесс (Контрольная)
39. Контрольная по жилищному праву
40. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

41. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

42. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

43. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

44. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

45. Политэкономические школы и направления

46. Конституционное право зарубежных стран (контрольная)

47. Органы исполнительной власти РФ (Контрольная)

48. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов (Контрольная)

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее

49. Международное экономическое право (Контрольная)

50. Международно-правовая охрана прав на "Промышленную собственность" (Контрольная)

51. Контрольная работа по муниципальному праву Вариант 2

52. Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

53. Правоведение (Контрольная)

54. Понятие право. Отрасли права (контрольная)
55. Римское частное право (Контрольная)
56. Позитивистская школа права

57. Трудовое право (Контрольная)

58. Финансовое право (Контрольная)

59. Контрольная работа по курсу экологического права

60. Экологическое право (Контрольная)

61. Латинский язык (Контрольна робота)

62. Контрольная работа по Английскому языку

63. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

64. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин

65. Шпаргалки для контрольной по немецкому (средняя ступень)

66. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

67. Иконопись и ее особенности. Иконописные школы Древней Руси

68. Культура ранних человеческих цивилизаций (Контрольная)

69. Экзамен по русскому языку для поступления в Бауманскую школу

70. Морфология: шпаргалка для экзамена в школе
71. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы
72. Военный коммунизм (Контрольная)

73. События Великой Отечественной Войны на страницах новейших учебников по истории для средней школы

74. Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы

75. Информационные технологии в управлении (Контрольная)

76. Операционная и социотехническая системы (Контрольная)

77. Контрольные по информатике для заочников (вопросы по Windows, Word, Excel)

78. Экзамен по математике для поступления в Бауманскую школу

79. Санитарно гигиеническая характеристика компьютерных классов школ г.Кургана

80. Судебно-медицинская экспертиза по исследованию огнестрельных повреждений (Контрольная)

Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография

81. Следственные версии и планирование расследования (Контрольная)

82. История органов внутренних дел (Контрольная)

83. Судебная реформа (Контрольная)

84. Прокурорский надзор как самостоятельная отрасль государственной деятельности (Контрольная)

85. Уголовное право (Контрольная)

86. Основы уголовного права (Контрольная)
87. Преступление против жизни (Контрольная)
88. Уголовный процесс (Контрольная)

89. Уголовный процесс (Контрольная)

90. Формирование экологического сознания в процессе изучения ест.-научн. дисциплин в курсе неполной средней школы

91. Токсикологии сельскохозяйственных животных (Контрольная)

92. Частная школа и новые методы образования

93. Высшая школа и продвижение в науке

94. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

95. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

96. Экологическое воспитание детей в начальной школе

Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие

97. Урок в современной школе

98. Проблемы обучения информатики в школе

99. Особенности экологического воспитания в начальной школе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.