Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політика і етика: соціально-філософський аспект

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченко Кафедра філософії Курсова робота: Політика і етика: соціально філософський аспект Пудич Катерини Віталіївни студентки 53-ї групи факультету історії та права ПІМСО: суспільствознавство Науковий керівник: Харченко Юлія Володимирівна Кіровоград 2010 План Вступ Розділ І. Місце і роль моралі в контексті становлення суспільства 1.1 Філософсько-історичне підґрунтя феномену політичної етики 1.2 Проблеми взаємодії моральної та політичної свідомості Розділ ІІ. Специфіка моральних принципів у сучасному суспільстві 2.1 « Моральний компроміс» як «категоричний імператив» політичної етики. 2.2 Політика і мораль в умовах реформування сучасного українського суспільства Висновки Список використаної літератури Вступ Політика і етика, етика і політика - співвідношення цих понять традиційно розглядається як проблема адекватності критеріїв моралі, тобто, способів оцінки дії з позицій існуючих у суспільстві норм, сфері політичної діяльності. У цій роботі дається аналіз співвідношення цих понять у соціально-філософському вимірі. Ця тема є актуальною в умовах сучасних політичних процесів в світі та в Україні. Політика і політичне життя є найбільш древніми темами з всього корпусу соціально-філософської проблематики. Виникнення перших політичних вчень за часом майже збігається з появою філософії. Історія соціальної філософії починається з постановки проблем, пов'язаних з державою і політикою. І до сьогоднішнього дня політичні проблеми представляють один з найважливіших тематичних розділів соціально-філософського знання, незважаючи на те, що в сучасному соціальному пізнанні вже існує цілий блок політичних наук. Ці науки вирішують проблеми, пов'язані з темою політичних відносин, політичних систем і політичних технологій. При відсутності жорстких меж між філософією політики і політичною наукою, існують такі проблеми, які входять у простір компетенції філософа більшою мірою, ніж політолога. Лозунги сучасної політики звучно і гарно лунають звідусіль, особливо в період передвиборних гонок - мир, свобода, достаток, справедливість. Проте якими є цілі приходу політиків до влади насправді? І якими засобами політики добиваються прийняття рішень на користь своїх ідей? Політика партій, об'єднань і держав повинна бути спрямована на досягнення державних цілей, що, на жаль, не завжди здійснюється в сучасні політиці. І методи досягнення цих цілей не завжди відповідають моральним нормам. В той же час, будучи сферою соціального вибору груп, індивідів, організацій, політика тісно пов'язана з мораллю. Вибір проектів бажаного майбутнього, значимість тих або інших локальних цілей, визначення коштів і методів їхнього досягнення ґрунтується на моральних поданнях людини, групи про добро й зло, справедливості й несправедливості, боргу, честі й достоїнстві. Таким чином можна визначити лінії перетину моралі і політики: - Мораль і політика відносяться до найбільш ранніх соціальних регуляторів громадського життя. Зближає їх те, що й та й інша відносяться до сфери соціального вибору, тому досить рухливі й мінливі.

- Мораль і політика - це нормативні регулятори життєдіяльності індивідів. Упорядковану поводження людей здійснюється за допомогою моральних і політико-правових норм (загальних правил, еталонів, зразків поводження), які є загальнообов'язковими для всіх людей. Політика й мораль розрізняються способом формування й засобами реалізації. - Сфера моральних відносин - це в основному взаємозв'язок між окремими особистостями, вимогами до індивіда з боку суспільства в цілому, окремих груп, узгодження особистого інтересу із суспільним, затвердження соціального в індивідуальному. Політичні відносини не покликані виражати індивідуальність кожного, але конкретно виражають групові інтереси. Мораль же виражає духовні й особистісні потреби суспільства. Норми моралі складаються на основі подання людей про добро й зло, совісті, справедливості. Вони стають обов'язковими для всіх у міру усвідомлення й визнання їхньою більшістю членів суспільства. Політичні й правові норми встановлюються державою й звичайно фіксуються в законах, після їхнього опублікування їм повинні коритися всі. Норми моралі не закріплюються в спеціальних актах, а існують у свідомість людей. У більшості випадків вони дотримуються добровільно на основі розуміння людьми справедливості їхнього приписання, завдяки внутрішньому переконанню й чинності суспільної думки. Політико-правовим нормам люди дотримуються добровільно лише в зрілому цивільному суспільстві, розуміючи їхню справедливість. Однак для їхнього дотримання держава вправі застосовувати засоби примусу. - Моральні норми виступають у вигляді узагальнених правил поведінки, властивих для всіх ситуацій. Політичні й правові норми визначають правила взаємин держави й цивільного суспільства; партійні норми - правила поведінки членів організації й т.д. Проблеми співвідношення політики та моралі винесені на розгляд в багатьох монографіях та публікаціях. Розглянемо деякі з них. Розглядаючи історію проблематики даної роботи не можна було не використати ґрунтовних праць древніх мислителів, зокрема, Арістотеля (384-322 до н.е.). Праця «Велика етика», мала великий вплив на розвиток західноєвропейської філософії, і присвячена моральним проблемам особистості і обґрунтуванню головного принципу етики Арістотеля - розумної поведінки та поміркованості. Ґрунтовною і корисною для написання цієї роботи була праця сучасного французького філософа Поля Рікера (1913-2005) «Мораль, етика і політика». В ній автор зачіпає проблему співвідношення термінів «мораль», «етика» та «політика». У процесі роздумів він намагається дати відповіді на питання, що таке політична філософія, які є функції політики та методи її впровадження з соціально-філософської точки зору. В працях німецького соціолога Нікласа Лумана (1927—1998) бачимо детальний опис суспільства як всеохоплюючої соціальної системи. В такій системі існує ряд підсистем, таких як масмедіа, політика, наука і т.д., що по-різному взаємодіють між собою. Німецький професор політології Бернард Сутор в праці «Мала політична етика» переконливо трактує політичну етику, як вона затребувана сучасним демократичним, плюралістичним суспільством, не звільняючи політику від моральної відповідальності (навпаки, виявляючи міру такої відповідальності), позбавляє її від надмірної, невластивою морального навантаження, Моральну ж свідомість - від недоречного наставництва з боку політики.

Вона націлює &quo ;всього лише&quo ; на те, щоб право і інститути формували політично мислячого і політично діючого громадянина (схильного рахуватися з загальним благом) і, не претендуючи на моральне ядро особистості, все ж таки забезпечували в суспільстві необхідний мінімум моралі, а отже, і необхідний мінімум духовності, У всьому іншому надаючи людині ту свободу, якої він міг би, керуючись вказівками власної совісті, користуватися для морального самовизначення та особистісного саморозвитку. Об’єктом дослідження є проблема взаємодії етики і політики. Предметом даного дослідження є соціально-філософський аспект феноменів політики та етики. Отже, завданнями даної курсової роботи є: встановлення місця моралі в духовному житті суспільства; аналіз взаємодії моральної та політичної свідомості; обґрунтування специфіки моральних принципів у сучасному суспільстві; встановлення сутності морального компромісу як категоричного імперативу політичної етики; Обґрунтування взаємозалежності політики і моралі в умовах реформування українського суспільства. Розділ І. Місце і роль моралі в контексті становлення суспільства 1.1 Філософсько-історичне підґрунтя феномену політичної етики Вивчення термінів політики і етики, співвідношення цих сфер, їх взаємовпливу і розвитку йде давно. Основна специфіка цих питань полягає в тому, що вони розташовані як в площині теоретичного дослідження, так і в області практичної політичної діяльності. Важливо відмітити ще одну особливість, яка полягає в тому, що питання співвідношення політичної і етичної сфери завжди є актуальними, оскільки кожен конкретний політичний вчинок оцінюється безпосередньо з позиції політичної етики. Класичне грецьке поняття етика (від греч. e hos - звичай, моральний характер) позначено як вчення про моральність, мораль Уперше позначена Аристотелем як область &quo ;практичної філософії&quo ;, що відповідає на питання: що ми повинні робити? У своєму первинному розумінні етика дозволяла робити етично (морально) правильні вчинки, завершувати реальний світ шляхом надбудови до царства того, що повинно бути. Саме з цим розумінням пов'язане те, що на зорі історії людства були запропоновані основні ідеальні образи, образи того &quo ;що має бути&quo ;, які лягли в основу політичної філософії і науки. Поняття етики тісно пов'язане з поняттям цінності і спочатку передбачалося, що саме етичній людині доступне розуміння цінності, воля людини може бути дієвою тільки будучи спрямованою на цінність. Поняття цінності зв'язувалося з суттю і умовою повноцінного буття речей, що згодом було піддане безлічі оцінок і поставлене в залежність від конкретних умов, що дозволило розробляти різні класифікації цінностей і поставити питання про можливість їх переоцінки. Класичне поняття політика (від греч. poli ike - мистецтво управління державою) позначалося як мистецтво, а згодом наука про цілі і завдання держави, а також про засоби досягнення цілей і вирішення конкретних завдань. Визнаючись спочатку як мистецтво, політика пройшла довгий історичний шлях, перш ніж бути вписаною в систему гуманітарних наук, яку окрім політики утворюють історія, право, соціологія, психологія і інші науки Моральні цінності і норми, що мають відношення до політичного світу, до його інститутів, стосунків, політичного світогляду і поведінки членів того чи іншого суспільства, в сукупності складають політичну етику.

Тому спробумо дати фрагментарний портрет цього соцального явища на мя Люмпенство Економчний характер люмпенства визначаться його опосередкованим звязком з снуючими в суспльств укладами економчного життя. Механзм цього звязку соцальний паразитизм. В силу снуючих економчних обставин певна частина суспльства може бути витсненою з сфери суспльно-корисно прац, в наслдок чого формуться абсолютно зневажливе ставлення до не. Сам люмпен вже не тльки не може, але й не бажа працювати. В полтичнй сфер люмпенство традицйно розглядаться як суто деструктивна сила, здатна дестаблзувати полтичний стан. Одночасно полтична складова соцального портрету люмпенства далеко не однозначна та суперечлива. Тут мамо  нестримне полтичне бунтарство анархчного штибу,  глибоке несприйняття, шалену ненависть до послдовних, осмислених методв, упорядкованих форм соцально-полтично боротьби, до цивлзованих способв участ в полтичному житт суспльства. Тут, нарешт, непередбачувансть полтично поведнки люмпенства, його продажнсть, готовнсть за будь-яку подачку йти на найпдлш вчинки, виключна здатнсть провокувати вдповдн репрес силових структур влади  тим самим остаточно пдрвати, найспокйншу  найбезневинну ситуацю в кран чи регон

1. Соціальна політика та соціальне партнерство

2. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

3. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

4. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

5. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

6. Державна політика соціального страхування
7. Історія України. Соціально-політичні аспекти
8. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

9. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

10. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

11. Соціальна політика

12. Структура системи соціального захисту населення і політики України

13. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

14. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

15. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

16. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики

17. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

18. Соціально-філософські погляди І.Франка

19. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

20. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

21. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

22. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа
23. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах
24. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

25. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

26. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

27. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

28. Миграция сельского населения XVIII - I пол. XIX вв.: исторические и психологические аспекты

29. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

30. Національна політика СРСР в роки перебудови

31. Соціальне становище Запорізького краю

32. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Податкова політика України

34. Соціальні групи

35. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

36. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

37. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

38. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
39. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
40. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

41. Процентна політика комерційного банку

42. Інформаційна політика України

43. Соціальні проблеми у ЗМІ

44. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

45. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

46. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

47. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

48. Мораль і соціальне управління

Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

49. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

50. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

51. Сутність і значення соціального страхування

52. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

53. Державна політика в галузі охорони праці

54. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
55. Організація облікової політики підприємства
56. Формування облікової політики підприємства

57. Соціальна інфраструктура України

58. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

59. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

60. Економіко- і політико-географічне положення України

61. Історія соціально-економічної географії світу

62. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

63. Державна соціальна допомога

64. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов

65. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

66. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

67. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

68. Принципи розробки та оцінки державної політики України

69. Система соціального захисту в Україні

70. Соціальна захищеність дітей в Україні
71. Соціальна цінність права
72. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

73. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

74. Суть та принципи соціальної держави

75. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

76. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

77. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

78. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

79. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

80. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники
Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники
Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы

81. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

82. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

83. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

84. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

85. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

86. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.
87. Політика суцільної колективізації
88. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

89. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

90. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

91. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

92. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

93. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

94. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

95. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

96. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок

97. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

98. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

99. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.