Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Достатність доказів у кримінальному процесі України

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Дєєв Максим Валерійович УДК 343.13 ДОСТАТНІСТЬ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі правосуддя Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: кандидат юридичних наук, професор Шибіко Василь Петрович, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри правосуддя. Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Шумило Микола Єгорович, Університет економіки і права “КРОК”, перший проректор; кандидат юридичних наук, доцент Письменний Дмитро Петрович, Київський національний університет внутрішніх справ України, професор кафедри кримінального процесу. Захист відбудеться 17 березня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60. З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58). Автореферат розісланий 08 лютого 2008 року. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Н.П. Сиза ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Інтереси судочинства вимагають від суб'єктів кримінального процесу прийняття не тільки законних та справедливих, але й обґрунтованих рішень з питань, що виникають під час провадження по справі. Кримінальне судочинство, яке сформувалося в Україні ще до здобуття нею незалежності, не може вже відповідати тим вимогам, які ставляться до нього сьогоденням. Зараз назріла необхідність реформувати вітчизняний кримінальний процес, побудувавши його відповідно до вимог, які ставляться до кримінального процесу в демократичній, соціальній та правовій державі, якою Україна проголошена статтею 1 Конституції нашої держави. Відбувається процес розробки та обговорення положень нового Кримінально-процесуального кодексу України, який повинен врахувати позитивний досвід попереднього законотворення в галузі кримінального процесу і позбутися негативу, який проявився на момент реформування чинного КПК України. Таке реформування, в свою чергу, вимагає ретельного, докладного, детального теоретичного підґрунтя. Тому не випадково, особливо в останній час, серед науковців зріс інтерес до багатьох визначальних теоретичних положень кримінального процесу. Насамперед, увага приділяється фундаментальним, вихідним, базисним положенням, які справляють керівний, вирішальний вплив на всі похідні інститути та норми. До числа таких фундаментальних положень належить процес доказування, який з упевненістю можна називати стрижнем всього кримінального процесу, що пронизує всі його стадії. І однією з важливих, але разом з тим і такою, що залишається недостатньо вивченою, є проблема достатності доказів у кримінальному процесі, без встановлення якої неможливе прийняття цілої низки процесуальних рішень по кожній кримінальній справі.

Проблеми достатності доказів торкалися в своїх роботах С.А. Альперт, В.Д. Арсеньєв, М.І. Бажанов, Р.С. Бєлкін, А.Р. Бєлкін, Т.В. Варфоломєєва, Л.Є. Владимиров, А.Я. Вишинський, В.Г. Гончаренко, М.М. Гродзинський, Ю.М. Грошевий, А.Я. Дубинський, П.С. Елькінд, В.С. Зеленецький, Л. М. Карнєєва, Є.Г. Коваленко, С.В. Курильов, В.Т. Маляренко, О.Р. Михайленко, М.М. Михеєнко, Г.М. Міньковський, В.Т. Нор, Ю.К. Орлов, Г.М. Рєзнік, Н.В. Сибільова, С.В. Слинько, С.М. Стахівський, М.С. Строгович, В.М. Тертишник, Л.Т. Ульянова, Ф.Н. Фаткуллін, С.А. Шейфер, М.Є. Шумило, Н.А. Якубович та багато інших. В російській науці кримінального процесу проблема достатності доказів була предметом спеціального дослідження у кандидатській дисертації Р. В. Костенка 1999 року та у його ж, в співавторстві з Ф.М. Кудіним, монографії 2000 року за згаданою дисертацією. У вітчизняній же науці кримінального процесу проблема достатності доказів темою окремого монографічного дослідження досі не була. Потреба в ньому обумовлена необхідністю дослідження з точки зору достатності доказів (даних) низки нових положень чинного КПК України, якими кодекс було доповнено і змінено під час проведення &quo ;Малої судової реформи&quo ; 2001 року Законами України &quo ;Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України&quo ; від 21 червня 2001 року та від 12 липня 2001 року, зокрема щодо постанов слідчого і прокурора про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого (особи) від кримінальної відповідальності (ст.ст. 7 – 11-1 КПК України), постанови судді про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (ст. 165-1 КПК України), постанови судді про продовження строку тримання під вартою (ст. 165-2 КПК України), обвинувального вироку суду, винесеного без проведення судового слідства (ст.ст. 299, 301-1 КПК України), рішення апеляційного суду під час попереднього розгляду справи (ст. 367 КПК України), обвинувального вироку суду апеляційної інстанції (ст. 378 КПК України); Законом України від 14 грудня 2006 року &quo ;Про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу України щодо оскарження постанови про порушення кримінальної справи&quo ; щодо перевірки судом підстав для винесення слідчим постанови про порушення кримінальної справи та ін. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в межах теми Центру дослідження прав людини юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка &quo ;Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні&quo ; № 01 БФ 042-01 за третім науковим підрозділом &quo ;Спеціально-правові способи захисту прав і свобод громадян України&quo ;. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного дослідження теоретичних і практичних проблемних питань достатності доказів дати визначення поняття достатності доказів у кримінальному процесі, встановити суть достатності доказів як кримінально-процесуального феномену, розробити пропозиції з удосконалення кримінально-процесуального законодавства та рекомендації, спрямовані на поліпшення правозастосовчої практики суб'єктів кримінального процесу.

Поставлена мета досягається завдяки вирішенню в роботі таких завдань: – встановити юридичну природу, суть, значення та основні ознаки достатності доказів; – визначити місце достатності доказів серед інших властивостей кримінально-процесуальних доказів; – визначити коло суб'єктів, які наділені компетенцією визначати достатність доказів; – дослідити обсяг повноважень суб'єктів кримінального процесу щодо визначення достатності доказів; – дослідити порядок визначення достатності доказів; – дослідити особливості визначення достатності доказів на різних стадіях кримінального процесу; – дослідити рішення, прийняття яких у кримінальному процесі вимагає достатності доказів; – дослідити співвідношення достатності доказів з суміжними поняттями; – розробити пропозиції з удосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо визначення достатності доказів; – розробити рекомендації, спрямовані на поліпшення діяльності суб'єктів кримінального процесу з оцінки достатності доказів. Об'єктом дослідження є оцінка доказів як один із елементів процесу доказування у кримінальному процесі України. Предмет дослідження – суть, значення та особливості оцінки достатності доказів на різних стадіях кримінального процесу України. Методи дослідження обрані з урахуванням поставленої мети і завдань дослідження, його об'єкта та предмета. Методологічною основою дослідження є загальний діалектичний метод пізнання соціальних явищ та процесів, відповідно до якого проблеми, що вирішуються в дисертації, розглядаються в єдності їх соціального змісту та правової форми. Також під час дослідження використовувалися інші методи дослідження: історико-правовий метод, який дозволив показати хід розвитку уявлень про достатність доказів; метод структурно-системного аналізу дозволив вивчити процес доказування, в ході якого визначається достатність доказів; порівняльно-правовий метод застосовувався під час порівняння визначення достатності доказів за вітчизняним та зарубіжним кримінально-процесуальним законодавством та доктриною кримінального процесу; формально-юридичний метод застосовувався при опрацюванні норм чинного КПК України та проекту нового КПК, підготовлено ряд пропозицій щодо удосконалення чинного КПК та можливостей реалізації зазначених пропозицій у новому КПК; статистичний метод було використано під час вивчення практики застосування кримінально-процесуальних норм, зокрема норм доказового права при визначенні достатності доказів. Теоретичну основу дисертації складають наукові праці з конституційного, кримінального, кримінально-процесуального права, судоустрою, криміналістики та філософії. Емпіричну базу дослідження становлять: а) статистичні дані та матеріали узагальнень практики Верховного Суду України за 2003–2006 роки; б) результати вивчення автором 300 кримінальних справ, розглянутих місцевими судами м. Запоріжжя, Апеляційним судом Запорізької області та Верховним Судом України протягом 2000–2006 років. Нормативно-правовою базою дослідження є Конституція України, ратифіковані Україною міжнародно-правові акти, КПК України, інші кодекси та закони України, історичні пам'ятки права України, підзаконні нормативно-правові акти, постанови Пленуму Верховного Суду України, законодавство зарубіжних країн: Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччина та ін.

Процес гри складаться з чотирьох етапв. Перший етап пдготовка  початок гри. Пдготовка до гри трива близько мсяця. Студенти слухають лекц з кримнального процесу, спецкурсв. Вивчають конкретн кримнальн справи, кримнальне  кримнально-процесуальне законодавство, законодавство, промови обвинувачв  захисникв. У вльний вд навчання час вдвдують судов засдання, вивчають додаткову лтературу, готують обвинувальн й захисн промови. Рол розподляються на загальних зборах учасникв з урахуванням хнх побажань, знань  здбностей. Гра починаться перевркою готовност учасникв. Ведучий роз'ясню  правила, проводить жеребкування черговост виступв учасникв. Розда членам жур картки з оцнками, списки учасникв гри. Другий етап розминка (510 хв.). Тут можна застосовувати й ЕОМ. Ведучий або оператор ЕОМ знайомить усх учасникв з правилами роботи на нй. Потм за чергою виклика фахвцв до персональних комп'ютерв  пропону м вдповсти на запитання: який з наведених у перелку порядок виступв учасникв судових дебатв  правильним? Вдповдь правильна

1. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

2. Проект кримінального кодекса України

3. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

4. Поняття злочину у кримінальному праві України

5. Докази та доказування в кримінальному процесі

6. Збирання доказів у кримінальному процесі
7. Речові докази в кримінальному процесі
8. Постанови з кримінального процесу

9. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

10. Давність у кримінальному праві

11. Експертиза у кримінальному процесі: порядок визначення і проведення

12. Захисник у кримінальному процесі

13. Підозрюваний у кримінальному процесі

14. Стадії кримінального процесу

15. Учасники у кримінальному процесі

16. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

17. Вина в кримінальному праві країни

18. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

19. Зайнятість і рівень життя населення України

20. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

21. Кримінальне процесуальне право України

22. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
23. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
24. Бідність в України

25. Легка промисловість України i транспорт

26. Сільське господарство i харчова промисловість України

27. Легка промисловість України укр

28. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

29. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

30. Хімічна промисловість України

31. Лучна рослинність України

32. Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України

Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

33. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

34. Кримінальна відповідальність

35. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

36. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

37. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

38. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві
39. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим
40. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

41. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

42. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

43. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

44. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

45. Болонський процес - перспективи для України

46. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

47. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

48. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки
Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

50. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

51. Атомна енергетика України і РПС

52. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

53. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

54. Політичні права і свободи громадян України
55. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)
56. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

57. Історія України

58. Історія соборності України

59. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

60. Господарство України періоду утвердження капіталізму

61. Походження людини та її поява на території України

62. Історія держави та права України

63. Культура України в 30-х рока

64. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

65. Податкова політика України

66. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

67. Загальна характеристика конституції України

68. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

69. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

70. Поняття, форма та функції Конституції України
71. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
72. Суверенітет України

73. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

74. Бюджет України: актуальні проблеми

75. Державній бюджет України

76. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

77. Фінансова система України

78. Організаційна система управління природокористуванням України

79. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

80. Машинобудування України

Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

81. Використання трудових ресурсів Західної України

82. Міжнародний ринок туристичних послуг України

83. Машинобудівний комплекс України

84. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

85. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

86. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України
87. Грошовий обіг України
88. Органи внутрішніх справ України

89. Грошові розрахунки в господарському обороті України

90. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

91. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

92. Інформаційна політика України

93. Конституційні засади виконавчої влади України

94. Судова система України

95. Грошова система України

96. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

97. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

98. Електроенергетика України

99. Регіональний розвиток харчової промисловості України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.