Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИБОНДАРЕНКО ТАМІЛА ОЛЕКСІЇВНА УДК 070.484: 504.03ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА ЖУРНАЛУ „ HE ECOLOGIS ” У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЯХ 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціальних комунікаційХарків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Михайлин Ігор Леонідович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, завідувач кафедри журналістики. Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Лосієвський Ігор Якович, Харківська державна академія культури, професор кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій кандидат філологічних наук, доцент, Житарюк Мар’ян Георгійович, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторант кафедри міжнародної журналістики. Захист відбудеться “29” жовтня 2008 року о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 Харківської державної академії культури за адресою: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз,4. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської державної академії культури за адресою: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз,4. Автореферат розіслано “27” вересня 2008 року. Учений секретар спеціалізованої вченої ради І.О. Давидова ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми дослідження. Середина ХХ століття являє собою перехідну епоху в екологічній суспільній свідомості. Стурбованість, ініційована насамперед значним техногенним впливом на природу, неодмінно актуалізує проблему взаємовідносин людини і природи, що пов’язується з „феноменом страху” перед знищенням земного життя. „Феномен страху”, яким виступає глобальна екологічна криза, супроводжується деструктивними змінами в масовій свідомості людей і вимагає регламентації меж їх утручання в природне середовище та відповідальності за порушення природного балансу. Істотну роль у формуванні відповідального ставлення людини до довкілля відіграють соціально-комунікаційні інститути, зокрема друковані та електронні засоби масової інформації, що забезпечують комунікативні потреби людини в екологічній інформації та є інструментами впливу на масову свідомість. Дискусії, присвячені осмисленню екологічних проблем, сьогодні переміщуються в епіцентр світової суспільствознавчої думки і стають невід’ємною частиною сучасних соціально-комунікативних процесів. З огляду на те що до обговорення сучасної глобальної екологічної кризи долучаються всі сфери суспільного життя, вона поступово стає вихідним пунктом роздумів над світовими проблемами, концентруючи в собі суперечливі ідеї стосовно характеру майбутнього розвитку людства. З одного боку, утверджується технократичний підхід до осмислення екологічної кризи, згідно з яким її розв’язання вбачається в підвищенні рівня життя суспільства, економічному зростанні й інтенсивному використанні природних ресурсів.

Другий - екологічний - підхід передбачає протилежну стратегію розвитку й спирається на інші світоглядні позиції, утверджуючи необхідність формування екологічної свідомості й вироблення нової стратегії моральної поведінки, яка б надавала нову шкалу цінностей у системі „суспільство - природа” і змогла захистити людство від наслідків глобальної екологічної кризи. Провідну роль у зміні світоглядної парадигми сучасні дослідники віддають екологічній (інвайронментальній, природоохоронній) етиці, що являє собою міждисциплінарний напрямок дослідження і розглядається як керівництво в екологічних ситуаціях, що розширює межі спільності, органічно вводить природу до зони морального простору, формує установку на безмежну відповідальність людини за все живе і відображає існування екологічної свідомості. Значна роль у формуванні екологічної свідомості належить екологічним виданням, які не лише висвітлюють сучасні глобальні проблеми, а й пропонують шляхи їх розв’язання, формулюючи етичні принципи, що мають стати підґрунтям нового мислення. Одним із таких видань є журнал “ he Ecologis ”, який видається в Лондоні з 1970 р. і являє собою один із найбільш тривалих екологічних соціально-комунікаційних проектів, що не лише аналізує глобальні проблеми останніх десятиріч, але й пропонує власну картину світу, підґрунтям якого має стати екологічна етика. Звернення до зарубіжного досвіду сьогодні особливо актуалізується у зв’язку з активним залученням України до світових інформаційно-комунікаційних процесів і зумовлено насамперед незадовільним станом екологічної журналістики в Україні. Як зазначає О.О. Бєляков, про це свідчить як відсутність загальнонаціональної екологічної газети з періодичністю більш ніж раз на тиждень, яка б оперативно реагувала на поточні події, та науково-популярного журналу, так і несистематичність (через брак коштів) або мала періодичність виходу локальних екологічних видань. Розв’язанню цієї проблеми сприятиме вивчення даного сектора соціальної комунікації за кордоном, досвід роботи якого може бути використаний українськими мас-медіа. Отже, актуальність пропонованого дослідження зумовлена двома чинниками: – необхідністю вивчення в умовах глобальної кризи досвіду спеціалізованих екологічних видань як невід’ємних складових соціально-комунікаційної системи, що не лише здійснюють аналіз існуючих екологічних проблем, а й пропонують стратегії їх розв’язання; – відсутністю досліджень, присвячених аналізові екологічної етики на сторінках загальних і спеціалізованих періодичних видань. Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано на кафедрі журналістики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відповідно до науково-тематичного плану та основного напрямку її роботи, що передбачає дослідження й розробку широкого ряду соціально-комунікативних проблем. Мета роботи передбачає комплексний аналіз специфіки екологічної етики журналу „ he Ecologis ”, а також особливостей процесу становлення й розвитку видання, ґрунтуючись на дослідженні матеріалів за 1970–2001 рр.

Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: – розглянути роль соціально-комунікативних процесів у формуванні світової екологічної свідомості від античності до сучасності; – з’ясувати стан вивчення проблеми на сучасному етапі; – визначити зміст поняття „екологічна етика”; – розглянути джерела й основні напрямки екологічної етики; – представити загальну характеристику часопису як складової соціально-комунікаційної системи; – дослідити фундамент, джерела, функції екологічної етики журналу „ he Ecologis ”; – проаналізувати особливості деструктивного й творчого етапів екологічної етики видання; – окреслити основні сфери суспільного життя, в межах яких формуються нові етичні принципи „ he Ecologis ”; – проаналізувати зміст і специфіку етичних засад, пропонованих у журналі як підґрунтя екологічної свідомості. Об’єкт дослідження - журнал „ he Ecologis ” як складова соціально-комунікаційної системи. Предмет дослідження - екологічна етика видання. Першоджерелом дослідження виступають матеріали журналу “ he Ecologis ”, а також тексти доповідей журналістів видання на екологічних форумах. Для аналізу в роботі залучено публікації „ he Ecologis ” за 1970–2001 рр. - період керування й активної участі в журналі редактора і засновника Е. Ґолдсміта. Протягом згаданого періоду у виданні превалювали аналітичні матеріали з екологічних проблем і концептуальні статті, що порушували філософські питання. Зміна у 2000 р. головного редактора позначилася на інформаційній політиці журналу, що виявилася насамперед у збільшенні обсягу новинарних публікацій, зникненні концептуальних статей, зменшенні кількості аналітичних матеріалів, більшій зосередженості на глобальній тематиці, а не на проблемах країн „третього світу”. Методи дослідження. Складність дисертаційної теми, недостатній рівень опрацювання пов’язаних із нею проблем зумовлюють використання низки методів дослідження. Історико-генетичний метод дозволяє дослідити умови становлення і розвитку часопису в хронологічній послідовності. Описовий метод у поєднанні з аналітичним дає змогу охарактеризувати матеріали журналу „ he Ecologis ”, а також його ідейно-тематичне спрямування. Застосування системного методу дозволяє здійснити комплексне дослідження екологічної етики часопису як системи нормативних настанов, що визначають ставлення, поведінку, дії людини, спрямовані на довкілля. Ступінь наукової розробки проблеми. Теоретико-методологічну базу роботи складають дослідження з теорії та історії соціальної комунікації Д. Белла, В.М. Березина, Ю.П. Буданцева, Л.М. Землянової, В.Ф. Іванова, М. Маклюена, А.З. Москаленка, Г.Г. Почепцова, А.В. Соколова, Г. Спенсера, О. Тоффлера, Ю. Хабермарса; зарубіжні й вітчизняні дослідження з екологічної етики Р. Атфілда, В. Є. Борейка, М. Горке, В.М. Грищенка, Б. Деволла, Д. Еренфельда, К. Інеди, Б. Каллікота, Х. Келдікот, М.М. Кисельова, В.Л. Кулініченка, О. Леопольда, Р. Неша, Т. Рігана, С. Рокфеллера, Х. Ролстона, Д. Сешнза, П. Сінгера, Д.

Навіть за польськими мірками Західна Україна була надзвичайно аграрною: близько 80 % її населення складали селяни (порівняно з близько 50 % У поляків), і лише 8 % припадало на промислових робітників (при середній цифрі 20 % У поляків). На додаток до цих структурних вад українське населення було змушене розв'язувати такі проблеми, як спустошення після війни, дискримінаційна економічна політика уряду, згубний вплив Великої депресії. Словом, соціально-економічна доля західних українців під Польщею була такою ж маловтішною, як і їхнє політичне становище. Основні економічні труднощі крилися в сільському господарстві, де залишалися такі давні, ще передвоєнні проблеми, як перенаселеність сіл, крихітні наділи. У населених українцями воєводствах Польщі на 1,2 млн селянських господарств припадало 60 % землі. Ця проблема особливо гостро стояла в Галичині, де понад 75 % селянських наділів не досягали й 10 акрів. Тим часом близько 2 тис. великих маєтків, що належали полякам і часом дорівнювали 10–20 тис. акрів, охоплювали 25 % землі

1. Місце України в глобалізаційних процесах

2. Екологічна криза та форми її прояву

3. Екологічна освіта на уроках біології

4. Екологічна адаптація флори і фауни пустель

5. Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

6. Екологічна безпека мастильно-охолоджувальних рідин
7. Екологічна економіка та управління природокористуванням
8. Екологічна експертиза агроландшафту Сумської області

9. Екологічна криза сучасності

10. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

11. Ландшафтно-екологічна основа Києва

12. Екологічна проблема міста Києва

13. Екологічна характеристика населеного пункту Мізоч

14. Економічна глобалізація

15. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

16. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки
Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые

17. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

18. Технологічні основи глобалізації

19. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

20. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

21. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

22. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
23. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах
24. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути

25. Політика і етика: соціально-філософський аспект

26. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

27. Глобалізація, научно-технічний прогрес і приватна сфера

28. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

29. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

30. Збереження національних культур в епоху глобалізації

31. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

32. Економіка України в умовах глобалізації

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

34. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

35. Поняття й проблеми соціальної етики

36. Економічна оцінка екологічних збитків

37. The effect of light intensity on the amount of chlorophyll in “Cicer arietinum”

38. Consequence of building the National Missile Defense
Consequence of building the National Missile Defense
39. The great Britain
The great Britain
40. The face of every city is different. Washington D.C.
The face of every city is different. Washington D.C.

41. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

42. Патентование избирательных программ в контексте формирования концептуального рынка

43. Обеспечение национальной безопасности РК в контексте интеграционных связей стран СНГ (с 1991-2001г.г.)

44. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)

45. Comparison of the Renaissance and Enlightenment (Сравнение Ренессанса и Просвещения)

46. Jealousy as the cause of internal self-destruction in "Kreutzer Sonata" by Leo Tolstoy (Ревность как причина внутреннего самоуничтожения в "Крейцеровой сонате" Льва Толстого)

47. On the problem of crystal metallic lattice in the densest packings of chemical elements

48. The history of railways (История железных дорог)

Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. История развития компьютеров (Silicon Valley, its history & the best companies)

50. Alaska’s Wildlife: on the Verge of Extinction (Живая природа Штата Аляска на грани исчезновения)

51. Essay on the article "Tobacco and Tolerance: Blowing smoke" (о вреде курения)

52. How telecommunication change the defenition of work /Telework/

53. My modern image of the United States

54. Russia and the international economy
Russia and the international economy
55. The Archangel Cathedral
The Archangel Cathedral
56. The capturing
The capturing

57. The cinema in Russia today

58. The fastest computers of the world

59. The Impact of the Afghan War on soviet soldiers

60. The Irish and South America

61. The People Trade

62. The Renaissance

63. The royal family (Королевское семейство)

64. The US Economy after September 11th. Decline or Rapid Growth? (Экономика США после 11-ого сентября. Снижение или Быстрый Рост?)

Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки

65. Water World as Another Home for English Nation Reflected in the English Folklore

66. Представители Ренессанса (Representatives of the renaissance and thair contribution to the literature)

67. British painting in the 17-18th centuries (Британская живопись 17-18 вв.)

68. The School Education in Great Britain (Школьное образование в Великобритании)

69. Особенности ведения бизнеса в Китае (The peculiarities of marketing strategy development in China)

70. The History of English
The History of English
71. The profile of an effective manager
The profile of an effective manager
72. The Tower of London
The Tower of London

73. The diabetic diet

74. The history of Old English and its development

75. The Queen of the UK

76. The Consequences of the Soviet-Afghan War

77. The house of my dream

78. The Cinema World. Moden film festivals and film industry and stars

79. Entertainment outside the home: Pubs and clubs Leisure and sports

80. Education in the Middle Ages

Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. History of `The Beatles` and biographies of members in english

82. The Beatles

83. British painting in the 17-18th centuries (Британская живопись 17-18 вв.)

84. Искусство в контексте культуры

85. Роман "Проклят и убит" В.П. Астафьева в контексте идейно-художественной эволоции творчества писателя

86. The Smashing Pumpkins
The Smashing Pumpkins
87. Rome and the Roman Empire
Rome and the Roman Empire
88. Династия Тюдоров (essay the house of Tudor)

89. The fastest computers of the world

90. The diabetic diet

91. Allergy Enlightenment: Is Modern Medicine Fighting the Causes of This Ailment? Are Doctors Telling Us Everything?

92. The School Education in Great Britain (Школьное образование в Великобритании)

93. Гражданское общество в либеральном контексте

94. The Consequences of the Soviet-Afghan War

95. Militant Islam’s Expansion in the Southern Philippines

96. Символ и таинство в богословии св. Максима исповедника (symbol and mystery in st.Maximus the confessor)

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Апокатастасис и "Благое молчание" в эсхатологии св. Максима исповедника (Apokatastasis and «Honorable silence» in the eschatology of st. Maximus the confessor)

98. Dark side of the monn - Жизнь после смерти

99. Geometrization of the Fundamentals of Chemistry


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.