Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правові основи підприємницької діяльності

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст Вступ 1. Теоретичні засади формування правових основи підприємницької діяльності в Україні 1.1 Правове забезпечення розвитку підприємництва на сучасному етапі 1.2 Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності 1.3 Ліцензування підприємницької діяльності 2. Аналітичні аспекти правового регулювання підприємницької діяльності 2.1 Дослідження організаційно-правових форм підприємств в Україні 2.2 Зміст та структура установчих документів підприємства 2.3 Аналіз стану підприємництва в Україні на сучасному етапі 3. Проблеми та перспективи вдосконалення правого забезпечення підприємницької діяльності в Україні Висновки Використана література Додаток А Додаток Б Вступ Будь-яка підприємницька діяльність має не лише свої закони й правила, а й конкретно визначені правові рамки, в яких мусить підприємець. І тут ми доходимо до дуже актуальної теми: закон, правові норми та їх виконання в конкретній бізнес-діяльності. Без закону суспільне життя, напевно таки, нагадувало б хаос. Уявіть собі – кожен робив би те, що йому заманеться в конкретну мить у конкретному місці. Настала б анархія, в якій немає місця для свободи і вільного розвитку особистості. В нашій країні встановлено певні права, обов'язки і відповідальність для людини, яка займається підприємницькою діяльністю. Дослідження проблем функціонування суб'єктів підприємництва започаткувалося в Україні лише з початком ринкових перетворень та формування відповідної законодавчої бази. Питанню розвитку підприємницької діяльності до теперішнього часу приділяється недостатня увага як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Тому виникає об'єктивна необхідність у науковому обґрунтуванні процесу формування пріоритетів у розвитку підприємств регіону та розробці методичного забезпечення його ефективної реалізації. Актуальність обраної теми курсової роботи обумовлюється тим, що і на сімнадцятому році незалежності України засади правові основи підприємницької діяльності в Україні ще повністю не визначені. Об’єктом дослідження в роботі виступає підприємницька діяльність, її регулювання та розвиток. Предметом дослідження виступають основні правові засади регулювання підприємницької діяльності в ринковій економіці України. Метою написання роботи виступає дослідження сучасних правових основ підприємницької діяльності в Україні та перспектив вдосконалення державного регулювання підприємницької діяльності. Виходячи з поставленої мети, в роботі слід вирішити наступні задачі: 1. Розкрити сутність правового забезпечення розвитку підприємництва на сучасному етапі; 2. Визначити суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності; 3. Охарактеризувати порядок ліцензування підприємницької діяльності; 4. Дослідити організаційно-правові форми підприємств в Україні; 5. Дати характеристику змісту та структури установчих документів підприємства; 6. Провести аналіз стану підприємництва в Україні на сучасному етапі; 7. Розкрити проблеми та перспективи вдосконалення правого забезпечення підприємницької діяльності в Україні. Дослідження проводиться за допомогою порівняльних та аналітичних методів.

Джерельною базою роботи виступає законодавство України, праці Голубченко О., Гейця В.М., Михасюка С.М., Осовської Г.В., Предборського В.А., Чистова С.М. 1. Теоретичні засади формування правових основи підприємницької діяльності в Україні 1.1 Правове забезпечення розвитку підприємництва на сучасному етапі Особливості розвитку українських підприємств на сучасному етапі формуються у відповідності зі змінами стратегічних орієнтирів на всіх рівнях господарювання. На регіональному рівні стратегічні орієнтири. незважаючи на складний і суперечливий характер взаємодії, цілком визначають відповідні умови для діяльності підприємств. Практика підприємницької діяльності в країнах з перехідною економікою засвідчує необхідність самостійного правового забезпечення підприємництва. На етапі становлення ринкової економіки перед державою постають такі основні завдання: формування нової системи відносин власності, які притаманні змішаній, багатоукладній економіці; формування основних елементів ринкової інфраструктури; сприяння становленню підприємництва. Розвиток національного підприємництва значною мірою залежить від створення відповідної правової бази, яка стимулювала б підприємницьку активність та добросовісну конкуренцію. Правова база підприємницької діяльності - це сукупність законів, нормативних та інструктивних документів, які визначають порядок створення підприємств, реєстрацію фізичних осіб-підприємців, їхні правові та організаційні форми, порядок організації виробництва, забезпечення його необхідними ресурсами, збут, систему оподаткування, відносини між державою та підприємцями, суб'єктів підприємницької діяльності між собою, а також дають підприємцям певні правові гарантії. Законодавство у сфері підприємництва має становити єдину систему як за взаємною узгодженістю норм, так і за цілісністю самого нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності. У розвинених країнах немає спеціальних законів про підприємництво. Свобода підприємницької діяльності в цих країнах закріплена у конституції, цивільному законодавстві та в інших нормативно-правових актах, що регламентують господарську діяльність. В Україні, як і в інших країнах з перехідною економікою, необхідність прийняття спеціального закону з питань розвитку підприємництва зумовлена двома причинами: по-перше, необхідністю відмінити існуюче в законодавстві обмеження (до 1991 р. приватна підприємницька діяльність була заборонена); по-друге, необхідністю сформувати правове поле, яке стимулювало б розвиток підприємництва та його підтримку . Здійснення підприємницької діяльності регламентує Господарський Кодекс України. Слід зазначити, що неперевершене значення, з погляду нормативно-правового забезпечення, в умовах перехідної економіки має конституційне закріплення свободи підприємництва. Відповідно до Конституції України (ч. 1 ст. 42) кожен громадянин має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. В умовах високомонополізованої економіки становлення та розвиток підприємництва як приватного сектору економіки набуває неабиякої актуальності. Аналіз законодавчого забезпечення розвитку підприємництва в Україні дає змогу зробити такі загальні висновки: законодавча база, що забезпечує розвиток та регулювання підприємництва в Україні, знаходиться на етапі формування; недостатні правові гарантії усіх форм власності та захисту приватної власності як основної умови розвитку підприємницької діяльності; відсутність єдиної державної політики підтримки підприємництва, зокрема малого, відповідної нормативно-правової бази та дійового механізму реалізації такої політики.

Основними недоліками правового забезпечення підприємництва в Україні є: відсутність єдиної законодавчої стратегії щодо розвитку підприємництва; нестабільність і суперечливість чинної нормативно-правової бази розвитку підприємництва; практично нефункціонуючий характер багатьох правових актів; низька виконавська дисципліна щодо нормативно-правових документів; наявність у законодавстві багатьох нечітких норм, які за бажання можна трактувати по-різному; необґрунтованість законодавчих обмежень і вимог, що містяться в окремих нормативно-правових актах; наявність правового нігілізму як антиподу правової культури. 1.2 Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності визначаються Господарським Кодексом України. Поділяючи погляд, відповідно до якого в умовах сучасної ринкової економіки основу відносин між її суб'єктами становить пошук кожним із таких суб'єктів способів реалізації своєї справи, можна стверджувати, що бізнес (ділові стосунки) - система, яка охоплює всіх бізнесменів та інтегрує їх діяльність в одне ціле. В Україні бізнесом можуть займатися практично всі громадяни, за винятком категорії людей, яким законодавче ця діяльність заборонена Це працівники міліції, суду, прокуратури, державної безпеки, арбітражу, нотаріату, державної влади та управління, які повинні здійснювати контроль за роботою підприємств (наприклад, працівники фінансових органів, податкової інспекції). Заборонено займатися бізнесом і людям, у яких, за рішенням суду, не закінчився строк вироку, а також тим, які мають непогашену судимість . Суб'єктами підприємницької діяльності можуть виступати громадяни, права яких не обмежені законом, юридичні особи, які володіють різними видами власності, а також громадяни іноземних держав і особи без громадянства - в межах повноважень, встановлених законодавством, а саме : власне підприємці, тобто особи, які здійснюють ініціативну діяльність на свій ризик і під свою економічну і юридичну відповідальність (у минулому ця категорія підводилася під визначення капіталістів або простих товаровиробників), а також колективи підприємців і підприємницькі асоціації; індивідуальні та колективні споживачі продукції (робіт, послуг), що пропонуються підприємцями, а також союзи та асоціації споживачів; працівники, які здійснюють трудову діяльність за наймом на контрактній або іншій основі, а також їхні професійні спілки; державні структури у тих випадках, коли вони виступають безпосередніми учасниками угод (надання урядом замовлень підприємцям, визначення цін, складу і обсягу пільг при виконанні спеціальних робіт та ін.). Державні структури можуть мати і непрямий вплив на суб'єктів ділових відносин, виступаючи гарантами здійснення законного бізнесу. Отже, суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути: дрібний власник, робітник, службовець, кооператор, керуючий акціонерним товариством, орендатор, колективи об'єднань, спілок, підприємств, фірм тощо. Загальним для всіх є бажання стати підприємцем, ризикнути створити свою справу, бажання отримати вигоду, проявити ініціативу, наполегливість.

А справа в тому, що в умовах крпосництва  колоналзму основна маса чумакв була не вльними робтниками, що працювали на себе, а крпаками, як, за словами К.Маркса, належать безпосередньо до числа засобв виробництва189   власнстю помщика. Ц чумаки-крпаки працювали на збагачення свох гнобителв , навть випадково розбагатвши, не завжди могли позбутися свого крпацького стану. Першою основною умовою буржуазно пдпримницько дяльност Ф.Енгельс вважав безпеку самого купця  його власност.190 Тако безпеки деспотичн порядки крпосницько Рос не могли гарантувати укранцям. Зате вре, будучи вльними людьми, мали повну свободу комерцйно дяльност, що й дало м змогу захопити у сво руки вс вигдн промисли  торгвлю. Порабощенное состояние земледельцев,P писав М.Костомаров,P причина, повод, что иудеи продолжали держать в руках промышленность и торговлю.191 Можна припустити, що частина крпакв з числа державних селян, як не вдбували панщини, могли б вибитися з злиднв, але м, як  всм чумакам взагал, буквально поперек дороги поряд з чужинцем-помщиком стояв ненависний врей-шкуродер

1. Економічні та правові основи управління організацією

2. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

3. Предмет, метод и задачи курса истории государства и права

4. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

5. Предмет, структура и методы науки о политике

6. Риторика как наука. Предмет, структура и функции
7. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів
8. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

9. Предмет, структура, методы и функции политологии

10. Методологічні та гносеологічні основи вивчення феномена безсмертя

11. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

12. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

13. Предмет, структура і функції етики

14. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

15. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

16. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная

17. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

18. Тропічні та субтропічні плодові рослини

19. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

20. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

21. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

22. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості
23. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку
24. Економічна та торгово-політична роль митного збору

25. Україна та міжнародні економічні організації

26. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

27. Екологічна економіка та управління природокористуванням

28. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

29. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

30. Перехідна економіка та її закономірності

31. Моделювання економічних та виробничих процесів

32. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки

33. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

34. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

35. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

36. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

37. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

38. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
39. Джерела та форми права
40. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

41. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

42. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

43. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

44. Предмет, метод, источники Административного права

45. Предмет гражданско-процессуального права

46. Нормы права. Структура норм права

47. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

48. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

50. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

51. Краткий курс лекций по праву социального обеспечения

52. Семейное право: предмет, элементы, правоотношения

53. Структура нормы права

54. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права
55. Контрольная работа по курсу экологического права
56. Основы уголовного права (Контрольная)

57. Научные основы школьного курса химии. методика изучения растворов

58. Патентный поиск на тему: "Современная оснастка станка" по курсу "Основы научной деятельности"

59. Межпредметные связи в курсе школьного предмета химии на предмете углерода и его соединений

60. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

61. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

62. Курс лекций по истории Отечества - основа для докладов и выступлений

63. Аргументация и доказательство, как ее логическая основа. Структура доказательства

64. Влияние особенностей электронной структуры на твердорастворное упрочнение сплавов на основе никеля

Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров
Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

65. Курс лекций по международному праву

66. Билеты за весенний семестр 2001 года по предмету ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

67. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

68. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

69. Методические приемы по систематизации и обобщению знаний при изучении структуры биополимеров в школьном курсе химии

70. Методические приемы по систематизации и обобщению знаний при изучении структуры биополимеров в школьном курсе химии
71. Предмет трудового права
72. Основы государственного права Российской Федерации

73. Экзаменационные вопросы по курсу “Уголовное право РФ и ЗС”(2)

74. Экзаменационные вопросы по курсу “Уголовное право РФ и ЗС”(4)

75. Предмет и метод науки истории государства и права

76. Учебный курс Экологическое право

77. Системные основы правосубъектности в приложение к естественным правам биологических видов

78. Основы экологического права

79. Основы международного права

80. Предмет и принципы гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г.

Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Конституционные основы защиты экономических прав

82. Понятие, предмет и методы регулирования хозяйственного права

83. Соотношение личных и имущественных отношений в предмете семейного права

84. История государства и права зарубежных стран (полный курс)

85. Основы права

86. Основы права
87. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права
88. Шпаргалки по предмету право

89. Учебно-методический материал по курсу "Правовые основы и менеджмент земельного рынка"

90. Ответы на билеты по курсу основы предпринимательства программы бакалавр менеджмента

91. Предмет, методы и структура юридической психологии

92. Предмет, методы и структура юридической психологии

93. Внедрение информационных технологий в преподавание предметов школьного курса

94. Предмет таможенного права

95. Основы конституционного права Украины

96. Билеты по предмету ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ за весенний семестр 2001 года

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок

97. Предмет и метод трудового права

98. Основы квалификации действий по незаконному изготовлению предметов вооружения (ст.223 УК)

99. Суспільна свідомість та її структура

100. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.