Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

План Вступ Механізм функціонування НПФ в Україні Аналіз діяльності НПФ за період 2005-2008 рр. Проблеми та перспективи функціонування НПФ Висновки Список використаних джерел Вступ Пенсійна реформа, що стартувала у 2004 р., мала на меті значне підвищення пенсій і розвантаження державного бюджету шляхом запровадження додаткових рівнів пенсійного забезпечення – обов’язкового та добровільного накопичувального. Принцип побудови накопичувальних рівнів пенсійного забезпечення передбачає використання акумульованих пенсійних внесків як інвестиційних ресурсів. Завдяки цьому пенсійна реформа має вирішити не тільки проблему недостатності пенсійних накопичень літніх людей, а й використати пенсійні внески як джерело інвестування національної економіки. Першою почала діяти система недержавного пенсійного забезпечення – добровільний накопичувальний рівень пенсійного забезпечення, досвід роботи якого є необхідною умовою запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи. Така умова забезпечує налагодження і відпрацювання механізмів накопичення і примноження пенсійних активів, оскільки система недержавного пенсійного забезпечення й обов’язковий накопичувальний рівень працюють за єдиними принципами. Отже, від результатів роботи інститутів недержавного пенсійного забезпечення залежить успіх реалізації соціального та інвестиційного потенціалу пенсійної реформи. Питанням реформування пенсійної системи України займались такі науковці, як: Л. Стожок, І. Гнибіденко, А. Непокульчицький, П. Матвієнко, Б. Надточій, В. Яценко, Н. Ковальова, Н. Лазебна, Н. Луговенко та інші. Багато робіт присвячено дослідженню питань пенсійної реформи, але малоопрацьованою залишається тема розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення, особливо в частині функціонування недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів. Тому основними завданнями даної роботи є: розглянути механізм функціонування НПФ проаналізувати досвід роботи НПФ України; визначити проблеми функціонування НПФ та запропонувати шляхи їх вирішення. 1. Механізм функціонування НПФ в Україні Верховною Радою України 9 липня 2003 року прийнято Закон України &quo ;Про недержавне пенсійне забезпечення&quo ; № 1057-ІУ, який визначає правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов’язані з цим видом діяльності. Система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат. Основними суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення є недержавні пенсійні фонди. Недержавні пенсійні фонди це неприбуткові організації які створюються юридичними особами з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів відповідно до законодавства.

Недержавні пенсійні фонди створюються на підставі рішення засновників та не мають на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками. Активи пенсійного фонду формуються за рахунок внесків до пенсійного фонду та прибутку від інвестування пенсійних внесків. Специфіка НПФ як економічної категорії полягає в тому, що в системі економічних відносин суб'єктів недержавного пенсійного фонду відбувається процес перетворення частини заробітної плати працівника та валових витрат роботодавця на інвестиційний ресурс. За видами пенсійні фонди можуть утворюватися як відкриті пенсійні фонди, корпоративні пенсійні фонди та професійні пенсійні фонди. Єдиним органом управління пенсійного фонду є рада пенсійного фонду. Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями пенсійного фонду. Пенсійний фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство. Пенсійний фонд діє на підставі статуту , який повинен відповідати вимогам Закону України &quo ;Про недержавне пенсійне забезпечення&quo ;. Статут пенсійного фонду затверджується засновниками фонду. Державна реєстрація пенсійного фонду та видача відповідного свідоцтва проводяться Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Засновники пенсійного фонду зобов’язані протягом трьох місяців з дня реєстрації пенсійного фонду сформувати склад ради фонду відповідно до цього Закону. Рада фонду повинна укласти договори: Про адміністрування пенсійного фонду – з адміністратором, який має ліцензію на провадження діяльності з адмініструванні пенсійних фондів; Про управління активами пенсійного фонду – з компанією з управління активами або з іншою особою, яка отримала ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами; Про обслуговування пенсійного фонду зберігачем - із зберігачем. Структуру НПФ можна відобразити наступним чином: До складу активів пенсійного фонду відповідно до цього Закону належать: активи в грошових коштах; активи в цінних паперах; інші активи згідно із законодавством. Згідно ЗУ &quo ; Про недержавне пенсійне забезпечення&quo ; пенсійні активи у цінних паперах складаються з: 1) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства; 2) акцій та облігацій українських емітентів, що відповідно до норм законодавства пройшли лістинг та перебувають в обігу на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, обсяги торгів на яких становлять не менше 25 відсотків від загальних обсягів торгів на організаційно оформлених ринках цінних паперів України (крім цінних паперів, на які здійснюється підписка згідно із законодавством); 3) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, при цьому встановлення вимог до рейтингу зовнішнього боргу та визначення рейтингових компаній здійснюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 4) облігацій іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до пункту 3 цієї частини; 5) акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих фондових ринках та пройшли лістинг на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно-інформаційній системі НАСДАК ( ASDAQ).

Емітент цих акцій повинен провадити свою діяльність не менше ніж протягом 10 років і бути резидентом країни, рейтинг зовнішнього боргу якої визначається відповідно до пункту 3 цієї частини. Активи пенсійного фонду формуються за рахунок внесків до пенсійного фонду та прибутку від інвестування пенсійних внесків. Інвестування здійснюється у різні фінансові інструменти особами які отримали ліцензії на управління активами згідно з інвестиційною декларацією, ухваленою радою недержавного пенсійного фонду, та визначеними законом інвестиційними обмеженнями. Особа, що здійснює управління активами складає інвестиційний портфель, виходячи із загальних поточних економічних умов з метою максимального примноження і збереження пенсійних активів. Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов'язань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення. Держава обмежує інвестиційну діяльність Недержавних пенсійних фондів. Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов'язань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення. Законом передбачено, що управління активами недержавних пенсійних фондів можуть здійснювати такі особи: – компанія з управління активами (КУА); – професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду; – банк, але тільки в межах активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду. Для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності з управління активами юридична особа повинна відповідати певним вимогам. Пасиви пенсійних фондів формуються за рахунок відрахувань корпорацій, підприємств і внесків працівників. Робітники й службовці здійснюють відрахування із заробітної плати і отримують пенсії при досягненні пенсійного віку. Таким чином, пенсійні фонди мають у своєму розпорядженні грошові ресурси довготермінового характеру і здійснюють фінансування економіки й держави шляхом вкладень у державні й приватні цінні папери. Майже 80 % активів пенсійних фондів становлять акції та облігації приватних підприємств, при цьому майже 30 % активів — це прості акції, що дає змогу пенсійним фондам активно впливати на політику корпорацій. Сьогодні функціями НПФ є: 1) забезпечення адміністрування пенсійних активів; 2) забезпечення управління пенсійними активами; 3) забезпечення зберігання пенсійних активів. Аналіз діяльності НПФ за період 2005-2008 рр. Інвестиційна складова діяльності недержавних пенсійних фондів полягає в збереженні та примноженні пенсійних внесків за допомогою вкладання акумульованих коштів у різні фінансові інструменти. З точки зору вкладання коштів в окремі види фінансових інструментів, пенсійні внески виступають як інвестиційний ресурс. У таких умовах завданням держави є стимулювання недержавних пенсійних фондів вкладати кошти в реальний сектор економіки, виступати внутрішніми інвесторами, забезпечити стабільне зростання національної економіки.

Після вивчення речових доказів начальники ОВ через губернського старосту чи градоначальника надсилали в Департамент Державної варти детальне донесення про результати проведеної операції, додаючи до нього список осіб, котрі були обшукані й заарештовані, а також відомості про збереження речових доказів, які заслуговують на найбільшу увагу. Без згоди начальника освідомчого відділу в районі, на який поширювались його повноваження, не могли провадитись жодні обшуки чи арешти у справах політичного характеру, бодай з цього приводу надійшла вимога від уповноваженої на це іншої посадової особи. Щодо труднощів, котрі виникали у цих питаннях, начальник ОВ отримував вказівки від губернського старости чи градоначальника [240]. Отже, "Інструкція начальникам освідомчих відділів..." містила окремі, фрагментарні рекомендації щодо організації роботи цих контррозвідувальних органів. Втім, викладених в ній положень було явно недостатньо для проведення оперативної роботи на належному професійному рівні (особливо, коли інструкцією керувалися співробітники освідомчих відділів, котрі раніше не служили в поліції чи жандармерії)

1. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

2. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

3. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

4. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

5. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

6. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна
7. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради
8. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

9. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

10. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

11. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

12. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

13. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

14. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

15. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

16. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

18. Організація позакласної роботи з математики

19. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

20. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

21. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

22. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок
23. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах
24. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

25. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

26. Організація роботи автостанції

27. Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем

28. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

29. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

30. Суспільна організація життя слов

31. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

32. Організація праці

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

33. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

34. Організаційна система управління природокористуванням України

35. Організація оплати праці на підприємстві

36. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

37. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

38. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
39. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
40. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

41. Організація банківської справи

42. Організація біржової торгівлі

43. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

44. Організація діяльності "ПриватБанку"

45. Організація ресурсної бази банків в Україні

46. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

47. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

48. Організація будівельного майданчика

Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные

49. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

50. Організація охорони праці на виробництві

51. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

52. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

53. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

54. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва
55. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів
56. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

57. Внутрішній аудит організації

58. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

59. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

60. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

61. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

62. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

63. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

64. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном

65. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

66. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

67. Організація документування господарських операцій

68. Організація і методика аудиту грошових коштів

69. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

70. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
71. Організація облікової політики підприємства
72. Організація обліку в магазині "Світанок"

73. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

74. Організація обліку доходів

75. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

76. Організація обліку на підприємстві

77. Організація обліку орендних операцій

78. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

79. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

80. Організація складського обліку запасів в установах

Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

81. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

82. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

83. Організація управлінського обліку на підприємстві

84. Основи організації бухгалтерського обліку

85. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

86. Ревізійні комісії підприємств і організацій
87. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах
88. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

89. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

90. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

91. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

92. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

93. Організації (органи) господарського керівництва

94. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

95. Організація захисту державної таємниці в Росії

96. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

97. Правова організація працевлаштування громадян

98. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

99. Організація видавничій справи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.