Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Педагог вищої школи як особливий соціальний тип особистості Багаторівневість особистості педагога вищої школи. Поняття педагогічного покликання Самоаналіз та самооцінка в процесі вдосконалення діяльності молодого педагога. Основні принципи складання професіограми педагога. Проблема вимірювання професійних рис особистості педагога. Методика створення вимірювального інструментарію для самоаналізу та самооцінки. Література 1. Педагог вищої школи як особливий соціальний тип особистості Педагог вищої школи – це особливий соціальний тип особистості. Людина, яка присвятила своє життя навчанню та вихованню дітей та молоді, завжди є непересічною людиною, і суспільство ставиться до неї з глибокою пошаною. Але педагог вищої школи має найбільш конструктивні та синергетичні соціальні функції, тому що він відіграє незвичайну роль в підтримці існування головних цінностей суспільства як суб’єкт загально-соціальної, всеохоплюючої навчальної, виховної та організаційної діяльності. Навчанням в вищій школі охоплюється значна частина молодого покоління. Саме із фахівців з вищою освітою рекрутуються політичні діячі від депутатів місцевих рад до президентів, формуються управлінські кадри всіх рівнів в державному будівництві та в економіці, виростають вчені, конструктори, винахідники, діячі культури, педагоги всіх рівнів, соціальні робітники, медики. Від рівня діяльності корпусу педагогів вищої школи залежить то, як людство на протязі свого історичного розвитку зберігає наукове і технічне знання, моральні і художні цінності, а також виконує саму головну свою планетарну (а можливо, і космічну) місію - формує людину як гуманну істоту, тобто істоту соціалізовану, окультурену, морально, естетично і фізично виховану, навчену, професійно підготовлену. З погляду інтересів суспільства і підтримання його історичного прогресу до функцій педагога належить: передача знань у навчальному процесі, навчання молоді; створення нових духовних цінностей - виробництво знань у формі наукових і науково-технічних досліджень в сфері конкретно-наукової та технічної вищої освіти, виробництво творів мистецтва в сфері художньої вищої освіти; залучення молоді до творчої діяльності в кожній фаховій галузі; збереження, примноження і передача матеріальної та духовної культури, вмінь і навичок користуватися культурними цінностями та створювати їх, окультурювання молоді; привчання студентів до нових активних видів соціальної (групової, колективної; комунікативної, управлінської, організаційної) діяльності відповідно тому віковому етапу особистісного розвитку, на якому вони знаходяться - соціалізація молоді; збереження й передача студентам найкращих норм моральної, комунікативної, управлінської, політичної, естетичної діяльності в повсякденному житті та в спілкуванні - виховання молоді. Таким чином, педагог вищої школи – це активний соціальний діяч, якій здійснює свідомо керовану, цілеспрямовану та організовану соціалізацію студентів, їх окультурювання, виховання та навчання. Педагогічна діяльність завжди є діяльністю соціально-педагогічною, тобто педагог формує як окремого індивіда, так і соціум в цілому.

Формуючи соціум і беручи участь в трансдукції науково-технічних знань, моральних і загальнокультурних уявлень, педагог тим самим створює й суспільство як таке. Тобто педагог є однією з найважливіших, ключових фігур в існуванні суспільства . Можливо, що особистість викладача в її психологічних виявленнях також є особливим психологічним типом. Перш за все, педагог завжди екстраверт. Також йому притаманні любов до спілкування та швидка реакція в процесі спілкування, імпульсивність, ініціативність, гнучкість поведінки, соціальна адаптивність. Викладачу є притаманним розум &quo ;соціальний, спрямований на вивчення міжособистісних відносин.&quo ; . 2. Багаторівневість особистості педагога вищої школи. Поняття педагогічного покликання При цьому провідною соціальною рисою викладача вищої школи є одна: усі форми та види діяльності, яку він виконує, завжди є педагогічно орієнтованими. Іншими словами, справжній педагог є педагогом завжди та усюди, на протязі всього свого професійного життя. Особистості педагога як соціальному типу органічно належить особливий професійний тип світовідношення – педагогічне ставлення до всього оточуючого середовища, до кожній людини та до кожного явища природи, до кожній речи, з якою він зітхається. Це особливе педагогічне ставлення до світу інколи ще називається педагогічним покликанням (див. напр. Морозов і Чернілевський , які на цьому понятті будують всю свою теорію самовиховання педагога вищої школи). Таким чином, в соціальному виявленні особистість педагога вищої школи – це багаторівнева особистість педагога-фахівця вищої кваліфікації, яка веде в своєму професійному житті різнонаправлену соціально значущу діяльність – навчальну і виховну, науково-дослідницьку і науково-пропагандистську, моральну та естетичну, і в усіх цих напрямках діяльності є суспільно підтримуваним та схвалюваним еталоном для широких прошарків молоді, а також для всіх тих, хто цікавиться вищою школою, вихованням молоді, культурою. З поглядів сучасного синергетичного підходу до вивчення складних системних об’єктів педагог вищої школи – це особистість, яка проявляє себе в найбільш значущих сферах соціальної діяльності – виховній, навчальній, моральній, естетичній, культуростворюючий, науково-дослідницькій - як творчий, активний суб’єкт, носій сил сінерегетичної самоорганізації суспільства. Іншими словами, педагог вищої школи – це синергетична людина, яка створює нові, конструктивні, соціально цінні системи в усіх формах і напрямках своїй діяльності. 3.Самоаналіз та самооцінка в процесі вдосконалення діяльності молодого педагога Основні принципи складання професіограми педагога. Педагогічна освіта є ключовим моментом в реформі системи освіти. Підготовка педагогів вищої школи повинна випереджати темпи трансформації вищої школи. Сучасній викладач є зобов’язаним свідомо ставитися до механізмів і закономірностей своїй діяльності. На жаль, відомо, що більшість працюючих педагогів не має педагогічної освіти. Методичні основи роботи засвоюються інтуїтивно, досвідним шляхом, в подоланні своїх помилок. На жаль, не існує стандартного шляху чи узаконеного єдиного соціального інституту, який би забезпечував підготовку викладачів вузів.

Викладацький корпус формується із числа випускників аспірантури, наукових співробітників, спеціалістів-практиків, а інколи також безпосередньо із молодих спеціалістів – цьогорічних випускників вузу. Це веде до виникнення дуже великої різниці в рівні викладання, володіння фаховою дисципліною та психолого - педагогічною грамотністю тощо. В системі професійної освіти існує поняття професіограми. Воно означає усю сукупність посадових вимог до кваліфікації фахівця, якій займає окрему посаду. Професіограма включає до себе ту суму знань, вмінь і навичок, які отримує фахівець по завершенні процесу вищої освіти. Опрацьовані професіограми фахівців усіх спеціальностей, за якими навчаються студенти у сучасних вузах. У тому числі вища світа шкільних вчителів орієнтована на відповідні фахові професіограми. Але, на жаль, не існує систематизованих та офіційно визнаних відповідними відомствами професіограм викладачів вищої школи. Це обумовлено достатньо серйозними причинами. Багаточисельність соціальних функцій викладача вищої школи є об’єктивною й безперечною. Вона відповідає об’єктивним потребам суспільства, а тому – тим вимогам, які пред’являються педагогу з боку структур, які керують вищою освітою, та з боку громадської думки. Зафіксувати це розмаїття функцій педагогів в офіційних документах, якими керується вища школа, є дуже складним. Найчастіше в інструкціях, де так чи інакше визначаються посадові обов’язки викладачів, підкреслюються лише головні з них, в яких виявляється рівень знання свого предмету, рівень науково-дослідницької активності та рівень методичної підготовленості. Рівень знання свого предмету дає можливість займати конкретну педагогічну посаду в ієрархії професорсько-викладацького складу. Рівень науково-дослідницької активності фіксується шляхом присудження наукового ступеня кандидата та доктора наук. (За умовами Болонського процесу ступень магістра також є науковим ступенем). Рівень методичної підготовленості фіксується шляхом призначення та затвердження у вченому званні доцента та професора. Інші функції викладацького корпусу – виховна, соціалізуюча, загальнокультурна - не фіксуються, але як би маються на увазі самі собою. Це обумовлено тим, що їх важко формально зафіксувати, визначити обсяг та зміст діяльності, яка виконується викладачем за стенами навчальної аудиторії та науково-дослідницької лабораторії. Тому їх виконання є предметом оцінювання з боку громадської думки. Ця оцінка лише опосередковано впливає на ті оцінки, які є формалізованими. За поглядами чисельних досліджень, в яких вивчається діяльність педагогів, нормативна особистість (тобто така особистість, яка веде соціальну діяльність у відповідності з вимогам суспільства) педагога вищої школи характеризується багатьма параметрами: рівнем знання свого предмету, кваліфікацією в галузі професійної спеціалізації, вміннями викладацької діяльності; рівнем розвитку загальних комунікативних здібностей, знання закономірностей комунікативної діяльності та вміння спілкуватися; рівнем розвитку спеціальних педагогічних здібностей, знань та вмінь; рівнем моральної вихованості та вмінням вимагати від інших виконання моральних норм та навчати моральній поведінці; рівнем естетичної вихованості, здатністю бути для іншої людини зразком естетичного ставлення до світу, вмінням навчати іншу людину такому ставленню; рівнем розвитку індивідуально-психологічних рис (характеру, волі, темпераменту, вміння управляти своїми емоційними та афективними психічними станами), який забезпечує успішну педагогічну діяльність в вищій школі); рівнем загальнокультурного розвитку; рівнем розвитку спеціальних когнітивних (інтелектуальних, творчих) здібностей у відповідності з вимогами до викладача вищої школи.

Стаття 202 Створення необхдних умов для поднання роботи з навчанням Працвникам, як проходять виробниче навчання або навчаються в навчальних закладах без вдриву вд виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхдн умови для поднання роботи з навчанням. Стаття 203 Заохочення працвникв, як поднують роботу з навчанням При пдвищенн квалфкацйних розрядв або при просуванн по робот повинн враховуватись успшне проходження працвниками виробничого навчання, загальноосвтня  професйна пдготовка, та успшне проходження працвниками навчання в навчальних закладах. Стаття 204 Здйснення виробничого навчання в робочий час Теоретичн заняття  виробниче навчання при пдготовц нових робтникв безпосередньо на виробництв шляхом ндивдуального, бригадного  курсового навчання провадяться в межах робочого часу, встановленого законодавством про працю для працвникв вдповдних вку, професй  виробництв. Стаття 205 Неприпустимсть залучення до роботи, що не стосуться спецальност, яка вивчаться В перод виробничого навчання, переквалфкац або навчання ншим спецальностям працвники не можуть використовуватись на будь-якй робот, що не стосуться спецальност, яка вивчаться ними

1. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

2. Маркетингова сутність реклами

3. Поняття та сутність менеджменту

4. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

5. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

6. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
7. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
8. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

9. Портфель цінних паперів - сутність та функції

10. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

11. Сутність перестрахування

12. Сутність токсикоманії

13. Економічна сутність виробничих запасів

14. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

15. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

16. Поняття, сутність і зміст права

Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Сутність держави

18. Сутність і сфера міжгалузевого управління

19. Сутність Римського права

20. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

21. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

22. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
23. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану
24. Сутність спонсорства

25. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

26. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

27. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

28. Поняття і сутність менеджменту

29. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

30. Сутність лідерства та управління

31. Сутність планування і етапи планування

32. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Сутність та зміст контролю

34. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

35. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

36. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

37. Сутність і зміст педагогічної етики

38. Партійні системи: сутність і типи
39. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії
40. Сутність лібералізму

41. Таїнство Хрещення і його сутність

42. Сутність соціального контролю у сфері праці

43. Сутність технологій в соціальній роботі

44. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

45. Сутність неореалізму

46. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

47. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

48. Сутність державного фінансового контролю

Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники
Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее

49. Сутність і призначення санації підприємств

50. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

51. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

52. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

53. Закон вартості: сутність та основні функції

54. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України
55. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік
56. Сутність Кейнсіанської теорії

57. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

58. Сутність та види прибутку

59. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

60. Зміст та завдання професійної етики юриста

61. Харчова цінність та оцінка якості зерна

62. Професійно-особисті якості юриста

63. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

64. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки

65. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

66. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти

67. Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів

68. Навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі

69. Психологія професійної діяльності

70. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи
71. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій
72. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

73. Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин

74. Флора і рослинність урочища Пагур

75. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

76. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

77. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

78. Соціально-педагогічна діяльність як професія

79. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

80. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

81. Виды договоров. Жилищные споры

82. Трудовые споры

83. Территориальные споры

84. Трудовые споры и порядок их разрешения

85. Трудовые споры

86. Индивидуальные трудовые споры
87. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе
88. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

89. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

90. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

91. Использование художественной литературы на уроках истории

92. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

93. Опыт использования ЭВМ на уроках математики

94. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

95. Экологическое воспитание младших школьников на уроках природоведения

96. Приемы обучения непроверяемым написанием на уроках русского языка

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

97. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

98. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

99. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

100. Урок в современной школе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.