Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Курсова роботана тему: «Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність» Вступ Актуальність дослідження. З переходом України до ринкової економіки все більше значення починає набувати аналізу економічної ефективності діяльності підприємств. В умовах конкуренції і прагнення підприємств до максимізації прибутку аналіз економічної ефективності є невід'ємною функцією управління. Цей аспект управління стає найбільш значущим в даний час, оскільки практика функціонування ринку показує, що без аналізу економічної ефективності підприємства не може нормально функціонувати. В даний час в Україні, схоже, усвідомлена ця необхідність, хоча в розвинених країнах аналіз є нормою підприємницької діяльності вже вельми тривалий час. Успішність діяльності різних підприємств та галузей економіки на внутрішньому і зовнішньому ринках цілком залежить від того, якою мірою їх продукція або послуги відповідають стандартам якості. Тому проблема забезпечення і підвищення якості продукції актуальна для всіх країн і підприємств і від її вирішення значною мірою залежать ефективність діяльності і національної економіки. При цьому необхідно враховувати, що підвищення якості продукції – завдання довгострокове і безперервне. Рівень якості продукції не може бути величиною сталою. Вироби залишаються технічно прогресивними, зручними доти, поки їх не змінять на нові, досконаліші, що зумовлюється науково-технічним прогресом в науці і техніці. З розвитком науково-технічного прогресу проблема якості не спрощується, а навпаки, ускладнюється. Тому вирішувати її традиційними методами, тобто лише шляхом контролю за якістю готової продукції, практично неможливо. Стандартизація в техніці є своєрідним відбиттям об'єктивних законів еволюції технічних засобів і матеріалів. Вона є не вольовим актом, а неминучим наслідком добору засобів, методів і матеріалів, що забезпечують високу якість продукції на певному рівні розвитку науки і техніки. З роками з'являються нові методи виробництва і матеріали, що спричинює заміну старих стандартів новими. Основна мета цього безперервного процесу – створювати на будь-якому етапі економічного розвитку суспільства якісні вироби. Об'єктивні закони розвитку техніки і промисловості неминуче потребують стандартизації, яка є запорукою найвищої якості продукції, що може бути досягнута на певному історичному етапі. Тому розвиток стандартизації нерозривно пов'язаний з управлінням якістю виробництва. Вплив стандартизації на підвищення якості продукції реалізується, як правило, через комплексну розробку стандартів на сировину і матеріали, напівфабрикати, комплектуюче обладнання, оснащення та готову продукцію, а також встановленням у стандартах технологічних вимог і показників якості, єдиних методів випробувань і засобів контролю. У підвищенні якості продукції особливо важливу роль відіграють її стандартизація і сертифікація. В нашій країні правові та організаційні засади стандартизації, спрямовані на забезпечення єдиної технічної політики в цій сфері, регулюються Законом України «Про стандартизацію» (травень 2001 р.)

. Об'єктом дослідження курсової роботи є економічна ефективність підприємства від стандартизації, сертифікації та уніфікації товарів та послуг. Предметом дослідження роботи – є стандартизація, уніфікація та сертифікація. Мета курсової роботи полягає в дослідженні: стандартизації сертифікації уніфікації та їх впливу на економічну ефективність підприємства. 1. Теоретичні аспекти уніфікації стандартизації, уніфікації та сертифікації 1.1 Поняття стандартизації та стандарти якості Сучасні умови господарювання вимагають від кожного підприємства запровадження і дотримання належного (дійового) комплексного механізму управління якістю продукції. Визначальними елементами цього специфічного менеджменту, що справляють найбільш істотний вплив на процес постійного забезпечення виробництва і постачання на ринок конкурентоспроможної продукції, є: стандартизація і сертифікація виробів; внутрішніх систем якості; державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил і відповідальність за їх порушення; внутрішньовиробничий технічний контроль якості. Під стандартизацією розуміють визначення і застосування єдиних правил з метою упорядкування діяльності у певній галузі. Стосовно продукції стандартизація охоплює: установлення вимог до якості готової продукції, а також сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів; розвиток уніфікації і агрегатування продукції як важливої умови спеціалізації і автоматизації виробництва; визначення норм, вимог і методів у галузі проектування та виготовлення продукції з метою забезпечення належної якості і недопущення невиправданої різноманітності видів і типорозмірів виробів однакового функціонального призначення; формування єдиної системи показників якості продукції, методів її випробування та контролю; забезпечення спільності термінів вимірювань і позначень; створення єдиних систем класифікації і кодування продукції, носіїв інформації, форм і методів організації виробництва; Відповідно до згаданого Закону стандартизація визначається як діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування в певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів чи послуг їх функціональному призначенню, усунення бар'єрів у торгівлі і сприяння науково-технічному співробітництву. Тобто стандартизація узаконює впровадження показників і норм якості продукції, технологічних процесів і прийомів, послуг у відповідній сфері виробництва. Основними принципами і метою стандартизації є забезпечення безпеки для життя та здоров'я людини, тварин, рослин, охорона здоров'я; сприяння усуненню технічних бар'єрів у торгівлі; врахування сучасних досягнень науки і техніки, а також стану національної економіки; забезпечення участі в розробці стандартів юридичних та фізичних осіб – розробників, виробників, споживачів; добровільність вибору виробниками видів стандартів при виробництві продукції чи її постачанні; пріоритетність прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів; дотримання міжнародних та європейських правил і процедур стандартизації.

Результатом стандартизації є нормативні документи в даній сфері. Вони встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Такими нормативними документами є стандарт, кодекс усталеної практики і технічні умови. Стандарт – це документ, що встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі, та розроблений у встановленому порядку на основі консенсусу (загальної згоди). Стандарти є тим зразком, еталоном якості, до якого повинні прагнути виробники. Водночас вони встановлюють межу якості, нижче якої продукція (роботи, послуги) вважається некондиційною, тобто нестандартною. Стандарти передбачають також диференціацію продукції за якістю: категорії, класи, сорти, відповідно до яких здійснюється матеріальне стимулювання виробників. Дотримання вимог стандартів забезпечує виробництво продукції, що відповідає кращим вітчизняним і зарубіжним зразкам, її конкурентоспроможність на світовому ринку, вдосконалення номенклатури виробів, підвищення рівня уніфікації, охорону навколишнього середовища іздоров'я людини. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про стандартизацію та сертифікацію» нормативні документи із стандартизації поділяються на: державні стандарти України; галузеві стандарти; стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок; технічні умови; стандарти підприємств. До державних стандартів України прирівнюються державні будівельні норми і правила, а також державні класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації. Порядок розроблення і застосування державних класифікаторів установлюється центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання Міжнародні, регіональні та національні стандарти інших країн застосовуються в Україні відповідно до її міжнародних договорів. Як державні стандарти України використовуються також міждержавні стандарти, передбачені Угодою про проведення погодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації, підписаною у м. Москві 13 березня 1992 року (надалі – міждержавні стандарти). Республіканські стандарти Української РСР (РСТ УРСР) застосовуються як державні до їх заміни чи скасування. Правила застосування стандартів, передбачених цією статтею, на території України встановлює центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання. Відповідно до ст. 11 Закону «Про стандартизацію» залежно від рівня органу, який приймає чи схвалює нормативні документи із стандартизації, вони поділяються на: – національні стандарти, правила усталеної практики та класифікатори, прийняті чи схвалені центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, а також видані ним каталоги та реєстри загальнодержавного застосування; – стандарти, технічні умови та правила усталеної практики, прийняті чи схвалені іншими органами та організаціями, що займаються питаннями стандартизації, а також видані ними каталоги. Стандарти застосовуються безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах.

За цих умов секуляризована нтелгенця «демотичних» груп перебира на себе роль «етнчного ядра», довкола якого починаться формування де нац. Головне завдання ц нтелгенц моральна й полтична революця, змст яко поляга у «вдновленн» сторичного минулого, сторично памят, «вдкритт» народних традицй, ншими словами, у «пробудженн нац», якщо користуватися нацоналстичною термнологю. ¶нтелгенця створю нову деологю, спираючись на стар цнност, норми, традиц, характерн для певно «демотично» групи. Вдбуваться «реформулювання» етнчних символв, мфв, сторично памят. Трансформаця «демотичних» етнчних груп у нац, пдсумову Е. Смт, вдбуваться в таких напрямах: 1. Вдбуваться перехд вд пасивност  пристосування периферйно меншост до стану активност, самоутвердження й полтизац спльноти, вироблення спльно полтики. 2. Виробляться спльне уявлення про «батьквщину» ус спльноти, яка ототожнються з певною, досить чтко визначеною територю. 3. Важливий аспект цього процесу економчна унфкаця спльноти, яка визначилася територально, встановлення контролю над ресурсами та економчна автаркя. 4

1. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

2. Скляні вироби: идентифікація, сертифікація та споживацькі властивості

3. Сертифікація продукції в системі УкрСЕПРО

4. Поняття творчої особи та аналіз її якостей

5. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

6. Сертифікація іграшок
7. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
8. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

9. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

10. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

11. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

12. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

13. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження

14. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують

15. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

16. Сертифікація товарів іноземного походження

Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

17. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

18. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

19. Своєрідність філософії стародавньої Індії та Китаю. Антична філософія

20. Люблінська та Берестейська унії

21. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

22. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...
23. Технологія сиру твердого "Углічеського", проект цеху та аналіз показників якості
24. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

25. Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи

26. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

27. Брестская уния

28. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

29. Четвертий Універсал

30. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

31. Ферраро-Флорентийский собор и Флорентийская уния. История "Филиокве"

32. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья

33. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

34. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

35. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

36. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

37. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

38. Класифікація нервової системи та її будова
39. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва
40. Технология производства, хранения, переработки и стандартизации продукции

41. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

42. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

43. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

44. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

45. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

46. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

47. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

48. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

49. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

50. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

51. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

52. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

53. Проектування схеми універсального блоку регуляторів

54. Специфікація якості програми
55. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.
56. Люблинская уния

57. Проголошення УНР. IV Універсал Центральної Ради

58. Берестейська унія: причини, хід, наслідки

59. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

60. Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

61. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

62. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

63. Аналіз асортименту, споживчих властивостей та якості побутових пилососів

64. Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

66. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

67. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

68. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії

69. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

70. Класифікація персоналу та форми його наймання
71. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій
72. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

73. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки

74. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

75. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

76. Тенденції розвитку університету в Європейському регіоні

77. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

78. Ефективність використання універсальних різців. Проектування спрощеної конструкції державки різців

79. Стандартизация продукции

80. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Газові мережі: класифікація та їх трасування

82. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

83. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

84. Кількісні показники вагонопотоків залізниці та її дирекцій з перевезень

85. Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті

86. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року
87. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства
88. Архангельський ліс – унікальний природний об’єкт Північного Причорномор’я

89. Формування якості та захисту поверхневих вод

90. Аналіз виробництва та реалізації продукції

91. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

92. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

93. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

94. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

95. Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

96. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Полная история танков мира

98. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

99. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.