Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Управління процесами технічного розвитку ВАТ "Галактон"

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ЗМІСТВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ 1.1 Сутність, характеристика та класифікація напрямків технічного розвитку підприємства 1.2 Поняття і зміст категорії «управління технічним розвитком підприємства» 2. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „ГАЛАКТОН” ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЙОГО ТЕХНІЧНИМ РОЗВИТКОМ 2.1 Загальна характеристика ВАТ «Галактон» та середовища його функціонування 2.2 Характеристика системи управління процесами технічного розвитку ВАТ «Галактон» 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ЛІНІЇ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПРОДУКЦІЇ В ПЕТ – ПЛЯШКУ І СИСТЕМИ УПРАВЛУННЯ НИМ 3.1 Оцінка ефективності реалізації проекту 3.2 Формування системи управління проектом впровадження ПЕТ - лінії ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ 1.1 Сутність, характеристика та класифікація напрямків технічного розвитку підприємства В умовах переходу до ринкової економіки орієнтація технічного й організаційного розвитку підприємства на кінцеві результати діяльності є однієї з найбільш важливих задач управління. Однією з головних умов успішного функціонування будь-якого підприємства в умовах конкурентного ринку є впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу (НТП), тобто його матеріалізація у новітні види продукції, сучасні методи організації виробництва і менеджменту, застосування нової техніки та технологій. Технічний розвиток підприємства представляє собою процес удосконалення техніки, технології, продукції і послуг, що виробляються, й професіональних можливостей кадрів з метою інтенсифікації виробництва, підвищення його ефективності й якості продукції . Технічний розвиток відображає процес формування та вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, що має бути постійно зорієнтованим на кінцеві результати його виробнича-господарської, комерційної чи іншої діяльності . Необхідність технічного розвитку підприємства (ТРП) є наслідком дій багатьох чинників, основними з них є: зростання складності виробів і їх номенклатури; необхідність підвищення якості продукції та її конкурентоспроможності; моральне старіння техніки й технології; необхідність рішення задач соціального розвитку колективу; потреба у заощадженні всіх видів ресурсів; необхідність охорони навколишнього середовища; зміни в організації виробництва, й в першу чергу тих, що є наслідком процесів спеціалізації й концентрації. Технічний розвиток як об’єкт організаційно-економічного управління охоплює різноманітні форми, які мають відображати відповідні стадії процесу розвитку виробничого потенціалу і забезпечувати просте та розширене відтворення основних засобів підприємства. Із сукупності форм технічного розвитку доцільно виокремлювати такі, що характеризують, з одного боку, підтримування техніко-технологічної бази підприємства, а з іншого – її безпосередній розвиток через удосконалення й нарощування виробництва (рис. 1.1). Підтримування техніко-технологічної бази Розвиток техніко-технологічної бази Рисунок 1.1 - Форми технічного розвитку підприємства Розглянемо зміст окремих форм технічного розвитку підприємства.

Реконструкція означає зміну підприємства або окремих його виробництв. Причини, що викликають необхідність реконструкції, різноманітні. Головними з них є моральний й фізичний знос основних засобів, моральне старіння технології й продукції, що виробляється. Проведення робіт по реконструкції передбачає, що частина раніше створених й тих, що використовуються на діючому підприємстві елементів основних засобів зберігається у складі виробничого апарата після реконструкції. Приріст, що отриманий в результаті виробництва або економія витрат вимагає менших капітальних вкладень в порівнянні з новим будівництвом або розширенням на величину вартості використовуваних в проекті реконструкції елементів основних засобів раніше діючого підприємства. Реконструкція може служити засобом подолання вузьких місць на виробництві й охоплює його як цілком, так й частково, зачіпаючи окремі його частині або види. Наприклад, в умовах діючого підприємства можливе проведення реконструкції допоміжного виробництва або транспортного господарства й т.д. Проведення реконструкції може бути із зупинкою діючого виробництва і без неї. У останньому випадку об’єм виробництва, як правило, зменшується, хоча практика знає випадки реконструкції без зупинки виробництва й навіть без зниження об’ємів продукції, що випускається. Зазначена обставина вимагає при плануванні реконструкції враховувати разом з позитивним кінцевим результатом можливий збиток від зменшення об’ємів випуску продукції в період реконструкції. Звідси витікає ще одна особливість – необхідно одночасно планувати тривалість реконструкції, контролювати її виконання у ході проведення робіт. Модернізація означає роботу по оновленню обладнання й інших елементів основних засобів. Так само, як й реконструкція, необхідність модернізації викликається моральним зносом устаткування або моральним старінням технології. Ефективність модернізації порівняно з іншими способами розвитку виробничої бази підприємства визначається можливістю економії витрат за рахунок використання пасивної частини устаткування. Включенню в план технічного розвитку заходів по модернізації устаткування, споруд, технологічних процесів має передувати техніко-економічне обґрунтування її доцільності. Конкуруючим варіантом при цьому є заміна. Модернізація має перевагу перед заміною, якщо забезпечує мінімум приведених витрат при порівнянні об’ємів виробництва й якості продукції, тривалості проведення робіт по модернізації й заміні, періоду часу, протягом якого виявлятиметься тривалий ефект модернізації й заміни. Технічне переозброєння — це напрям технічного розвитку перш за все активної частини промислово-виробничих основних засобів. В ході технічного переозброєння проводиться заміна застарілого й зношеного устаткування новим, більш прогресивним й економічним. При цьому одночасно розв'язуються задачі соціального прогресу — скорочується застосування важкої фізичної праці, ручної праці зі шкідливими умовами праці, з підвищеною небезпекою для життя й т.д. Заходи щодо технічного переозброєння сприяють також підвищенню якості продукції, коли традиційне устаткування й технологія вже не забезпечують збільшених вимог до надійності, довговічності, естетичним вимогам.

Технічне переозброєння — це не тільки й не стільки засіб вдосконалення техніки й технології, але й перш за все спосіб формування необхідних значень показників ефективності виробництва. Виникаючі іноді диспропорції в динаміці цін й продуктивності машин й устаткування не відміняють попереднє положення. Показники ефективності господарської діяльності після проведення технічного переозброєння повинні бути не гірше за показники в умовах до виконання відповідних робіт. Серед задач по розвитку виробництва технічне переозброєння розглядається до реконструкції, розширення й нового будівництва. Це пов'язане з тим, що технічне переозброєння проводиться в рамках наявних будівель й споруд, використовуючи їх резерви. Якщо ж таких резервів немає, то може бити сформований варіант, що поєднує в собі й реконструкцію, й технічне переозброєння, показники якого порівнюються з показниками варіанту нового будівництва й розширення. При обґрунтуванні варіантів технічного переозброєння доцільно використовувати ідеї функціонально-вартісного аналізу з метою уникнути витрат, що не виправдовують збільшення виробничої потужності підприємства або виробничих можливостей його підрозділів (як цільової функції витрат). При проведенні технічного переозброєння слід дотримувати вимоги послідовної економії всіх видів ресурсів («ресурсозберігаючий» тип технічного переозброєння), причому не повинно збільшуватися число робочих місць. Розширення виробництва й нове будівництво — ці заходи, хоча й називаються разом, мають різний зміст: розширення виробництва, виходячи з вимог швидкості задоволення потреб в додатковій продукції, може бути досягнуто на базі вже наявної техніки й технології. Розширення виробництва, що проводиться таким чином, означатиме екстенсивний шлях розвитку виробництва. Його можливість визначиться наявністю додаткових «вільних» ресурсів всіх видів для випуску додаткового об’єму продукції. При розширенні виробництва на екстенсивній основі його ефективність може збільшитися хоча б за рахунок економії на умовно-постійній частині витрат. Проте розміри такого зростання вельми незначні й не можуть задовольняти сучасним вимогам кратного (по відношенню до бази) зростання ефективності за період, що планується. Якщо розширення виробництва здійснюється на новій технічній (прогресивній) основі, то в цьому випадку варіант розширення виробництва практично співпадає з новим будівництвом. Перед новим будівництвом висувається як мінімальна вимога використання ресурсозберігаючої техніки, технології й організації виробництва (порівняно із станом до його проведення). Максимальна ж полягає в тому, щоб показники ефективності об’єкта капітального будівництва були б вище, ніж показники кращого раніше здійсненого варіанту або проекту. Таким чином, нове будівництво повинне служити засобом інтенсифікації виробництва. При його обґрунтуванні слід також використовувати функціонально-вартісний аналіз, розглядаючи його як засіб пошуку резервів зниження кошторисної вартості будівництва, з однієї стороні, а з другої — як засіб об’єктивізації її величини (при спробах заниження з метою забезпечити узгодження проектів), тобто запобігання невиправданому заниженню з суб’єктивних причин.

на Сталнградському фронт, «москалв» тих, росйський спецназ, прославлений у чеченських «зачистках», уже бачили звечора, мсто и передмстя гули по ¶нтернету вздовж хнього маршруту, подаючи адреси перемщення вд замського вйськового аеродрому, другого чи третьего з ряду (бо на першому, у Васильков, х, казали, вдмовилися садовити, i начальник, який вдмовився, ще встиг полети з посади!), через базу в 1рпен!, де вони якогось милого були спинилися, хоча переодягти в укранськ одностро х могли б ще в Mоскв, старики вс зараз же запригадували, що таку саму операцю Кремль проводив 68-го року в Праз, ми з хлопцями рвонули з камерами по тому маршруту, але тльки и устигли зазняти, що вервечку Мерседес-бусв i «Богданв» з тонованими шибами в бчнй але Марнського парку, хтось зсередини був необачно вистромився назовн дихнути повтрям, i ми зняли прочинен двер буса, бльше схожого всередин на кабну космчного корабля з багатьма пультами управлння, впало клька фраз, гавкнула гнвна команда,

1. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

2. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

3. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

4. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

5. Процес управління та його основні стадії

6. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)
7. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"
8. Аналіз стартегічного управління підприємством

9. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

10. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

11. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

12. Управління інноваційним розвитком підприємств

13. Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)

14. Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

15. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

16. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50

17. Ділові взаємовідносини в апараті управління

18. Методи управління підприємством

19. Рішення в системі управління

20. Управління запасами

21. Управління проектами

22. Управління трудовими ресурсам як динамічна система
23. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
24. Організаційна система управління природокористуванням України

25. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

26. Управління утворенням прибутку підприємства

27. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

28. Акти державного управління

29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

30. Кредитний ризик та методи управління ними

31. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

32. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

33. Валютні ризики: економічна природа та управління

34. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

35. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

36. Управління ризиками

37. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

38. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
39. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління
40. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

41. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

42. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

43. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

44. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

45. Поняття і наукові засади державного управління

46. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

47. Структура державного управління

48. Сучасні принципи державного управління

Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки

49. Теорія і методологія дослідження управління

50. Форми державного управління

51. Функції управління в аграрному праві

52. Аналіз художньо-технічного оформлення видання

53. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

54. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")
55. Системний аналіз складних систем управління
56. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

57. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

58. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

59. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

60. Розуміння і процес маркетингового менеджменту

61. Управління запасами матеріалів на підприємстві

62. Управління поведінкою споживачів

63. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

64. Глобалізація і процеси соціального розвитку

Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие

65. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

66. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

67. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

68. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

69. Діяльність органів управління освітою

70. Економічні та правові основи управління організацією
71. Закономірності формування корпоративного управління
72. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

73. Конфлікти та методи управління ними

74. Корпоративне управління акціонерним товариством

75. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

76. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

77. Методологія системи управління персоналом

78. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

79. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

80. Національні моделі корпоративного управління

Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные
Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Організаційна структура управління підприємством

82. Організація управління персоналом підприємства

83. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

84. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

85. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

86. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
87. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві
88. Поняття та сутність ефективності управління

89. Проблема управління прибутком на підприємстві

90. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

91. Психологія управління

92. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

93. Стилі управління

94. Стратегічне управління підприємством

95. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

96. Стратегія управління як основа менеджменту

Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес

97. Сучасні методи управління проектами

98. Удосконалення управління персоналом організації

99. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.