Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та методики їх викладанняДИПЛОМНА РОБОТА Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтвавиконала студентка 53 групи факультету підготовки вчителів початкових класів заочного відділення Хортів Оксана Петрівна науковий керівник Цибулько Михайло БогдановичТернопіль 2009 ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні основи композиції творів образотворчого мистецтва 1.1 Поняття і види композиції в образотворчому мистецтві 1.2 Особливості композиційної побудови малюнків учнями 1-4 класів Розділ 2. Формування у молодших школярів навичок виконання тематичної композиції 2.1 Шляхи формування композиційних навичок в учнів 1-4 класів 2.2 Організація і зміст експериментального дослідження 2.3 Результативність експериментального дослідження Висновки Список використаних джерел Додаток ВступАктуальність дослідження проблеми образотворчого розвитку молодших школярів зумовлена такими факторами: специфіка культурно-інформаційного простору сьогодення з глобальним поширенням мас-медіа активізує широкий спектр естетичних факторів впливу на особистість (звук, відео, анімація, комп'ютерна графіка тощо), тому сучасні школярі частіше сприймають не просто окремо музичні або візуальні образи, а різноманітні форми їх взаємодії. Ці об'єктивні соціокультурні реалії стимулюють виникнення в учнів психологічного феномену синестезії - міжсенсорних асоціацій, зокрема звуковізуальних. Інтеграція естетичної інформації тією чи іншою мірою спонтанно відбувається на рівні свідомості, а частіше - підсвідомості дитини, незалежно від зусиль учителів, але застосування інтегративних навчально-виховних засобів і технології спрямовувало б цей процес, перетворюючи його із стихійного на керований. Державний стандарт початкової загальної освіти в галузі &quo ;Образотворче мистецтво&quo ; включає систему художніх знань, опанування яких сприяє розширенню асоціативних уявлень учнів, формуванню цілісного художнього світогляду. В основі побудови програми покладено принцип поліцентричності знань: в єдиному тематичному блоці поєднуються зміст базових мистецьких дисциплін, а також елементи синтетичних видів мистецтв (хореографії, театру, кіно). Такий підхід має на меті забезпечення системності художніх знань учнів, розвитку художньо-образного мислення. Спільним для всіх видів мистецтв, які виділені в державному освітньому стандарті як змістові лінії, є естетичне відображення в художніх образах явищ навколишнього світу - природи, людини, культури. Важливою теоретичною і практичною проблемою, що пронизує усі галузі мистецтва, є композиція. Відомий живописець Є. Кибрик писав, що &quo ;узагальнення та виділення композиційних законів, правил, прийомів і засобів виразно виявилось потрібним лише її останні десятиліття&quo ; . Потреба в теоретичній розробці проблем композиції та методичному обґрунтуванню її викладання в школі настільки назріла, що все частіше стали з'являтися висловлювання науковців на цю тему.

Як стверджує Ю.В. Величко, &quo ;найвищим ступенем оволодіння основами композиції є тематична картина художника&quo ; . Майстри образотворчого мистецтва - І. Рєпін, В. Суриков, В. Маковський, П. Федотов, В. Перов, І. Шишкін, Т. Шевченко, С. Васильківський, М. Пимоненко, О. Мурашко та А. Пластов, Б. Йогансон, О. Герасимов, Т. Голембієвська, С. Григор'єв, К. Трохименко, В. Пузирков, О. Лопухов, А. Чебикін, В. Шаталін, Т. Яблонська - створили багато класичних полотен, на яких навчається і виховується молодь навчальних закладів. Аналіз картин художників, знання їхніх творчих біографій допомагає педагогам пояснити не лише творчий процес роботи над картиною, а й найважливіші закони, правила, прийоми та засоби композиції. Ознайомлення школярів з основами проблеми композиційної діяльності передбачено програмою з образотворчого мистецтва , згідно з якою розглядаються теоретичні питання композиції, пояснюється процес роботи художника над картиною, розкривається послідовність роботи над сюжетним малюнком на основі спостережень навколишньої дійсності та з уяви, а також над ілюстраціями до літературних творів. Основи композиції розглядаються, щоб усвідомити створення художнього образу, виявити ідейний задум і передати змістові зв'язки у сюжетному малюнку. В основі занять із сюжетної композиції лежить &quo ;виховання у школярів уміння передавати в малюнку з пам'яті та з уяви спостереження реальної дійсності, що сприяє більш глибокому вивченню методики викладання цього розділу образотворчого мистецтва в школі&quo ; . Під час виконання ескізів сюжетної композиції на основі спостережень учні вчаться бачити і зображувати природу, життя людей, їхні творіння, закріплюють набуті уміння передавати форму, пропорції, будову та колір натури. У процесі малювання на теми з пам'яті (на основі попередніх спостережень) і з уяви слід змоделювати певну ситуацію, персонажів малюнка, знайти його композицію, використовуючи в творчому процесі замальовки з натури пейзажу, різних предметів, людей. Оскільки, як зазначають провідні вітчизняні вчені (Г. Костюк, Л. Леонтьєв, В. Моляко, Я. Пономарьов та ін.), &quo ;особистість найінтенсивніше формується у період молодшого шкільного віку&quo ; , то саме початкова школа покликана відіграти провідну роль у творчому розвитку молодших школярів. Проте, в сучасній педагогіці мистецтва початкової ланки загальної освіти існують певні прогалини. Вони зумовлені репродуктивно-виконавчими видами робіт, недосконалою практикою образотворчої діяльності учнів. Внаслідок цього у переважної більшості молодших школярів виявляються несформованими навички композиційно-творчої діяльності, спостерігається невміння розмістити предмети на площині, забезпечити гармонійність наповнення малюнка. Отже, виникає необхідність у глибшому вивченні молодшими школярами основ композиційної діяльності на уроках образотворчого мистецтва. З цього випливає, що проблема розвитку образотворчої діяльності молодших школярів у плані формування навичок композиційної діяльності має комплексний характер і недостатньо ґрунтовно вивчена, а тому не знайшла повного відображення у педагогічній теорії і практиці.

Такий аспект останньої, як функціональний вплив засобів образотворчого мистецтва на розвиток умінь учнів використовувати прийоми композиції у процесі малювання, залишається поза увагою вчених. Це зумовило вибір теми дослідження: &quo ;Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва&quo ;. Об’єкт дослідження - процес образотворчої діяльності учнів молодшого шкільного віку. Предмет дослідження - педагогічні умови формування навичок композиційної діяльності учнів 1-4 класів. Мета дослідження - теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови формування навичок композиційної діяльності учнів на уроках образотворчого мистецтва. Гіпотеза дослідження - рівень розвитку зображувальних навичок молодших школярів зростатиме, якщо максимально урізноманітнювати способи реалізації художнього образу на основі засвоєння засобів композиційної діяльності. Завдання дослідження: З’ясувати стан проблеми у педагогічній теорії та сучасній освітній практиці, визначити зміст поняття “композиція&quo ;. Виявити механізми, вікові особливості і функціональні компоненти композиційної діяльності молодших школярів Охарактеризувати творчо-розвивальні можливості засобів композиції у початковій школі. Визначити критерії та рівні розвитку у молодших школярів зображувальних навичок засобами тематичної композиції. Експериментально перевірити ефективність виявлених педагогічних умов розвитку у молодших школярів навичок композиційної діяльності на уроках образотворчого мистецтва. Теоретико-методологічну основу становлять дослідження з питань використання засобів образотворчого мистецтва з метою впливу на розвиток особистості школяра (В. Аронов, М. Волков, М. Кириченко, Є. Маймін та ін.), положення дидактики про взаємозв’язок умінь образотворчої діяльності та композиційних умінь (О. Алісійчук, О. Гайдамака, І. Демченко, О. Конопко, П. Парнах, В. Томашевський та ін.), а також “Національна доктрина розвитку освіти”, концепція національного виховання, Державний стандарт початкової загальної освіти (галузь “Образотворче мистецтво”). Методи дослідження. Для досягнення мети та завдань застосовано комплекс різноманітних наукових методів дослідження: теоретичні - аналіз, порівняння й узагальнення педагогічної та методичної літератури, статей у періодичних виданнях, матеріалів наукових досліджень з цієї проблеми; емпіричні - педагогічне спостереження, педагогічний аналіз, анкетування, методики психологічної і педагогічної діагностики, констатуючий і формуючий експерименти, кількісна і якісна інтерпретація експериментальних даних. Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Розділ 1. Теоретичні основи композиції творів образотворчого мистецтва 1.1 Поняття і види композиції в образотворчому мистецтвіКомпозиція в образотворчому мистецтві пов'язана з необхідністю передати основний задум, ідею твору найясніше і переконливо. Головне в композиції - створення художнього образу.

З часом фольклористика ста самостйною наукою, формуться  структура, розробляються методи дослдження. Зараз фольклористика це наука, що вивча закономрност та особливост розвитку фольклору, характер  природу, сутнсть, тематику народнопоетично творчост,  специфку та спльн риси з ншими видами мистецтва; особливост побутування та функцонування текств усно словесност на рзних етапах розвитку; жанрову систему  поетику. Вдповдно до спецально поставлених перед цю наукою завдань фольклористика подляться на дв галуз: сторю фольклору та теорю фольклору. ¶сторя фольклору це галузь фольклористики, що вивча процес виникнення, розвиток, побутування, функцонування, трансформацю (деформацю) жанрв та жанрово системи у рзн сторичн пероди на рзних територях. ¶сторя фольклору вивча окрем народнопоетичн твори, продуктивн та непродуктивн пероди окремих жанрв, а також цлсну жанрово-поетичну систему в синхронному (горизонтальний зрз окремого сторичного пероду) та дахронному (вертикальний зрз сторичного розвитку) планах

1. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

2. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

3. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

4. Основні напрямки організації праці менеджера

5. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

6. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів
7. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
8. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

9. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

10. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

11. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

12. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

13. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

14. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

15. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

16. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

18. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

19. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

20. Організація і методика аудиту

21. Організація і методика аудиту доходів підприємства

22. Організація і методика проведення аудиту касових операцій
23. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
24. Організація роботи Верховної Ради України

25. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

26. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

27. Організація роботи шкільної їдальні

28. Організація роботи підприємства

29. Активізація пізнавальної діяльності учнів

30. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

31. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

32. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

34. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

35. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

36. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

37. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

38. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"
39. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти
40. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

41. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

42. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

43. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

44. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

45. Організація роботи дільничної станції Хутір-Михайлівський

46. Організація технології роботи вантажної станції

47. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

48. Організація роботи заводу

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

49. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

50. Латинский язык (Контрольна робота)

51. Билеты по методике обучения иностранным языкам

52. Теория и методика преподавания классического танца

53. Методика исправления речевых недостатков у актёров

54. Декоративно-прикладное искусство допетровской России
55. Методика предупреждения орфографических ошибок
56. Декоративно-прикладное искусство допетровской России

57. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

58. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

59. Пропись цифр. Методика прописи цифр

60. Преступность и методика ее изучения

61. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

62. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

63. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

64. Методика организации внеклассной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников

12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

65. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

66. Методика организации тематических выставок в школе

67. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

68. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

69. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

70. Методические приемы развития воображения и творческих способностей детей младшего школьного возраста на занятиях кружка декоративно - прикладного искусства по художественной обработке бересты
71. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе
72. Методика преподавания естествознания (шпаргалка)

73. Методики оценки мирового экспорта обычных вооружений

74. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

75. Шагающие роботы

76. Использование роботов в промышленных предприятиях

77. Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (2) (4))

78. Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (4) (4))

79. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

80. Системы адаптивного управления роботами

Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные

81. Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей

82. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center

83. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

84. Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)

85. Методика бега на средние дистанции

86. Методика обучения барьерному бегу детей на этапе начальной подготовки
87. Методика обучения дошкольников элементам спортивным игр. Овладение элементами игры в баскетбол детьми старшего дошкольного возраста
88. Быстрота и методика ее развития

89. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

90. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

91. Организация и методика проведения общего аудита

92. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

93. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

94. Стратегический план развития предприятия и методика его составления

95. Методика установления норм времени и определения норм выработки. Нормативы численности

96. Методика оптимизации библиотечной системы обслуживания

Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска

97. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

98. Суспільна організація життя слов

99. Применение методики контент-анализа при изучении воспоминаний участников гражданской войны в Казахстане

100. Анализ методики и тактики расследования конкретного уголовного дела


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.