Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (10–11 клас)

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ для загальноосвітніх навчальних закладів 10 – 11 класи Пояснювальна записка Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді. Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя. Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань: — формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку; — розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності; — розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей; — формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя; — формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку. Структура навчального процесу з фізичної культури Навчальна програма «Фізична культура. 10-11 кл.» розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 р. Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу (спортивний зал, спортивні пришкільні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення. Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона складається з двох інваріантних, або обов’язкових модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка і декількох варіативних модулів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому обов’язковим є включення засобів теоретичної і загальнофізичної підготовки, передбачених програмою для даного класу до кожного варіативного модуля. У 10-11 класах учні мають опанувати 2-3 варіативних модулі. На їх опанування відводиться приблизно однакова кількість годин. Однак не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів. Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обов’язковим письмовим опитуванням наприкінці навчального року. Результати опитування додаються до протоколу шкільного методичного об’єднання. За потреби, у межах одного варіативного модуля можна освоїти навчальний матеріал, передбачений на два роки вивчення.

У разі освоєння двох варіативних модулів протягом одного навчального року та у випадку, коли рік вивчення модуля не відповідає класу навчання (наприклад у 10-класі вивчається модуль баскетбол, третій рік вивчення), учитель повинен скоригувати змістове наповнення варіативного модуля та нормативи оцінювання. Оцінювання навчальних досягнень Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може здійснюватися за такими видами діяльності: 1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи. 2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату). 3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку. 4. Засвоєння теоретико-методичних знань. При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання. Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення. Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування. При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (початковий, середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08 № 371. Оцінюючи навчальні нормативи з фізичної підготовленості, потрібно дотримуватись таких вимог: 1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я. 2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не менше як на двох заняттях). 3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після — відновлювальні вправи. 4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті. 5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів. При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Наприклад, якщо учень (учениця) викона(в/ла) залікову вправу на певний рівень, але при цьому його (її) особистий результат виконання цієї вправи поліпшився порівняно з попереднім показником, учитель може виставити оцінку на 1–2 бали вищу за ту, яка передбачається навчальними нормативами. У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюється, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями. Інваріантна складова. 10 клас Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Теоретико-методичні знання Особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму в старшому шкільному віці.

Характеристика фізичної підготовленості. Методики її визначення. Фізичне навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток Вміння, навички та фізичні якості які необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії (відповідно до обраного профілю чи омріяної професії) Паралімпійський рух на сучасному етапі Учень, учениця: х а р а к т е р и з у є особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму у старшому шкільному віці; паралімпійський рух на сучасному етапі; обсяг, інтенсивність навантаження , тривалість та характер відпочинку під час виконання фізичних вправ; вміння, навички та фізичні якості які необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії називає: поняття, рівні та методики визначення рівнів фізичної підготовленості володіє методиками визначення рівнів фізичної підготовленості складає та виконує: комплекси фізичних вправ виконання яких забезпечує успішну самореалізації у майбутній професії Загальна фізична підготовка Ходьба; біг; стрибки; загальнорозвивальні вправи (вправи в русі, в парах, у трійках, у групах, із предметами — набивними м’ячами, гімнастичними лавами, джгутами); вправи для формування та корекції постави; вправи для розвитку швидкості: повторний біг на відрізках 30–100 м; прискорення до 30 м з різних вихідних положень; біг зі зміною швидкості й напрямку за сигналом; естафети, рухливі ігри; вправи для розвитку спритності: різновиди стрибків із завданнями; стрибки з поворотами, через різноманітні предмети; метання м’яча в ціль; акробатичні вправи; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4Ч9 м; вправи на координацію рухів, рухливі та спортивні ігри; вправи для розвитку витривалості: рівномірний біг до 1500 м; біг 300–400 м з інтервалом по 1-2-3 рази; біг у перемінному темпі до 1700 м; повільний біг до 12 хв.(хлопці) 9 хв. (дівчата), біг під гору та навпаки, стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри; вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на перекладині; присідання на одній та двох ногах; присідання на одній нозі з наступним підскоком угору, вправи з гантелями, з подоланням ваги партнера, вправи на силових тренажерах; вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками й ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; вправи на розтягування; вправи з гімнастичною палицею або скакалкою, складеною вчетверо; елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки вправи для розвитку швидкісно-силових якостей: біг з максимальною швидкістю після підстрибування, після бігу на місці, після різкої зміни напрямку бігу, стрибки з місця в довжину та висоту; серійні стрибки з поштовхом однієї та двох ніг; вистрибування з присіду; стрибки «в глибину» з наступним вистрибуванням угору; кидки і ловіння набивного м’яча (1 кг) в парах. в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки; загальнорозвивальні вправи; вправи для формування та корекції постави та запобігання плоскотопості; вправи для розвитку швидкості, спритності, витривалості, сили, гнучкості та швидкісно-силових якостей.

Обращаюсь с покорнейшею просьбою к Ва]шему сиятельству... об отпуске меня к моей должности  дал. Уже в першому лист з Горошина до Я. I. Лобанова-Ростовського вд 12 серпня 1812 р. Котляревський, приступаючи до формування 5-го козачого полку, звертався до генерал-губернатора з проханням залишити його на посад наглядача будинку виховання дтей бдних дворян. Коли 5-й козачий полк був сформований, Котляревський знову просить Я. ¶. Лобанова-Ростовського дозволити повернутися до посади наглядача. Письменника непокоть становище його вихованцв, «оставленных теперь без должного призрения». Перебуваючи на цй посад, Котляревський виявив себе чуйним  вимогливим педагогом, постйно дбав про виховання у свох учнв почуття гуманзму, любов до батьквщини, нацонально культури. Про зразкове утримання закладу  високий рвень виховання в ньому свдчить лист полтавського губернатора Тутолмна вд 21 жовтня 1816 р. на м'я головнокомандуючого в Петербурз. В цьому лист зокрема говориться: «Надзирателя дома воспитания бедных Котляревского служба в настоящей должности с 3 июня 1810 года продолжаемая совершенно отлично

1. Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

2. Прес-служба Кабінету Міністрів України

3. Шкільний кабінет народознавства

4. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

5. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

6. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття
7. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах
8. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

9. История названия улицы имени 13-й гвардейской дивизии

10. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

11. Языковая специфика передач на ТВ

12. Без имени - нет человека. (По пьесе М.Горького "На дне")

13. Шпоры по зарубежной литературе 2-й половины 20 в.

14. 1917-й. Борьба альтернатив общественного развития России

15. Немецкие парашютисты: создание, формирование, подготовка, оснащение и участие в боевых действиях (немецкие ВДВ во 2-й мировой войне)

16. Прием ВЧ ТВ сигнала на ПК, TV-тюнеры

Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные
Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы

17. Пособие по планиметрии за 9-й класс

18. Внешняя политика СССР накануне 2-й мировой

19. Строительные материалы (лекции за 2-й курс)

20. Усилитель мощности 1-5 каналов ТВ

21. Обществознание 11-й класс

22. Ризик кредитних операцій комерційного банку
23. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями
24. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

25. Комдив 45-й стрелковой

26. Китай после 2-й мировой войны

27. Бій у Катеринославі, 1917 рік

28. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

29. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

30. Социально-экономические мероприятия I-й половины XVIв.

31. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

32. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги

Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов

33. Інженерний геній Риму

34. В чем истинная красота человека (по рассказу В. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» )

35. «Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?..» (по роману М. А. Булгакова «Мастер н Маргарита»)

36. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

37. Праздник крови и огня. К 88-й годовщине октябрьской революции

38. "Без действия нет жизни..." В.Г.Белинский/ (По одному из произведений русской литературы. — К.Г.Паустовский. "Черное море".)
39. Международная классификация болезней, 10-й пересмотр, неврология (методичка)
40. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

41. Орг вир деталі Кронштейн середній

42. Интернет - морали нет?!

43. Формування духовності учнів у навчальному процесі

44. Право власності на землю в Запорозьській Січі

45. Humour research: в изучении юмора нет ничего смешного

46. Усилитель мощности 1-5 каналов ТВ

47. Усилитель мощности 1-5 каналов ТВ

48. Размещение рекламы на ТВ

Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Побудова та розкрій жіночої сукні

50. Борьба с допингом в спорте: 2004-й Олимпийский год

51. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

52. Методика проведения лізингових операцій

53. Без выбора нет стратегии

54. Перевод введения в книгу Й. Шумпетера History of economic analisys
55. Споживчій попит
56. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

57. Туризм у світовій економіці

58. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

59. Общеславянский язык сегодня? И нет, и да!

60. Кабе, Этьен

61. Й.Я. Берцелиус

62. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

63. Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

64. Кабо-Верде

Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

65. ТВ и эволюция нетерпимости

66. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

67. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

68. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

69. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

70. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі
71. Андрій Самійлович Малишко
72. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

73. Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

74. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

75. Дозволь мені, мій вечоpовий світе, Упасти зеpном в pідній стоpоні...

76. Втілення в обpазі Маpусі Чуpай моpальної кpаси й таланту укpаїнського наpоду

77. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

78. Поиск того, чего нет

79. Художній світ П. Лебединця

80. Aнaліз ієpapxій

Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее
Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

82. S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

83. Від стародавніх до сучасних теорій руху планет

84. Есть жизнь - есть вода. Нет жизни - нет воды

85. Діюча практика обліку операцій з векселями

86. Місце товарної біржі в сучасній економіці
87. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"
88. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

89. Організація касових операцій у банківських установах

90. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

91. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій

92. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

93. Страхування інвестицій

94. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

95. Узагальнена схема надання банківських гарантій

96. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины

97. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

98. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

99. Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.