Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансовий стан підприємства

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство освіти та науки України Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова Кафедра економіки та організації виробництва КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: «Фінанси підприємства» на тему: “Фінансовий стан підприємства”Виконала: Студентка гр.4427 Баранова Т.А. Перевірив викладач: Воробйова І.А. Миколаїв 2006р. План Вступ3 Фінансова діяльність підприємства5 Характеристика фінансової діяльності підприємств 5 Фінансова звітність підприємства12 Сучасний стан фінансової діяльності малих підприємств в Україні20 Дослідження фінансового стану НВКФ “Енергія-Юг”26 Основні напрямки фінансової діяльності НВКФ “Енергія-Юг”26 Методика розрахунку та критерії оцінки показників фінансового стану27 Аналіз динаміки показників фінансового стану НВКФ “Енергія-Юг”37 3.Переваги та недоліки системи оцінювання фінсового стану підприємства38 3.1.Удосконалення фінансового стану НВКФ “Енергія-Юг”38 3.2.Шляхи вдосконалення законодавчо-нормативної бази42 Висновки50 Перелік використаних джерел52 Вступ Розвиток підприємництва в Україні є об’єктивним процесом, зумовленим тими ринковими перетвореннями, що здійснюються в державі. Підприємництво у різних формах виступає як невід’ємна частина сучасного суспільного процесу, як рушійна сила економічного прогресу. При переході до ринкових відносин вітчизняні підприємства зіткнулись з проблемою невпевненості у ділових партнерах, у законодавчій базі, політиці держави, з невизначеністю майбутніх доходів і витрат, а отже, і перспектив діяльності підприємства. Тому треба звернути увагу на доцільне використання фінансів підприємства та його фінансову діяльність. Цей фактор дуже впливає на фінансовий стан підприємства. Виявлення фінансового стану підприємства дозволить власникам, керівникам, партнерам по бізнесу, банкам визначати надійність, стабільність даного підприємства, оцінювати ефективність використання фінансових ресурсів, спрогнозувати фінансові результати його діяльності. Фінансовий стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями. Ці фактори дозволяють визначити недоліки у діяльності підприємства і шляхи їх подалання. Комплексний і систематичний підхід до фінансового стану підприємства дасть можливість підприємству розвиватись у довгостроковій перспективі. Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансового стану підприємства за сучасних умов господарювання конче потрібна як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. У зв’язку з цим тема є актуальною. Метою курсової роботи є удосконалення фінансового стану підприємства. Для досягнення цієї мети в роботі використовується ряд послідовних завдань: проаналізувати динаміку показників підприємства; оцінити одержані результати; запропонувати заходи з удосконалення фінансового стану підприємства. Об’єктом дослідження є науково-виробнича комерційна фірма “Енергія-Юг”.

Предметом дослідження курсової роботи є фінансовий стан НВКФ “Енергія-Юг”. Базою дослідження фінансового стану даного підприємства є Закон України “Про підприємства в Україні”, Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні, Постанови Кабінету Міністрів України, Статут НВКФ “Енергія-Юг”, звітні дані підприємства, підручники вітчизняних авторів, газети та журнали, а також компьютерна мережа I er e . Фінансова діяльність підприємства Характеристика фінансової діяльності підприємств Фінансова діяльність – це діяльність, що призводить до змін розміра, а також склада власного та запозиченого капіталу. Суть фінансової діяльності підприємства полягає у виникненні грошових відносин, що пов’язані з неперервним кругообігом коштів у формах витрачання ресурсів, одержання доходів, їх використання, а також з приводу відносин з постачальниками, покупцями продукції, працівниками підприємства та державними органами. Найважливішою стороною фінансової діяльності підприємств є формування та використання різних грошових фондів, за допомогою яких здійснюється забезпечення господарської діяльності необхідними грошовими засобами. Грошові фонди підприємств можна поділити на чотири групи: Фонди власних засобів (статутний капітал, додатковий капітал, інвестиційний фонд, валютний фонд); Фонди запозичених засобів (різноманіття цих фондів дає можливість їх використання в різних становищах; запозичені засоби в нормальних економічних умовах сприяють підвищенню ефективності виробництва); Фонди притягнутих засобів (ці засоби знаходяться в обігу підприємства та належать його робітникам – дивіденди та фонд споживання, що утворюється за рахунок прибутку і використовується для задоволення потреб робітників); Оперативні грошові фонди (фонд заробітної плати, фонд для сплати податків до бюджету та інші фонди, які створюються періодично). Основні завдання фінансової діяльності підприємства полягають в наступному: вибір форми фінансування та їх оптимальне співвідношення. Фінансування поділяється на внутрішнє і зовнішнє в залежносі від джерел коштів. Важливими формами фінансування підприємств є кредит (грошовий і майновий), випуск цінних паперів (акцій і облігацій). Спеціальними формами довгострокового кредитування є оренда і лізинг (оперативний і фінансовий); вибір структури капіталу підприємства, напрямків його використання; збалансування надходжень і видатків платіжних зособів підприємства у часі; забезпечення своєчасності розрахунків; підтримання необхідної ліквідності. Ліквідність підприємства - це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань. Ліквідність підприємства характерізується співвідношенням величини його високоліквідних активів і короткострокової заборгованості. Фінансова діяльність підприємств відображається в грошових потоках, які характеризують різноманітні й різносторонні відносини. До зовнішніх фінансових відносин входять: — взаємовідносини між суб'єктами господарювання у вигляді розрахунків з поставщиками і покупцями; — взаємовідносини з бюджетом: платежі та асигнування; — взаємовідносини з фондами спеціального призначення: внески і надходження; — взаємовідносини зі страховими компаніями: страхові платежі й страхове відшкодування; — взаємовідносини з банками: відкриття та ведення рахунків, зберігання коштів на депозитах, отримання і погашення кредитів, отримання і сплата процентів; — взаємовідносини з інститутами фінансового ринку: розміщення власних цінних паперів та інвестування тимчасово вільних коштів; — взаємовідносини з галузевими і корпоративними органами: внески у централізовані фонди і надходження з них.

Внутрішні фінансові відносини включають: — розподіл доходу підприємства і формування прибутку; — розподіл чистого прибутку та його використання; — формування та використання амортизаційних відрахувань; утворення та використання фондів підприємств. В основі фінансової діяльності підприємств лежить здійснення витрат і формування доходів. Проведення витрат забезпечується за рахунок фінансових ресурсів, які знаходяться в розпорядженні підприємств. Підсумки фінансової діяльності відображаються у фінансових результатах (прибутках чи збитках). Таким чином формується ланцюг, що характеризує механізм фінансової діяльності підприємств: фінансові ресурси → витрати → доходи → фінансові результати → збільшення (зменшення) фінансових ресурсів. Фінансові ресурси формуються за рахунок власних та зовнішніх джерел. Власні ресурси концентруються у статутному фонді. Зовнішніми джерелами фінансових ресурсів підприємств є кошти, що надходять з бюджету, цільових та централізованих корпоративних фондів, як правило, на безповоротній основі, а також кредити, що надаються банками за плату на поворотній основі. Фінансові ресурси підприємств спрямовуються на формування основних фондів і оборотних коштів. За рахунок фінансових ресурсів здійснюються витрати підприємств на виробництво та реалізацію товарів, робіт і послуг, а також інші витрати, пов'язані з діяльністю підприємства. У процесі здійснення витрат виникають вихідні грошові потоки — оплата рахунків поставщиків і підрядчиків за товари, роботи, послуги, страхові платежі. Результатом здійснення витрат є товари, роботи і послуги. На основі їх реалізації за рахунок вхідних грошових потоків від покупців формуються доходи підприємства від виробничої діяльності. Крім того, джерелом доходів є надходження від страхових компаній страхового відшкодування за понесені втрати і збитки. Виручка від реалізації включає відшкодування проведених витрат (перенесену вартість) і валовий доход (додану вартість) — суму заробітної плати і прибуток. З позицій фінансової діяльності заробітна плата має двоїстий характер: з одного боку, вона є елементом витрат, з другого — частиною валового доходу. Виплата заробітної плати характеризує внутрішні грошові потоки підприємства. За рахунок отриманих доходів забезпечуються фінансові відносини з державою — платежі в бюджет і цільові фонди, з банківською системою – погашення кредитів і сплата процентів. Після відшкодування проведених витрат, виплати заробітної плати, розрахунків з бюджетом, цільовими фондами і банками визначаються фінансові результати – прибуток чи збиток. Прибуток – це перевищення валових доходів над валовими витратами. Збиток – це перевищення валових витрат над валовими доходами. З чистого прибутку формуються фонди і резерви підприємств, за рахунок яких проводяться певні витрати. З фондів та безпосередньо з чистого прибутку може проводитись оплата праці у вигляді премій і допомог. Тимчасово вільна частина чистого прибутку може бути розміщена на фінансовому ринку через фондову біржу чи фінансових посередників або на основі прямих зв’язків з емітентами (вихідні грошові потоки).

Поряд з цим у ньому віддзеркалилися тогочасні погляди на завдання, форми і методи розвідки, призначеної для оперативного забезпечення бойових дій. "Успіх всякого військового підприємства (операції - В.С.) залежить головним чином від правильності прийнятого рішення, раціональності розробленого плану і його виконання. Прийняти правильне рішення начальник і розробити відповідний план його штаб можуть тільки тоді, коли головні чинники військової обстановки такі як: сили ворога, його наміри, місцевість в широкому військовому розумінні, настрій населення, політичний, економічний та транспортний стан театру військових акцій та інше, будуть їм досконально відомі і до дрібниць вивчені". Досягти цього можливо тільки добре поставленою і "правдиво організованою розвідкою на запіллі ворога". Висувалися такі принципи організації розвідки: "1) По можливості добування відомостей з перших джерел; 2) Безпреривність ведення розвідки; 3) Доскональна обробка та аналіз всіх добутих відомостей; 4) Своєчасна доставка добутих відомостей до штабу, який вислав цю розвідку"

1. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

2. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

3. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

4. Аналіз фінансового стану підприємства

5. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

6. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"
7. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі
8. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

9. Оцінка фінансового стану підприємства

10. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

11. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

12. Фінансовий стан підприємства

13. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

14. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

15. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

16. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

18. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

19. Фінансова звітність підприємства

20. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

21. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

22. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
23. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства
24. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

25. Управління фінансовою санацією підприємства

26. Фінансова санація та банкрутство підприємства

27. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

28. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

29. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

30. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

31. Аналіз фінансового стану підприєсвта

32. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское

33. Фінансова санація підприємства

34. Фінансова стратегія підприємства

35. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

36. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

37. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

38. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)
39. Бізнес-план підприємства
40. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

41. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

42. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

43. Розробка підприємства LOMAPAK

44. Фінанси підприємства контрольна

45. Інноваційна діяльність підприємства

46. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

47. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

48. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

50. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

51. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

52. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

53. Методики оцінки фінансового стану банків України

54. Оцінка фінансового стану комерційного банку
55. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
56. Автомазація виробничих процесів підприємства

57. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

58. Витрати підприємства

59. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

60. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

61. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

62. Облік основних засобів підприємства

63. Облік створення підприємства

64. Організація облікової політики підприємства

Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки

65. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

66. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

67. Аналіз та аудит фінансового стану

68. Аудит підприємства

69. Правовий статус приватного підприємства

70. Реєстрація приватного підприємства
71. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
72. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

73. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

74. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

75. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

76. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

77. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

78. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

79. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

80. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки

81. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

82. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

83. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

84. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

85. Організація роботи підприємства

86. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства
87. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів
88. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

89. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

90. Управління ціновою політикою підприємства

91. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

92. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

93. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

94. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

95. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

96. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие

97. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

98. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

99. SWOТ-аналіз підприємства

100. Аналіз зовнішнього середовища підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.