Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Матеріалістичне вчення Карла Маркса

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗмістВступ Розділ 1. Матеріалістичне розуміння історії в теорії Карла Маркса 1.1 Соціологічні погляди Карла Маркса 1.2 Понятійно-категоріальний апарат теорії історичного матеріалізму 1.3 Особливості соціально-філософського вчення Маркса Розділ 2. Структура суспільних відносин в контексті марксистської теорії 2.1 Вчення про ієрархію суспільних відносин 2.2 Вчення про закони розвитку суспільства Розділ 3. Принципи матеріалістичного вчення про суспільство Карла Маркса і Фрідріха Енгельса Висновок Список використаних джерел Вступ Матеріалістичний напрям у соціології представляв Карл Маркс. Його соціологічна теорія стала наслідком застосування філософського матеріалізму і матеріалістичної діалектики до вивчення суспільства, розуміння історії людства. Матеріалістичне розуміння історії полягає у тому, що Маркс розглядав її як живий організм, де взаємодіють не випадкові чинники, а функціонально залежні елементи одного цілого, підвладного дії певних об’єктивних закономірностей соціального розвитку. Визначальними серед них він вважав економічні закономірності, виокремивши із сукупності суспільних явищ матеріальні відносини. Саме їх сукупність поряд з виробничими відносинами, на його думку, становить економічну структуру (базис) суспільства, на який опирається юридична, політична, ідеологічна надбудова. У дослідженні суспільних явищ це дало змогу використати критерій повторюваності, завдяки чому стало можливим виділити спільне в соціальному устрої різних країн, застосувати поняття «суспільно-економічна формація» - історично окреслений тип суспільства, що ґрунтується на певному способі виробництва. Спосіб виробництва є єдністю продуктивних сил і виробничих відносин. Зміна різних епох в історії людства розглядалась я закономірний процес зміни прогресуючих з кожною епохою способів виробництва. Пролетаріат, вважав Маркс, саме той клас, який здобуде перемогу в соціалістичній революції, приведе до звільнення суспільства від усіх форм експлуатації, до безкласової, комуністичної формації. Марксизм відрізняється від інших суспільних теорій претензіями на єдність теорії і практики. Якщо інші соціальні теорії, як правило, претендували на їх практичне втілення, не ставили за мету змінити світ, задовольняючись його поясненням, то марксизм був насамперед програмою суспільного переустрою. Твердження Маркса про месіанську роль пролетаріату виявилися утопічними. Розділ 1. Матеріалістичне розуміння історії в теорії Карла Маркса 1.1 Соціологічні погляди Карла Маркса Карл Маркс (1818-1883 рр.) – визнаний учений, засновник конфліктної парадигми в соціології. Разом зі своїм однодумцем і соратником Ф. Енгельсом (1820-1895) він фактично здійснив розрив із теоретично спрямованими вченнями про суспільство, що існували до них, та запропонував людству новий ліворадикальний проект перебудови сучасного йому суспільства. Карл Маркс написав велику кількість робіт (деякі у співавторстві з Ф. Енгельсом), де в той чи інший спосіб розроблялася соціологічна проблематика. До них належать: «18 брюмера Луї Бонапарта», «Класова боротьба у Німеччині», «Громадянська війна у Франції», «Критика Готської програми», «Капітал».

У цих та інших роботах К. Маркс широко використовував емпіричні соціологічні дослідження. Так, вивчаючи положення мозельських селян у 40-ві рр. ХІХ ст., він звертався до аналізу офіційних документів, листів, результатів опитувань тощо. Карл Маркс не застосовував назви «соціологія», хоча деякі його твори можуть бути взірцем соціологічного мислення. Це пояснюється, насамперед, тим, що власне термін, яким позначали назву нової науки, ще міцно не увійшов у науковий обіг, а також тим, що між К. Марксом і його непримиренним опонентом О. Контом існували політичні, ідеологічні та міжособистісні розбіжності. Критикуючи О. Конта, К. Маркс справедливо підкреслював, що необхідність емпіричного, достовірного, конкретного знання про суспільство не повинна принижувати значення теоретичного пізнання. На жаль, на практиці поєднання двох підходів – позитивістського та марксистського – не відбулося й кожен із них розвивався самостійно як специфічна, окрема культура світосприйняття та світорозуміння. Однак, саме поєднання цих двох підходів – емпіричного та теоретичного – мало б позитивний ефект, слугуючи досягненню істини у вивченні суспільства. Якщо для Конта і Дюркгейма головне – стабілізація суспільства, то для Маркса – його знищення та заміна новим більш справедливим. Вважається, що вся світова соціологія виникла та сформувалася ніби як реакція на марксизм, як прагнення засобами теорії спростувати його. Насправді, Маркс був прибічником революційного шляху зміни суспільства, всі інші соціологи – реформістського. Маркс – основоположник теорії конфлікту, він визначав протиріччя й конфлікти як важливий фактор соціальних змін, як рушійну силу історії. 1.2 Понятійно-категоріальний апарат теорії історичного матеріалізму Карл Маркс є автором учення про матеріалістичне розуміння історії, згідно з яким суспільне буття (зокрема, суспільне виробництво) є первинним, а також таким, що визначає собою суспільну свідомість. Ні ідеї, ні цінності, ні релігія, а саме економіка є головним рушієм суспільних процесів, суспільного розвитку та суспільних змін. Для викладу цієї концепції К. Маркс розробив спеціальний апарат. Він охоплює такі поняття: 1) суспільно-економічна формація – певний історичний тип суспільства, що засновується на відповідному способі виробництва. За К. Марксом, існує п’ять суспільно-економічних формацій, котрі послідовно змінюють одна одну, зумовлюючи прогресивний розвиток людства: первісна (родова), рабовласницька, феодальна, буржуазна, комуністична; 2) спосіб виробництва - історично зумовлений спосіб здобуття засобів для людського існування, що, у свою чергу, складається з двох складових: виробничі відносини та продуктивні сили; 3) виробничі відносини – сукупність об’єктивних відносин, що складаються в матеріальному виробництві, основу яких утворюють відносини власності – володіння, розпоряджання та використання; 4) продуктивні сили – люди як активні суб’єкту процесу виробництва в поєднанні із засобами виробництва, за допомогою яких можливий власне процес виробництва. 5) економічний базис – сукупність продуктивних сил і виробничих відносин певного суспільства; 6) надбудова – сукупність політичних, ідеологічних, правових, релігійних, філософський та інших форм суспільної свідомості, що є відображенням економічного базису; 7) класова боротьба – стан відносин, який виникає між різними класами, інтереси котрих є полярними, непримиренними (антагоністичними).

За К. Марксом, класова боротьба є рушійною силою історичного процесу; 8) соціальна революція – корінний, якісний злам усієї системи суспільних відносин, у результаті якого відбувається соціальний прогрес людства. Революція - це локомотив в історії, наслідком якого є соціальні зміни. Перу К. Маркса належить учення про комуністичне суспільство та формаційний розвиток людства. Він змалював майбутнє людства, пов’язане з безкласовим суспільством, із відсутністю експлуатації найманої праця, де свобода кожного громадянина стане запорукою свободи всіх, у такому суспільстві зникне соціальна нерівність і приватна власність, а з часом – і держава як механізм здійснення влади. Соціальні закони К. Маркс визначив та сформулював таким чином: 1) закон прогресивного руху людства через зміни суспільно-економічних формацій; 2) закон визначальної ролі (первинності) базису та вторинності надбудови; 3) закон класів, класової боротьби, диктатури пролетаріату та революції; 4) закон відповідності виробничих відносин рівню й характеру розвитку продуктивних сил. У світовій соціології матеріалістичне розуміння історії, викладене К. Марксом, інколи називають конфліктною парадигмою, що поряд із його теорією додаткової вартості справила значний вплив на світовий розвиток ХХ ст. 1.3 Особливості соціально-філософського вчення Маркса Не дивлячись на те, що Маркс ніколи не вважав себе соціологом, негативно ставився до цієї науки та був противником позитивного методу, сьогодні він вважається одним із класиків даної дисципліни. По-перше, це пов’язано із більш широким розумінням соціології в наші дні, порівнюючи із часом життя Маркса, коли вона нерозривно пов’язувалась із позитивізмом. По-друге, практично усі аспекти соціально-філософського вчення Маркса в тій чи іншій мірі були використані різними соціологічними школами. Тому, якщо бути точними, треба говорити не про соціологічну концепцію Маркса, а про його соціально-філософські погляди, а також про той вплив, який окремі елементи його вчення справили на розвиток соціологічної думки. Вплив цей був дуже великим. Вчення Маркса підпадало великій кількості інтерпретацій, пов’язаних, також, з посмертною публікацією його широкої рукописної спадщини. Тому необхідно чітко розмежувати погляди Маркса від його подальших трактовок, в тому числі, поданих у марксистській літературі. Свій головний вклад у розвиток соціальної теорії Маркс пов’язував із створенням матеріалістичного розуміння історії (історичного матеріалізму), із чим в подальшому погодилась більшість його коментаторів. Головна мета цього вчення – викрити невидимі для повсякденної свідомості рушійні сили історичного розвитку (знайти «приховані пружини історії»); пояснити природу об’єктивності соціальних законів, тобто показати яким чином та чому в суспільстві, де діють лише наділені розумом та волею люди, виникають їм не підвладні та, більш того, визначаючі собою їх поведінку, закони; нарешті, пояснити механізм та причини соціальних революцій. За задумом Маркса, реалізація цих чисто наукових завдань, дозволила б відповісти на головне питання – за яких умов і як можливе справжнє звільнення людини, тобто перетворення її з іграшки сліпих та непідвладних їй соціальних сил (вплив яких, передусім, вивчається соціологією) в справжнього, усвідомлено діючого творця історичного процесу.

К тому же, как ни странно, наиболее «продвинутые» в плане гениальности еврейские мыслители являются заодно и самыми рьяными критиками «еврейского торгашеского духа». Проклятый синагогой «собачий князь» Барух Спиноза, главный антисемит планеты Карл Маркс, беспощадные критики еврейства Отто Вейнингер, Вернер Зомбарт и другие. Многие из них, кстати, очень плохо кончили случайность ли это? Единственный еврей (и то лишь по матери, в графе же «отец» у него красивый, таинственный прочерк), вытягивающий на гениальность,P это не признаваемый иудейскими ортодоксами Мессией Иисус Христос, и его тоже, как известно, постигла трагическая участь. Всё это потому, что безнравственность, присущая суггесторам (значит, в массовом порядке и евреям), как раз и не даёт им возможности достичь истинных духовных и интеллектуальных высот в творчестве. Несмотря на все их интеллектуальные задатки, энергичность, настойчивость, деловитость,P одним словом, сверхпассионарность. Другой бы народ при таких дополнительных качествах был бы наверняка поголовно в гениях

1. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

2. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

3. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

4. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

5. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

6. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»
7. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")
8. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

9. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"

10. Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системі гасіння пожеж. Ручні вогнегасники

11. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

12. Гребля із грунтових матеріалів з баштовим водоскидом

13. Навчання лексичного матеріалу

14. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

15. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

16. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу

Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика

17. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

18. Соціалістична індустріалізація в Україні

19. Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

20. Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")

21. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

22. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")
23. Товарознавча експертиза якості жіночого шкіряного взуття вітчизняного виробництва на матеріалах магазину "Каблучок" м. Полтави
24. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

25. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

26. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

27. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

28. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

29. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

30. Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства

31. Розробка учбового матеріалу для викладання вищої математики на тему "Наближені методи обчислення визначених інтегралів"

32. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото

33. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

34. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

35. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

36. Фізико-хімічні методи обробки матеріалів

37. Інструментальні матеріали

38. Методики швидкого запам’ятовування великого обсягу матеріалу
39. Матеріали і методи дослідження
40. Загальні властивостi будiвельних матеріалів

41. Споживчі властивості будівельних матеріалів та речовин

42. визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів

43. Шаруваті кристали рідкоземельних матеріалів

44. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

45. Поляризація діелектричних матеріалів та їх діелектрична проникність

46. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

47. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

48. Фразеологічні звороти з морською термінологією у морських оповіданнях Джека Лондона

Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее

49. Урок-конференція за оповіданням Б. Грінченка "Олеся"

50. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

51. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

52. Структура организации материи

53. Геологическаа форма движения материи

54. Государственное стимулирование инвестиционного процесса: опыт США и Юго-Восточной Азии
55. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран
56. Российский опыт местного самоуправления: исторические модели и современное состояние

57. Языковой портрет современного сибирского города: опыт сопоставления (на материале Новокузнецка и Красноярска)

58. Адольф Федорович Маркс - один из крупнейших издателей России

59. Исторический опыт реформаторской деятельности самодержавия в первой половине XIX в.

60. Опыт использования ЭВМ на уроках математики

61. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

62. Взятие материала для лабораторного исследования на грибок

63. Принцип построения и опыт практической реализации экологических информационных систем

64. Подготовка к школе. Развитие речи, логического мышления и познавательных способностей дошкольников с элементами обучения грамоте и использованием математического материала

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

65. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

66. Раздумья вызванные трудом К.Маркса `Отчужденный труд`

67. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов

68. Теория Э.Фрома - опыт анализа и применения при наблюдении бытия

69. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

70. Опыт реконструкции индоевропейской космологической традиции
71. Мир в котором мы живем (путешествие в глубь материи)
72. Ал-фараби

73. Понимание материала и сознания

74. Материя и ее основные свойства (Контрольная)

75. Движение материи

76. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

77. Структурные уровни организации материи: концепции микро-, макро- и мегамиров

78. Структура организации материи

79. История создания пластиковых карт. Мировой и Российский опыт

80. Банковский надзор /международный опыт/

Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева

81. Мировой опыт использования банковских пластиковых карточек и его применение в России

82. Фондовые биржи в России (правовые основы и практический опыт)

83. Критика экономической теории К. Маркса

84. Карл Маркс о капитале и прибавочной стоимости

85. Зарубежный опыт работы с управленческим персоналом

86. Опыт планирования в США. Пути и формы его использования в специфических условиях Российской Федерации
87. Малый бизнес: черты, преимущества, зарубежный опыт и проблемы становления в России
88. Японский опыт государственного регулирования экономики

89. Опыт антимонопольного законодательства в России и в развитых капиталистических странах

90. Приватизация: западный опыт

91. Приватизация и разгосударствление собственности. Мировой опыт

92. Государственное регулирование в области ценообразования (отечественный и зарубежный опыт)

93. Ирландские этнонимы на карте Птолемея: опыт мифологической интерпретации

94. Власть в русской традиционной культуре: опыт культурологического анализа

95. О работе К.Маркса и Ф.Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства»

96. Перша та Друга Малоросійські Колегії

Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки
Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие
Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

97. Опыт осмысления развития родовых отношений (на примере кумандинцев)

98. История комуча: опыт несоветской демократии

99. НЭП: суть, опыт, уроки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.