Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Дипломна робота на тему: &quo ;Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу &quo ;Геометричної оптики&quo ; Зміст Вступ 1. Історико-методологічні аспекти дослідження 1.1 Технології комп’ютерного моделювання як різновид НІТ 1.2 Сучасний підхід для розв’язання проблеми наочності при вивченні фізики 1.3 Психолого-педагогічні умови впровадження в навчальний процес комп’ютерного моделювання 2. Методологічні аспекти поєднання традиційних та НІТН при формуванні понять геометричної оптики 2.1 Проблеми вивчення геометричної оптики в сучасному шкільному курсі фізики 2.2 Організація навчального процесу при поєднанні традиційних та НІТН 2.3 Організація та проведення педагогічного експерименту (Методика викладання геометричної оптики за допомогою комп’ютера) Висновки Література Вступ Впровадження в практику особистісно-орієнтованого навчання, при якому вчитель орієнтується не на «середнього» учня, а на кожного конкретного учня, що є для нього особистістю з його здатностями, рисами, схильностями й інтересами, вимагає розробки нових методів, засобів і організаційних форм навчання. У наявності протиріччя між новими цілями навчання й традиційних технологій навчання фізиці, звідки випливає проблема створення нових технологій навчання фізиці, що дозволяють реалізувати ідею особистісно-орієнтованої освіти. Останнім часом у процес навчання фізиці активно входить персональний комп'ютер. Відбувається це принаймні по трьох причинах. По-перше, загальний процес комп'ютеризації всіх сфер діяльності торкнулося й навчання, і комп'ютер стає помічником учителя й учнів на уроках майже будь-якого предмета. По-друге, комп'ютер став настільки розповсюдженим інструментом фізика-дослідника, що поряд з фізикою теоретичною і експериментальною виділяють новий розділ – комп'ютерну фізику. Нарешті, шкільний курс інформатики потребує підтримки з боку курсу фізики, коли мова заходить про будову комп'ютера, принципах функціонування окремих його елементів, і, у свою чергу, забезпечує курс фізики матеріалом, що викликає великий інтерес учнів. У результаті комп'ютер виявляється в курсі фізики в ролі й засобу навчання, і предмета вивчення. Як засіб навчання комп'ютер може виступати помічником і вчителя, і учня. Для вчителя він – автоматизований класний журнал, засіб проведення опитувань і обробки результатів навчання, інструмент для підготовки до уроків і для проведення демонстрацій. Для учня – засіб виконання завдань, для обох – інструмент моделювання реального світу. Як предмет вивчення комп'ютер використовується у двох напрямках: у зв'язку з вивченням методів дослідження в сучасному природознавстві й у зв'язку з вивченням фізичних законів і явищ. Зокрема, в учнів варто створити уявлення про те, що основними напрямками використання комп'ютера у фізиці-науці є комп'ютерне моделювання фізичних явищ і робота комп'ютера в поєднанні з експериментальними установками, де він виконує два завдання – служить для фіксації експериментальних даних, які він може робити зі швидкістю й в обсягах, зовсім недоступних при роботі на некомп'ютеризованій установці, автоматизує керування експериментом.

Крім того, комп'ютер використається для обробки експериментальних даних, зберігання й швидкого пошуку величезних масивів інформації, як засіб комунікації. Використання персонального комп'ютера на уроках і в позаурочний час дозволяє познайомити учнів з усіма цими напрямками. Основними педагогічними цілями використання комп'ютерних технологій у навчанні фізиці є наступні: Розвиток творчого потенціалу учня, його здыбностей до комунікативних дій, умінь експериментально-дослідницької діяльності, культури навчальної діяльності; підвищення мотивації навчання. Інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності і якості. Реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства (підготовка користувача засобами комп'ютерних технологій). Соціально-психологічною характеристикою стилю навчання в умовах функціонування комп'ютерних технологій є розвиток і саморозвиток потенційних можливостей учня, і його творчої ініціативи. Це забезпечується наданням можливості для самостійного здобування знань і інформації; самостійного вибору режиму навчальної діяльності. Використання дозволяє організувати самостійну пізнавальну роботу учнів по вивченню явищ навколишнього середовища. Можливі різні варіанти організації роботи учнів: виконання дослідження під керівництвом і по інструкції вчителя; можна запропонувати учням самостійно висувати гіпотези, а дослідження проводити за планом, запропонованому учителем. Можливий варіант, при якому учны самі складають план дослідження, виконують його й роблять висновки. У цьому випадку репродуктивний метод навчання заміняється самостійним придбанням знань на основі здійснення експериментально-дослідницької діяльності, що приводить учня, (при відповідній методиці) до самостійного відкриття досліджуваної закономірності. Таким чином, процес повідомлення готових знань і їхня експериментальна перевірка (розвиток компонентів репродуктивного й продуктивного типів мислення) у традиційній методиці заміняються експериментально-дослідницькою діяльністю, що забезпечує самостійне відкриття тим, яких навчають, закономірності або властивості досліджуваних об'єктів (розвиток компонентів теоретичного типу мислення). При виконанні дослідження може бути організована індивідуальна, групова, колективна експериментально-дослідницька діяльність. Використання досягнень нових інформаційних технологій для формування знань, умінь та навичок при вивченні квантової фізики засобами комп’ютерного моделювання з урахуванням психолого-педагогічних особливостей учня, його темпера метру та базової підготовки, є актуальним питанням методики викладання фізики. Метою даної дипломної роботи є розробка системи уроків вивчення геометричної оптики використовуючи засоби комп’ютерного моделювання, обґрунтування необхідності використання комп’ютерних моделей при вивченні фізики. Об'єкт дослідження: Впровадження в навчальний процес фізики уроків з використанням засобів комп’ютерного моделювання. Предмет дослідження: Форми, методи і засоби реалізації вивчення геометричної оптики за допомогою комп’ютерного моделювання.

Гіпотеза дослідження Використання комп’ютерного моделювання при викладанні геометричної оптики повинно підвищити ефективність і якість засвоєння знань (понять, законів, величин, тощо), формування відповідних умінь та навичок. Відповідно до предмету і гіпотези дослідження були визначенні його конкретні завдання: 1. Провести аналіз літературних джерел, наукових праць, статей з питання використання комп’ютерних моделей при викладанні фізики. 2. Розглянути психолого-педагогічні аспекти ефективного використання комп’ютерного моделювання при викладанні фізики. 3. розробка методичних рекомендацій, щодо використання комп’ютерного моделювання. 4. Розробка системи уроків з використанням комп’ютерного моделювання під час вивчення геометричної оптики в школі. 1. Історико-методологічні аспекти дослідження 1.1 Технології комп’ютерного моделювання як різновид НІТ Оскільки нові інформаційні технології навчання (НІТН) включають універсальні засоби опрацювання інформації, то відкриваються перспективи широкої диференціації навчання, розкриття творчого потенціалу, пізнавальних здібностей кожного окремого учасника навчального процесу. За рахунок наявності в складі НІТН наперед розроблених засобів автоматизації рутинних, технічних операцій, виконання яких необхідне під час дослідження різноманітних процесів і явиш, можна значно зменшити навчальне навантаження, надати навчальній діяльності творчого, дослідного характеру, що природно приваблює учня, результати якої приносять задоволення, стимулюють пізнавальну активність. Аналіз застосовності педагогічного програмного забезпечення (ППЗ) або програмного засобу загального призначення в навчальному процесі потребує аналізу ППЗ як з погляду дидактичних, психолого-педагогічних вимог, так і реалізованості даного ППЗ на наявному апаратному забезпеченні. У більшості випадків постає проблема встановлення програмного засобу на наявному апаратному забезпеченні та його конфігурування для ефективного вирішення навчальної задачі . Сформульовані раніше для шкільних фізичних демонстрацій вимоги з певним застереженням можуть бути перенесені на засоби НІТ, що використовуються для підтримки навчання фізики. Характерними відмінностями, які притаманні засобам НІТ, є: а) інтерактивність, під якою для навчального процесу розуміють доступність моделі фізичного явища для безпосередньої корекції вхідних даних та параметрів моделі; б) адаптивність, тобто можливість зміни (у певних межах) темпу навчання, способів подання навчального матеріалу, реакції ППЗ на відповіді учня тощо, причому здійснювану без участі вчителя або за мінімальної особистої участі вчителя; в) можливість гіпертекстової побудови структури навчального матеріалу (текстового і графічного, включаючи засоби мультиплікації, когнітивної графіки). На лабораторних роботах з фізики зручно використовувати програми, які дають змогу автоматизувати проведення фізичного експерименту: інформація від фізичних приладів надходить не до людини, яка її обробляє (можливо із застосуванням ЕОМ), а відразу до комп'ютера, який практично миттєво обчислює, будує графіки і т.

Своеобразие педагогической деятельности делает непозволительнымналичие только узкоспециальной компетентности, профессионализм учителя определяется системой всех видов профессиональной компетентности. Кроме того, компетентность педагога можно считать единством общей компетентности, необходимой для человека независимо от его профессии, компетентности в сфере той науки, основные аспекты которой он преподает, и психолого-педагогической компетентности. Можно выделить различные подходы к нахождению структуры профессиональной компетентности. Один из них связывается с раскрытием структуры профессиональной компетентности через систему педагогических умений учителя, другой – с выделением отдельных ком-петентностей в соответствии с ведущими видами профессиональной работы педагога в сферах: – самостоятельной образовательной и преподавательской деятельности; – воспитательной деятельности; – научно-методической и научно-исследовательской деятельности; – социально-педагогической и культурно-просветительской деятельности; – коррекционно-развивающей управленческой деятельности

1. Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта

2. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу і Україна"

3. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

4. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

5. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

6. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
7. Особливості українського комп`ютерного жаргону
8. Аудит в комп’ютерному середовищі

9. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

10. Адміністрування комп’ютерних мереж

11. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

12. Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації

13. Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби

14. Комп’ютерні мережі

15. Комп’ютерні технології

16. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

17. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

18. Отримання зображень з допомогою комп’ютерної графіки

19. Проектування друкованих плат пристроїв комп’ютерних систем

20. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

21. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

22. Загальні системи комп’ютерної графіки
23. Комп’ютерна електроніка
24. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж

25. Біонічні аспекти проектування

26. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

27. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

28. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

29. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

30. Педагогічні ідеї А.С. Барсукова

31. Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в сучасних дощкільних закладах

32. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

33. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

34. Педагогічні погляди Арістотеля

35. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

36. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності

37. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

38. Психолого-педагогічне визначення готовності дитини шестирічного віку до школи
39. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності
40. Медико-психологічні аспекти роботи психолога в психоневрологічних закладах

41. Особливості психіки людини. Педагогічні конфлікти

42. Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

43. Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри

44. Логіко-методологічні аспекти технічного знання

45. Екологічні аспекти економічного розвитку

46. Методологічні аспекти екологічного менеджменту

47. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

48. Психолого-педагогические аспекты изучения генетики в школе

Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно

49. Психолого-юридические аспекты поведения

50. Історичні аспекти вивчення інстинктів

51. Графічні роботи на комп’ютері

52. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

53. Психолого-педагогические аспекты тестирования

54. Анализ психолого-педагогических и методических аспектов формированию творческой личности младшего школьника
55. Методологічні та гносеологічні основи вивчення феномена безсмертя
56. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

57. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

58. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

59. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

60. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

61. Единый социальный налог - правовой аспект

62. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

63. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

64. Возникновение, развитие и организация аудиторских проверок и ревизий. Правовой аспект

Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

66. Политические аспекты европейской интеграции

67. Миф и его аспекты

68. Роман Ивана Сергеевича Тургенева "Отцы и дети" в аспекте современного изучения классики

69. Некоторые аспекты новейшей истории Франции

70. Миграция сельского населения XVIII - I пол. XIX вв.: исторические и психологические аспекты
71. Лучевая болезнь в экологическом аспекте
72. Правовые аспекты трансплантологии и реаниматологии

73. Санитарно-гигиенические аспекты планировки, организации и работы родильных домов

74. Нейрофизиологический аспект в кулинарии

75. Антропологические аспекты подросткового алкоголизма

76. Экономические аспекты предотвращения и ликвидации загрязнения

77. Проблемы экологии XXI века и основные аспекты экологических проблем

78. Загрязнение нефтью. Экологические аспекты.

79. Оценивание успешности учебной деятельности, как психолого-педагогическая проблема

80. Содержание и формы работы социального педагога в школе

Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Микрофон-караоке "Чунга-чанга".
Новые оригинальные микрофоны-караоке для будущих звезд сцены! В каждом микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М.
301 руб
Раздел: Микрофоны
Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Работа педагога - музыканта с родителями по эстетическому воспитанию

82. Технология работы социального педагога с семьёй

83. Особенности работы социального педагога - реабилитатора с трудными подростками

84. Психолого-педагогические проблемы использования компьютерных игр, программ с игровой компонентой в образовании

85. Влияние личностных качеств педагога на успешность профессиональной деятельности

86. Нейрофизиологический аспект в кулинарии
87. Конфликтологические аспекты социальных взглядов мыслителей в средние века и эпоху Возрождения
88. Исследование психолого-педагогических причин неуспеваемости младшего школьника в учебной деятельности и путей их преодоления

89. Философские аспекты проблемы суицида в аналитической психологии К.Г. Юнга

90. Психологические аспекты деятельности руководителя

91. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

92. Социально-психологические аспекты общения посредством Интернета

93. Психическое здоровье личности: естественно – научный аспект

94. Волонтёрство в психолого-педагогической деятельности

95. Психологические аспекты любви

96. Коммуникативный аспект общения. Вербальное и невербальное общение

Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин

97. Личностные качества педагога

98. Психолого-педагогическая характеристика детей школьного возраста с нарушением познавательной деятельности (с дебильностью)

99. Игры взрослых: социально - психологические аспекты изучения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.