Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Особливості образу "я" курсантів в процесі навчання у вищих військових навчальних закладах

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Військовий Інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка військово-гуманітарний факультет кафедра військово-гуманітарних дисциплін Курсова робота на тему: Особливості образу «я» курсантів в процесі навчання у вищих військових навчальних закладах Студента 3 курсу 311 пс навчальної групи Карачинського Олексія Аркадійовича (спеціальність – “Психологія’’) Науковий керівник: Викладач кафедри військової педагогіки і психології Козоріз Костянтин Ігоревич Київ – 2009 ЗмістВступ Розділ 1. Образ «Я» як психологічна проблема 1.1 Аналіз наукових джерел та визначення наукових підходів щодо розуміння образу «я» в психології 1.2 Розгляд різних підходів в психології щодо компонентів структури образу «я» 1.3 Аналіз вікового періоду курсантських років та проблематики «я», що виникає в період юності (з урахуванням специфіки навчання у військовому навчальному закладі) Розділ 2. Емпіричне дослідження образу «я» курсантів 2.1 Методика організації та проведення дослідження 2.2 Обґрунтування методик дослідження 2.3 Статистичний аналіз результатів емпіричного дослідження Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Актуальність роботи. Сьогодні росте зацікавленість психологічної науки до вивчення системи підготовки та створення умов, шляхів формування особистості, тих, хто навчається у вищих навчальних закладах. Це обумовлено підвищенням рівня агресивності та конфліктності міжособистісних стосунках. Професійна підготовка курсантів вищих військових навчальних закладів потребує вірного соціально – психологічного підходу до становлення особистості, що повинно виключати силові методи вирішення ситуацій, бездушність, нетерпимість в особистісних стосунках. Порівняно з іншими роками, у сьогоднішніх курсантів формуються інакші життєві плани та установки, що в свою чергу веде за собою зміни в системі відношень курсантів до навчання, до майбутньої професійної діяльності, побудові міжособистісних взаємовідносин та ефективності службової діяльності. Дисгармонійність складових образу «Я», протиріччя між зовнішнім «Я» та внутрішнім «Я», між реальним та ідеальним під час навчання не дає можливості реалізації свого потенціалу в отриманні та засвоєнні знань, умінь, навичок. Не дає можливості встановлення позитивних стосунків в колективі. У той час, як гармонійне поєднання складових «Я» веде до вершин особистісного розвитку та активної, успішної реалізації свого потенціалу в подальшій службі. В тісному зв’язку з формуванням цілісного, неконфліктного образу «Я» іде поняття розуміння та створення життєвих планів, що є важливою стороною загального процесу розвитку особистості. Все це тісно пов’язане з розвитком психіки, мотиваційними процесами, свідомою поведінкою, безперервною взаємодією суб’єкта з зовнішнім світом, з активним пошуком себе. Складний і тривалий процес становлення Я-концепції, який іде невід’ємно від розвитку особистості в цілому, включає в себе самовизначення особистості, регулує її поведінку в учбово-виховному процесі, сприяє вирішенню задач навчання та підготовки до майбутнього життя та професійної діяльності.

Позитивне ставлення до себе, до інших, наявність мети та цілей спрямовують активність особистості до майбутніх подій, які в теперішньому вже визначають поведінку і діяльність людини, обумовлюють розвиток її відносин з оточуючою дійсністю. Це те, в чому людина проявляє себе як суб’єкт життєвого шляху, те, що дає їй наснагу та сили. Гармонійність різних аспектів образу «Я», що формуються та проявляються під час курсантських років, є тією життєдайною та рушійною силою, яка формує потенціал подальшого життя. Урахування особливостей, пов’язаних з Я-концепцію курсанта, його професійних перспектив та життєвих планів дає можливість отримання більш якісних результатів навчально – виховного процесу та підготовки спеціалістів військової справи, які мають позитивну мотивацію до майбутньої діяльності. Значимість самооцінки, правильне усвідомлення завдань професійної діяльності, відповідність «Я» зовнішнього «Я» внутрішньму – це ті питання про які треба говорити, з якими треба працювати в плані самовиховання та саморозвитку курсантів(тих, кому завтра необхідно буде брати на себе відповідальність та приймати рішення в стресових та критичних ситуаціях, зберігаючи силу волі, стійкість та витримку). Об’єктом дослідження: компонентна структура образу «Я». Предмет дослідження: поведінкові особливості образу «Я» курсантів 1 курсу ВІКНУ. Мета дослідження: виявити потенційні поведінкові реакції курсантів 1-го курсу, які можуть бути викликані образом «Я». У відповідності з предметом та метою дослідження були визначені наступні завдання: 1. Шляхом аналізу наукових джерел визначити наукові підходи щодо розуміння образу «Я» в психології. 2. На основі визначених підходів описати компонентну структуру образу «Я». 3. Шляхом опитування курсантів 1 курсу сформувати середньостатистичний образ «Я», який ґрунтується на оцінці міжособистісних відносин (за методикою Т.Лірі – діагностика міжособистісних відносин). 4. Порівняти теоретичну модель образу «Я» та середньостатистичний образ «Я» курсантів 1 курсу. Розділ 1. Образ «Я» як психологічна проблема1.1 Аналіз наукових джерел та визначення наукових підходів щодо розуміння образу «я» в психології Розглянемо наукові підходи щодо розуміння образу «Я» в психології та основні погляди Я-концепції. Теоретико – методологічною основою дослідження образу «Я» особистості в моїй роботі є положення гуманістичної психології, представниками якої були вчені К.Роджерс, А.Маслоу, С.Рубінштейн, А.Леонтьєв, Л.Виготський. Представники гуманістичного напрямку визнавали цілісність особистості в процесі її саморозвитку, вони досліджували цілісне людське «Я» та його особистісне самовизначення в мікросоціумі. Цей аспект є особливо важливим у вивченні теми образу «Я» курсантів вищих військових навчальних закладів. Гуманістична психологія визнає предметом дослідження унікальну особистість, вбачаючи в ній активну, свідому істоту, яка відповідає за своє життя і прагне до втілення моральних ідеалів. Особистість потребує зв'язків з іншими людьми, відчуває необхідність постійного самовдосконалення, шукає сенс життя. Існує постійна потреба у реалізації наших можливостей(актуалізації).

Людина має внутрішні чесноти, яким необхідні певні умови для розвитку. Особистість – це феномен індивідуального життя та продукт соціального впливу . Відомий американський психолог А. Маслоу джерелом психічного розвитку особистості вважав її прагнення до самоактуалізації – вершині в ієрархії потреб людини, яку складають також потреби в повазі і самоповазі, потреби в любові з боку довколишніх. Потреба в самоактуалізації – є найважливішою потребою духовного розвитку людини . Важливість у самоактуалізації та самореалізації є головними чинниками в становленні особистості, якісними показниками взаємин зі світом. В своїх психологічних працях С.Рубінштейн прийшов до висновків, що пояснюють сутність «особистості». Він вважав, що особистість – це опосередкована ланка, що зв’язує зовнішній вплив з психікою особистості. В поданій нижче таблиці ми бачимо розуміння вченого широкого поняття «особистість». Питання Підструктура особистості Зміст підструктури Чого людина бажає? спрямованість стійкі потреби і мотиви, які спонукають людину до дій Що може людина? можливості здібності, особливості пізнавальної, емоц-вольової сфери Що людина є насправді? особливості поведінки темперамент як динамічний бік поведлінки, характер, як змістовий бік поведінки Що людина думає про себе? самосвідомість особистості Я-концепція особистості, яка складається із: - когнітивного компоненту (Я-образ, система уявлень про себе), - емоційно-оцінний компонент, - поведінковий – готовність діяти відповідно до того, що людина знає, як себе оцінює С.Л. Рубінштейн писав: «Я» – це не свідомість, не психічний суб’єкт, а суб’єкт – людина, що володіє свідомістю, наділена свідомістю, точніше людина як свідома істота, яка усвідомлює світ, інших людей, саму себе. Самосвідомість – це не усвідомлення свідомості, а усвідомлення самого себе як істоти.» . Самосвідомість – центральна складова розуміння свого «Я». В психології цілісний образ власного «Я» представляє собою Я-концепцію. Я-концепцією називають відносно стійку, усвідомлену систему уявлень індивіда про себе, на основі якої він будує взаємодію з іншими людьми і відноситься до себе. Я-концепція є не статичним, а динамічним психічним утворенням. Я-концепція може моделювати реальність з різною ступінню адекватності і постійно змінюється. Формування, розвиток, зміна Я-концепції обумовлені фактором внутрішнього і зовнішнього порядку. Соціальне середовище(сім’я, навчальний заклад, формальні та неформальні групи, в які включена особистість)справляє найсильніший вплив на формування Я-концепції . В науковій літературі образ «Я» розглядають як одну зі складових Я-концепції. В цілому її структура має 3 компоненти: 1) образ «Я» 2) самооцінка 3) поведінкова складова. В психології прийнято виділяти дві форми Я-концепції: 1)Реальну 2)Ідеальну Поняття реальна(за словами X. Ремшмидта) не передбачає, що ця концепція реалістична. Бо головне тут уявлення особистості про себе, про те, який я є. . Ідеальна Я-концепція(ідеальне я) - це уявлення особистості про себе у відповідності до бажань(яким я хотів би бути). Реальна та ідеальна Я-концепції не тільки не можуть співпадати, але у більшості випадків обов’язково різняться.

Працвникам, як навчаються без вдриву вд виробництва в аспрантур, протягом четвертого року навчання надаться за х бажанням додатково ще один вльний вд роботи день на тиждень без збереження заробтно плати. Стаття 219 Оплата прозду до мсця знаходження вищого навчального закладу Власник або уповноважений ним орган оплачу працвникам, як навчаються у вищих навчальних закладах з вечрньою та заочною формами навчання, прозд до мсця знаходження навчального закладу  назад один раз на рк на настановн заняття, для виконання лабораторних робт  складання залкв та спитв у розмр 50 вдсоткв вартост прозду. У такому ж розмр провадиться оплата прозду для пдготовки  захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних спитв. Стаття 220 Обмеження надурочних робт для працвникв, як навчаються Працвникв, як навчаються без вдриву вд виробництва в середнх  професйно-технчних навчальних закладах, забороняться залучати в дн занять до надурочних робт. Глава XV ¶НДИВ¶ДУАЛЬН¶ ТРУДОВ¶ СПОРИ Стаття 221 Органи, як розглядають трудов спори Трудов спори розглядаються: комсями по трудових спорах; районними, районними у мст, мськими чи мськрайонними судами

1. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

2. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

3. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

4. Вміння порівнювати в процесі навчання математики

5. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

6. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій
7. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини
8. Процес навчання

9. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

10. Суть процесу навчання та засоби його активізації

11. Дидактичні основи процесу навчання

12. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

13. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

14. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

15. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

16. Курс сольфеджіо в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі

Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

17. Моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

18. Рухливі ігри в дошкільному навчальному закладі

19. Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільних навчальних закладах

20. План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

21. Принципи архітектурно-планувальних рішень православних духовних навчальних закладів

22. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові
23. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу
24. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

25. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

26. Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")

27. Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

28. Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

29. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

30. Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи

31. Навчальний процес

32. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные

33. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

34. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

35. Особливості навчання дітей підліткового віку

36. Особливості навчання техніці рухів

37. Розробка автоматизованих навчальних систем на основі методики програмованого навчання

38. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу
39. Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи
40. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

41. Процес і методи навчання

42. Мотивація і її роль в навчальному процесі

43. Особливості психологічного клімату в студентських групах першого року навчання

44. Самостійність підлітків в навчально-виховному процесі

45. Особливості тренувального процесу біатлоністів

46. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

47. Образ Мадонны в мировом искусстве

48. Образ женщины в искусстве Возрождения

Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы

49. Культура поведения курсанта в кинотеатре

50. Образ белорусской хаты в белорусской культуре

51. Типология образа слуги в русской литературе XIX века на материале произведений А.С.Пушкина, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова

52. Образ Евгения Онегина

53. Образ Родины в творчестве Александра Блока

54. Тема дружбы и образы друзей в лирике Пушкина
55. Лирический образ Руси в прозе Н. В. Гоголя
56. Женский образ в повести А.И. Куприна "Олеся"

57. Образ Петра I в творчестве А.С. Пушкина

58. Образ Чацкого в комедии "Горе от ума"

59. Образы коммунистов в романе М.Шолохова "Поднятая целина"

60. Образ главного героя в трагедии В. Шекспира "Гамлет"

61. Образ Наполеона в романе "Война и мир"

62. Образ пейзажа в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы"

63. Образ Печёрина в романе М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"

64. Образы детей и их роль в романе Достоевского "Преступление и наказание"

Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры
Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

65. Образ России в лирике А. Блока

66. Образ России в поэме Дж. Байрона "Дон Жуан"

67. Комический образ героя-обывателя в сатирических рассказах М.М.Зощенко

68. Образ Наташи Ростовой

69. Дон Кихот и князь Мышкин - "Образ печальный"

70. Образы Абая и Кунанбая в произведении Мухтара Ауэзова "Путь Абая"
71. "Тартюф" Мольера: проблематика и образы
72. Образ тургеневской девушки в повести "Ася"

73. Петр I, его наружность, привычки, образ жизни и характер

74. Образ иноплеменников по Повести временных лет (1060-1110) ([Доклад])

75. Построение систем распознавания образов

76. Здоровый образ жизни, как условие гармоничного развития детей, первичной профилактики заболеваний и вредных привычек

77. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

78. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

79. Особенности образа отца в сознании юноши

80. Ислам - вера и образ жизни

Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные
Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза

81. Ислам - вера, образ жизни и закон Саудовской Аравии

82. Здоровый образ жизни

83. Формирование здорового образа жизни. Факторы, определяющие здоровый образ жизни

84. Физические упражнения-основа здорового образа жизни. Тренировка спортсменов-разрядников в настольном теннисе

85. Физиологические основы здорового образа жизни

86. Основа здорового образа жизни
87. Вредные факторы, влияющие на здоровье человека. Здоровый образ жизни
88. Здоровый образ жизни

89. Образ мира в философии: Структура общества

90. Экономический образ мышления

91. Ледовое побоище: смена образа

92. Великая аланская митрополия и наскальный образ Христа

93. О достоверности образа императора Тиберия в "Анналах" Тацита

94. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

95. Истоки образа революционера

96. Особливості реформації в Англії

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

97. Образ врага в расовой и мировоззренческой войне: преступные приказы вермахта 1941 года

98. Образ Британии в России XIX и XX столетий

99. Византия: образ мира


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.