Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Эффективное управление кредиторской задолженностью

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Зміст 1. Вступ.1 1.2. Мета та завдання курсовоі роботи.1 2.Поняття кредиторської заборгованості. 2 2.1 Погашення кредиторської заборгованості в добровільному порядку. 6 2.2 Склад і показники кредиторської заборгованості. 7 2.3 Планування кредиторської заборгованості. 9 2.4 Система управління дебіторською та кредиторською заборгованістю11 3. Бухгалтерський облік кредитних операцій14 3.1 Облік поточних зобов'язань15 3.2 Облік довгострокових зобов'язань19 4. Аналіз кредиторської заборгованості.20 4.1. Кредитоспроможність та ліквідність підприємства.20 5.Ефективне управління кредиторською заборгованістю.22 5.1 Стратегічний підхід.22 5.2 Тактичні особливості.23 5.3 Економічна перевага.26 5.4 Структурні показники.27 6. Оптимізація кредиторської заборгованості.31 Список використаної літератури36 1. Вступ. Сучасна ринкова економіка вимагає спеціалістів грунтовних знань не тільки основ економічної теорії, а й поглибленного пізнаня окремих спеціальних розділів та інших економічних наук. Підприємство – це самостійний хозяйнуючий суб’єкт, володіючий правами юридичного ліца, виробляючий продукцію, товари. Послуги. Виконуючий роботи. Який займається різними видами економічної діяльності. Цілью якої є забеспечення загальних потреб, вилучення прибутку та рпиріст капіталу. В процесі підприємницької діяльності у підприємств та організацій виникають господарчі зв’язки зі своїми контрагентами : Поставниками й покупцями, партнерами по суміцній діяльності, об’єднаннями та асоціаціями, фінансовой та кредитними системами. Від організації відносин між підприємством та банківською системою в процесі храніння грошей в комерційних банках,при організації безготівкових рахунків, отриманні та погашенні позик, плати відсотків за кредити, покупці та продажу валюти, та інших банківських послуг залежить фінансовий стан та стабільність придприємства. 1.2. Мета та завдання курсовоі роботи. Дана робота є підсумком самостійного комплексного дослідження студентом однієї з актуальних проблем підприємницької діяльності та вивчення закономірностей функціонування економіки. Мета курсової роботи-систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних навичок з навчальної дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”,розвиток навичок до самостійної роботи,опанування методики дослідження і аналізу,вивчення та осмислення основних проблем розвидку підприємницької діяльності. Завдання курсовчої роботи полягає у дослідженні фактичного стану підприємств та розробці різних варіантів впливу на процес розвидку економіки вцілому. 2. Поняття кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованість - тимчасово залучені суб'єктом у власне користування грошові кошти, які підлягають поверненню юридичній або фізичній особі. Розрізняють нормальну (законну) і прострочену К.з. Нормальна виникає у межах діючих термінів її сплати. Заборгованість, не погашена з настанням термінів сплати, є простроченою. В регульованих ринкових системах з розвинутим господарським законодавством кредитор у разі невиконання позичальником у передбачені терміни своїх кредитних зобов'язань може подати на нього позові в судовому порядку вимагати не лише повернення боргу, а й повного відшкодування збитків.

У разі невиконання позичальником рішень суду про сплату заборгованості суд оголошує боржника неплатоспроможним і застосовує механізм банкрутства, який водночас є й механізмом вибору ефективного власника, і механізмом запобігання можливій ланцюговій реакції поширення неплатежів між господарюючими суб'єктами, що може перетворитися на потужний дестабілізуючий фактор економіки. Проте в періоди глибоких економічних потрясінь механізм банкрутства належним чином не виконує зазначені функції, і через несприятливі об'єктивні обставини дуже часто неплатоспроможними стають виробники з нормальним і навіть високим рівнем ефективності господарювання, які створюють потрібну споживачам продукцію (послуги). Банкрутства і К.з. у такому разі набувають масового характеру, посилюють процес згортання виробництва, зменшення кількості робочих місць, доходів, рівня споживання суспільства. В Україні проблема К.з. була однією з найгост-ріших у першій половині 90-х XX ст. Способи, якими її намагалися вирішувати в 1992-93 (через надання державою господарюючим суб'єктам кредитів, субсидій, допомог, джерелом яких була додаткова емісія грошей), не мали і не могли мати бажаних наслідків, оскільки коріння проблеми - у виробництві, насамперед невідповідності його структури структурі суспільних потреб (високому ступені залежності від імпорту сировини, комплектуючих, енергоносіїв тощо, високій фондо- і матеріаломісткості продукції за низької її якості та відносно високої ціни тощо), а навпаки, погіршили загальну макроекономічну ситуацію, спричинивши бурхливий розвиток інфляційних процесів. Інфляція руйнувала виробництво, фінансово-грошову систему. Криза в державі набула рис глибокої стагфляції. За таких умов уряд спрямовував значні зусилля на стримування галопуючої інфляції. Вжиті ним упродовж 1994-95 заходи дали змогу суттєво знизити її рівень (з 850% у 1994 до 180% у 1995 на рік). Проте жорстка монетарна політика, за допомогою якої уряд боровся з інфляцією, посилила кризу неплатежів. Тільки за перші сім місяців 1995 прострочена К.з. підприємств і організацій в Україні збільшилася на 571 трлн. крб. і досягла рівня 725 трлн. крб. У наступні роки К.з. ще більше поглибилася і в 1998 становила 107,7 млрд. грн., що майже вдвічі перевищувало обсяги ВВП. Тотальні неплатежі за зобов'язаннями І стали одним із найголовніших факторів, що блоку-івали пожвавлення господарського життя в країні. І 'це невипадково. Монетарна політика, по суті, є політикою стримування доходів, тому підвищення платоспроможності господарських суб'єктів неможливе, отже, неможливо перебороти спад виробництва, вивести економіку з кризи. Досвід країн Західної Європи, уряди яких у 70-80-ті використовували концепцію монетаризму як керівництво до дії в боротьбі зі стагфляцією у цих країнах, засвідчує, що монетарна політика ефективна щодо приборкання інфляції, але супроводжується подальшим згортанням виробництва, зростанням безробіття, загостренням соціальної напруженості. Логіка й реальна практика, в т.ч. самої України, засвідчують, що розв'язати проблему неплатежів можна тільки в контексті загального оздоровлення економіки на базі піднесення виробництва через пряме (не опосередковане штучним &quo ;накачуванням&quo ; в економіку номінального попиту) стимулювання його розвитку.

Для цього потрібна цілісна програма, в якій, крім заходів щодо стриму­вання інфляційних процесів, передбачаються і ре­тельно виважені, узгоджені між собою, конкретизо­вані напрями політики держави в галузі інвестицій, амортизації, цін, податків, підготовки кадрів, опла­ти праці, зовнішньоекономічних відносин тощо, спрямовані на структурну перебудову економіки, підвищення її ефективності, розвиток конкурентно­го середовища, чутливості виробництва до суспіль­них потреб, на зростання на цій основі реальних до­ходів господарюючих суб'єктів, усього населення країни. До складу майна підприємства, як майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи його борги. В іншій правовій нормі - при перерахуванні об'єктів цивільних прав борги, чи кредиторська заборгованість, не названі в числі інших видів майна, до яких віднесені речі, включаючи гроші і цінні папери, інше майно, у тому числі майнові права. Це явна непогодженість у законодавстві. Якщо в числі об'єктів цивільних прав названі майнові права, то варто було б вказати і кореспондуючі їм майнові обов'язки, чи, більш конкретно, кредиторську заборгованість. Економічна сутність кредиторської заборгованості полягає в тому, що це не тільки частина майна організації, як правило кошти, але і товарно-матеріальні цінності, наприклад у зобов'язаннях по товарному кредиті. Як правова категорія кредиторська заборгованість - особлива частина майна організації, що є предметом обов'язкових правовідносин між організацією і її кредиторами. Організація володіє і користається кредиторською заборгованістю, але вона зобов'язана повернути чи виплатити дану частину майна кредиторам, що мають права вимоги на неї. Дана частина майна суть борги організації, чуже майно, чужі кошти, що знаходяться у володінні організації-боржника. Таким чином, кредиторська заборгованість має двоїсту юридичну природу: як частина майна вона належить организации на праві володіння, чи навіть праві власності щодо отриманих позичково грошей чи речей, визначених родовими ознаками; як об'єкт зобов'язальних правовідносин - це борги організації перед кредиторами, тобто обличчями, управомоченными на витребування чи стягнення від організації зазначеної частини майна. З урахуванням відзначених ознак кредиторську заборгованість можна було б визначити як частина майна організації, що є предметом виниклих з різних правових основ боргових зобов'язань організації-дебітора (боржника) перед уповноваженими обличчями кредиторами, що підлягає бухгалтерському обліку і відображенню в балансі як борги організації - балансоутримувача. 2.1 Погашення кредиторської заборгованості в добровільному порядку. Якщо кредитор по настанні термінів виконання зобов'язання не звертається до організації-дебітора з вимогою про виплату боргів, кредиторська заборгованість залишається в розпорядженні дебітора і він може або повернути кредитору борги за власною ініціативою, або використовувати незатребувані засоби в складі свого майна. Неповернення боргу спричиняє застосування до боржника визначених майнових санкцій: стягнення неустойки, передбаченої договором; штрафів, установлених законом; відсотків за користування чужими коштами внаслідок їхнього неправомірного утримання, відхилення від їхнього повернення, іншої прострочення в їхній сплаті.

Фонды, совещательные комитеты, всевозможные комитеты поддержки корпорации ориентируются в первую очередь на «лоббирование» интересов самой корпорации. Агенты влияния используются для оказания активного воздействия на структуры федеральной и местной власти, а также на различные категории и социальные группы населения в целях создания атмосферы, благоприятной для деятельности корпорации, и нейтрализации неблагоприятных факторов среды. Глава 5. ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТOPOHHИX ОРГАНИЗАЦИЙ 1. Государственный комитет статистики Определенную информацию о финансовой деятельности предприятия можно получить в Главном межрегиональном центре (ГМЦ) Государственного комитета статистики РФ (Госкомстат) и его региональных управлениях. В информационных массивах Госкомстата имеются следующие данные: показатели годового бухгалтерского баланса и его приложений, информация об основных средствах, запасах и затратах, капитале и резервах, финансовых результатах деятельности, дебиторской и кредиторской задолженностях и др

1. Управление дебиторской задолженностью

2. Возможные варианты по управлению дебиторской задолженностью с использованием информационных систем

3. Эффект финансового рычага. Управление дебиторской задолженностью

4. Управление дебиторской задолженностью

5. Экономический анализ "ОАО РосИнструмент". Управление дебиторской задолженностью как организационная мера по улучшению деятельности предприятия

6. Направления повышения эффективности коммерческой деятельности на основе теоретических основ управления целями и анализа управления целями
7. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности
8. Реферат по информационным системам управления

9. Кредиторская задолженность - инструмент в конкурентной борьбе

10. Бухгалтерский учет, анализ и аудит дебиторской и кредиторской задолженности

11. Отчеты о дебиторской и кредиторской задолженности

12. Принципы принятия и учета дебиторской и кредиторской задолженности

13. Учёт расчётных операций, анализ дебиторской и кредиторской задолженностей организации, пути их совершенствования

14. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

15. Анализ кредиторской задолженности

16. Динамика ликвидности предприятия. Кредиторско-дебиторская задолженность

Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные

17. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей предприятия

18. Факторный анализ. Кредиторская и депонентская задолженность

19. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

20. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

21. Реферат о Пугачеве

22. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling
23. Реферат по книге Фернана Броделя
24. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

25. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

26. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

27. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

28. Антикризисное управление в кредитных организациях

29. Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

30. Проблемы внешней задолженности Российской Федерации

31. Методы оценки эффективности управления

32. Управление персоналом в системе эффективного менеджмента

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

33. Применение теории мотивации для повышения эффективности управления персоналом

34. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

35. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

36. Реферат по теме “Человек на войне”

37. Реферат по биографии Виктора Гюго

38. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)
39. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)
40. США и Канада в АТР: набор рефератов

41. Особенности банковского менеджмента, содержание процесса управления, кредитный менеджмент

42. Эффективное управление группами в организации

43. От поведения покупателя - к эффективной продаже. Возможности прогнозирования и управления

44. Эффективное управление учебной деятельностью с помощью компьютерных информационных технологий

45. Коммуникации и эффективность управления

46. Особенности формирования финансовых результатов при списании дебиторской задолженности и долгов, нереальных для взыскания

47. Дебиторская задолженность: имущество или обязательство?

48. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

49. Мониторинг как инструментальное средство повышения эффективности управления системой профессионального образования

50. Сборник рефератов о конфликтах

51. Реферат по экскурсоведению

52. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

53. Бизнес-процессы, процессное управление и эффективность

54. Эффективное управление персоналом организации
55. Денежно-кредитная политика, ее эффективность
56. Эффективность организации и управления нетрадиционными источниками энергии в экономике РК

57. Управление холдингом в направлении от масштабности к эффективности

58. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

59. Реферат для выпускных экзаменов

60. Лесные пожары - реферат

61. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

62. Реферат о США

63. Построение эффективных систем управления документами на предприятиях нефтегазовой отрасли

64. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки

65. Потребность в организационных данных: модель комплексного управления эффективностью бизнеса

66. Оборотный капитал холдинга: принципы и эффективность управления

67. Эффективное управление персоналом

68. Ключевые обязанности руководителя по организации эффективного управления

69. Время инвентаризации имущества организации по строке баланса «Дебиторская задолженность»

70. Государственный долг. Последствия государственной задолженности. Проблемы выплат государственного долга
71. Разработка инструментария оценки эффективности управления социально-экономическим развитием муниципальных образований
72. Какова методика анализа дебиторской задолженности?

73. Как получить дебиторскую задолженность

74. Повышение качества управления активами кредитной организации на примере ОАО "Балтийский инвестиционный банк"

75. Учет дебиторской задолженности

76. Учет и анализ дебиторской задолженности ТОО Авто-Альянс

77. Учет и аудит дебиторской задолженности ТОО "Корпорация Сайман"

78. Анализ дебиторской задолженности предприятия на примере ООО "Ромашка"

79. Исследование уровня зависимости авторитарности личности командира на эффективность управления подразделением

80. Критерии эффективности управления государственной собственностью

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

81. Основные пути повышения эффективности государственного управления в регионе

82. Оценка эффективности управления государственной и муниципальной службы

83. Уменьшение дебиторской задолженности: от превентивных мер до принудительного взыскания

84. Эффективность создания системы государственого и муниципального управления

85. Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"

86. Медиапланирование как элемент эффективного управления рекламной компанией
87. Система управления эффективностью продаж отдельных видов товаров
88. Подходы кредиторов и должников к разрешению кризиса мировой задолженности

89. Анализ и оценка эффективности системы управления персоналом

90. Анализ и оценка эффективности управления в организации

91. Анализ и оценка эффективности управления предприятием ООО "Креанд"

92. Анализ эффективности деятельности по управлению предприятием ОАО "Балаковорезинотехника" в условиях кризиса

93. Бенчмаркинг как эффективный инструмент управления качеством

94. Критерии и показатели эффективности управления

95. Межличностные коммуникативные связи и эффективность управления персоналом

96. Методика повышения эффективности управления холдингом

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

97. Методы эффективного управления персоналом

98. Моделирование эффективной организационной структуры управления на примере предприятия "КамаЗ"

99. Организации и эффективное управление


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.